Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika financování VaV z prostředků EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika financování VaV z prostředků EU"— Transkript prezentace:

1 Specifika financování VaV z prostředků EU
Mgr. Marek Vaculík TESCO SW a.s.

2 Obsah Politika EU v oblasti VaV 7. Rámcový program
Strategické dokumenty Rozpočet EU 7. Rámcový program Představení 7.RP, pravidla účasti Příprava návrhu projektu Smluvní vztahy Financování Příklad Výzvy „Výzkum pro MSP“

3 Politika EU v oblasti VaV

4 Aktuální strategie EU pro oblast VaVaI
DŘÍVE – LISABONSKÁ STRATEGIE do roku 2010 Evropa nejkonkurenceschopnější ekonomikou založenou na znalostech Investice do lidí, posílení spolupráce mezi VŠ a podniky, ekologické hospodářství, přívětivější prostředí pro podnikatele Státy EU mají vynaložit alespoň 3 % HDP na VaV do roku 2010 DNES – STRATEGIE EVROPA 2020 strategie pro chytrý, udržitelný a inkluzivní růst pět ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky klíčové iniciativy: Unie inovací, mobilita, Digitální Evropa

5 Rozpočet EU

6 Graf 1: Celkem GBAORD jako procento HDP, EU-27 a ve vybraných zemích (2008)

7 Graf 2: VaV intenzita (VaV výdaje jako % HDP), všechna odvětví, EU-27 a ve vybraných zemích (2007)

8 7. Rámcový program

9 Představení 7. RP a pravidla účasti
Hlavní finanční nástroj EU pro financování VaV Největší komunitární program s cílem posílit konkurenceschopnost EU Rozpočet: 53,3 mld. € Období 2007 – 2013 Koordinace národních nebo evropských týmů, vybudování výzkumných sítí a zvýšení mobility jednotlivých výzkumných pracovníků → čelit roztříštěnému prostředí evropského výzkumu “Evropská přidaná hodnota” – ve většině případů multipartnerská a mezinárodní konsorcia (role koordinátora)

10 Rozdíly mezi SF a RP Strukturální fondy Rámcové programy
Řízení programu Řídící orgány v ČR (ministerstva) Generální ředitelství EK Poslání podpora hospodářské a sociální soudržnosti (vyrovnávání situace v regionech) podpora EU excelence, globální konkurenceschopnosti Zaměření projektu investiční i neinvestiční (infrastruktura, DHM, zařízení, vybavení, lidské zdroje) výzkum, vývoj, demonstrační aktivity, tematické sítě Partnerství národní evropské (obvykle 3 partneři) Hodnocení národní databáze hodnotitelů mezinárodní databáze hodnotitelů (peer review)

11 Struktura 7. RP Specifické programy + SPOLUPRÁCE – společný výzkum
MYŠLENKY – hraniční výzkum LIDÉ – lidský potenciál KAPACITY – výzkumné kapacity + JRC nejaderný výzkum EURATOM

12

13 SP Spolupráce Jádrem 7. RP, dvě třetiny celkového rozpočtu
Cíl: podporovat výzkum založený na spolupráci v deseti klíčových tematických oblastech Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Informační a komunikační technologie Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Životní prostředí včetně klimatických změn Doprava včetně letectví Socioekonomické a humanitní vědy Kosmický výzkum Bezpečnost

14 Struktura programu Spolupráce

15 SP Myšlenky Cíle: Grantová schémata:
podpora základního, „hraničního“ výzkumu uskutečňována prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERC), témata volí samotní výzkumní pracovníci – bez oborového omezení, hodnocení je prováděno pouze na základě vědecké excelence. Grantová schémata: grant ERC pro začínající výzkumníky, grant ERC pro pokročilé výzkumníky, „zkouška konceptu“ (ERC Proof of Concept).

16 SP Lidé Cíle: Příklady nástrojů:
Podpora jednotlivců v cestě za výzkumnou kariérou, zvýšení přitažlivosti Evropy pro výzkumné pracovníky, zamezení odlivu evropských vědců, vytvoření evropského trhu práce pro vědce. Příklady nástrojů: Stáže v EU a ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky, reintegrační granty, školicí sítě, společné projekty akademických organizací a komerčních podniků.

17 SP Kapacity Cíl: Posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit (materiální, organizační a lidské zázemí pro VaV v EU) Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Specifické aktivity mezinárodní spolupráce

18 Účastníci projektů Výzkumné týmy z univerzit / výzkumných institucí,
samostatní výzkumní pracovníci, malé a střední podniky, jejich asociace, průmyslové podniky, inovační organizace, regiony, města, krajské úřady, ministerstva, mezinárodní organizace, organizace občanské společnosti.

19 Minimální podmínka účasti
U většiny projektů je stanovena podmínka minimální účasti 3 týmů ze 3 různých členských států EU nebo asociovaných států * Členské státy: EU 27 Asociované státy k 7.RP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Srbsko a Makedonie Podporována je účast partnerů ze třetích zemí ICPC (International Cooperation Partner Countries) za stejných podmínek jako čl.st., ale musí být splněna podmínka minimální účasti ostatní („průmyslově vyspělé země“) bez příspěvku EU (finance z EU se přidělují ve výjimečných případech) * existují ale výjimky pro určité typy projektů (určeno ve výzvě)

20 Typy projektů Projekty založené na spolupráci (CP)
výzkumné projekty realizované řešitelským týmem s jasně definovanými vědeckými a technologickými cíli a konkrétními výsledky Koordinační a podpůrné akce (CSA) projekty zaměřené na koordinaci a podporu výzkumných aktivit, spolupráci mezi různými skupinami a podporu politik Sítě excelence (Networks of Excellence, NoE) Výzkum ve prospěch specifických skupin (např. MSP) Individuální projekty – podpora hraničního výzkumu (ERC) Podpora odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumníků Marie Curie granty

21 Příprava návrhu projektu v 7. RP
Časová osa Vyhledávání partnerů VÝZVA Příprava a podání návrhu projektu (Část A, část B) Cca 3-6 měsíců Uzávěrka Hodnocení návrhu projektu nezávislými hodnotiteli Negociace Cca 6-9 měsíců Podpis Grantové dohody s EK + podpis Konsorciální smlouvy mezi partnery Realizace projektu

22 Příprava návrhu projektu v 7.RP
Návrhy projektů je možné podávat pouze do otevřených výzev („Call“), výzvy vyhlašuje EK Úplná znění výzev jsou publikována v sekci 7. RP v CORDIS Konkrétní plány na realizaci specifických programů vyhlašovány EK jednou ročně: „Pracovní program“ Příručka pro žadatele provázející procesem předkládání návrhu projektu v dané výzvě: „Guide for Applicants“ Návrh projektu musí odpovídat jednomu nebo více navrženým tématům („topics“) a typům projektu („funding scheme“) „Call fiche“

23 Duševní vlastnictví v projektech 7. RP
Background = stávající znalosti Informace související s projektem a IPR, které účastníci projektu mají před podpisem GA a které jsou potřebné pro realizaci projektu, nebo pro následné využití vlastních nových znalostí Foreground = nové znalosti Výsledky vytvořené v projektu a IPR související s těmito výsledky Vlastnictví a spoluvlastnictví nových znalostí Spoluvlastnictví – smlouva v rámci konsorcia

24 Smluvní vztahy v projektech 7. RP
Non-disclosure Agreement NDA Podpis konsorciální smlouvy (CA) Memorandum of Understanding/ Letter Of Intent Příprava koncorciální smlouvy (CA) Podání návrhu Výzva Vyhodnocení projektu Podpis Grant. dohody Před zahájením projektu

25 Smluvní vztahy v projektech 7. RP
EVROPSKÁ KOMISE Grantová dohoda Koordinátor Konsorciární smlouva Partner 1 Partner 2 Partner 3

26 Základní finanční pravidla
Grantové financování: jsou vyhlašovány výzvy k předkládání návrhů projektů (Calls for Proposals), úspěšným žadatelům je přidělen finanční příspěvek EU (grant). Spolufinancování: EU poskytuje finanční příspěvek na projekt, část nákladů je nutno hradit z vlastních zdrojů. Neziskovost: příspěvek EU na projekt nesmí vést k zisku účastníka (příspěvek EU + příjmy projektu ≤ celkové uznatelné náklady projektu).

27 Náklady Uznatelné náklady Přímé: Nepřímé: Osobní, cestovné,
spotřební materiál, dlouhodobý majetek, subdodávky, ostatní přímé. Nepřímé: Stanoveny fixně na 20 % a 60 % (veřejné a výzkumné instituce, MSP které neaplikují full-cost metodu)

28 Náklady Neuznatelné náklady identifikovatelné nepřímé daně včetně DPH,
cla, placené úroky, rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje, kursové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem, náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s jiným projektem EU, jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady.

29 Maximální příspěvek EU - přehled limitů
Činnost Typ projektu Výzkum a technologický rozvoj (zahrnuje koordinaci vědeckých činností ) Demonstrační činnosti Management + další činnosti specifikované v příloze I GA Sítě excelence 50% 75%* 100% Projekty založené na spolupráci Koordinační a podpůrné akce 100% (! Limit 7% na nepřímé náklady) *Platí pro: neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, malé a střední podniky, výzkumné organizace.

30 Cash flow projektu Příspěvek EU zahrnuje:
Jedinou zálohovou platbu vyplacenou na začátku projektu. Vyplacena koordinátorovi do 45 dní od data platnosti GA. Průběžné platby následující po každém vykazovaném období. Po předložení vyúčtování nákladů. Finální platbu na konci projektu za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání.

31 Poradenství k 7. RP Národní kontaktní organizace (NICER)
Technologické centrum AV ČR Národní kontaktní pracovníci (NCP) pro jednotlivé oblasti 7. RP + finanční a právní záležitosti + analýzy účasti v 7. RP Brožury Vademecum 7. RP, časopis ECHO, semináře, informační dny, projektové poradenství Národní informační síť pro rámcové programy (NINET) RKO – regionální kontaktní organizace OKO- oborové kontaktní organizace Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu (CZELO) Součást TC AV ČR

32 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“

33 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Programová část Kapacity - Výzkum ve prospěch MSP Obecná charakteristika: specifické projekty na podporu rozvoje a inovací u technicky středně vyspělých MSP (např. výrobních, nikoli výzkumných a hi-tech) u těchto projektů MSP neřeší výzkumné úkoly, výzkum zadají k řešení výzkumným organizacím (outsourcing výzkumné činnosti) projekty jsou určeny pro skupiny individuálních MSP z několika evropských zemí, které chtějí řešit společný problém a nemají dostatečnou vlastní výzkumnou kapacitu a finanční zdroje na objednání výzkumu u jiné organizace v projektu je možno řešit libovolné téma (nové v Evropě) předpokládá se, že MSP výsledek projektu uplatní na trhu (nový produkt, technologie, služba), není to povinnost

34 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Průběh řešení: Projekty řeší dvě hlavní skupiny účastníků (MSP a výzkumné organizace), skupina MSP zadá úkol výzkumným organizacím k řešení, výzkumné organizace úkol vyřeší a předají skupině MSP, MSP ověří navržené řešení a v případě úspěchu uvádí na trh.

35 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Práva a finanční spoluúčast jednotlivých skupin řešitelů Řešitelé ze skupiny MSP jsou výlučnými vlastníky výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití. MSP přispívají do projektu vlastním nefinančním (nákladovým – in kind) vkladem. Řešitelé ze skupiny výzkumných organizací nemají práva k využívání výsledků projektu. Výzkumné organizace nepřispívají do projektu vlastním vkladem, tzn. že jejich náklady jsou uhrazeny ze 100% Po dohodě všech řešitelů lze výše uvedené obecná pravidla modifikovat Rozdělení práv mezi jednotlivými řešiteli se řeší Konsorciální smlouvou, kterou podepisují všichni řešitelé.

36 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Pravidla: MSP – min. 3 MSP ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace – min. 2 Provádí výzkum na základě zadání konsorcia MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli

37 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Pravidla: Celkový rozpočet: 0,5 – 1,5 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 1-2 roky (doporučeno) Koordinace projektu: MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky Požadavek na MSP: musí splňovat definici MSP nesmí být výzkumnou nebo konzultační organizací. Počet účastníků: 5-10 (doporučeno)

38 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Motivace: technologická (vyvinutí technologie „na míru“, uvážení, zda vyvinutá technologie, produkt apod. přinese výraznou inovaci a konkurenční výhodu.) komerční (zda se vynaložené náklady vrátí v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu) expertní (zlepšení odborných a manažerských znalostí) marketingová (noví partneři, nové trhy) referenční

39 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Pravděpodobnost úspěchu: Do uzávěrky bývá podáno kolem 600 návrhů, kolem 100 je vybráno pro financování. Vlastní návrh a koordinace projektu: je třeba uvážit, zda firma má dostatečné manažerské zkušenosti z evropských projektů a finanční a administrativní předpoklady IPR: jedná se o kolektivní dílo, je třeba uvážit zda má podnik představu, jaké rozdělení práv k výsledkům je pro něj výhodné.

40 Příklad výzvy „Výzkum pro MSP“
Časová výhodnost: příprava projektu trvá několik měsíců, potom se čeká několik měsíců na výsledky hodnocení. Projekt bude zahájen nejdříve 1 rok po uzávěrce. Nutné zvážit, zda tato doba není příliš dlouhá. Administrativní náročnost: pro koordinátora značná, pro řadového řešitele únosná. Finanční náročnost: pro MSP je poměrně vysoká spoluúčast. Do projektu není třeba vkládat hotové peníze, jako náklad projektu lze vykázat práci vlastních zaměstnanců na řešení projektových úkolů, odpisy zařízení použitého pro projekt, vklady materiálů, vzorků, cestovní náklady apod.


Stáhnout ppt "Specifika financování VaV z prostředků EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google