Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… báje a pov ě sti hv ě zdné oblohy. Vstupte do sv ě ta mýt ů, bájí a pov ě stí. Projd ě te se hv ě zdnou oblohou. Poznejte p ř íb ě hy, které se váží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… báje a pov ě sti hv ě zdné oblohy. Vstupte do sv ě ta mýt ů, bájí a pov ě stí. Projd ě te se hv ě zdnou oblohou. Poznejte p ř íb ě hy, které se váží."— Transkript prezentace:

1

2 … báje a pov ě sti hv ě zdné oblohy. Vstupte do sv ě ta mýt ů, bájí a pov ě stí. Projd ě te se hv ě zdnou oblohou. Poznejte p ř íb ě hy, které se váží k n ě kterým boh ů m hv ě zdné oblohy. Jen tak …

3 Obrazy - KAGAYA Pov ě st o Plejádách se vztahuje k Polárce a k Velkému vozu. Tuto pov ě st si vypráv ě li lidé ve starov ě ku.

4 Žilo kdysi sedm bratr ů - loupežník ů. Doslechli se, že na samém konci zem ě, žije sedm dívek, sedm sester, skromných a krásných. Osedlali kon ě a p ř ijeli až na konec zem ě. Tam se schovali. Když šly sestry ve č er na procházku, p ř epadli je. Ale zmocnili se jenom jedné dívky, ostatní jim utekly. Lupi č i dívku odvezli, ale byli za to p ř ísn ě potrestáni. Bohové je prom ě nili ve hv ě zdy (souhv ě zdí Velkého vozu) a p ř inutili je chránit Polárku.

5 Za tmavé noci, kdy je obloha bez mrá č k ů, je u st ř ední hv ě zdy „oje“ Velkého vozu - Mizar, vid ě t malilinkatou hv ě zdi č ku. Je to ta dívka, kterou loupežníci ukradli. Plejády, to je šest zbývajících dívek. Bojí se a proto se tisknou jedna k druhé. Každou noc opatrn ě vystupují na nebe, aby hledali svou sest ř i č ku.

6 Andromeda, bohyn ě úsvitu Andromeda byla dcerou etiopské královny Kasiopei. Kasiopea se vychloubala, že Andromeda, její dcera, svou krásou p ř ekoná mo ř ské nymfy Nereidy. Toto tvrzení rozhn ě valo Poseidóna, boha mo ř e. Poslal na Etiopii mo ř skou obludu, která vše živé zni č ila. Král Cefeus, otec Andromedy, se obrátil na v ě štírnu. Bylo mu sd ě leno, že musí ob ě tovat svou dceru Andromedu, aby si boha mo ř í udob ř il.

7 Cefeus tedy nechal p ř ikovat nevinnou Andromedu na skálu, nad mo ř ský útes. Tou dobou se tudy vracel z cest Perseus a Andromedu zachránil pomocí hlavy Medusy, která vše živé prom ě ní v kámen. Perseus tak za odm ě nu získal Andromedu za ženu a království k tomu. Perseus byl syn Di ů v, proto Poseidon ustoupil od další pomsty.

8 Kasiopea sní v ěč ný sen Kasiopea svým vychloubáním se, že je ješt ě krásn ě jší než vodní nymfy Néreidy dopálila boha mo ř e Poseidona. Kasiopea se po smrti dostala mezi hv ě zdy. Avšak její nep ř ítelkyn ě Néreidy dosáhly aspo ň toho, že byla umíst ě na blízko pólu, takže musela každou noc trávit polovinu č asu hlavou dol ů, aby se nau č ila skromnosti a zbavila se vychloubavosti.

9 Venuše, ranní hv ě zda Afrodíté je ř ecká bohyn ě lásky, v ř ímské mytologii se nazývala Venuše. Afrodíté - ř ecká bohyn ě lásky a krásy na staro ř ecké amfo ř e. Podle n ě kterých bájí byla dcerou Diovou, podle jiných bájí se vyno ř ila nahá z mo ř ské p ě ny, které se Zeus dotkl bleskem.

10 Afrodíté tvrd ě postihla každého, kdo ji urazil nebo pohrdal láskou. Zasáhla do mnoha osud ů. Pomáhala Iásonovi a Théseovi. Byla to však práv ě ona, která pomáhala Paridovi, aby získal lásku nejkrásn ě jší ženy, královny Heleny, i když za to byla nakonec zbo ř ena staroslavná Trója; tak bylo zaplaceno vít ě zství bohyn ě nad jejími soupe ř kami, bohyní Hérou a Pallas Athénou v zápase o zlaté jablko pro nejkrásn ě jší z nich. Afrodíté byla symbolem lásky č isté i smyslné.

11 Bohyn ě Arthemis Artemis byla panenskou bohyní no č ního lovu. P ř ebývala v lesích s nymfami a sme č kou svých loveckých ps ů. Chránila mladé, ale bez lítosti lovila divokou zv ěř a trestala jakoukoli urážku a násilí.

12 P ř edstavuje archetyp nezávislého ženského ducha, tedy ženu, s níž není radno si zahrávat. Pomáhala své matce p ř i obtížném porodu svého bratra - dvoj č ete, a od té doby je mimo jiné považována za patronku porodu. Ženy se na ni však obracejí s žádostí o pomoc i v mnoha jiných oblastech. Její doménou je fyzický pohyb a vše, co s ním souvisí, p ř i č emž atletická soupe ř ení jsou u ní na prvním míst ě.

13 Pegas - vznik tohoto souhv ě zdí vysv ě tluje báje zrozená v šeru dávných v ě k ů a nes č íseln ě krát p ř edávaná z generace na generaci. Když Perseus usekl hlavu Meduse, ř inula se z otev ř ené rány krev do mo ř e a na tom míst ě vznikl na p ř íkaz boha vod Poseidona sn ě hobílý k ůň Pegas. Po svém zrození odlet ě l Pegas na horu Helikon u Korintského zálivu, kde sídlily ochránkyn ě um ě ní Múzy.

14 Dodnes se o Pegasovi mluví v souvislosti s um ě ním, zejména básnickým. Poseidón dal Pegasa pozd ě ji hrdinovi Bellerofónovi, který s ním vykonal nejeden hrdinský č in. Když však Bellerofón p ř emohl obludu Chiméru, zpychl nad svou state č ností a cht ě l se dostat na Pegasovi až na Olymp mezi bohy. Rozhn ě vaný pán Olympu - Zeus - poslal na Pegasa ovády. Pobodaný Pegas se splašil a jezdce shodil. Bellerofón ů v osud potvrzuje starou moudrost, že pýcha p ř edchází pád. Pegas však pokra č oval dál a dostal se až na oblohu.

15 Ten bájný pták, tajuplný fénix, se dostal do ř eckých a ř ímských mýt ů z Egypta. Jmenoval se Boinu - volavka, a protože se objevoval po záplavách, sta ř í Egyp ť ané v ěř ili, že se zrodil z vody sám od sebe stejn ě jako slunce. phoenix

16 Symbol fénixe jako p ř evt ě lené slunce, které po skon č ení své vlády nad sv ě tem vždy umírá a pak se znovu rodí v jasné, osl ň ující zá ř i, se Egyp ť an ů m povedl. Pohádkov ě krásný p ř ežil celá tisíciletí a ť už jako foiníx Ř eku, ci phoenix Ř íman ů, každých p ě t století povstával z pov ě stného popela omlazen k novému životu. Jako kdyby lidé všech dob a celého sv ě ta toužili mít vedle slunce na obloze ješt ě n ě jaké malé slunce na Zemi. Vlastn ě je to stále stejné - prost ř ednictvím Fénixu se m ů žeme skrze realitu dotýkat sn ů - svých i cizích, všeobecn ě známých i tajn ě skrývaných, výst ř edních i konven č ních, splnitelných č i nesplnitelných. Takové náhodné št ě stí je sice krásná v ě c, a nedá se koupit za žádné peníze, ale jak se ř íká v jedné písni č ce: "zbývá spousta v ě cí, které koupit lze".

17 P ě kný a pohodový den !! K tomu n ě jaký ten prima sen. Tak poj ď me snít, p ř edstavivost je jako ohe ň - má mnoho odstín ů a musí se stále p ř iživovat, aby nevyhasla. … Z. P ě kný a pohodový den !! K tomu n ě jaký ten prima sen. Tak poj ď me snít, p ř edstavivost je jako ohe ň - má mnoho odstín ů a musí se stále p ř iživovat, aby nevyhasla. Krásné sny vám p ř eje práv ě dnes … Z.


Stáhnout ppt "… báje a pov ě sti hv ě zdné oblohy. Vstupte do sv ě ta mýt ů, bájí a pov ě stí. Projd ě te se hv ě zdnou oblohou. Poznejte p ř íb ě hy, které se váží."

Podobné prezentace


Reklamy Google