Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síť regionálních center – Ústecký kraj Strukturované studium a spolupráce vysokých škol s externími partnery v dokumentech Boloňského procesu a ve výsledcích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síť regionálních center – Ústecký kraj Strukturované studium a spolupráce vysokých škol s externími partnery v dokumentech Boloňského procesu a ve výsledcích."— Transkript prezentace:

1 Síť regionálních center – Ústecký kraj Strukturované studium a spolupráce vysokých škol s externími partnery v dokumentech Boloňského procesu a ve výsledcích projektu „Thematic Review of Tertiary Education“ CSVŠ, v.v.i., UJEP, ACSA Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

2 Boloňský proces Základní princip harmonizace v rámci Boloňského procesu  Třístupňová struktura terciárního studia  studijní programy * bakalářské * magisterské * doktorské Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

3 Principy harmonizace Sorbonnská deklarace Mezinárodní uznání vzdělání prvního pregraduálního cyklu jako vhodné úrovně kvalifikace Studenti by měli být totiž schopni vstoupit do akademického života v jakémkoliv období svého profesionálního života a na jakkoliv různém základě. Boloňská deklarace Přístup k druhému cyklu bude možný po úspěšném splnění prvního cyklu studia v délce obvykle tří let. Kredity bude možné získat i v jiných systémech než vysokoškolského vzdělávání tj. včetně celoživotního vzdělávání za předpokladu, že budou uznány přijímající vysokou školou. Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

4 Principy harmonizace Pražské komuniké Ministři vyzvali univerzity …, aby plně využily stávající národní legislativy i evropských nástrojů k usnadnění akademického i profesního uznávání části studia i titulů tak, aby občané mohli efektivně využívat svých kvalifikací. Berlínské komuniké Ministři vyzývají …. prověřit, zda a jak může být kratší terciární vzdělávání propojeno s prvním cyklem … … aby se ECTS stal nikoli jen systémem přenosu kreditů, ale rovněž systémem jejich akumulace, který bude postupně důsledně aplikován v rámci vznikajícího EHEA. …aby rozšířily (VŠ) možnosti celoživotního učení na úrovni vysokoškolského vzdělávání včetně uznávání předchozího vzdělání Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

5 Principy harmonizace Berlínské komuniké (pokračování) … aby jim (občanům) celoživotní vzdělávání umožňovalo v souladu s jejich zájmy a schopnostmi přístup k vysokoškolskému vzdělávání a k odpovídajícím studijním cestám v jeho rámci … vítají příspěvky mezinárodních partnerských institucí a organizací … … podporují řídící strukturu přijatou v Berlíně se zařazením Mezinárodní federace školských svazů (EI), Evropské asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA) a Svazu průmyslových a zaměstnaneckých konfederací v Evropě (UNICE) jako nových konzultantů řídící skupiny. Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

6 Principy harmonizace Bergenské komuniké Zavazujeme se (ministři) k zajištění plné implementace principů Lisabonské úmluvy o uznávání a k jejich vhodnému začlenění do národní legislativní systémů. Vítáme (ministři) podporu organizací zastupujících podnikatelskou a sociální sféru a těšíme se na intenzivnější vzájemnou spolupráci …. Londýnské komuniké (ministři) považují za důležité, aby reforma vedoucí ke kvalifikacím lépe vyhověla jak potřebám pracovního trhu, tak dalšímu studiu Spravedlivé uznávání vysokoškolských kvalifikací, částí studia a předchozího učení včetně uznávání neformálního a informálního vzdělávání jsou zásadní složky budování EHEA Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

7 Principy harmonizace Londýnské komuniké (pokračování) (ministři) doporučují zlepšovat spolupráci se zaměstnavateli absolventů a dalšími externími partnery Lovaňské komuniké Učení orientované na studenta ….. pomůže získat kompetence, které potřebují na měnícím se pracovním trhu a umožní jim stát se aktivními a odpovědnými občany. Celoživotní učení znamená, že k získání kvalifikace mohou vést flexibilní vzdělávací cesty, včetně studia v distanční nebo kombinované formě, nebo ji lze získat na základě pracovní zkušeností. Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

8 Principy harmonizace Lovaňské komuniké (pokračování) Úspěšné strategie celoživotního učení budou zahrnovat základní principy a postupy pro uznávání předchozího učení na základě výsledků učení bez ohledu na to zda znalosti, dovednosti a kompetence byly získány cestou formálního, neformálního či informálního učení. Kurikulární reforma se tak stane stále pokračujícím procesem k vytváření vysoce kvalitních, flexibilních a více individuálně přizpůsobených vzdělávacích cest. Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

9 Principy harmonizace Lovaňské komuniké (pokračování) Všichni studenti a pracovníci vysokoškolských institucí by měli být vybaveni k tomu, aby dokázali reagovat na měnící se požadavky rychle se vyvíjející společnosti … udržovat a obnovovat kvalifikovanou pracovní sílu v těsné spolupráci mezi vládami, VŠ, sociálními partnery a studenty. To umožní institucím, aby lépe odpovídaly na potřeby zaměstnavatelů a zaměstnavatelům, aby lépe porozuměli vzdělávacím perspektivám (VŠ spolu s dalšími partnery) budou zlepšovat poskytování, dostupnost a kvalitu pracovního poradenství pro studenty a absolventy Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

10 Flexibilní model strukturovaného studia nabídka studia musí: vyhovět požadavkům uchazečů brát v úvahu trh práce  zaměstnatelnost respektovat možnosti státu využít soukromé aktivity důležité cíle  * dosáhnout maximální spokojenosti studentů * využít jejich schopnosti a motivaci * snížit na minimum neúspěšnost ve studiu Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

11 Flexibilní model strukturovaného studia koncepce bakalářského studijního programu ukončené vysokoškolské vzdělání dostatečná kvalifikace (na evropské úrovni) pro povolání možnost pokračovat ve studiu * ihned * po čase, po získání praxe * přímo nebo po splnění dodatečných podmínek * na stejné nebo jiné škole (domácí, zahraniční) Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

12 Restrukturalizace podle pracovního trhu Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

13 Restrukturalizace podle pracovního trhu Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

14 Projekt „Thematic Review of Tertiary Education“ časové období: září 2004 – duben 2008 účast: 22 zemí OECD obsah projektu: * analytická část * hodnotící část etapy projektu: * národní podkladová zpráva * předběžná návštěva * návštěva týmu odborníků (nominace  OECD) * zpráva týmu (Country note)  doporučení pro rozvoj terciárního systému vzdělávání pro vlády zúčastněných zemí * komparativní studie (OECD) Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

15 Country Note pro ČR Úvod – citace z DZ: Dlouhodobý záměr ministerstva pro období 2006- 2010 „Cílem Ministerstva je vybudovat konkurenceschopný a vysoce diverzifikovaný systém, který bude splňovat všechny tři základní funkce vysokých škol. V oblasti vzdělávání by měl systém …… připravovat mladé lidi na vstup na trh práce a dlouhodobě zajistit jejich zaměstnatelnost, ……. Třetí oblastí působení vysokých škol, která je neméně významná, je jejich spolupráce s podnikatelským sektorem (podniky, zaměstnavatelé a další klienti) …… Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

16 Country Note pro ČR kapitola Místní rozvoj „Očekává se však, že regionální role terciárního vzdělávání nabude na významu, ……. s využitím evropských strukturálních fondů.“ inženýrské/technické obory „ ….některé české veřejné vysoké školy – nebo jednotlivé fakulty v jejich rámci – mají studijní programy, v nichž je výuka a výzkum pevně spojen s praxí.“ „Obtížnější je samozřejmě nalézt podobná pojítka mezi studijními programy a praxí v neinženýrských oborech….“ přesto je jmenována FF UJEP „ …..bakalářský program v oblasti historických věd orientovaný na spolupráci s regionálními a národními historicko-výzkumnými institucemi, archivy, s muzei a instituty ….“ Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

17 Country Note pro ČR „V terciárních vzdělávacích systémech, kde jsou bakalářské programy dlouho zavedené, například v USA nebo ve Velké Británii, jen 20 až 25 % absolventů bakalářského studia pokračuje v magisterském studiu.“ „Rozvoj bakalářského studia, pevně spojeného s praxí, však v českém vysokoškolském systému ještě nenašel dostatečnou institucionální základnu.“ Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

18 Country Note pro ČR Doporučení „Pokračovat v politice rozšiřování nabídky studijních míst v terciárním vzdělávání a bedlivě přitom sledovat jak poptávku po studijních místech mezi potenciálními studenty, tak poptávku zaměstnavatelů po absolventech. Přehodnotit systém zajišťování kvality tak, aby zahrnoval instituce pracovního trhu a informace o výkonnosti institucí vzhledem k trhu práce ….. Vzhledem k výše uvedeným poznatkům doporučujeme zlepšit informovanost o výsledcích na pracovním trhu a zpřístupnit tyto informace potenciálním studentům, akreditačním orgánům i široké veřejnosti.“ Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

19 Tertiary Education for the Knowledge Society: OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report Kapitola „Posílení role terciárního vzdělávání ve výzkumu a inovacích“ Lidské zdroje v přírodních a technických vědách jsou zásadní pro inovace a ekonomický růst, …… … kterákoliv země proto potřebuje dostatečný počet lidí v těchto oborech náležitě vzdělaných, …..“ Absolventi terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech jsou proto základní součástí lidských zdrojů v přírodních vědách a technologiích (HRST - Human Resources for Science and Technology) Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

20 Synthesis Report v absolutních číslech počty studentů v těchto oborech v zemích OECD stoupají (s výjimkou SRN, Maďarska a Španělska), avšak v relativních číslech (podílech k počtu všech absolventů) počty klesají. největší poklesy se v minulých letech objevily v Irsku, Švýcarsku, Dánsku, Islandu a UK (Česká republika vykazuje také pokles) zatímco například v Portugalsku, Norsku, Polsku, Mexiku a Španělsku mírně narostly. Kapitola „Posílení vztahů s pracovním trhem“ v mnoha zemích OECD jsou problémy na pracovním trhu spojeny s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v přírodních a technických vědách Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

21 Synthesis Report V mnoha zemích OECD výběr studentů výrazně ovlivňuje nabídku studia, kterou vysoké školy připravují zároveň se ukazuje, že studenti volí obory, které nedopovídají potřebám trhu práce počty studentů (následně absolventů) v oborech umění, sociálních vědách, právu a ekonomii výrazně převyšují potřeby trhu, zatímco v přírodních a technických (případně lékařských) vědách naopak potřeby trhu nenaplňují rozdíly jsou mezi muži a ženami, ženy vesměs dávají přednost všem jiným oborům před studiem oborů technických mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly mezi absolutními a relativními čísly i trendy velké rozdíly Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011

22 Synthesis Report – doporučení Koordinovat požadavky trhu praxe se vzdělávací politikou Zlepšovat data a analýzy týkající se absolventů na trhu práce Posílit kariérní poradenství na sekundární i terciární vzdělávací úrovni Posílit kapacitu institucí ke sledování požadavků pracovního trhu Nabízet vzdělávání orientované na pracovní trh zahrnout perspektivy pracovního trhu i příslušné partnery do rozvoje institucionální politiky a jejího řízení Posilovat roli institucí terciárního vzdělávání v celoživotním vzdělávání Studovat potenciální/budoucí národní kvalifikační rámec Seminář pro akademické pracovníky, UJEP, 16. 3. 2011


Stáhnout ppt "Síť regionálních center – Ústecký kraj Strukturované studium a spolupráce vysokých škol s externími partnery v dokumentech Boloňského procesu a ve výsledcích."

Podobné prezentace


Reklamy Google