Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hrubý předpoklad výše regulovaných cen a zamýšlených změn v Pravidlech trhu s elektřinou Martin Koďousek Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hrubý předpoklad výše regulovaných cen a zamýšlených změn v Pravidlech trhu s elektřinou Martin Koďousek Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Hrubý předpoklad výše regulovaných cen a zamýšlených změn v Pravidlech trhu s elektřinou Martin Koďousek Energetický regulační úřad

2 2 Obsah: Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby ceny pro podporované zdroje distribuce a silová elektřina průměrné ceny pro konečné zákazníky Zamýšlené změny v Pravidlech trhu s elektřinou

3 Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen

4 4 Do 30. 4. – REAS, LDS a ČEPS předloží výkazy za minulý rok oznámení parametrů 7/5 měsíců před regulovaným rokem nebo obdobím pro ČEPS/REAS Sdělení cen pro OTE do 31. 7. Sdělení cen pro ČEPS do 15. 8. Sdělení cen přenosu pro REAS do 31.8. Sdělení ceny za distribuci VVN a VN REAS do 30. 9. Sdělení cen distribuce REAS pro LDS do 15. 10. Sdělení tarifů na NN REAS a ceny DPI do 31. 10. Sdělení ceny pro lokální distribuci do 15. 11. Cenové rozhodnutí 30. 11. Původně: Do 30. 6. – předložení návrhu ceny přenosu elektřiny a systémových služeb ze strany ČEPS a návrhu cen OTE  Výstup ERÚ 31. 7. Do 31. 8. – předložení návrhu cen distribuce elektřiny ze strany REAS  Výstup ERÚ 30. 9. Změny v procesu úpravy cen Vyhláška č. 150/2007 Sb. (nahrazena vyhláška č. 438/2001 Sb.)

5 5 Přenos elektřiny I Rezervace kapacity Stálé náklady klíčovány podle průměrů bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky Vliv na změnu ceny: pokles WACC vlivem daně 7,085 % (7,315%) pokles užití výnosů z aukcí do cen na 1,1 mld. Kč vliv na náklady:  Průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007)  Mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 0,15)  Faktor efektivity = 2,085 % Cena pro rok 2008: 513 336,49 Kč/MW za rok rok 2007:482 830,04 Kč/MW.rok pro rok 2006: 511 266,15 Kč/MW za rok pro rok 2005: 610 843,56 Kč/MW za rok

6 6 Přenos elektřiny II Cena za použití sítí cena silové elektřiny použita podle nového dlouhodobého kontraktu nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát na 1707 Kč tj. o 47% Cena pro rok 2008: 41,25 Kč/MWh Průměrná orientační cena za přenos pro rok 2008: 128,67 Kč/MWh pro rok 2007: 114,97 Kč/MWh pro rok 2006: 110,20 Kč/MWh (pro rok 2005: 130,14 Kč/MWh) (pro rok 2004: 134,56 Kč/MWh)

7 7 Systémové služby Výběrové řízení na nákup podpůrných služeb – 2008-2010 nakoupeno od 40 až 80% potřeby podle typu služby zbytek bude dokupován ve VŘ a denním trhu, týdenní řezy náklady na nákup podpůrných služeb zvýšeny na 8,1 mld. Kč případné vyšší náklady budou kryty příjmy z aukcí a nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek Cena pro konečný odběr pro rok 2008: 147,81 Kč/MWh Cena pro lokální spotřebu: 55,56 Kč/MWh 147,15 55,12 Zastoupení subjektů ve VŘ - výsledek pro rok 2008

8 8 Decentrální výroba Nezávislost na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky Ceny ponechány v úrovni předchozích let V dalších letech uvažováno zrušení příspěvku pro všechny hladiny Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS – 2008 průměrně 9,54 Kč/MWh 2007 - 9,45 Kč/MWh 2006 - 7,48 Kč/MWh Operátor trhu s elektřinou regulace založena na predikovaném cash flow v souladu s vyhláškou použit průmyslový eskalační faktor zvýšení ceny na 4,75 Kč/MWh

9 9 V souladu se zákonem č. 180/2001 úprava o:  index cen průmyslových výrobců duben-duben v úrovni 2,5 %  zohlednění nárůstu ceny silové elektřiny – uvažováno 14 %  nutné zohlednit vliv dotací z EU  programy MPO, MŽP, MZE cca 6+8+8 mld. Kč na investiční podporu OZE do roku 2012  podpora 30 až 80% investičních nákladů dle typu programu a kategorie zdrojů Předpokládaný příspěvek na podporu OZE, KVET A DZ činí 39,61 Kč/MWh Obnovitelné zdroje

10 10 KVET: Nárůst ceny zemního plynu Nárůst ceny silové elektřiny v průměru o 15 procent Zachováno současné členění zdrojů a podpor Změna volby délky VT/NT jedenkrát za měsíc Druhotné zdroje: Zachováno současné členění zdrojů a podpor KVET a druhotné zdroje

11 11 Obnovitelné zdroje Předpoklad

12 12 Vliv na změnu ceny rezervace kapacity: 2006 – sloučení a outsourcing činností, zohlednění unbundlingu 2007 – řada analýz za účelem ověření nutnosti zohlednění přecenění 2008 – přecenění majetku v průběhu II. RO neuznáno pro regulaci – částečné uznání přeceněných odpisů – povolené výnosy upravovány o meziroční přírůstek majetku zohlednění příjmů z Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2007 připojení v cenách WACC 7,731 % (7,955 %) vliv na náklady: Průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007) Mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 0,35) Faktor efektivity = 2,085 % Distribuce elektřiny I 20072008 Úroveň napětí Kč/MWh a měsíc 2008/2007 (%) E.ON VVN37 83643 09813,91% VN94 306104 34910,65% PRE VVN44 86352 404 16,81% VN115 898132 304 14,16% ČEZ VVN44 98847 7476,13% VN113 509120 9266,53% PDS VVN42 94148 336 12,56% VN108 102121 491 12,39%

13 13 Distribuce elektřiny II Zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty Ocenění diagramu podle skutečně nakoupené elektřiny na ztráty Provedeno ocenění diagramů REAS produkty burzy – není relevantní pro stanovení cen Stejná cena je uvažována pro pokrytí diagramu MOO a MOP Nárůst ceny silové elektřiny o jako vážený průměr 3 obchodníků o 16,8% (včetně ceny odchylky)

14 14 Dodávka na VVN, VN, NN Vliv na změnu ceny dodávky pro zákazníka na NN: cena silové elektřiny – použité ceny podle cen skutečně nakoupené elektřiny

15 15 Změna cen od roku 2003

16 16 Další postup Ceny distribuce: Upřesnění cen OZE a KVET - cena biomasy, uhlí, plynu, povolenek Stanovení tarifů na NN – úprava jednotné ceny NT, hraniční body určení odpovídající ceny silové elektřiny pro dodavatele poslední instance v jednotlivých sazbách (podle reálných možností nákupu elektřiny všemi distribučními společnostmi) výpočet cen pro 3 LDS s individuální cenou - 2 soustavy s požadavkem na nižší ceny - závislost cen na nadřazených soustavách - neodepsanost majetku, vysoký zisk při standardní regulaci - zvažujeme věcné usměrňování ceny pro další roky (při nižší ceně) aktualizace textů a úprava částí cenových rozhodnutí souvisejících s oceněním odchylky Vydání cenových rozhodnutí

17 Zamýšlené změny v Pravidlech trhu s elektřinou

18 18 Úpravy způsobu zúčtování odchylek Odstranění kategorie vícenákladů  Protiregulace bude hrazena z rozdílů zúčtovacích a nabídkových cen regulační energie Linearizace křivky pro záporné odchylky C = 1990 + 5,5 x O sys- Zavedení křivky pro kladné odchylky C = -1 - 3,5 x O sys+ Zatraktivnění vyrovnávacího trhu  ČEPS bude zveřejňovat poptávku a cenu  Poskytovatel obdrží nabídkovou resp. zúčtovací cenu

19 19 Návrhy na změny Pravidel trhu I Umožnění redispečinku pro řízení zatížení v ES ČR v souladu s Nařízením 1228/2003  Redispečink se realizuje na základě smlouvy mezi českým provozovatelem přenosové soustavy a mezi výrobcem nebo provozovatelem zahraniční přenosové soustavy  Smlouvy mohou být uzavírány po uzavírce dvoustranných obchodů  Náklady na tuto službu budou součástí regulované ceny za SySl

20 20 Návrhy na změny Pravidel trhu II Umožnění elektronické fakturace mezi PDS a dodavatelem prostřednictvím IS OTE Zvláštní režim zúčtování odchylek rozšířen kromě stavů nouze i na předcházení stavu nouze v hodinách stanovených provozovatelem přenosové soustavy Zavedení blokového trhu OTE  Obchodovány bloky > 1 MW  Uzavírka 1 hodinu před uzavřením denního trhu  Další podrobnosti jsou ještě upřesňovány

21 21 Návrhy na změny Pravidel trhu III Změna dodavatele:  Změnu je nově možné provádět v libovolných termínech (v minulosti omezení, kdy u A a B bylo možné změnit dodavatele k 1. dni v měsíci a u C pouze 1x za 6 měsíců) S cílem usnadnit změnu dodavatele elektřiny bude umožněna tzv. předregistrace, kdy v IS OTE budou jednorázově zaregistrována všechna odběrná místa. Tímto způsobem lze zahájit změnu dodavatele na jakékoliv odběrné místo a teprve v rámci procesu změny dodavatele budou ze strany PDS dodatečně zaslána kmenová data o příslušných OPM.

22 22 Návrhy na změny pravidel trhu Zavedení povinnosti pro PDS předávat na vyžádání zákazníkovi případně jeho dodavateli čtvrthodinová maxima a údaje o jalové energii Upřesnění výkazu pro vykazování množství elektřiny z OZE  Doplnění údajů nezbytných pro vykázání celé bilance toků elektřiny v předávacím místě výrobce  Cílem je vyloučit možné nesprávné vykázání podporovaného množství elektřiny z těchto zdrojů a uplatnění neoprávněné podpory  Řešení rovněž usnadní celkovou kontrolu správnosti vykazovaných údajů

23 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Hrubý předpoklad výše regulovaných cen a zamýšlených změn v Pravidlech trhu s elektřinou Martin Koďousek Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google