Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Příprava projektu II. Projektová fiche Osnova projektu Strategie Studie proveditelnosti

3 3 Osnova projektu Úvod Rozhodli jste se financovat svůj projekt prostřednictvím dotace? Povinnou součástí Programu rozvoje venkova je osnova projektu Zpřesňuje Vaše potřeby, pomocí kterých dosáhnete svých cílů Uvádíte zde, jakým způsobem a v kolika krocích dosáhnete výsledku Popisujete technické řešení Vašeho problému Stanovujete přesně prostředky, nutné pro realizaci Vašich plánů Hodnotitel podle ní posuzuje, zda právě Váš projekt splňuje tzv. preferenční kritéria, v důsledku kterých je projekt hodnocen po stránce obsahové. Mají za následek úspěch či neúspěch Vašeho projektu v daném dotačním titulu.

4 4 Osnova projektu Struktura Osnovy projektu 1. Název projektu 2. Žadatel 2.1. Žadatel 2.2. Zpracovatel 3. Popis projektu 3.1. Zdůvodnění projektu 3.1.1. Inovace projektu 3.2. Realizace 3.3. Technické řešení 3.4. Výsledky projektu 4. Rozpočet 5. Realizované projekty

5 5 Osnova projektu Název projektu Uveďte stručný a výstižný název projektu Uveďte číselné označení a název opatření/podopatření, příp. záměru, v rámci kterého projektu předkládáte

6 6 Osnova projektu 2.1. Žadatel Uveďte název žadatele, adresu/ sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno), RČ (příp. datum narození) žadatele uveďte základní (nejdůležitější) přehled činnosti žadatele (dle OR,živnostenských listů, stanov společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu.

7 7 Osnova projektu 2.2. Zpracovatel Uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/ jméno zpracovatele a kontaktní údaje

8 8 Osnova projektu 3. Popis projektu 3.1. Zdůvodnění projektu uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu, uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému, uveďte na jakou cílovou skupinu je váš projekt zaměřen, kdo bude mít hlavní prospěch z projektu a jaká je předpokládaná míra využití (povinně u opatření III.2.1. a III.2.2.) v popisu uveďte všechny údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení preferenčních kritérií (kromě kritérií, která se vztahují k inovaci projektu – ty uveďte až v části 3.1.1. Inovace projektu)

9 9 Osnova projektu 3. Popis projektu 3.1.1. Inovace projektu Uveďte inovační prvky projektu: Uveďte a vysvětlete, ve kterém z následujících bodů je váš projekt inovativní Projekt je zaměřen na zhodnocení místních hmotných zdrojů a nehmotných zdrojů Projekt zhodnocuje místní zdroje jiným způsobem než bylo dosud v zájmovém území obvyklé Výsledky projektu jsou viditelné a prospěšné Projekt navazuje na již realizované nebo připravované projekty na území MAS Projekt podporuje vznik spolupráce a partnerství Do přípravy a realizace projektu v zájmovém území jsou zapojeni mladí lidé Projekt přispívá k naplňování aktuálních potřeb žen Projekt přispívá k řešení problematiky vylidňování menších sídel

10 10 Osnova projektu 3. Popis projektu 3.2. Realizace projektu popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz příklad) uveďte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna) ulice, číslo popisné, číslo orientační PSČ, obec, katastrální území Okres

11 11 Osnova projektu 3. Popis projektu 3.2. Realizace projektu Fáze projektuČasový harmonogram realizace projektu (uvádějte měsíc/rok) 123456789 Příprava projektové dokumentace Podání Žádosti o dotaci Realizace výběrového řízení Realizace projektu Podání Žádosti o proplacení ř

12 12 Osnova projektu 3.3. Technické řešení v případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, popište projekt formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4, pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby a technologií v rozsahu cca. jedné A4, Zde uvádějte všechna technická a věcná data související s řešením projektu

13 13 Osnova projektu 3.4. Výsledky projektu stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu

14 14 Osnova projektu 4. Rozpočet Celkové způsobilé výdaje projektu: uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu, viz. Žádost o dotaci jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů (viz bod 8 těchto pokynů) a vyčíslete jejich výši v Kč definujte rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód (vyčíslení v Kč nemusí být uvedeno) Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: jasně definujte způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč definujte rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód (vyčíslení v Kč nemusí být uvedeno) uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění. Nezpůsobilé výdaje projektu: jasně definujte nezpůsobilé výdaje (viz Žádost o dotaci) a vyčíslete jejich výši v Kč, v případě využití leasingu uveďte splátkový kalendář.

15 15 Osnova projektu 5. Realizované projekty v případě, že jste realizovali/ realizujete/ plánujte realizovat další projekty v rámci jiných dotačních titulů, uveďte jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech / výhled příštího roku)

16 16 Osnova projektu Závěr Osnova projektu může být částečně odlišná u rozdílných typů opatření Programu rozvoje venkova. Podrobné informace o její skladbě jsou součástí Pravidel o poskytování dotace v rámci každého opatření samostatně

17 17 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Chytilová Projektová manažerka +420 737 151 813 ivana.chytilova@smarv.cz@smarv.cz www.smarv.cz


Stáhnout ppt "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google