Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška Správní řízení 3 M. Horáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška Správní řízení 3 M. Horáková"— Transkript prezentace:

1 Přednáška Správní řízení 3 M. Horáková

2 Přehled témat Vedení řízení a úkony správních orgánů
Úkony účastníků řízení Lhůty a počítání času Postup před zahájením řízení Ochrana proti nečinnosti

3 Vedení řízení § 15 Písemnost (protokol, záznam ve spisu)
Oprávněná úřední osoba (pověřená vedoucím správního orgánu nebo oprávněná podle vnitřního předpisu) Povinnost mlčenlivosti Identifikace oprávněné úřední osoby, informování účastníků řízení, záznam do spisu

4 Jednací jazyk § 16 1/2 (úkony správních orgánů)
Český jazyk jako jazyk úřední Účastníci mohou jednat a předkládat písemnosti i ve slovenštině Písemnosti v cizím jazyce: originál a současně úředně ověřený český překlad Občan ČR, příslušník národnostní menšiny – právo činit podání a jednat v jazyce národnostní menšiny Právo na tlumočníka

5 § /2 Právo na tlumočníka: každý, kdo neovládá jazyk (prohlášení), obstará si sám a na své náklady, příslušník národnostní menšiny na náklady správního orgánu, pokud oprávněná úřední osoba nezná příslušný jazyk Tlumočník znakové řeči: ustanoven správním orgánem osobám neslyšícím, prostředník osobám hluchoslepým

6 Spis § 17 1/2 Zakládá se v každé věci Označen spisovou značkou
Tvoří jej: podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí, další písemnosti Příloha jako součást spisu: důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy, záznamy na elektronických médiích

7 § 17 2/2 Obsahuje soupis všech součástí včetně příloh
§ /2 Obsahuje soupis všech součástí včetně příloh Ochrana utajovaných skutečností: písemnosti se uchovávají odděleně mimo spis Přeprava dožádaného spisu v poštovní zásilce: nutno potvrdit podání a dodání písemnosti Výkon spisové služby

8 Protokol § /2 Písemný záznam o ústním jednání, ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a ohledání, i o jiných úkonech (dochází ke styku s účastníky) Lze pořídit i obrazový nebo zvukový záznam Obsahuje: místo, čas, označení úkonů, které jsou předmětem zápisu, identifikace přítomných osob, vylíčení průběhu předmětných úkonů, označení správního orgánu a označení oprávněné úřední osoby

9 § /2 Podepisuje oprávněná úřední osoba (osoba pověřena sepsáním protokolu) a všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu účastnily Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu – nutno poznamenat do protokolu Stížnost: proti obsahu, jiné osoby, jichž se obsah protokolu přímo dotýká (§ 175) Opravy zřejmých nesprávností: oprávněná úřední osoba, jiné opravy: usnesením

10 Doručování § 19 Písemnost doručuje ten správní orgán, který ji vyhotovil Doručuje sám, dále prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postavenému správnímu orgánu, nebo prostřednictvím Policie ČR (dle místa doručení), nebo prostřednictvím obecní policie Prostřednictvím datové schránky (z.č. 300/2008 Sb.) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

11 Datové schránky Z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Je to elektronické úložiště, kt. je určeno k doručování, k provádění úkonů, k dodávání dokumentů Zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra

12 Zřizování datových schránek
Povinnost zřídit si DS: podnikající FO, PO, orgán veřejné moci, i orgán ÚSC FO: možnost zřídit si DS Zrušení: úmrtí FO, zánik PO, zrušení Vytvoření informačního systému DS

13 Doručování dokumentů do DS
Orgán VM jinému orgánu VM pokud to umožňuje povaha dokumentu, nedoručuje-li se na místě Orgán VM FO, podnikající FO a PO, má-li FO zřízenu datovou schránku, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě Subsidiarita správního řádu

14 Doručení Dokument dodaný do DS je doručen okamžikem, kdy se do DS přihlásí osoba, která má přístup k dokumentu (DS pro ně byla zřízena, mají přístupové údaje) Pokud se takováto osoba nepřihlásí do DS ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do DS, poslední den této lhůty je dnem doručení, pokud jiný dokument nevylučuje náhradní doručení (účinky doručení do vlastních rukou)

15 Doručování pokrač. Doručovatelé jako úřední osoby: oprávnění zjišťovat totožnost, nositel poštovního tajemství Druhy: a) do vlastních rukou (např. rozhodnutí, předvolání…) b) s dodejkou (doklad) c) prosté

16 Doručování FO § 20 Adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, příp. elektronická adresa, místo podnikání Kdekoliv, kde bude zastižena Do vlastních rukou: adresátovi nebo zmocněnci (úředně ověřený podpis, plná moc, tam, kde to stanoví zákon a jiné, dle nařízení OÚO S dodejkou: přímo adresátovi nebo jiné vhodné FO, povinnost předat Prosté: vložením do domovní schránky

17 Doručování PO § 21 Adresa pro doručování, adresa sídla, sídlo organizační složky Do vlastních rukou: orgány, osoby oprávněné jednat jménem PO, osoby oprávněné přijímat písemnosti S dodejkou: FO, která je oprávněna písemnost převzít, FO, která převzetí potvrdí razítkem adresáta, jiná vhodná FO Prosté: vložení do domovní schránky

18 Doručování do ciziny § 22 Adresáti, kteří se zdržují v cizině, nebo jejichž sídlo, pobyt nebo adresa pro doručování je v cizině – prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím orgánu státní správy, který je pověřen doručováním písemností do ciziny Nelze-li, správní orgán ustanoví opatrovníka

19 Doručování – uložení § 23 V případě nezastižení adresáta
U správního orgánu, který ji vyhotovil U obecního úřadu nebo provozovatele poštovních služeb Výzva k vyzvednutí písemnosti Písemnost uložena 10 dnů, pak se vrací původci 10. dnem od uložení nastupuje fikce doručení §19 odst. 8: doručování tzv. jiným způsobem: doručeno třetím dnem od odeslání, v případě elektronické adresy je doručeno v okamžiku, kdy adresát potvrdí převzetí zprávou podepsanou jeho uznávaným elektronickým podpisem

20 Doručování veřejnou vyhláškou § 25
Osobám neznámého pobytu nebo sídla, těm, kterým se prokazatelně nedaří doručit a osobám, které nejsou známy a v dalších zákonem stanovených případech Vyvěšením na úřední desce (dálkový přístup) 15.dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou

21 Překážky doručování § 24 Fikce doručení: 10 dnů ode dne uložení písemnosti Možnost požádat o prominutí zmeškání úkonu podle § 41(navrácení v předešlý stav), jde žádost o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku doručení písemnosti z důvodu dočasné nepřítomnosti či jiného vážného důvodu (bez zavinění) Neposkytnutí součinnosti, odmítnutí převzetí písemnosti – poučení o právních následcích, doručeno dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo

22 Úřední deska Povinnost zřídit Nepřetržitý přístup
Způsob umožňující dálkový přístup Veřejnoprávní smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup

23 Úkony účastníků § 36 Oprávnění účastníků řízení navrhovat důkazy, činit návrhy Zásada jednotnosti x koncentrace řízení Právo účastníka řízená vyjádřit stanovisko Povinnost umožnit účastníku vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Povinnost předložit průkaz totožnosti

24 Podání § 37 Úkon vůči správnímu orgánu provedený písemně, ústně do protokolu, elektronicky (podepsané uznávaným el. podpisem) nebo jinak (fax, – do 5. dnů doplněno) Učiněno dnem, kdy bylo doručeno věcně a místně příslušnému s.o., povinnost provozovat el. podatelnu Posuzuje se podle obsahu Musí být jasné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje FO: označena jménem, příjmením, datem narození a adresou trvalého pobytu, PO název, IČO, adresa sídla Vady: výzva k odstranění nedostatků (lhůta), součinnost při odstranění

25 Nahlížení do spisu § 38 Právo nahlížet: účastníci, jejich zástupci, jiné osoby (právní zájem nebo jiný vážný důvod), nebude porušeno právo osob nebo veřejný zájem Právo činit si výpisy, pořizovat kopie Nevidomí (obsah přečten) Ochrana utajovaných skutečností Odepření práva (usnesením)

26 Lhůty a počítání času §§ 39, 40
Lhůta k provedení úkonu: - zákonné, nelze prodloužit - dané správním orgánem: lze prodloužit, lze prominout zmeškání Lhůta přiměřená Usnesením

27 Počítání času Lhůta pevná a plynoucí Lhůta subjektivní a objektivní
Počátek běhu lhůty Konec běhu lhůty Lhůty určené počtem hodin, dnů, týdnů, měsíců, let V pochybnostech lhůta zachována

28 Navrácení v předešlý stav (prominutí zmeškání úkonu) §41
Do 15 dnů od pominutí důvodu, max. do 1 roku od zmeškání úkonu Na žádost, spolu s provedeným úkonem, možno přiznat odkladný účinek Prominutí: ze závažných důvodů bez zavinění žadatele Nepromine zmeškání úkonu: hrozila by újma právům nabytým v dobré víře nebo veřejnému zájmu Usnesením

29 Postup před zahájením řízení
Přijímání podnětů k zahájení řízení § 42 Odložení věci § 43 Vysvětlení § 137 Zajištění důkazu § 138 Předběžná informace § 139

30 Přijímání podnětů k zahájení řízení § 42
Povinnost s.o., aby bylo zahájeno řízení z moci úřední Na žádost osoby podávající podnět povinnost s.o. do 30 dnů sdělit, , že řízení zahájil, nebo že neshledal k zahájení důvody nebo že postoupil věc jinému o.

31 Odložení věci § 43 Řízení o žádosti není zahájeno a s.o. věc usnesení odloží: Úkon zjevně nebyl žádostí a nelze zjistit, kdo jej učinil, nebo K vyřízení podání není věcně příslušný s.o. Usnesení o odložení věci se oznamuje osobě, které se týká, a podateli

32 Vysvětlení § 137 Právo požadovat vysvětlení k prověření oznámení, podnětů a vlastních zjištění, která by mohla vést k zahájení ř. z moci úřední Dále potřebná k určení předpokládaného rozsahu podkladů pro rozhodnutí (zvl. z) Jen tehdy, nelze-li zjistit rozhodné skutečnosti jiným úředním postupem Povinnost podat vysvětlení Možnost odepření vysvětlení (jako u svědecké výpovědi), zákaz výslechu, bezdůvodné odepření: pořádková pokuta do 5000 Kč

33 Zajištění důkazu § 138 Před zahájením řízení
Z moci úřední nebo na požádání toho, kdo by byl účastníkem Důvodná obava, že by nebylo možné provést důkaz nebo jen s velkými obtížemi a provedení důkazu může podstatně ovlivnit řešení otázky, která bude předmětem rozhodování S.o., který by byl příslušný k rozhodování Usnesení, protokol

34 Předběžná informace § 139 Dle zvl.z.
Každý může požadovat od s.o. příslušného vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu písemně poskytl informaci: Zda lze uskutečnit záměr pouze za vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu , podle jakých hledisek bude posuzovat žádost, za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět I po zahájení řízení, pouze jednou Možné omezení doby platnosti

35 Ochrana před nečinností § 80
Správní orgán nevydal rozhodnutí, nezahájil řízení Spr. org. přikáže nečinnému opatření ke zjednání nápravy nebo vydat rozhodnutí Usnesením převezme a rozhodne místo nečinného (atrakce) Usnesením pověří jiný spr. org. (delegace) Usnesením prodlouží lhůtu k rozhodnutí (prolongace) Zkoumá nadřízený spr. org. ex offo, účastník na žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Soudní ochrana


Stáhnout ppt "Přednáška Správní řízení 3 M. Horáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google