Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy ochrany životního prostředí Ústavní základy ochrany životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy ochrany životního prostředí Ústavní základy ochrany životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Principy ochrany životního prostředí Ústavní základy ochrany životního prostředí

2 Osnova Právní principy a jejich význam Principy práva životního prostředí Ústavní základy ochrany ŽP – Právo na příznivé ŽP – Právo na informace o ŽP – Odpovědnost za ŽP

3 Právní principy (zásady) Vůdčí zásady (ideje, myšlenky), na nichž stojí právní systém vcelku (obecné) a jednotlivé právní odvětví (odvětvové) Část objektivního platného práva (spolu s právními normami - PN) Shoda s PN: – preskriptivnost, normativnost (stanoví něco, co má být) – uznání ze strany státu Rozdíly od PN: – vyšší míra obecnosti – nevyplývají z nich bezprostředně P a P konečným adresátům PN – kontradiktornost – neplatí pro ně logické vztahy

4 Právní principy I. principy právně politické – výzvy zákonodárci II. právní principy (sensu stricto) – psané - ústřední ideje pozitivněprávní úpravy – i nepsané – jsou pramenem práva? ANO, pokud: psané právo nestanoví jinak (praeter legem) - nikoliv contra legem je rozpoznatelný – obecné přesvědčení o potřebě jej dodržovat (opinio necesitatis) + jeho zachování po dlouhou dobu (usus longaevus ) /Nález ÚS č. 30/1998 Sb./

5 Význam právních principů vliv na – tvorbu – interpretaci – aplikaci interpretační a aplikační pomůcka v případě nejasností vyplňování mezer v zákoně (právu) interpretace neurčitých právních pojmů sjednocování legislativy a soudní judikatury

6 Výčet principů PŽP princip nejvyšší hodnoty princip trvale udržitelného rozvoje princip „účinné právní regulace“ p. vysoké úrovně ochrany p. prevence p. komplexnosti p. integrace p. ochrany u zdroje p únosného zatížení p. předběžné opatrnosti p. odpovědnosti státu p. odpovědnosti původce (znečišťovatel platí - PPP) p. informovanosti p. účasti veřejnosti

7 Nejvyšší hodnota vs. TUR Princip nejvyšší hodnoty – životní prostředí je „prioritním veřejným zájmem“ (?) – projevy: čl. 35 odst. 3, čl. 11 odst. 5 Listiny ZPS výjimky z ochrany, kdy „jiný veřejný zájem výrazně převýší zájem na ochraně přírody a krajiny“ /§ 43 a 56 ZOPK/ posuzování vlivů lidských aktivit na ŽP (EIA/SEA) Princip trvale udržitelného rozvoje – životní prostředí je jednou ze součástí sociálního standardu (ekonomický rozvoj + sociální blahobyt + příznivé životní prostředí) – projevy: poměřování veřejných zájmů (územní plánování, dohadovací řízení o závazných stanoviscích dotčených správních orgánů,...) /stavební zákon, správní řád,.../ čl. 2 SEU, čl. 11 SFEU, § 6 z.č.17/1992 Sb.

8 Účinná právní regulace § 12 z. č. 17/1992 Sb. – „Přípustnou míru znečišťování ŽP určují mezní hodnoty stanovené právními předpisy“ Mezní hodnoty mají být stanovovány: – v souladu s dosaženým stavem poznání – tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí, další živé organismy a ostatní složky ŽP – s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a činností princip právně politický aplikovatelnost nad rámec pozitivní úpravy?

9 Vysoká úroveň ochrany ŽP má být chráněno na nejvyšší dosažitelné úrovni s ohledem na technické a (ekonomické) možnosti projevy: – čl. 3/3, 191/2, 114/3 SFEU – zákon č. 76/2002 Sb. (integrovaná prevence) nejlepší dostupná technika (Best available technics – BAT) „nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování“ – technika = použitá technologie + způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu – dostupnost = vyvinutí v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné – nejlepší = nejúčinnější z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany ŽP

10 Princip prevence obecný právní princip - § 415 ObčZ + jiné veřejnoprávní předpisy poškozování životního prostředí nutno předcházet důvody: – nezbytnost příznivého stavu životního prostředí – následná náprava není vždy možná – je-li, pak je podstatně dražší – vždy je tu riziko „překročení mezí“ projevy: – obecný zákaz + povolovací režim pro řadu činností – ukládání povinnosti preventivních opatření (zádržné systémy, monitoring, havarijní plány, ekonomické zajištění, …)

11 Princip komplexnosti předmětem ochrany je životní prostředí jako funkční komplex, nikoliv jen soubor složek předmětem regulace je zdroj nebo lidská činnost jako celek („od kolébky do hrobu“) procesní aspekt komplexnosti - integrovanost projevy: – EIA – IPPC – koordinovaná stanoviska ve stavebním právu,...

12 Princip integrace Čl. 11 SFEU - požadavky ochrany ŽP musí být zahrnuty do vymezení a provádění ostatních sektorových politik a činností (zemědělské, energetické, dopravní, námořní, …) ochrana ŽP musí tvořit integrální součást všech veřejných i soukromých akcí projevy: – EIA – SEA – „soukromé“ plány a koncepce

13 Ochrana u zdroje Princip ochrany u zdroje („end of pipe“ principle) odvracení ohrožení ŽP především u zdroje/Náprava škody u zdroje (rectification of damage at source) souvislost s principy prevence a integrace projevy: – čištění odpadní vody před vypuštěním do vodního toku vs. čištění na vodním toku – přednost emisních limitů znečišťování (vody, ovzduší) před limity imisními – princip proximity (blízkosti) – s odpadem má být nakládáno v blízkosti jeho vzniku (separovaný sběr vs. dodatečné třídění, přeprava odpadu)

14 Únosné zatížení princip únosného zatížení území / přípustné míry zatěžování ŽP § 11 z. č. 17/1992 Sb. – „území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení“ není třeba ani nelze zakázat jakékoliv zatěžování mnohé je otázkou míry (souvislost: ekologická stabilita) příklady: – samočistící schopnost vodního toku – obnovitelné zdroje energií

15 Předběžná opatrnost § 13 zákona č. 17/1992 Sb. „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“ – nejde o „presumpci viny“ („in dubio pro natura“), ale o „presumpci pochybností“ – NE nutně zákaz či „nepovolení“ ale zvážení rizik a uložení adekvátních doprovodných preventivních opatření (např. analýzy rizik, havarijní plán, monitoring, zádržné systémy,...); jen v krajním případě nepovolení – příklady: GMO, chemické látky, změna klimatu, jaderná energetika,...

16 Odpovědnost státu /čl. 7 Ústavy ČR/ „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“ /čl. 35 odst. 1 Listiny ZPS/ „Každý má právo na příznivé životní prostředí.“ – působí zejména vertikálně – ale čl. 41/1 Listiny ZPS: „je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.“

17 Odpovědnost původce obecný právní princip /§ 420 ObčZ,... / různé vymezení odpovědnosti (trestné činy, přestupky, jiné správní delikty, škoda/ekologická újma) též: „znečišťovatel platí“ (Poluter Pays Principle – PPP): – náhradu (majetkové) škody (skutečná škoda + ušlý zisk) – náklady na preventivní a nápravná opatření v případě ekologické újmy (pouze jednal-li v rozporu s právními předpisy, nebo s povoleními vydanými na jeho základě – směrnice 2004/35/ES + zákon č. 167/2008 Sb.) – sankce (pokuty) – i náklady na výkon veřejné správy vč. kontroly (?)

18 Informovanost a účast veřejnosti východiskem ŽP jako veřejný statek projevy: – čl. 35 odst. 2 Listiny ZPS – Aarhuská úmluva (č. 124/2004 Sb.m.s.) – směrnice ES/EU (EIA/SEA, IPPC, ELD) základní pilíře: 1. právo na informace o ŽP (zákon č. 123/1998 Sb.) 2. právo „účasti“ v rozhodovacích procesech týkajících se ŽP 3. právo na přístup k právní (soudní) ochraně

19 Ústavní základy ochrany ŽP Čl. 7 Ústavy ČR – „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“ Čl. 35 Listiny ZPS – odst. 1 - právo na příznivé ŽP – odst. 2 – právo na informace o ŽP a přírodních zdrojích – odst. 3 – odpovědnost za ŽP

20 Právo na příznivé ŽP Čl. 35 odst. 1 LZPS Subjekt – každý Příznivé ŽP pozor na čl. 41 odst. 1 LZPS – lze se ho domáhat pouze v mezích zákona, který daný článek provádí

21 Právo na informace o ŽP Čl. 35 odst. 2 LZPS subjekt – každý pozor na čl. 41 odst. 1 LZPS – lze se ho domáhat pouze v mezích zákona, který daný článek provádí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP (popř. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Informace o ŽP

22 Odpovědnost za ŽP Čl. 35 odst. 3 LZPS Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat ŽP, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Čl. 11 odst. 3 LZPS Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a ŽP nad míru stanovenou zákonem.

23 Děkuji za pozornost Ondrej.Vicha@upol.cz


Stáhnout ppt "Principy ochrany životního prostředí Ústavní základy ochrany životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google