Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVINKY V DOKUMENTACI A SYSTÉMU HODNOCENÍ PROJEKTŮ 8. ŘÍJNA 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVINKY V DOKUMENTACI A SYSTÉMU HODNOCENÍ PROJEKTŮ 8. ŘÍJNA 2013."— Transkript prezentace:

1 NOVINKY V DOKUMENTACI A SYSTÉMU HODNOCENÍ PROJEKTŮ 8. ŘÍJNA 2013

2 Změny v roce 2013 Pro nové výzvy vyhlašované od září 2013 platí aktuální dokumentace. Nejdůležitější úpravy oproti předchozím výzvám: Změny v systému hodnocení Délka realizace projektů Změny v dokumentaci

3 Výběr a hodnocení projektů Cíl hodnocení výběr projektu splňujícího podmínky programu výběr projektu, který bude skutečně zrealizován, přinese přidanou hodnotu, dosáhne naplánovaných výstupů a bude udržitelný princip soutěže mezi předloženými projekty v rámci dané oblasti podpory a daném kole výzvy limit = výše alokace

4 Výběr a hodnocení projektů Důvody změn v systému výběru a hodnocení projektů audit f. Deloitte re-audit Evropské komise doporučení národních orgánů (NOK, PCO, AO) Změna systému hodnocení projektů připomínky ze strany NOK, PCO, AO schváleno na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severozápad dne 10. 9. 2012 usnesením č. 002/MV16/12 akceptováno Evropskou komisí

5 Výběr a hodnocení projektů Přehled změn v systému výběru a hodnocení projektů zrušení 3. fáze hodnocení tzv. Hodnotící komisí úprava výše bodů některých dílčích kritérií úprava/nové znění některých dílčích kritérií sjednocení vah hodnotících kritérií externí hodnotitelé vybíráni losem za účasti notáře

6 Hodnocení projektů Hodnoceny pouze projekty, které prošly administrativní kontrolou. Hodnocení projektů - změna: 1.Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na horizontální témata 2.Hodnocení technické a finanční kvality projektu včetně výsledků projektu

7 Přehled dokumentace, které se změna hodnocení týká Prováděcí dokument Příručka pro žadatele Příloha č. 4 Příručky pro žadatele – Přehled hodnotících kritérií Výběr a hodnocení projektů

8 Administrativní kontrola Kontrola přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí Hodnocení projektů dle výběrových kritérií Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na horizontální témata Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu včetně výsledků projektu

9 Výběr a hodnocení projektů Kontrola formálních náležitostí provádí nezávisle 2 pracovníci OAP dle kritérií přijatelnosti hodnotí odpověďmi ANO – NE pro splnění musí být všechny odpovědi ANO v případě, že se vyskytnou formální nedostatky, které je možné odstranit (chybějící podpis, chybějící příloha, atd.), je žadatel vyzván, aby doplnil do 5 pracovních dnů v případě neshody obou pracovníků rozhoduje třetí arbitrážní hodnocení vedoucího OAP

10 Výběr a hodnocení projektů Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na horizontální témata Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu včetně výsledků projektu I. Fáze hodnocení – Způsobilost žadatele Váha  1. Schopnosti a zkušenosti žadatele0,5 2. Horizontální témata0,5 II. Fáze hodnocení – Technická a finanční kvalita projektu 3. Kvalita a proveditelnost projektu0,5 4. Výsledky projektu0,5  Váhy jednotlivých skupin hodnotících kritérií v IS MONIT7+

11 Výběr a hodnocení projektů V obou fázích jsou prováděna: 2 samostatná hodnocení projektu výsledky jednotlivých fází hodnocení se sčítají výsledek se nesmí lišit o více jak 10 procentních bodů (  arbitrážní hodnocení) výpočet průměru (v případě arbitráže se počítá z hodnocení arbitra a hodnocení, které je arbitrážnímu blíže) arbitrážní hodnocení projektu I. fáze vedoucí OAP/ÚORP II. fáze externí expert

12 Výběr a hodnocení projektů Vyřazení projektu z procesu hodnocení výsledek posouzení finančního zdraví v kategorii F – finanční zdraví je zcela nedostačující (u organizací zřízených obcí/krajem je fin. zdraví stanoveno dle zřizovatele; pokud u NNO nebo organizace založené obcí/krajem nelze podle pravidel ROP SZ finanční zdraví vyhodnotit, získává 0 bodů) podnikatelský subjekt nesplňuje podmínku 2leté a delší historie ke dni předložení projektové žádosti nebyl v OR, ŽR, případně jiném registru zaregistrován předmět činnosti vztahující se k projektu žadatelem je společnost s akciemi na doručitele

13 Výběr a hodnocení projektů Vyřazení projektu z procesu hodnocení nesplnění určené minimální hranice celkového bodového hodnocení (65 % vážených bodů) v odůvodněných případech zcela jasného pochybení, nesrovnalosti, nebo nevyhovujících parametrů projektu na základě jasné a nezvratné argumentace, odůvodnění hodnotitele – pracovníka OAP nebo experta (příkladem může být naprosté neplnění indikátorů)

14 Výběr a hodnocení projektů Přiřazování expertů k projektům losem za účasti notáře seznam expertů seznam přidělovaných projektů notářský zápis možnost účasti zástupců NOK, PCO a AO informace o tom, který projekt hodnotí konkrétní expert, nesmí být zveřejněna

15 Výběr a hodnocení projektů Výběr expertů – kritéria odborná způsobilost a profesní zkušenosti v dané profesní oblasti znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů nezávislost a nepodjatost

16 Výběr a hodnocení projektů Nezávislost a nepodjatost expertů nesmí mít podepsanou pracovní smlouvu s RR SZ nesmí být členy VRR a MV ROP SZ nesmí být žadatelem o dotaci z ROP SZ nesmí být poradcem jiného žadatele o dotaci z ROP SZ v dané oblasti podpory vyloučení střetu zájmu nebo podjatosti podpis „Etického kodexu“

17 Hodnocení projektů 1. Hodnocení způsobilosti žadatele (34 %)‏ provádí dva projektoví manažeři OAP  zkušenost žadatele s relevantními projekty (předchozí realizace obdobných projektů),  management projektu (organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy, technické vybavení),  finanční hodnocení žadatele (finanční zdraví, výše obratu ve vztahu k požadované dotaci, historie žadatele, změny právní formy či statutárních orgánů)

18 Hodnocení projektů  zda při přípravě a realizaci projektu je respektován princip partnerství,  soulad projektu s rozvojovými strategiemi,  zda projekt přispívá svými prostředky k naplnění cílů Lisabonské strategie (tzv. earmarkingu),  jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj,  jaký je dopad akce na rovné příležitosti.

19 Hodnocení projektů 2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu (66 %) provádí odborní experti  finanční a ekonomické hodnocení projektu (ekonomická efektivnost projektu, ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků),  technická proveditelnost,  časová proveditelnost,  kvalita rozpočtu (hodnocení rozpočtu, relevance částek vzhledem k aktivitám).

20 Hodnocení projektů  rizikovost projektu (identifikace rizik a návrhy protiopatření na jejich zmírnění nebo odstranění),  udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní),  analýza trhu a cílové skupiny,  multiplikační efekty,  vazba na indikátory (výstupy, výsledky). Kritéria – příloha č. 4 PPŽ – Přehled hodnotících kritérií.

21 Schválení projektů  V případě, že projekt dosáhl v rámci hodnocení méně než 65 % vážených bodů – nemůže získat podporu.  V případě, že projekt získal v rámci hodnocení více než 80 % vážených bodů – získává podporu vždy (v případě dostatečné alokace).  VRR schvaluje bodovou hranici pro každou oblast podpory – min. 65 % vážených bodů

22 Délka realizace projektu Počet etapDatum ukončení (předložení žádosti o platbu) Jednoetapovýdo 31.7.2014 Dvouetapový - první etapado 31.7.2014 - druhá etapado 31.7.2015 Tří a víceetapový - první etapado 31.7.2014 - druhá etapado 31.7.2015 - třetí etapado 31.12.2015

23 ZMĚNY V DOKUMENTACI 1. Doplnění náležitostí předkládání žádosti o dotaci 2. Aktualizace některých druhů příloh (jejich náležitostí) a s tím související kontrola 3E a způsobilých výdajů 4. Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 5. Doplnění a upřesnění pravidel způsobilosti výdajů

24 Děkuji Vám za pozornost

25


Stáhnout ppt "NOVINKY V DOKUMENTACI A SYSTÉMU HODNOCENÍ PROJEKTŮ 8. ŘÍJNA 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google