Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrcholný středověk Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrcholný středověk Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Vrcholný středověk Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Kolem roku 1000 – asi 40 milionů obyvatel v Evropě (tj. dvojnásobek oproti 7.- 8. století); 1300 – asi 72 milionů obyvatel novinky v zemědělství:  trojpolní systém (úhor omezen)  dokonalejší zapřahání zvířat při orbě (chomout)  záhonový pluh  větrné,vodní mlýny

3 - pluh byl dokonalejší než rádlo - pluh zorával půdu do větší hloubky (jeho krojidlo nejprve oddělilo potřebnou část zeminy, radlice ji poté odřízla a odhrnovačka ji odhrnula a převrátila; plazem a slupicí bylo možné regulovat hloubku orby) - nejdokonalejší typy pluhů byly opatřeny kolečky- usnadnění práce

4 Jařmo - část postroje tažných zvířat, která přenáší tažnou sílu na pluh. Chomout umožnil daleko lepší využití tažné síly zvířat a v Evropě způsobil v raném středověku revoluci v obdělávání půdy.

5 Rozšířila se také brána – dřevěný rošt s železnými hřeby o délce cca 10 cm. Sloužila k vláčení pole, cílem bylo nakypřit půdu a nebo také zavláčet setbu.

6 Vodní (kolový) mlýn - poháněný proudem vody (vynález známý v antice od 2. st. před n.l. se do středověké Evropy dostal až za křížových výprav z Orientu, do Čech ho pravděpodobně přinesli mniši – benediktýni, nejstarší zmínky o vodních mlýnech u nás pochází z 12. století)

7 Vesnická kolonizace kolonizace = osídlování dosud neobydlených oblastí spojené s přeměnou hospodářsky nevyužívané půdy v zemědělskou (západní Evropa – vrchol kolonizace ve 12. století kolonizace střední, východní, severní, jihovýchodní Evropy) žďáření klučení

8 les osídlená území Osídlení do 12. století Osídlení ve 13. století

9 Kolonizace vnitřní (počátek 12. století) -kolonizace za účasti domácího obyvatelstva Kolonizace vnější (12. a 13. století) - osídlení pohraničních oblastí českých zemí za účasti obyvatelstva cizího původu, zejména Němců

10 Německé jazykové území do poloviny 14. století

11 Postup při zakládání vesnice: lokátor vybral vhodný prostor získal od majitele půdy povolení ke vzniku vsi vyměřil parcely budoucích dvorů a plochu polností - potom následovalo budování příbytků a přeměna neobdělávané půdy v pole ( osadníci získávali určitou výhodu = lhůtu) Model středověké vesnice obytné domy hospodářská stavení (kůlny, stodoly, sýpky) krčmy mlýny kovárny zemanská tvrz kostel a fara

12 Raně středověká ves – shluk neuspořádaným chatrčí Od 12. století – budování vesnic podle určitého plánu Okrouhlice

13 Podoba a rozložení polí kolem vesnice (plužina) - násilná kolektivizace a následné scelování polí tento obraz změnily

14 Emfyteutické (německé), zákupní právo kolonisté se stávali poddanými vrchnosti, na jejíž půdě vznikla ves; vrchnosti platili pevně stanovenou peněžní dávku ( + robota) hospodářství drželi dědičně a předávali je potomkům (se souhlasem vlastníka mohli hospodářství i prodat)

15 Rozvoj měst: - souvisí s rozšířením peněz (bezpečnější průběh obchodu) - nejhustší síť měst v oblastech s rozvinutou řemeslnou a obchodní činností = Itálie, Francie, Porýní, Nizozemí, Belgie Městská kolonizace - soustavné zakládání měst (na místě řemeslnických osad, tržišť, nedaleko hradů, klášterů, na zeleném „drnu“) - v Čechách založeno nejvíce měst ve II. pol. 13. století České Budějovice

16 Model středověkého Hradce Králové

17 Města: královská – zakládána panovníkem (Praha, Plzeň, Kolín, Litoměřice, Rakovník, Brno, Znojmo, Písek aj.): věnná – patřila královně (HK, Jaroměř, Mělník, Polička atd.) horní - těžba drahých kovů (Jihlava, Kutná Hora) poddanská - založená šlechtou a církví (Pardubice, Litomyšl, Děčín,Náchod, Strakonice atd.) Stavební práce ve městě; dobová miniatura

18 Městské úřady a úředníci: rychtář – zástupce panovníka ve městě (dohlížel na pořádek, předsedal městskému soudu, vybíral daně pro královskou pokladnu městská rada –starala se o správu města, 12 radních (konšelů) purkmistr - předseda městské rady, ve funkci purkmistra se konšelé zprvu střídali, později byl purkmistr volen a potvrzen vrchností

19 Sociální struktura měst: Měšťané – plnoprávní občané měst, vlastnili dům, vykonávali řemeslo Patriciát – nejbohatší obyvatelé měst, obvykle obchodníci s luxusním zbožím, mistři jednotlivých řemesel, vlastnili dům s obchodem a dílnou, náleželo jim i mnoho pozemků Řemeslníci – vykonávali určitou živnost, podle řemesel se sdružovali do cechů Chudina – tovaryši, služebníci, nádeníci, pomocné síly, žebráci a drobní zlodějíčci atd. – bezprávná společenská vrstva

20 Společnost vrcholného středověku Trojí lid - podle učenců Bůh rozdělil lidi do tří společenských skupin: duchovní stav (kněží) – povinnost seznamovat společnost se zásadami křesťanství, dbali o spásu duše světský stav (válečníci) = panovníci + šlechtici – měli řídit stát či panství, zajišťovat ochranu před nepřáteli a bránit a šířit víru dělný lid – živil se prací rukou (90% - rolníci), zajišťoval existenci obou vyšších stavů

21 Zvláštní postavení v křesťanské Evropě měli Židé: - v evropských státech byli pod ochranou panovníka (byli jeho přímými poddanými a platili mu daně) (1254 Přemysl Otakar II.; privilegium platilo až do 19. stol.) - vynikající lékaři, učenci, obchodníci, půjčovali peníze na úrok (lichva)

22 Dobový výjev - lichva Křesťanům byla lichva zakázána jako nepoctivá

23 Židé byli ve středověku kladeni na nejnižší místo společenského žebříčku Německá malba z 12. století

24 Zpočátku nebylo Židům povoleno vlastnit půdu, ani provozovat řemesla. Později směli vykonávat pouze některá řemesla (viz ilustrace z Kaliszkého rukopisu; 1. pol. 19. století)

25 Ghetta - uzavřené židovské čtvrti

26 Pražské židovské ghetto

27 Synagogy - modlitebny a zároveň školy Staronová synagoga z pražského židovského města – jedna z nejstarších v Evropě (postavena kolem roku 1270)

28 Dobový výjev křižácké výpravy a utlačování Židů Dobový výjev otrávení studní Pogromy = rabování židovských čtvrtí, zabíjení Židů

29 Seznam použitých pramenů: Beneš, Z; Petráň, J.: České dějiny I. Práce, Praha 1997 Bígl, Zdeněk: České země za posledních Přemyslovců. Albatros, Praha 1999 http://cs.wikipedia.org/ http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/Pluzina.htm http://zskunratice.cz/files/content/139/title_image/full_4833f05a70ae2.jpg http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2008020006 http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/ekol/09_zemedelstvi.pdf http://www.lovecpokladu.cz/home/kde-se-puvodne-hospodarilo-na-vsi-5292 http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/evropa-ve-stredoveku-franska-rise-byzanc--svata- rise-rimska--francie--zap.evropa--stoleta-valka--spanelsko--krizove-vypravy-.html http://leccos.com/pics/pic/kolonizace_v_ceskych_zemich.jpg http://www.rozhlas.cz/_obrazek/396997--Obrazek--1-300x203p0.jpeg krajane.czu.cz http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/HISTORIE/ghetto/tabulka.html http://www.skarpety.slask.pl/earty/?title=Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9 Vrcholný středověk Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Vrcholný středověk Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google