Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A13 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A13 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A13 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět DANĚ Klíčová slova Právnická osoba, daňový rezident, daňový nerezident, částky zvyšující účetní výsledek hospodaření, částky snižující účetní výsledek hospodaření, odčitatelné položky, základ daně, snížený základ daně, zálohové období Anotace Cíl: studenti se orientují v dani z příjmů právnických osob Prezentace slouží k výkladu se záměrem upevnit a prohloubit znalost základních pojmů v oblasti DPPO

2

3 Právnické osoby Právnické osoby jsou uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé. Právnickými osobami jsou pouze takové organizace, které vznikly zákonným způsobem. Většinou vznikají na základě písemných smluv nebo zakládacích listin zápisem do evidence, tj. do obchodního nebo jiného rejstříku.

4 Podstatu právnických osob tvoří buď lidé nebo věci Podle toho se rozlišují: společenství osob neboli korporace např. obchodní společnosti nebo družstva společenství věcí (majetku) např. nadace nebo fondy právnické osoby se mohou sdružovat a vytvářet k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiných účelů další právnické osoby, které se nazývají sdružení

5 Členění PO pro účely daně z příjmů Pozn.: Právnickou osobou je také stát a poplatníky DPPO jsou také organizační složky státu (§ 17 ZDP) PODNIKATELSKÉ PO zdaňují příjmy z veškeré své činnosti NEZISKOVÉ PO zdaňují příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, pronájmu, reklam apod.

6 Poplatníci daně DAŇOVÝ REZIDENT poplatníci se sídlem nebo místem svého vedení v ČR je poplatníkem s neomezenou daňovou povinností je poplatníkem daně z příjmů ze zdrojů na území v ČR i v zahraničí DAŇOVÝ NEREZIDENT poplatník, který není rezidentem, ale má příjmy ze zdrojů na území ČR je poplatníkem s omezenou daňovou povinností je poplatníkem daně z příjmů POUZE ze zdrojů na území v ČR

7 Osvobození od daně většina osvobozených příjmů se týká neziskových organizací u podnikatelských subjektů mezi osvobozené příjmy patří zejména příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, které vyplácí dceřiná společnost mateřské společnosti (osvobození je vázáno na velikost podílu alespoň 10 % po dobu nejméně 12 měsíců)

8 Zdaňovací období KALENDÁŘNÍ ROK HOSPODÁŘSKÝ ROK ÚČETNÍ OBDOBÍ 12 po sobě jdoucích měsíců DELŠÍ než 12 po sobě jdoucích měsíců začíná prvním dnem měsíce ledna začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden např. v případě vzniku nebo zániku účetní jednotky (3 měsíce před koncem kalendářního roku)

9 Základ daně Účetní výsledek hospodaření částky zvyšující ÚVH Základ daně částky snižující ÚVH odčitatelné položky (§ 34 ZDP) dary (§ 20 ZDP) Snížený základ daně

10 Náklady, které nejsou daňovými náklady výdaje na reprezentaci poskytnuté dary nesmluvní pokuty a penále daň dědická, daň darovací manka a škody převyšující náhrady účetní odpisy převyšující odpisy daňové NEZAPLACENÉ pojistné na sociální a zdravotní pojištění, daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti, smluvní pokuty a úroky z prodlení odměny členům kolektivních statutárních orgánů obchodních společností opravné položky a rezervy, které nesplňují podmínky zákona o rezervách atd. (ustanovení zejména § 24 a 25 ZDP)

11 Částky snižující účetní výsledek hospodaření vyloučení zaúčtovaných výnosů např. výnosy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně náklady, které jsou daňově uznatelné, ale v účetnictví nejsou zaúčtovány např. daňové odpisy, převyšující odpisy účetní

12 Částky snižující základ daně odčitatelné položky (§ 34 ZDP) např.: daňová ztráta nejdéle v následujících 5 letech 100 % výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje hodnota darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely (§ 20 ZDP) pokud: činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu může činit nejvýše 5 % ze základu sníženého podle § 34

13 Sazba daně 19 %15 % Snížený základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů Samostatný základ daně, který se vztahuje na příjmy z dividend, podílů na zisku nebo jim podobná plnění

14 Slevy na dani poskytuje se v případě zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením výše slevy závisí na průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců se zdravotním postižením pokud byl pracovník zaměstnán na plný úvazek po celý rok činí sleva 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

15 Správa DPPO daňové přiznání se předkládá do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období v případě, že má poplatník povinnost ověřit účetní závěrku auditorem nebo přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce prodlužuje se lhůta na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání DAP S nabytím účinnosti nového daňového řádu od 1. ledna. 2011 došlo k posunu lhůt, které končí 1. dubna, resp. 1. července. v průběhu zdaňovacího období poplatník platí zálohy

16 Zálohové období (§ 38a ZDP) zálohové období ≠ zdaňovací období zálohové období začíná běžet od 1. dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání DAP za minulé zdaňovací období a končí uplynutím posledního dne lhůty pro podání DAP DAP za rok 2012 bude podáno do 1. 4. 2013 zálohové období bude běžet od 2. 4. 2013 do 1. 4. 2014

17 Stanovení záloh (§ 38a ZDP) Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti Výše daňové povinnosti Výše zálohySplatnost nepřesáhla 30 000zálohy se neplatí 30 000 - 150 000 40 % poslední známé daňové povinnosti pololetně 15.06., 15.12. přesáhla 150 000 25 % poslední známé daňové povinnosti čtvrtletně 15.03., 15.06., 15.09., 15.12.

18 Na závěr ověříme si spolu znalost zopakovaných základních pojmů vytvořte pracovní skupiny a řešte zadání úloh – pracovní list PL_DPPO diskuse nad správným řešením odevzdejte pracovní list k hodnocení

19 Literatura Klínský, P., Műnch, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 2011. Eduko nakladatelství, s. r. o. Praha. 232 s. ISBN: 978-80-87204-48-1 Novotný, Z., Dyčková, J., Prášková, N. PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3 - Daňová soustava ČR. 2010. Obchodní akademie. Břeclav. 232 s. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Internet: Kdo je právnická osoba. http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online- zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice- vysvetleni-pojmu.html (accessed Jan 01, 2013). http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online- zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/298-kdo-je-pravnicka-osoba-definice- vysvetleni-pojmu.html Obrázky: PowerPoint kliparty


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04A13 Autor Ing. Yvona Fidzinská Období vytvoření leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google