Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stavy nouze v energetice z pohledu krizového řízení a chráněných zájmů státu Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. „Stavy nouze v elektroenergetice – poučení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stavy nouze v energetice z pohledu krizového řízení a chráněných zájmů státu Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. „Stavy nouze v elektroenergetice – poučení."— Transkript prezentace:

1 1 Stavy nouze v energetice z pohledu krizového řízení a chráněných zájmů státu Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. „Stavy nouze v elektroenergetice – poučení z problémů soustavy dne 25.7.2006“ Seminář AEM-SVSE, Praha, 1.11.2006

2 2 Obsah presentace 1.Problémy, které vyvolala globalizace ekonomiky 2.Výsledky rozborů kritičnosti prvků a skórování rizika kritické infrastruktury v energetice 3.Možnosti ochrany při selhání přenosové soustavy 4.Plánování kontinuity – způsob ochrany

3 3 1. Problémy, které vyvolala globalizace ekonomiky

4 4 Ale: Infrastruktura byla zprivatizována: - Energetika - Doprava - Telekomunikace - Zásobování vodou - … Přístup soukromého sektoru: Rizikový management Plánování kontinuity podnikání Plánování obnovy po pohromě Přístup vlády: Odvětvová dosažitelnost Meziodvětvová dosažitelnost Zajištění bezpečnosti je úlohou vlády

5 5 Největší problémy Zprivatizované podniky kritické infrastruktury jsou v konkurenčním postavení Problémy podniku jsou vítanou příležitostí pro konkurenci Spolupráce odvětví jako celku je proto problematická Soukromý vlastník posunuje provoz podniku ke hranici technických limitů (např. minimalizace rezerv)

6 6 Provoz KI na hranici technických limitů Cílený vícenásobný útok na KI Krizová situace přesáhne kapacitu IZS Rozsáhlé ohrožení zdraví a životů Rozsáhlé ztráty na majetku Lidé berou osud a právo do svých rukou Rozklad demokratického systému Provoz KI na hranici technických limitů Zvýšená frekvence pohrom Vyšší četnost krizových situací Omezené ohrožení zdraví a životů Omezené ztráty na majetku Podhoubí pro radikalizaci a extrémní politické strany Eroze demokratického systému Důsledek:

7 7 Problém závislosti: kaskádové a vějířové šíření krizové situace Banální porucha nebo nízkonákladový útok se mohou rozvinout v rozsáhlou krizovou situaci

8 8 Legislativní nesoulad chápání nouze Nouzový stav ≠ Stav nouze !!! §2 zák. 240/2000 (241/2000) ≠ §2 zák. 458/2000 (91/2005) zajišťuje nezbytné dodávky přerušuje dodávky (chrání se obyvatelstvo) (chrání se en. zařízení)

9 9 Globalizace  Privatizace  Riziko mezery v bezpečnosti  Legislativa Čím větší mezera, tím větší nároky na kapacity IZS

10 10 2. Výsledky rozborů kritičnosti prvků a skórování rizika (kritické infrastruktury v energetice)

11 11 Smysl rozborů kritičnosti Ne: popisovat strukturu jednotlivých odvětví kritické infrastruktury Namísto toho: zjistit kritické prvky jednotlivých odvětví kritické infrastruktury

12 12 Ukázka výsledku skórování rizika

13 13 ? ! Achilovou patou naší civilizace … … jsou spíše elektrická vedení, než JE

14 14 n-5 spolehlivě „zhasne“ na 2-3 týdny republiku

15 15 N>2  národní blackout 22-26.1.2006 - „krok“ od národního blackoutu! Vyrovnaná bilance byla udržována jen velmi těsně, bez plnění kritéria N-1 na výpadek největšího bloku 25.7.2006 – stav nouze, omezení dodávek pro průmysl, po 9 hodinách provozovatel přenosové sítě problémy zvládnul 3.8.2006 - přípojnicový zkrat vedl k vypnutí osmi vedení přenosové soustavy, vznikl ostrovní provoz a byla krátkodobě omezena výroba ve výši cca 1500 MW. Dispečink ČEPS vyřešil situaci během necelé půlhodiny. 8.9.2006 – Centrum Prahy postihl velký výpadek proudu. Vypadly čtyři transformátory na rozvodně Praha – Střed. Po dvaceti minutách podařilo dodávky elektřiny částečně obnovit. 18.10.2006 – Večerní rozsáhlý výpadek na Královéhradecku a Pardubicku trval více než hodinu. Časový faktor: Přetížení: dopad-minuty, obnova-hodiny Útok: dopad-sekundy, obnova -dny

16 16 3. Možnosti ochrany při selhání přenosové soustavy (situace za stavem nouze)

17 17 Prioritní doporučení z úkolu VaV pro Ministerstvo vnitra Zavázat legislativně distribuční společnosti k plánování a přípravě nouzových ostrovních provozů pro veřejné zásobování Zvýšit počet zdrojů schopných startu ze tmy pro zkrácení obnovy provozu po blackoutu Vybrané objekty KI vybavit objektovým zdrojem elektřiny schopným zajistit nouzovou potřebu po dobu 14 dnů (tyto zdroje by měly být „duální“, tj. využitelné i v době mimo krizovou situaci) Zavést management kontinuity u zprivatizovaných podniků KI (součástí je plán krizové připravenosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)

18 18 Tří-stupňové zabezpečení dodávek elektřiny Základní: Provoz propojené elektrizační soustavy Nouzový: Ostrovní provoz částí elektrizační soustavy (např. distribuční soustavy) Zajištěný: Ostrovní provoz objektu (stacionární či mobilní objektový zdroj) bez propojení s veřejnou sítí

19 19 Závěr v oblasti elektroenergetických systémů Budou patrně nezbytné nové standardy spolehlivosti a bezpečnosti zásobování Na straně dodávky: –Přijmout fakt, že narušení provozu je možné –Schopnost simulovat/modelovat scénáře –Adaptivní sítě schopné vytvářet v případě krize nezávislé ostrovy Na straně spotřeby: –Schopnost omezit spotřebu v reálném čase –Zajistit minimální nezbytnou potřebu Složky IZS (GŘ HZS) jsou připraveny spolupracovat

20 20 Závěr z pohledu integrální lidské bezpečnosti bezpečnostní základna ekonomický pilířenvironmentální pilířsociální pilíř udržitelný rozvoj technologický pilíř veřejný sektor - řízení bezpečnosti (chráněné zájmy) soukromý sektor - řízení kontinuity (obchod/prosperita)

21 21 4. Plánování kontinuity – způsob ochrany

22 22 Riziko kontinuity podnikání ovlivňuje tržní hodnotu podniku i r1 = 3% + 6% riziková přirážka  TH 1 i r1 = 3% + 3% riziková přirážka  TH 2 =1,5 x TH 1 CF(příjmy–výdaje) Tržní hodnota =------------------------------ i r (riziko)

23 23 Řízení rizika (jmenovatel v TH) Blackout – riziko na vstupu PROCES Palivo/energie Suroviny VSTUPYVÝSTUPY Produkty Pozitivní přínosy Negativní externality Technologické Provozní Finanční riziko Environmentální riziko Obchodní riziko

24 24 Business Continuity Management H A V A R I J N Í P L Á N P L Á N K R I Z O V É P Ř I P R A V. Ř Í Z E N Í V S T U P Ů ( U P S T E R A M ) F A C I L I T Y M A N A G E M E N T I S O 9 0 0 1 O H S A S 1 8 0 0 1 I S O 1 4 0 0 0 R I Z I K O V Ý M A N A G E M E N T F A C I L I T Y M A N A G E M E N T P L Á N K R I Z O V É K O M U N I K A C E BCM je chápán jako scelující proces řízení

25 25 Dva směry ke snížení ztrát

26 26 Uzavřený cyklus BCP/BCM BCM Management Analýza ohrožení organizace BC Stratege BC Plánování BC Podniková kultura Procvičování, údržba, audit A B C DE F

27 27 Business Continuity Institute - BCI, Velká Británie, 10 oblastí certifikace 1.Management kontinuity – scelující management 2.Analýza dopadů vyřazení funkcí – (podle faktoru času) 3.Hodnocení a řízení rizik – (podle relevantních pohrom) 4.Příprava strategie kontinuity 5.Krizová odezva a záchranné činnosti – včetně zajištění krizového řídícího centra (plán krizové připravenosti dle legislativy ) 6.Návrh a zavedení plánu BCP/IMP 7.Programy zajištění připravenosti a výcviku 8.Krizová komunikace – interní i externí, včetně médií 9.Koordinace s externími subjekty 10.Údržba systému a procvičování funkčnosti A B C D F

28 28 Plán krizové připravenosti dle zák. 240/2000Sb., n.v.462/2000Sb. Základní část –Vymezení působnosti a odpovědnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby –Charakteristika organizace krizového řízení –Výčet a analýza krizového ohrožení a jejich dopad na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby –Zásady pro používání plánu krizové připravenosti Přílohová část –Výpis z krizového plánu –Plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby –Plán krizových opatření k řešení krizových stavů –Plán nezbytných dodávek –Plán opatření hospodářské mobilizace –Přehled uzavřených smluv k zabezpečení krizových opatření –Plány spojení –Topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením –Další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů

29 29 Zkušenosti CityPlanu v kritické infrastruktuře: studie a projekty Energetické společnosti – Studie strategické bezpečnosti energetických zásobovacích systémů v České republice (2002) Magistrát hlavního města Prahy –Studie spolehlivosti a strategické bezpečnosti v energetice (2006) Jihočeský kraj –Návrh zabezpečení přiměřené energetické soběstačnosti Jihočeského kraje při vzniku krizových situací (2003) Středočeský kraj –Návrh přiměřené energetické soběstačnosti Středočeského kraje při vzniku krizových situací (2005) Pardubický kraj –Energetika Pardubického kraje - doložka krizové řízení (2006)

30 30 Zkušenosti CityPlanu v kritické infrastruktuře: výzkum a vývoj Ministerstvo vnitra –Ochrana obyvatelstva a její vazby na kritickou infrastrukturu v oblasti energetických systémů (2005) –Modelové řešení interakce analýzy rizik území pro havarijní a krizové plánování (2005) Ministerstvo pro místní rozvoj –Zásady pro sestavování plánů obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, které zohledňují zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2005) Česká grantová agentura –Odolnost umělých staveb proti rozrušení dopravní infrastruktury území náhodnými či záměrnými činy (2007) 6th FP, Information Society Technologies –Critical Information Infrastructure Research Coordination (CI2RCO, 2007)

31 31 CityPlan spol. s r.o. kontakt: Ing. Ivan Beneš adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 224 922 989 mobil: 603 261 470 fax: 224 922 072 e-mail: ivan.benes@cityplan.cz www: http://www.cityplan.czhttp://www.cityplan.cz


Stáhnout ppt "1 Stavy nouze v energetice z pohledu krizového řízení a chráněných zájmů státu Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. „Stavy nouze v elektroenergetice – poučení."

Podobné prezentace


Reklamy Google