Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší."— Transkript prezentace:

1 série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší

2  perská říše začala obsazovat řecké osady v Malé Asii a to se občanům nelíbilo – došlo ke vzpouře, která byla potlačena → počátek války  perská armáda měla obrovskou početní převahu, na první pohled slabší Řekové byli však silnější v tom, že se dokázali proti nepříteli sjednotit  Řekové zvolili vhodný způsob boje a Peršany nakonec porazili

3

4  přesvědčil své athénské obyvatelstvo, že pro příští střetnutí s Peršany je třeba vybudovat silné loďstvo – velmi prozíravé rozhodnutí  nechal postavit 100 nových triér

5  Perské vojsko se vrátilo do Řecka po deseti letech v čele s králem Xerxem  řecké síly se pokusily nepřítele zastavit v soutěsce u Thermopyl – perské přesile se postavil spartský král Leónidás  prohra Řeků byla jasná, proto Leónidás poslal spojence domů a on sám se Sparťany vytrval až do konce  Themistoklés přesvědčil Athéňany opustit své město a uchýlit se na ostrov Salamína  Athény Peršané vypálili

6  měla to být rozhodná bitva  díky lsti Themistokla dojde k vítězství Řeků nad Peršany

7  řecké vojsko spojilo všechny své síly (asi 40 000 těžkooděnců) a porazili Peršany, kterm velel Mardonios  malé Řecko porazilo obrovskou perskou veleříši

8

9  upevnil demokracii v Athénách  m ě l bezmeznou d ů v ě ru lidu  v č ele státu stál díky své p ř irozené autorit ě (byl také stratégem = vojenský velitel)  zavedl vyplácení pen ěž itých odm ě n za vykonávání ú ř adu  št ě d ř e podporoval výstavbu m ě sta, slavnosti i um ě ní

10  zatímco se Athény hospodá ř sky velmi rozvíjeli a bohatly (vytvo ř ily Athénský námo ř ní spolek), jejich v ěč ný soupe ř Sparta na tom byli po ř ád stejn ě a stále ž ili prost ě a velmi chud ě  Sparta se svými spojenci vytvo ř ila Peloponéský spolek a nap ě tí mezi ob ě ma soupe ř i vyústilo v ozbrojené st ř etnutí

11  roku 445 p ř.n.l. byla uzav ř ena mírová smlouva mezi Athénami a Spartou, která byla porušena d ř íve ne ž uplynula polovina smluvené doby  boj Ř ek ů proti Ř ek ů m by zpo č átku vyrovnaný  druhá mírová smlouva v roce 421 p ř.n.l. byla také porušena  r.405 p ř.n.l. v námo ř ní bitv ě u AIGOSPOTAMOI porazili Spar ť ané Athény a donutili je kapitulovat

12  V Athénách byla nastolena místo demokracie vláda oligarchie (vláda bohatých) – návrat k demokracii prob ě hl a ž r. 403 p ř.n.l.  sjednotit Ř ecko pod svou moc se však Spart ě nepovedlo

13


Stáhnout ppt "Série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší."

Podobné prezentace


Reklamy Google