Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIKA Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928). Oerstedův pokus BOFY  je v okolí v okolí: a)permanentních (trvalých) magnetů b)vodičů s proudem severní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIKA Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928). Oerstedův pokus BOFY  je v okolí v okolí: a)permanentních (trvalých) magnetů b)vodičů s proudem severní."— Transkript prezentace:

1 FYZIKA Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928)

2 Oerstedův pokus BOFY  je v okolí v okolí: a)permanentních (trvalých) magnetů b)vodičů s proudem severní mg pól jižní mg pól neutrální pásmo Každý magnet je dipól - má dva póly, které jsou navzájem neoddělitelné. A Silové působení: Přitažlivé (opačné póly) Odpudivé (stejné póly)

3 osa Země severní geografický pól Země jižní geografický pól Země Magnetka umístěná na povrchu Země ukazuje přibližně směr k severnímu geografickému pólu. N S Jižní pól zemského magnetu je místo na povrchu Země, k němuž směřuje severní pól magnetky, takže kompas ukazuje skutečně k severu. Póly jsou od sebe několik set kilometrů. jižní magnetický pól Země severní magnetický pól Země BOFY

4 Magnetické indukční čáry (MIČ) jsou prostorově orientované uzavřené křivky, jejichž tečny v daném bodě pole mají směr osy velmi malé magnetky umístěné v tomto bodě. Máme dvě možnosti pro popis magnetického pole:  Grafický popis: magnetické indukční čáry  Vektorová veličina magnetická indukce B Magnetická indukce B je vektorová veličina. [B] = T (tesla) Směr vektoru magnetické indukce v nějakém bodě magnetického pole je shodný se směrem souhlasně orientované tečny k indukční čáře v tomto bodě. BOFY

5 SN S N Směr MIČ a magnetické indukce B je vně magnetu od jeho severního pólu k jižnímu, uvnitř magnetu to je obráceně (pozor, MIČ jsou uzavřené křivky). Zviditelnění MIČ je možné pomocí pilinových obrazců – kovové piliny jsou minimagnetky, proto se uspořádají. BOFY

6 MIČ v okolí přímého vodiče s proudem jsou soustředné kružnice se společným středem na ose vodiče. S N Ampérovo pravidlo pravé ruky: Uchopíme vodič pravou rukou tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči, pak zahnuté prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar. BOFY

7 MIČ magnetického pole válcové cívky s proudem jsou v ose cívky rovnoběžné. Pole v dutině cívky lze s jistým omezením považovat za homogenní. BOFY

8 + - Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku: Ohnuté prsty pravé ruky ukazují (technický) směr proudu v závitech cívky a palec ukazuje orientaci MIČ v dutině cívky a severní pól. N S Velikost B v dutině cívky: N – počet závitů cívky I – elektrický proud v cívce l – délka cívky μ – permeabilita prostředí (látková konstanta) BOFY

9 Jsou zdrojem homogenního, ale poměrně slabého mg pole. Vzdálenost cívek je rovna jejich poloměru h = r, proud v cívkách prochází stejným směrem. BOFY

10 I - elektrický proud ve vodiči l - aktivní délka vodiče α - úhel mezi MIČ a vodičem B – magnetická indukce S N Na vodič s proudem působí ve vnějším magnetickém poli síla o velikosti: Její směr určujeme Flemingovým pravidlem LEVÉ ruky: Prsty ukazují směr proudu, indukční čáry vstupují do dlaně, natažený palec ukazuje směr magnetické síly. BOFY

11 I 1, I 2 - velikosti proudů d - vzdálenost vodičů l - délka vodičů Dva vodiče s proudem na sebe působí magnetickou silou, pokud jsou proudy stejného směru, tak přitažlivou, pokud jsou opačného směru, tak odpudivou.  -  permeabilita prostředí, popis mg vlastností  r  -  relativní permeabilita    -  permeabilita vakua,       BOFY

12 MS.1 Vodič délky l (AB na obr.) o hmotnosti m je zavěšen na tenkých vodičích. Jestliže jím prochází proud I, vychýlí se v homogenním magnetickém poli o úhel α vzhledem ke svislému směru. Odvoďte vztah pro magnetickou indukci. Řešte pro l = 5 cm, I = 10 A, m = 50 g, α = 14°, g = 10 m.s –2. R. MS.1 Pozor, úhel α není ten úhel ze vzorce pro magnetickou sílu (ten je 90 o ) l = 5 cm = 0,05m, I = 10 A, m = 50 g = 0,05 kg, α = 14°, g = 10 m.s –2, B = ? Podle obrázku můžeme vyjádřit tgα a velikosti obou sil. Neřešená úloha: MS.2 Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými od sebe 10 cm procházejí stejné proudy. Určete proud procházející vodiči, jestliže na 1 m délky vodičů působí ve vakuu mag. síla 0,2 N. BOFY

13 vakuum Když d = 1m, l = 1m, I = 1A, pak F m =2.10 -7 N. Jeden ampér je proud, který při průchodu dvěma nekonečně dlouhými rovnoběžnými vodiči, nacházejícími se ve vakuu ve vzdálenosti 1m, vyvolá sílu 2.10 -7 N působící na každý metr délky vodičů. BOFY

14 Vodič s proudem I´ je ve vnějším mg poli vyvolaném druhým vodičem. Velikost magnetické síly působící na vodič je možno vyjádřit dvěma způsoby. S N Porovnáním obou vztahů zjistíme velikost B v okolí druhého vodiče s proudem I ve vzdálenosti d od vodiče. BOFY

15 - B - velikost magnetické indukce v - rychlost pohybu částice  - úhel mezi vektory B a v Q - elektrický náboj částice Na částici, která se pohybuje v magnetickém poli, působí síla: Pokud je částice zároveň i v elektrickém poli, jmenuje se výsledná působící síla F L Lorentzova síla. Směr určíme FPLR. Prsty jsou proti směru pohybu (–) částice, nebo po směru (+). BOFY

16 Skleněná trubice s molekulami H 2 pod nízkým tlakem. - p ÷ 1Pa Katoda vysílá elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem a zakřiveny magnetickým polem. Srážkami s molekulami vodíku se vytvoří svítící stopa kruhového tvaru. Trubice je uložena v homogenním mg poli. - BOFY

17 Wehneltova trubice v magnetickém poli Helmholtzových cívek Svíticí stopa BOFY

18 - Magnetická síla F m v každém okamžiku směřuje do středu kružnicové trajektorie pohybu elektronu. - - - - Využití: cyklotrony - CERN BOFY

19 Látky dělíme podle toho, jak reagují na mg pole, na:  Diamagnetické mg moment jejich atomů je nulový (inertní plyny, Au...)μ r < 1 Mírně zeslabují vnější mg pole.  Paramagnetické mg moment atomů je nenulový (Pt, Al, Mn...)μ r > 1 Mírně zesilují vnější mg pole.  Feromagnetické mg moment atomů je nenulový (kobalt, železo a nikl)μ r > > 1 Výrazně zesilují vnější mg pole. Technicky významné feromagnetické látky jsou ferity, jsou to sloučeniny oxidu železa Fe 2 O 3 s oxidy jiných kovů BOFY

20  Feromagnetické látky obsahují mikroskopické oblasti domény, jejichž magnetické momenty mají stejný směr.  Směry magnetických polí domén jsou zpravidla rozloženy nahodile - látka se navenek magneticky neprojevuje.  Vnějším magnetickým polem lze mg momenty „uspořádat“, látka se potom zmagnetizuje – stav mg nasycenosti. BOFY

21 POZOR! α je úhel mezi normálou k ploše závitu a MIČ (směrem B), nikoliv mezi plochou a MIČ.  (Skalární) součin plochy S a magnetické indukce B. Směr plochy je směr jejího normálového (kolmého) vektoru. CÍVKA: N-násobek mg.ind.toku jedním závitem. BOFY

22 Magnetický indukční tok jsme zavedli proto, abychom zkoumali, jak se s časem mění …. ΔΦ Změna magnetického indukčního toku cívkou může nastat:  změnou magnetické indukce ΔB – oddalování od magnetu  změnou úhlu α – otáčením v magnetickém poli BOFY

23 Nastává:  při pohybu vodiče v magnetickém poli,  při pohybu magnetu v blízkosti cívky (nebo vodiče),  při změně proudu v primárním obvodě … je vznik indukovaného elektromotorického napětí a indukovaného proudu ve vodiči, který se nachází v nestacionárním magnetickém poli. primární cívka sekundární cívka BOFY

24 Indukované elektromotorické napětí je rovno záporné časové změně magnetického indukčního toku. Rychlejší změna znamená větší napětí. Dynamo: při rychlejším šlapáním svítí žárovka více a lépe (a nebliká) Indukovaný proud ve vodiči má takový směr, aby svým magnetickým polem bránil změně, která ho vyvolala. Ve vzorečku je reprezentován mínusem před zlomkem. BOFY

25 + - I Jev, ke kterému dochází, když se cívka nachází ve svém vlastním nestacionárním mg poli.  nestacionární pole v cívce vznikne při změně velikosti proudu (typicky při zapnutí nebo vypnutí)  v cívce, která je v nestacionárním mg poli (jakémkoli), dochází k elmg indukci – indukuje se v ní proud.  indukovaný proud má podle Lenzova zákona takový směr, aby bránil změně mg pole, která ho vyvolala. Závěr: cívka si při vlastní indukci sama vytvoří nestacionární mg pole, tím si sama zajistí elmg indukci a indukovaný proud, který ale bude bránit chodu původního proudu cívkou – cívka si vlastní indukcí působí „sama proti sobě“. BOFY

26 Magnetická indukce v cívce: Jediné, co se ve vzorci při vlastní indukci mění, je proud, takže změna magnetické indukce cívky je: Změna magnetického indukčního toku cívkou: dosazením... Změna mg indukčního toku je přímo úměrná změně proudu, konstanta úměrnosti je INDUKČNOST CÍVKY L, veličina, která charakterizuje vlastnosti cívky. N - počet závitů cívky S - obsah průřezu cívky l - délka cívky  0 – permeabilita jádra BOFY

27 Při zapnutí a vypnutí proudu v obvodu s cívkou se v cívce indukuje elektromotorické napětí U i o velikosti: Směr U i a I se bude řídit podle Lenzova zákona:  při zapnutí bude mít směr opačný ke směru procházejícího proudu (snaží se „tlumit“)  při vypnutí bude mít směr shodný se směrem původního proudu (snaží se udržet chod proudu a bránit vypnutí) BOFY

28 50 0 100 150 200 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Bez cívky: proud vzroste a ustálí se hned po uzavření obvodu. S cívkou: proud roste postupně a ustálí se později, než kdyby cívka v obvodu nebyla. (indukovaný proud brání vzniku proudu)  t = (10 -3 – 10) s Při vypnutí klesá proud postupně a nulový je později. (indukovaný proud brání zániku proudu). BOFY

29 0,5 0 1,5 2,0 2,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 V okamžiku vypnutí má indukované napětí stejnou polaritu jako napětí zdroje. Výsledné napětí U V =U e +U i. Při zapnutí má indukované napětí na cívce stejnou hodnotu jako napětí zdroje, ale opačnou polaritu. Hodnota U i klesá, takže celkové napětí roste. BOFY

30 I R + - L V Energie dodaná zdrojem do obvodu ΔE = U e IΔt se přemění na Joulovo teplo Q = RI 2 Δt a energii E m potřebnou na vytvoření mg pole cívky. Podle zákona zachování energie platí: Při vzniku magnetického pole v okolí vodiče se mění elektrická energie proudu ve vodiči na energii mg pole. Při vypnutí zanikající mg pole mění svou energii vlastní indukcí na elektrický proud, který krátký čas ještě obvodem prochází. BOFY

31 Děkuji za pozornost a přeju štěstí u zkoušky BOFY


Stáhnout ppt "FYZIKA Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928). Oerstedův pokus BOFY  je v okolí v okolí: a)permanentních (trvalých) magnetů b)vodičů s proudem severní."

Podobné prezentace


Reklamy Google