Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace „Den komunitárních programů“ České Budějovice, 5.3.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace „Den komunitárních programů“ České Budějovice, 5.3.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ."— Transkript prezentace:

1 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace „Den komunitárních programů“ České Budějovice, 5.3.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR havlickova@tc.cz

2 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE podpora evropského výzkumu s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy a tím přispět k naplnění cílů Lisabonské strategie podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu hlavní nástroj financování evropského výzkumu HISTORIE 1984 1. rámcový program 1993 Smlouva o Evropské unii – posílení role výzkumu v rozšířené Evropě 1994 4. rámcový program – rozpočet 13,3 mld. €; ČR 243 projektů 1998 5. rámcový program – rozpočet 14,96 mld. €; ČR 701 projektů 2000 ERA – Evropský výzkumný prostor 2002 6. rámcový program – rozpočet 17,5 mld. € 2007 7. rámcový program – rozpočet 50,5 mld. €

3 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES rozpočty programů v mld. €

4 7. RÁMCOVÝ PROGRAM ES CHARAKTERISTIKA pro období 2007 – 2013 celkový rozpočet 50,5 mld. € TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 4 specifické programy – Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity specifický program EURATOM důraz na evropskou dimenzi, evropskou excelenci CO PODPORUJE výzkum, inovace, mobilitu výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu nově i základní výzkum prostřednictvím ERC nástroje pro podporu velkých projektů

5 PODMÍNKY ÚČASTI KDO MOHOU BÝT ÚČASTNÍCI PROJEKTŮ výzkumné týmy z univerzit a jiných výzkumných institucí výzkumníci jednotlivci malé a střední podniky průmyslové podniky regiony, města, krajské úřady, ministerstva (s právní subjektivitou v členské, asociované či třetí zemi) ŘEŠITELSKÉ TÝMY až na výjimky musí být multipartnerské a mezinárodní minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 zemí, existují ale výjimky pro určité typy projektů klíčová je úloha koordinátora projektu podporována je účast partnerů ze třetích zemí (zejména rozvojových)

6 STRUKTURA 7. RP SPOLUPRÁCE – společný výzkum MYŠLENKY – hraniční výzkum LIDÉ – lidský potenciál KAPACITY – výzkumné kapacity JRC nejaderný výzkum EURATOM přímé akce – JRC jaderný výzkum EURATOM nepřímé akce +

7 ROZPOČET 7. RP (v mil. €)

8 SPOLUPRÁCE TEMATICKÉ PRIORITY Zdraví (Health) Potraviny, zemědělství, biotechnologie (FAB) Informační a komunikační technologie (ICT) Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMT) Energetika (Energy) Životní prostředí (včetně klimatických změn) (ENV) Doprava (včetně letectví) (Transport) Socioekonomické a humanitní vědy (SSH) Bezpečnostní výzkum (Security) Kosmický výzkum (Space) CÍLE jedná se o témata, která chce Evropa řešit podpora rozšiřování znalostí a transferu výsledků největší finanční podpora ICT (9 mld. €) a Zdraví (6 mld. €) HORIZONTÁLNÍ AKTIVITY kolaborativní výzkum společné technologické iniciativy koordinace nekomunitárních výzkumných programů (ERA-NET, ERA-NET+, Článek 169) mezinárodní spolupráce (INCO)

9 MYŠLENKY CÍLE podpora dynamického charakteru, kreativity a excelence evropského výzkumu podpora základního, zejména hraničního výzkumu (frontier research), která bude uskutečňována prostřednictvím Evropské výzkumné rady témata volí samotní výzkumníci – bez oborového omezení, mimo tématické oblasti 7. RP financování projektů bude prováděno na základě návrhů výzkumníků z veřejného i soukromého sektoru, hodnocení na základě vědecké excelence klíčová role Evropské výzkumné rady (ERC) a jejího vědeckého výboru – strategie programu, monitorování a kontrola kvality, komunikace s vědeckou komunitou a EK, šíření výsledků (http://erc.europa.eu) NÁSTROJE grant ERC pro začínající nezávislé výzkumníky grant ERC pro pokročilé výzkumníky

10 LIDÉ (1/2) program navazuje na akce Marie Curie ze 6. RP – podpora mobility výzkumníků CÍLE podpořit jednotlivce v cestě za výzkumnou kariérou, zvýšit přitažlivost Evropy pro nejlepší výzkumníky a zamezit odlivu evropských vědců podporovat vytvoření evropského trhu práce pro výzkumníky NÁSTROJE (1/2) Školení začínajících výzkumných pracovníků –Školící sítě (Initial Training Networks) –Evropské stáže (European Fellowships) Celoživotní vzdělávání a profesní růst –Evropské stáže (European Fellowships) –Evropské reintegrační granty (European Reintegration Grants) –Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (Co-funding of Regional, National and International Programmes)

11 LIDÉ (2/2) NÁSTROJE (2/2) Spolupráce akademické sféry s průmyslem –Společné projekty průmyslových firem a akademických organizací (Industry- Academia Partnerships and Pathways) Spolupráce se zeměmi mimo EU –Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (International Outgoing Fellowships) –Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (International Incoming Fellowships) –Mezinárodní reintegrační granty (International Reintegration Grants) Specifické akce –Noc vědců (Researchs‘s Night) –Ceny Marie Curie (Marie Curie Awards)

12 KAPACITY CÍLE optimalizace využití a rozvoje výzkumných infrastruktur, při současné podpoře inovujících kapacit malých a středních podniků podpora regionálních výzkumných klastrů a uvolnění výzkumného potenciálu v konvergujících a odlehlých regionech EU podpora mezinárodní spolupráce a posílení role vědy ve společnosti TEMATICKÉ OBLASTI výzkumné infrastruktury výzkum ve prospěch malých a středních podniků regiony znalostí výzkumný potenciál věda ve společnosti mezinárodní spolupráce

13 JAK ZAČÍT? základní orientace – konzultace s NCP, NINET –témata jsou známa již před vyhlášením výzvy určení odpovědné osoby ve firmě – odborné znalosti, komunikační schopnosti, angličtina, nasazení, pravomoci rozhodovat zvládnutí základů „bruselštiny“ orientace v tématice RP spolupráce s konzultantem – nelze očekávat projekt „na klíč“, nutná vlastní aktivita - spolupráce s koordinátorem psaní projektu vytvoření vhodného profilu organizace a stručné prezentace AKTIVNĚ: –nalezení partnerů – mezinárodní partneři „velkých jmen“ se zkušenostmi –účast na mezinárodních akcích – infodny, konference, nutno se připravit –technologické platformy, společné technologické iniciativy

14 PROJEKT VHODNÝ / NEVHODNÝ DO 7. RP VHODNÝ téma jasně vyhovující vyhlášenému tématu a nástroji pozor na maximální výši příspěvku EK zřetelný dopad výsledků a posun současného stavu vývoje, očekávaný dopad je součástí zadání neopakovat výzkum, který se souběžně provádí dlouhodobější cíl s vyhlídkou začátku projektu nejdříve za rok NEVHODNÝ téma neodpovídající cílům programu a výzvy, téma, které již bylo řešeno, lokální téma či nutnost rychlého začátku prací neposunuje jasně současný stav vývoje není jasný budoucí trh nebo strategické dopady výsledků k dosažení cílů, které chcete utajit není zřetelná potřeba spolupráce

15 PROJEKT: OD PODÁNÍ K PODPISU Proposal Individual evaluation Consensus Panel review Consultation of programme committee (if required) Commission funding and/or rejection decision with hearing (optional) Thresholds Eligibility Negotiation Commission ranking Commission rejection decision Ethical Review (if needed) Security Scrutiny (if needed) Applicants informed of expert evaluation* Applicants informed of Commission decision

16 FÁZE PŘÍPRAVY téma a cíl projektu, představa řešení –WP, výzva, souvislosti, financované projekty a možné návaznosti, platformy – SRA, KONZULTACE,.. partneři potřebné dokumenty (nic nepodcenit) pečlivé prostudování textů WP, Původce pro žadatele, návodů ve formulářích rozvržení projektu na části rozdělení odpovědností – podle odbornosti vytvořit základní tým zvládnutelný plán přípravy a koordinace psaní návrh projektu musí být stručný, přesný, ověřitelný, měřitelný, korektní, srozumitelný časová náročnost přípravy podceňována!!

17 PARTNEŘI NEJLEPŠÍ V DANÉ OBLASTI! partneři – předpoklad spolupráce (i v přípravě projektu) přípravný meeting (možnost příspěvku MŠMT na náklady) jasná nezaměnitelná úloha, vhodný počet, potenciál užití výsledků, … ujasnit, kdo bude v základním týmu a úlohu partnerů v projektu pozor na konflikt zájmů ujasnit znalosti přinesené do projektu a vztah k výsledkům potenciál využití výsledků - kdo a jak závazek - úloha v projektu pro jednotlivé partnery již na začátku přípravy návrhu - formulář A, cena práce, CV, popis instituce, pořadí, identifikace organizace (ověření existence a právní formy = PIC = Participant Identity Code)

18 PŘÍPRAVA PROJEKTU Kdo je zákazník? -> EK (… a hodnotitel) samozřejmě i účastníci, ale.... EK vybírá hodnotitele a přiděluje jim projekt EK instruuje hodnotitele – stejný přístup, zdůraznění dopadů, jen co je psáno předpoklad expertízy hodnotitele – nevysvětlovat základní věci, ALE hodnotitel nemusí být nutně expertem s hlubokou znalostí konkrétního tématu – srozumitelnost vyjadřování ABSTRAKT snad nejdůležitější část projektu, ovlivní hodnotitele (kladně nebo záporně) hlavní cíl projektu musí být jeden - jasný a hodnotný, musí být zřejmý po prvním přečtení začínejte cílem projektu nikoliv pozadím a okolnostmi (nejen v abstraktu) uveďte také zásadní přínos projektu, žádná prázdná slova postupně ZDOKONALOVAT

19 NÁVRH PROJEKTU návrh projektu podává koordinátor pomocí EPSS (Electronic Proposal Submission Service), je přístupný přes stránky výzvy na CORDIS návrh projektu se dělí na dvě části: –část A = on-line formuláře týkající se převážně administrativních informací a rozpočtu, později slouží např. jako podklady pro statistiky či evaluation reports –část B = samotný návrh projektu, v Průvodci pro žadatele najdete navrženou strukturu, kterou by měl návrh dodržet, část B obsahuje popis projektu, dopad, roli každého z účastníků, atd. URF (Unique Registration Facility) – centrální registr obsahující informace o právním statutu a existenci účastníků 7. RP PIC (Participant Identification Code) – jeden za instituci/právní subjekt – instituce už nebude muset prokazovat svůj právní statut při každém dalším projektu, není povinnost ho udávat už při podávání projektů, při negociacích však ano LEAR – jedna osoba za organizaci, která může provádět změny v URF

20 VÝZVA, PROJEKT, HODNOCENÍ VÝZVA návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev výzvy vyhlašuje Evropská komise PROJEKT období od vyhlášení výzvy do odevzdání projektů je zpravidla 3 měsíce (vše je stanoveno příslušnou výzvou) návrhy projektů na vypsaná témata se podávají elektronicky (systém EPSS) HODNOCENÍ PROJEKTŮ projekty jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií –vědecká a/nebo technologická excelence –provedení –dopad hodnotiteli jsou experti (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise

21 FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ projektům vybraným Evropskou komisí pro financování je přiznán příspěvek k náhradě uznatelných nákladů (zásada spolufinancování a neziskovosti) příspěvek může dosáhnout max. 50 – 100 % skutečně vynaložených nákladů (dle typu subjektu, typu projektu, typu aktivity) –UZNATELNÉ náklady – osobní náklady/mzdy, cestovní náhrady, materiálové náklady, investice související s řešením projektu, režijní náklady aj. –NEUZNATELNÉ náklady - identifikovatelné nepřímé daně včetně DPH, cla, dlužné úroky, rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje, kursové ztráty, náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s jiným projektem ES aj. PO PODEPSÁNÍ KONTRAKTU financování je zálohové před zahájením projektu, na základě ročního vyúčtování nákladů poskytuje EK platbu na další období účtuje se podle národních předpisů a zvyklostí

22 NEZ ZAČNETE… Jaké dokumenty prostudovat? znění výzvy Pracovní program (Work Programme) Průvodce pro navrhovatele (Guide for Applicants) Pravidla účasti (Rules for Participation) http://cordis.europa.eu/fp7 Kde získat informace/poradenství? Technologické centrum AV ČR – www.tc.cz, www.fp7.cz NINET – RKO, OKO – www.ninet.cz CZELO – www.czelo.cz Vyhledávání partnerů Technologické centrum AV ČR – evropská síť NCP server Cordis - http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

23 INFORMAČNÍ ZDROJE WEBOVÉ ODKAZY CORDIShttp://cordis.europa.eu/fp7 aktuální výzvyhttp://cordis.europa.eu/fp7/calls EPSShttps://www.epss-fp7.org Evropská komisehttp://europa.eu stránky o 7. RP v ČJhttp://www.fp7.cz podpora přípravy projektůhttp://www.tc.cz/grant E-MAIL Technologické centrum AV ČRtechno@tc.cz financování projektů 7. RPfinance@tc.cz podpora přípravy projektůgrant@tc.cz

24 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST… Národní kontaktní organizace pro 7. RP TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR Rozvojová 135 165 02 Praha 6 www.tc.cz


Stáhnout ppt "7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace „Den komunitárních programů“ České Budějovice, 5.3.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google