Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady efektivní komunikace se studenty se zdravotním postižením Anna Blabolová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady efektivní komunikace se studenty se zdravotním postižením Anna Blabolová."— Transkript prezentace:

1 Zásady efektivní komunikace se studenty se zdravotním postižením Anna Blabolová

2 Komunikace přenos informacísociální interakce „Komunikace je procesem tvorby společného chápání a interpretování myšlenek, názorů a pocitů mezi dvěma a více jednotlivci“ (Palmer,Weaver) „Komunikace je jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení jedné či více osobám prostřednictvím symbolů..“ (Kunczik)

3 Komunikační proces  role: komunikátor a komunikant  roviny sdělení: informace, vztah, sebevyjádření, výzva  kódování(vyjádření) a dekódování(interpretace)  komunikační kanály: verbální, neverbální a paralingvistika  vnitřní faktory: osobní charakteristiky jedince, očekávání, potřeby, zkušenosti  vnější faktory: kontext situace, prostředí

4 Komunikační kanály aneb jakým způsobem sdělujeme  Verbální komunikace: slova v jakékoli formě  Neverbální komunikace: postoje a držení těla, gesta, výraz tváře, vzdálenost v prostoru, tělesný kontakt  Paralingvistika: hlasitost, tempo, objem řeči a její členění - kontinuální, paralelní průběh všech složek - vzájemný soulad či rozpor, při rozporu spíše uvěříme neverbálním projevům

5 Interpersonální komunikace  obousměrný proces, střídání rolí  komunikační partneři se navzájem ovlivňují  vliv vnějších a vnitřních faktorů na komunikaci  vždy dochází ke zkreslení sdělení

6 Rozhovor  základní formou verbální komunikace  typickým znakem výměna rolí  dynamika určována oběma partnery  aktivní versus selektivní naslouchání

7 Otázky  získávání informací  projevování zájmu v interakci  typy otázek: otevřené otevřené uzavřené uzavřené řízené řízené sugestivní sugestivní  optimální technika tázání – strategie trychtýře

8 Efektivní mezilidská komunikace  Základním principem partnerský a aktivní přístup v komunikační situaci  předpokládá sociální dovednost  komunikační dovednosti lze rozvíjet  rozhodující je kvalita sdělování a příjímání sdělení

9 Sdělování informací  jasně definovaný záměr  konkrétní a jednoznačné sdělení  dávkovaní informací, resp. stručnost  srozumitelný jazyk  srozumitelné podání  otevřenost komunikace – „Já“- sdělení pozitivní formulace  zpětná vazba

10 „Já – sdělení“ Asi jste to nepochopil… To je nesmysl… Bylo to přece jasně řečeno… Nedal jste mi příležitost vyjádřit se…

11 Pozitivní formulace Nesouhlasím s vaším názorem. Za to já nezodpovídám. S tím se nedá nic dělat.. Takhle to nedělejte. Kolegyně tady bohužel není. Nemohu vám pomoci.

12 Aktivní naslouchání „Sluch je jeden z pěti smyslů, ale naslouchání je umění.“ Frank Tyger - ochota a snaha podívat se na problém očima druhého - projevit pochopení a respekt - povzbuzení k otevřenému vyjádření - zdržení se kritiky, hodnocení, nabízení řešení

13 Techniky aktivního naslouchání TechnikaCílProstředkyPříklad Povzbuzování projevit zájem přitakávání neutrální slova..hm, aha, ano, chápu Řekněte mi o tom více.. Objasňování získat více info otevřené otázky Jak to probíhalo? Parafrázování dát najevo, že nasloucháme vyjádřit řečené svými slovy Jestli tomu dobře rozumím..... Zrcadlení porozumění pocitům mluvčího pojmenovat základní pocity a emoce mluvčího Vidím, že se cítíte… Shrnutí shrnout hlavní myšlenky, fakta shrnout vlastními slovy výpověď Mluvil jste o … Ocenění Dát najevo respekt a uznat význam druhého Projevit uznání, úsilí a ocenit ochotu jednat Cením si Vaší snahy vyřešit složitou situaci.

14 Komunikace s lidmi se ZP Slyšíš - a zapomeneš Vidíš - a zapamatuješ si Děláš – a pochopíš Konfucius

15 Komunikační bariéry Komunikační bariéry souvisí s bariérami v interakci. Představují objektivní či subjektivní faktory, které znesnadňují nebo znemožňují optimální výměnu informací v komunikaci (Vybíral, 2005) Co způsobuje bariéry v komunikaci s lidmi s postižením?

16 Komunikační bariéry  bariéra technického rázu  jazyková bariéra  psychogenní (postojová) bariéra - nedostatek informací - společenské stereotypy - stigma diagnózy, generalizace, „společenský handicap“… „společenský handicap“…  informační bariéra (Strnadová 1998) (Strnadová 1998)

17 Co je podle vás důležité v komunikaci se ZP studenty ?

18 Jak dobře komunikovat s člověkem se ZP  přijmout druhého člověka takového jaký je a respektovat jej jako rovnocenného partnera v komunikaci  zohlednit druh a míru zdravotního postižení, resp. handicapu  přizpůsobit se komunikační situaci a dorozumívacím možnostem jedince  minimalizovat veškeré překážky a předcházet možným nedorozuměním  průběžně vzájemně ověřovat míru pochopení předávaných informací - využívat techniky aktivního naslouchání  být trpěliví a ochotní v komunikaci, poskytnout dostatečný prostor pro vyjádření  Je-li komunikace neúspěšná, hledáme náhradní způsob. Hlavním cílem je dorozumět se.

19 Základní zásady dobré komunikace  vždy jednat přímo se studentem (nikoli s průvodcem, asistentem, tlumočníkem..)  u smyslových postižení vždy upozornit na zahájení komunikace  adekvátní zrakový kontakt v každém případě  Nemanipulovat, případnou pomoc nabízet

20 Komunikace s osobami se zrakovým postižením  80 – 90% informací získáváme zrakem  důležitou roli hraje zraková zkušenost (vliv na utváření představ i komunikační sch.)  Obtíže při vizuálním rozpoznávání osob  ztížená orientace v komunikační situaci

21 Specifika v komunikaci - ZP  aktivita při navazování kontaktu  princip „slovo předchází čin“ pomáhá orientaci v komunikační situaci  neverbální sdělení nahrazujte slovním, vyvarujte se „ukazování“ (židle je tam…)  popis situace a prostoru vždy z pohledu člověka se ZP

22 Navázání kontaktu  Oslovte dotyčného a představte se (i při opakovaném kontaktu!)  Vždy nejprve oslovujte, teprve poté vstupujte do osobní zóny  podání ruky doprovoďte slovním popisem  navažte a udržujte oční kontakt  verbálně avizujte, co se bude dít (např. odchod z místnosti)

23 Doprovod  dotyčného oslovte  dejte na výběr paži - držení nad loktem  jděte první  udržujte slovní kontakt  popisujte situaci a prostor  před překážkou zpomalte a slovně popište  udržujte stálý hmatový kontakt

24 Specifika v komunikaci SP  Sluch je důležitým distančním smyslem, má hlavní roli v procesu přijímání informací  heterogenní skupina osob s SP (nedoslýchaví, neslyšící, ohluchlí, s kochleárním implantátem)  komunikační strategie odvisí zpravidla (ale nejen) na typu a míry sluchového postižení  odlišný komunikační kód event. horší srozumitelnost mluveného projevu  ztížená orientace v komunikační situaci

25 Komunikační strategie - SP  Audio-orální komunikace - mluvená řeč - odezírání  Český znakový jazyk - přirozený komunikační systém neslyšících tvořený vizuálně-pohybovými prostředky ( x znakovaná čeština) - přirozený komunikační systém neslyšících tvořený vizuálně-pohybovými prostředky ( x znakovaná čeština)

26 Specifika komunikace v závislosti na typu a míře SP Mluvená řeč a odezírání  osoby s nedoslýchavostí  ohluchlí (postlingválně neslyšící) znakový jazyk (příp. znakovaná čeština), prstová abeceda  Neslyšící (prelingválně neslyšící)  osoby s těžkou sluchovou vadou  Uživatelé kochleárního implantátu

27 Základní zásady komunikace - SP  Komunikujte v klidném a pokud možno tichém prostředí  Upozorněte na počátek komunikace (zamáváním, lehkým dotekem na rameno)  Udržujte oční kontakt  Zjistěte preferovaný způsob komunikace  V průběhu rozhovoru požádejte o zpětnou vazbu, ověřujte porozumění sdělení

28 Specifika komunikace se studenty s nedoslýchavostí  navažte zrakový kontakt a udržujte jej  informujte studenta o tématu rozhovoru i jeho změně, rovněž o změně mluvčího  vždy mluví jen jedna osoba  lze využít psanou formu komunikace (neznámé výrazy)  umožněte kvalitní odezírání: - optimálně pozice čelem, student vidí na vaše ústa, - dostatečná intenzita osvětlení, pozor na oslnění - zřetelná artikulace,volnější tempo řeči,nezvyšovat hlas - přiměřená vzdálenost 1 – 2m - využívání neverbálních prostředků komunikace - zdůraznění klíčových slov usnadňuje porozumění - v případě že vám není rozuměno, užijte jinou formulaci

29 Komunikace s těžce sluchově postiženými a neslyšícími studenty  Specifika komunikace za účasti tlumočníka - nestůjte zády ke zdroji světla - rozhovor veďte a oční kontakt udržujte přímo s neslyšícím. Neslyšící člověk sleduje tlumočení informací. - tlumočník je vždy vedle osoby, jejíž řeč tlumočí – neslyšící vidí na tlumočníka i na slyšící osobu - neslyšící má mít možnost se průběžně ptát - počítejte s časovým skluzem, dělejte pauzy - během rozhovoru neodbíhejte - na konci rozhovoru se studenta optejte, zda potřebuje něco upřesnit - je-li to možné poskytněte důležité informace v písemné formě, aby bylo možné se k nim vrátit

30 Komunikace s osobami s TP  narušená komunikační schopnost v důsledku symptomatické vady řeči - dysartrie - dysprozódie - verbální apraxie - narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)  narušené koverbální chování a výrazové projevy - abnormální mimovolní pohyby - zvýšený slinotok - chudá mimika  psychogenní obtíže - logofobie

31 Zásady komunikace - TP  NKS - trpělivost v komunikaci, dostatek času pro vyjádření, „nenapovídat“, nedoplňovat sdělení pro vyjádření, „nenapovídat“, nedoplňovat sdělení - neposuzovat studenta na základě jeho řečových obtíží řečových obtíží  Komunikace se studentem užívajícím ortopedický vozík - umožnit kvalitní zrakový kontakt. - obracet se přímo na studenta s TP, nikoli na asistenta - k člověku tedy nepřistupujeme tak, jako by jeho postižení bylo závažnější než ve skutečnosti je jeho postižení bylo závažnější než ve skutečnosti je


Stáhnout ppt "Zásady efektivní komunikace se studenty se zdravotním postižením Anna Blabolová."

Podobné prezentace


Reklamy Google