Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Michal Janeba, náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jaká je perspektiva Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Michal Janeba, náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jaká je perspektiva Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Ing. Michal Janeba, náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jaká je perspektiva Ústeckého kraje

2 Téma: regionální rozvoj Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Strategie regionálního rozvoje ČR - na období 2007- 2013 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu – aktualizován usnesením vlády č. 141/2010 v návaznosti na negativní dopady probíhající hospodářské krize v ČR a jednotlivých regionech

3 Regionální politika je realizována prostřednictvím intervencí Odstraňování regionálních rozdílů v ekonomické výkonnosti krajů, v úrovni nezaměstnanosti, životní úrovni a sociální situaci jejich obyvatel – důraz na podporu vládou vymezených regionů se soustředěnou podporou státu

4 Ústecký kraj a jeho problémy Zhoršující se výsledky v jeho hospodářské výkonnosti HDP na obyvatele dosáhl kraj v roce 2009 64,1 % úrovně EU a mezi kraji ČR se umísťuje na 5. nejhorším místě Neuspokojivá vzdělanost, podmínky pro podnikání, méně přizpůsobivá sociální struktura obyvatelstva, životní prostředí, restrukturalizace průmyslu a s tím spojený pokles zaměstnanosti

5 Nejvyšší míra nezaměstnanosti v ČR 12,3% oproti průměru ČR 8,1 % Dle úrovně dynamiky ekonomické výkonnosti je kraj ve Strategii regionálního rozvoje zařazen do kategorie zaostávajících regionů Při pokračování dosavadního trendu se budou rozdíly dále prohlubovat Vzhledem ke situaci je Ústecký kraj zařazen mezi vládou schválené regiony se soustředěnou podporou státu

6 Zvýhodnění v rámci vybraných národních programů a operačních programů Podpora rozvoje regionů (MMR) IOP v oblastech: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Služby v sociální oblasti Podpora prostřednictvím OP Sasko - ČR: Zlepšení dopravní obslužnosti Ochrany životního prostředí Rozvoj příhraniční infrastruktury a služeb cestovního ruchu Podnikání, vzdělávání a kulturní rozvoj

7 ROP ROP Severozápad - alokován absolutně největší objem prostředků v rámci všech ROP k 5.10. 2011 schváleno: 291 projektů v objemu 17 389,3 mil. Kč tj. 80,2 % z celkové alokace prostředků proplaceno: 9 207,3 mil. Kč tj. 42,5 % z celkové alokace hodnocení - jedná e o nadprůměrné čerpání alokovaných prostředků

8 Současné hodnocení Strategie regionálního rozvoje: - nadále dochází k prohlubování regionálních rozdílů v ekonomické výkonnosti krajů - do strategických, koncepčních a implementačních dokumentů, do resortních politik a programů je nutno lépe promítnout a posílit regionální dimenzi - při přípravách nové Strategie je třeba zohlednit všechny nové poznatky - klást důraz na intervence související s inovacemi a podporovat regionálně specifické faktory znalostní ekonomiky - podpořit veřejné intervence směřující do urbanistických oblastí (snížení polarizace metropole – periferie, město – venkov atd.) Další rozvoj kraje bude výrazně ovlivněn schválením a následnou realizací záměrů připravovaných strategií, koncepcí a programů v oblasti energetiky, surovinové politiky, průmyslové politiky, sociální oblasti atd. ( Např. Státní energetická koncepce ČR na léta 2011-2060 – možná řešení; Surovinová politika ČR na následující období 20 let)

9 Sociální problémy Ústeckého kraje vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení Bezpečnost bydlení, zaměstnanost, vzdělávání, sociální služby a regionální rozvoj – společná gesce MMR s MPSV Komplexní řešení sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

10 Nové programové období 2014 – 2020 Koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR, vytváření podmínek k snižování nepřiměřených regionálních disparit a využívání specifik území V současné době probíhají v gesci MMR práce na přípravě kohezní politiky EU na programové období 2014-2020 za spolupráce zástupců resortů, krajů a dalších aktérů 31.8.2011 projednán vládou Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách ČR - součástí dokumentu je návrh 5 národních rozvojových priorit zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury zvyšování kvality veřejné správy a další 5. priorita – Integrovaný rozvoj území

11 Přeshraniční spolupráce s Německem -První program - nastartován v roce 1994 -Program CBC Phare ČR-Německo 1994-2003 s alokací ve výši 176,4 mil. EUR -Interreg IIIA ČR Sasko 2004-2006 s alokací ve výši 190,4 mil. EUR Zaměření projektů: od měkkých projektů, různé setkávací akce, vytváření studií, ochrany životního prostředí až po velké infrastrukturní akce, regionální komunikace, cyklostezky, čistírny odpadních vod, pořízení hasičských vozidel či investice do kulturního dědictví Současnost: Program Cíl 3 – podpora přeshraniční spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko -Ničivé povodně 2010 – operativně vytvořená oblast podpory – alokovány prostředky ve výši téměř 9,6 mil. EUR -schváleno 165 projektů cca 165 mil. EUR což je 79,9 % finančních prostředků celkové alokace (k 21.11.2011) -Předpokládá se pokračování a probíhají jednání o podpisu prohlášení

12 Cestovní ruch v Ústeckém kraji -Realizace Memoranda o podpoře vodního turismu na Labské vodní cestě -Podpora všestranného a trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v kraji (excelentní turistická destinace EDEN – České Švýcarsko) -Pokračovat v úspěšné prezentaci na domácím i zahraničním trhu cestovního ruchu kvalitní nabídkou turistických produktů a zážitků (turistické balíčky, zážitkové programy aj.) -Rozvoj industriální turistiky -MMR bude napomáhat podporou podnikatelských subjektů v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu „Cestování dostupné všem“ -S agenturou Czech Tourism – podpora rozvoje cykloturisitky pilotní projekt – Česko jede

13 IOP v Ústeckém kraji -Schváleno 450 projektů v celkové hodnotě téměř 2,2 mld Kč. k 30.11.2011 1.1. rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (238 mil Kč) 2.1. zavádění ICT v územní veřejné správě CzechPoint (25 mil. Kč) -Další projekty elektronizace, datové sítě (275 mil Kč a 39 mil Kč 3.1. služby v oblasti sociální intergrace (28 mil. Kč) 3.2. služby v oblasti veřejného zdraví (134,5 mil. Kč, 32,5 mil. Kč 218,5 mil. Kč 3.4. služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (220 mil. Kč) 4.1. národní podpora cestovního ruchu (4 mil. Kč) 5.1. národní podpora potenciálu kulturního dědictví 0,5 mld. Kč - Terezín 5.2. revitalizace problémových sídlišť 678 mil. Kč 5.3. modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik (27,5 mil. Kč)

14

15

16 Děkuji za pozornost Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Ing. Michal Janeba, náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jaká je perspektiva Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google