Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafická stránka jazyka Cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafická stránka jazyka Cvičení"— Transkript prezentace:

1 Grafická stránka jazyka Cvičení
CJL - mluvnice Grafická stránka jazyka Cvičení Mgr. Zina Omelková

2 Anotace Materiál procvičuje dosažené znalosti o grafické stránce jazyka, doplňuje vědomosti získané výkladem. Žáci pracují samostatně, následuje zpětná kontrola a vysvětlení případných nejasností učitelem. Autor Mgr. Zina Omelková (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova český jazyk, souhláskové skupiny Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí CJL.

3 Grafická stránka jazyka
Doplňte ě, nebo je a odůvodněte: v – la na dvůr ob – m krychle ob- dnávka zboží černá zv – ř v - žní hodiny ob – ktivní posudek zrakový v – m hluboké záv – je nezdravý z – v velká ob – ť vyp – tí sil ob – mná zásilka pes v – třil sv – tové mínění b – žná událost vysoké na p – tí vjela na dvůr objem krychle objednávka zboží černá zvěř věžní hodiny objektivní posudek zrakový vjem hluboké závěje nezdravý zjev velká oběť vypětí sil objemná zásilka pes větřil světové mínění běžná událost vysoké napětí

4 Grafická stránka jazyka
Doplňte ě, nebo ně a odůvodnětě: osam – lé stavení nejupřím – jší přítel počínal se skrom - chtěl rozum – t všemu rozum – jší ustoupí bohatá odm – na vědom – lhal m – l o to zřejm – zájem jedl střídm - zbytečné nedorozum – ní um – la zpívat úplné zatm - ní osamělé stavení nejupřímnější přítel počínal si skromně chtěl rozumět všemu rozumnější ustoupí bohatá odměna vědomě lhal měl o to zřejmě zájem jedl střídmě zbytečné nedorozumění uměla zpívat úplné zatmění

5 Grafická stránka jazyka
Doplňte a odůvodněte: Otázce jsem porozum – l. Diváci nap – tím nedýchali. Náhle se mi zatm – lo před očima. Otec brzy z – dnal pořádek. Je třeba se rozum – domluvit. Jeho dom – nka byla správná.Častosina to vzpom – l. Tam – jší obyvatelé byli milí. Látka po vyprání zb – lela a zjem – la. Otázce jsem porozuměl. Diváci napětím nedýchali. Náhle se mi zatmělo před očima. Otec brzy zjednal pořádek. Je třeba se rozumně domluvit. Jeho domněnka byla správná. Často si na to vzpomněl. Tamější obyvatelé byli milí. Látka po vyprávění zbělela a zjemněla.

6 Grafická stránka jazyka
Doplňte s, z, vz a odůvodněte: podíval se –hůru velké – hromáždění - trouchnivělý pařez déšť – myl prach milá – pomínka - tracený prsten - mazali tabuli - pustili se do studny - kamenělý trilobit - tupit nůž - padnout na zem - krátit si cestu podíval se vzhůru velké shromáždění ztrouchnivělý pařez déšť smyl prach milá vzpomínka ztracený prsten smazali tabuli spustili se do studny zkamenělý trilobit ztupit nůž padnout na zem zkrátit si cestu

7 Grafické znázornění jazyka
Doplňte s, z, vz a odůvodněte: - pozoroval nebezpečí - běh lidí - pláchnout si mýdlo radostné – hledání - kontroloval palivo - protivit se někomu pěvecký – bor - rostlé kořeny jablko – červivělo - konstruovat letadlo -příčit se - působit bolest zpozoroval nebezpečí sběh lidí spláchnout si mýdlo radostné shledání zkontroloval palivo zprotivit se někomu pěvecký sbor srostlé kořeny jablko zčervivělo zkonstruovat letadlo vzpříčit se způsobit bolest

8 Grafická stránka jazyka
Rozhodněte, kde napíšete s, kde napíšete z: - hlédnout film - hlédnout dolů - žuje ho nemoc balvan – užuje cestu - jednali smlouvu - jednat pořádek - práva o rekordu - práva cizího majetku nemohla si – těžovat počasí – těžovalo práci zhlédnout film shlédnout dolů zužuje ho nemoc balvan sužuje cestu sjednali smlouvu zjednat pořádek zpráva o rekordu správa cizího majetku nemohla si stěžovat počasí ztěžovalo práci

9 Grafická stránka jazyka
Zdroje MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk. Praha: SPN, 1985.


Stáhnout ppt "Grafická stránka jazyka Cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google