Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Je to genera č ní doba bu ň ky. Pr ů m ě rn ě trvá 6 hodin a ž 9 dn ů.  1953: Howard, Pelc  Interfáze = G1 + S + G2 fáze  Mitóza ( č i meióza) = M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Je to genera č ní doba bu ň ky. Pr ů m ě rn ě trvá 6 hodin a ž 9 dn ů.  1953: Howard, Pelc  Interfáze = G1 + S + G2 fáze  Mitóza ( č i meióza) = M."— Transkript prezentace:

1  Je to genera č ní doba bu ň ky. Pr ů m ě rn ě trvá 6 hodin a ž 9 dn ů.  1953: Howard, Pelc  Interfáze = G1 + S + G2 fáze  Mitóza ( č i meióza) = M fáze  U daného druhu bu ň ky je konstantní doba trvání S+G2+M, prom ě nlivé je trvání G1 fáze.

2

3  /gap/=mezera  Zabere 1/3 č asu  Bu ň ka roste!-syntetické procesy, zvl.RNA a protein ů.  Le ž í zde první a hlavní kontrolní bod B cyklu (která B jím neprojde, ta se ned ě lí)

4

5

6  Probíhá zde replikace DNA (i mitochondriální i chloroplastové DNA)  Zabere 1/3 č asu  V ka ž dém chromozomu je asi 100 replika č ních po č átk ů

7

8

9

10

11

12  Zabere ¼ a ž 1/5 č asu  R ů st B- syntéza protein ů a RNA  Je tu 2. základní kontrolní bod, pokud jím bu ň ka neprojde, ned ě lí se.

13  Zabere 1/1O č asu  Tvo ř í se d ě licí aparát  Kondenzace chromozom ů  Nejd ř íve probíhá karyokineze, pak cytokinze

14

15

16

17  Konven č n ě se d ě lí na 5 stádií:  1) profáze: kondenzace chromozom ů,vznik mitotického aparátu tvo ř eného mikrotubuly(z organiza č ního centra=centrozomu), mizí jadérko  2)prometafáze: rozpad jaderného obalu, tvorba kinetochor ů, polární mikrotubuly jdou do jádra

18  3)metafáze: posun chromozom ů do ekvatoriální roviny bu ň ky  4)anafáze: odd ě lení chromatid dosud spojených v míst ě centromery a jejich posun k opa č ným pól ů m bu ň ky.Zárove ň se póly v ř eténka vzdalují od sebe.  5)telofáze: mizí kinetochorové mikrotubuly,tvorba jaderného obalu a jadérka,dekondenzace chromozom ů  6)cytokineze: proces d ě lící mate ř skou B na dv ě dce ř inné B

19

20

21

22  Tzv. reduk č ní d ě lení.  Zahrnuje 2 po sob ě jdoucí d ě lení B= I. A II. meiotické d ě lení  Probíhá pouze u pohlavních bun ě k (p ř i tvorb ě gamet)  I. d ě lení= heterotypické-reduk č ní  II. D ě lení= homeotypické-ekva č ní

23  I. Profáze  90 % č asu celé meiozy, má 5 fází, jádro má zachován obal i jadérko  1)leptotene: č áste č ná kondenzace CH, CH jsou svými konci p ř ichyceny k jadernému obalu

24  Homologní(p ů vodn ě mate ř ské a otcovské ) CH se k sob ě podéln ě p ř ikládají. Dochází k tzv. synapsi=spoj a tvo ř í se bivalenty. Po č et bivalent ů =po č et CH v jedné sad ě (1n CH)

25  Další kondenzace CH  V ka ž dém CH viditelné 2 sesterské chromatidy.  1 bivalent má 4 chromatidy =tetráda

26  V tetrád ě se chromatidy kolem sebe spiráln ě ovíjí a k ř í ž í=crossing over!!- C.O.  Místo p ř ek ř í ž ení=chiasma  Díky tomu dochází k rekombinaci genetického materiálu!

27  Postupné odd ě lování homologních CH, zm ě n ě ných díky C.O.  Vznikají tak rekombinované chromatidy

28  Kondenzace chromatid  Terminalizace chiazmat (posun ke konc ů m chromatid)  Centrozomy dosahují k pól ů m B  Za č íná mizet jaderný obal a jadérko

29  Tetrády se posunují do ekvatoriální roviny B.  Centrozomy homologických CH náhodn ě orientovány k opa č ným pól ů m B.  Napojení mikrotubul ů d ě licího v ř eténka na kinetochory centromer

30

31  Zánik bivalent ů = odd ě lení homologních CH.  CH obsahují na rozdíl od mitózy v ž dy 2 chromatidy spojené centromerou.  Posun chromatid k opa č ným p ĺů m B

32  Č áste č ná dekondenzace CH  Cytokineze  Vznik 2 bun ě k s haploidním (1n) po č tem dvouchromatidových CH!!

33  Je to v podstat ě mitóza 1n B.  Výsledkem jsou tedy 4 bu ň ky s polovi č ním po č tem CH= 1n

34  Spermatogeneze: od za č átku pohlavní dosp ě losti celý ž ivot. Vznik 4x1n spermatid-zrají v hotové spermie asi 65 - 75 dní. (denn ě a ž 3 mil)

35

36  Za č íná v k ůř e vaje č ník ů v 8-9 m ě síci nitrod ě lo ž ního vývoje plodu-oocyty I. ř ádu (prošly I. Meiozou)  Po narození 500.000 oocyt ů I. ř ádu, v klidovém stádiu a ž do puberty.  Meioza II dokon č ena soub ěž n ě s dozráváním Graafových folikul ů ve 28 denních cyklech po dobu asi 20 let. Vzniká v ž dy jen 1 oocyt II. ř ádu, 3 1n B sem ě ní v pólocyty (resorbce).

37  II. Meiotické d ě lení dokon č eno jen dojde- li k oplození.

38

39

40


Stáhnout ppt " Je to genera č ní doba bu ň ky. Pr ů m ě rn ě trvá 6 hodin a ž 9 dn ů.  1953: Howard, Pelc  Interfáze = G1 + S + G2 fáze  Mitóza ( č i meióza) = M."

Podobné prezentace


Reklamy Google