Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém Výzkumu, vývoje a inovací v České republice Rada pro výzkum, vývoj a inovace INOVACE 2009, Praha, 4. 12. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém Výzkumu, vývoje a inovací v České republice Rada pro výzkum, vývoj a inovace INOVACE 2009, Praha, 4. 12. 2009."— Transkript prezentace:

1 Systém Výzkumu, vývoje a inovací v České republice Rada pro výzkum, vývoj a inovace INOVACE 2009, Praha, 4. 12. 2009

2 Proč byla/je reforma nezbytná?  Aktuální výstupy VaVaI pro českou ekonomiku a společnost neuspokojivé.  Existující systém financování je zastaralý a neefektivní – není schopen efektivně a včas financovat VaV, včetně využívání finančních zdrojů EU.  Pokračující fragmentace českého VaV; systém neschopen dostatečně rozpoznat excelenci  Priority fakticky nedefinovány – postupné zaostávání země v mnoha oblastech VaV.

3 Co je to vlastně „Reforma“?  Usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  Reforma je prvním počinem pro změnu a zlepšení existujícího systému v posledních 20 letech  Obecně se jedná o sjednocující rámec pro 15 dokumentů implementující „reformní vizi“  Tyto dokumenty mají různý charakter – rozpočtový, legislativní, koncepční a další (mohou mít rozličnou strukturu, proceduru, atd.)  Reforma ve skutečnosti náhradou za tehdy neexistující politiku VaV

4 Základní principy  Zjednodušení struktury veřejného financování, snížení počtu rozpočtových kapitol a snížení celkové administrativní zátěže  Striktně bude preferována excelence a kvalita  Přesun rozhodování jak dosáhnout co nejlepších výsledků z ministerstev na organizace, v případě institucionálního financování, a na profesionální agentury, v případě programového financování  Posílení vzájemné spolupráce výzkumných organizací a specifická podpora široké spolupráce se soukromými společnostmi ke zvýšení příspěvku VaV pro ekonomiku s společnost  Zvýšení počtu výzkumníků a rozšíření účasti ČR na mezinárodní spolupráci napříč oblastmi VaVaI

5  Struktura usnesení vlády ČR (8. června 2009, č. 729) I. Východiska NP VaVaI II. Hlavní principy NP VaVaI III. Cíle a aktivity NP VaVaI IV. Hlavní principy NP VaVaI po roce 2015 V. Nároky a dopady VI. Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací  Priority aplikovaného VaVaI Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje Molekulární biologie a biotechnologie Energetické zdroje Materiálový výzkum Konkurenceschopné strojírenství Informační společnost Bezpečnost a obrana Priority rozvoje české společnosti Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR

6 Systém financování VaVaI Veřejné výdaje na VaV  Výdaje na VaV ze státního rozpočtu ČR (výhled do r. 2012)  Zmrazení výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu (krize) v letech 2010 – 2012 celkové snížení výdajů celkem o11.5 mld. Kč v letech 2010 – 2012 celkové snížení výdajů celkem o 11.5 mld. Kč  Prostředky EU na VaVaI (strukturální fondy) VaVaI celkem 85 mld. Kč (z toho OP VaVpI 55 mld. Kč) závazky na udržení činnosti center a zařízení celkem nad 10 mld. Kč/r požadavky na krytí závazků ze státního rozpočtu na VaVaI požadavky na krytí závazků z 85-95 % ze státního rozpočtu na VaVaI 24,825,324,823,121,516,511,66,2mld. Kč (2011)(2010)200920082007200520001996rok24,8 (2012)

7 Změny v řízení VaVaI  Rada pro VaVaI (rozšíření působnosti o legislativu a tvorbu politik pro VaVaI)  Grantová agentura ČR (programy základního výzkumu; rozšíření financování aktivit místo AV ČR a MZd)  Technologická agentura ČR (programy aplikovaného výzkumu)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (rozšíření působnosti o přidělování prostředků strukturálních fondů a velkých infrastruktur VaV) Zůstává pouze 11 místo 22 poskytovatelů  Zodpovědné instituce: Rada pro VVI, GAČR, TAČR, MŠMT)  Horizontální oblasti: Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra, MŠMT  Specifické oblasti: Průmysl, Obrana, Zemědělství, Zdravotnictv í  Akademie věd ČR – institucionální financování  Ministerstvo průmyslu a obchodu – průmyslový výzkum (po omezenou dobu), strukturální fondy

8 Metodika hodnocení VaVaI  Budou se hodnotit pouze výzkumné organizace (VO – dle Rámce Společenství pro státní podporu VaV)  Přidělování institucionálního financování zakladatelům VO (rozpočtovým kapitolám) bude založeno na výsledcích hodnocení  V úvahu budou brány veškeré výsledky výzkumných organizací (bez ohledu na zdroj financování)  Použijí se výsledky za posledních 5 let tak, aby se předešlo dramatickým změnám ve financování  Zakladatelé budou přidělovat prostředky dle specifické hodnotící procedury Lidské zdroje pro VaVaI  OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“  Nový zákon o terciárním vzdělávání (připravuje se)  Změny v financování VaV – vliv na financování doktorských studií  Strukturální fondy v oblasti VaVaI podpoří počet mladých výzkumníků a těch, kteří mají mezinárodní zkušenost  Realizace kariérního postupu (řádu) výzkumných institucí  Nábor výzkumníků ze třetích zemí (mimo EU)

9  Další změny nutné a musí pokračovat  Původní cíle reformy ne vždy naplněny Zásadní změny struktury VaVaI Odpovídající změny systému financovaní VaVaI  Diskuzní kulaté stoly – inicioval premiér Fisher k aktuálním tématům/problémům VaVaI  Témata současných jednání/diskuzí Budoucí úloha Rady (RVVI) Organizační struktura (zastřešující organizace) Mechanismy financovaní VaVaI Poměr základního a aplikovaného výzkumu Poměr institucionálního a účelového financování Metodika hodnocení VaVaI Pokračování reformy/transformace VaVaI

10  Inovace – definice Evropské komise COM (2003) 112: „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ Inovace – způsob myšlení, postoje, kultura, trvalý proces Inovace – pravdy a mýty  Inovační faktory Globální dimenze inovace – „get the best“ namísto „low cost“ Znalosti, vědomosti, vzdělanost Konkurence, podnikatelský přístup Dostupnost rizikového kapitálu (domácí, zahraniční, soukromý) Podpůrný administrativní a právní rámec Kulturní připravenost (trvalá změna, riziko a dopady selhání) Vnější a vnitřní vlivy a vazby  Inovační výkonnost/kapacita Rychlost obnovy sortimentu výrobků, služeb, postupů Počet US patentů, European Innovation Scoreboard Strukturální podmínky inovací

11  Předpoklady vzniku Inovační proces – podmínka udržení konkurenceschopnosti Koncentrace inovačních faktorů, jejich propojení Lidský, znalostní a finanční kapitál Posun:  Od orientace na zaměstnance k k orientaci na zákazníka  Od individuálního k týmovému přístupu Dostatečná ochrana duševního vlastnictví Existující licenční politika Technologický transfer – vývojové týmy nedílnou součástí  Formáty center Firemní – pro vlastní potřeby organizace  Globální/regionální/lokální dosah  Interní/externí koordinace činnosti Servisní – účelové uskupení komplementárních subjektů  Tématické/účelové zaměření  Synergický /nabalovací efekt Inovační centra 1

12  Externí spolupráce Vysoké školy  Konsorcia, technologické parky, komerční výstupy, nadace Specializovaná pracoviště  Unikátní služby, sdílené expertízy  Sdílená korporační centra Přednosti  Podpora mateřské korporace  Využití infrastruktury  Relativní stabilita činnosti Nevýhody  Zaměření často určeno předem  Menší flexibilita a agilnost  Volnost rozhodování Příklady (osobní zkušenost)  Rockwell Automation (vazba FEL ČVUT)  Honeywell (vazba ČVUT, VUT)  Místo a role „malých a středních podniků“ Inovační centra 2

13 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr. h. c. jaroslav.dolezal@honeywell.com www.vyzkum.cz


Stáhnout ppt "Systém Výzkumu, vývoje a inovací v České republice Rada pro výzkum, vývoj a inovace INOVACE 2009, Praha, 4. 12. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google