Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 REALIZACE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V OLOMOUCKÉM KRAJI Koordinace EVVO na úřadě, základní dokumenty, co se během roku 2010 podařilo - finanční podpora EVVO,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 REALIZACE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V OLOMOUCKÉM KRAJI Koordinace EVVO na úřadě, základní dokumenty, co se během roku 2010 podařilo - finanční podpora EVVO,"— Transkript prezentace:

1 1 REALIZACE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V OLOMOUCKÉM KRAJI Koordinace EVVO na úřadě, základní dokumenty, co se během roku 2010 podařilo - finanční podpora EVVO, granty, projekty, aktivity EVVO (možná inspirace pro další kraje), klady a rezervy EVVO v OK.

2 2 REALIZACE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V OLOMOUCKÉM KRAJI koordinuje: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ OK Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ OK Důležité dokumenty: Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje - schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/24/29/2004 ze dne 17. 9. 2004 Příprava akčního plánu 2011-2012 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Poradní orgán: Poradní sbor pro EVVO Olomouckého kraje – 20 členů za Olomoucký kraj – 6 zástupců neziskové organizace – 4 zástupci orgány veřejné správy – 1 zástupce zástupci z oblasti školství – 4 zástupci příspěvkové organizace kraje – 3 zástupci podnikatelské subjekty – 1 zástupce ostatní – 1 zástupce

3 3 AKČNÍ PLÁN EVVO 2011 - 2012 Jednotlivé úkoly AP EVVO jsou pro přehlednost zařazeny do bloků: základní podmínky pro realizaci EVVO (bod 1 – 3), cílová skupina veřejnost (4 – 6), cílová skupina veřejná správa (7), cílová skupina školy, školská zařízení, děti a mládež(8 – 11), cílová skupina podnikatelé (12).

4 4 AKTIVITY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2010 Podpora Sluňákova – Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Realizace VI. ročníku Krajské konference environmentální výchovy Realizace V. ročníku soutěže Zelená škola Olomouckého kraje Publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje Podpora projektu EKOŠKOLA Finanční podpora soutěží s ekologickou tematikou Podpora akce Pojďte s námi do lesa (duben – listopad 2010) Podpora seminářů a dalších školení pro pedagogické pracovníky (Sdružení Tereza, Klub ekologické výchovy aj.) Rozesílka aktualit z oblasti EVVO na školy

5 5 Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2010

6 6 PROGRAM PODPORY EVVO 2010 školy a školská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji příspěvek od kraje až 100 % celkových nákladů a současně je limitován minimální částkou 5.000,- Kč a maximální částkou 30.000,- Kč

7 7 PODPOROVANÉ AKTIVITY Poskytování příspěvků je zaměřeno na následující aktivity: environmentální osvětové akce zaměřené především k významným ekologickým dnům (Den Země, Den bez aut…) a k aktuálním problémům daného regionu; realizaci dlouhodobých školních projektů EVVO; spolupráci školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů; vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; environmentální materiály s ekovýchovnou tématikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, videokazety); vybavení a údržbu přírodní učebny EVVO; úpravu nebo obnovu školního pozemku, skleníku, zimní zahrady na využití pro environmentální výchovu, vybavení nářadím, sadbou, osivem, ochranou proti škůdcům; zhotovení, opravu, údržbu a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek; spolupráci školy s veřejností (obcí).

8 8 PROGRAM PODPORY EVVO 2010 Doručeno projektů Počet dotovaných projektů Celkem dotace tj. % požadavků Olomoucký kraj 9622540 000 Kč23 %

9 9 FINANČNÍ PODPORA EVVO – KRAJSKÉ ZDROJE 1.NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY DO VÝŠE 25 TIS. KČ neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje v následujících oblastech: vzdělávání a věda; mládež; životní prostředí; kultura; sport a tělovýchova; akce pořádané jednotkami sdružení dobrovolných hasičů; prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí; zdravotnictví; sociální služby a humanitární pomoc; turistický ruch;spolková činnost 2. VÝZNAMNÉ PROJEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje v oblastech - viz výše výše prostředků na příspěvky je limitovaná objemem finančních prostředků, který je vyčleněn na jednotlivé oblasti ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje, poskytované příspěvky slouží jako doplňkový zdroj financování

10 10 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST OLOMOUCKÉHO KRAJE podpora denních a týdenních pobytových environmentálních vzdělávacích programů a exkurzí pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ, studenty VŠ realizace: leden – prosinec 2010, cca 6 000 dětí/žáků/studentů, uskutečněno 320 akcí Ekologických dnů Olomouc 2010 (besedy, přednášky, exkurze, Ekojarmark, Medový den, kulturně-vzdělávací akce pro rodiny) realizace: 9 akcí částka : 900 000 Kč

11 11 PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU KRAJE Rok 2009 Administrace OŽPZAdministrace OŠMT Celkem Významné projekty OK 1 750 000 Kč1 350 000 Kč 3 100 000 Kč Příspěvky do 25tis. 431 428 Kč290 000 Kč721 428 Kč 3 821 428 Kč Rok 2010 Administrace OŽPZAdministrace OŠMT Celkem Významné projekty OK 3 350 000 Kč1 450 000 Kč4 800 000 Kč Příspěvky do 25tis.364 500 Kč25 000 Kč 389 500 Kč 5 189 500 Kč

12 12 KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO 2010 – 15. a 16. 11. 2010 OŠMT, KÚ OK Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Klub ekologické výchovy, o.s., Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení IRIS, Prostějov, ZOO Olomouc, Střední lesnická škola, Hranice.

13 13 ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 ve školním roce 2009/2010 vyhlášen V. ročník celokrajské soutěž „Zelená škola Olomouckého kraje“. kraj ocenil a zviditelnil realizované ekologické aktivity škol dokládání aktivit školy - 17 bodů titul Zelené školy: 2 školy v kategorii SŠ, 3 školy v kategorii ZŠ a 2 školy v kategorii MŠ neinvestiční účelová dotace pro podporu EVVO vítězové představeni na webových stránkách Ol. kraje

14 14 ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 HODNOCENÉ OBLASTI REALIZCE EVVO VE ŠKOLÁCH: 1.školní plán EVVO 2.zapojení školy do sítě škol M.R.K.E.V.(Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) či Mrkvičky (MŠ) 3.členství v Klubu ekologické výchovy 4.zapojení školy do celorepublikových, mezinárodních ekologických projektů 5.výuka ekologických praktik 6.nabídka přírodovědně – ekologických kroužků 7.realizace vícedenních ekovýchovně zaměřených pobytů (škola v přírodě) 8.účast na jednodenních přírodovědných terénních exkurzích, přírodovědných výstavách 9.účast žáků/studentů v přírodovědně – ekologických soutěžích 10.využívání nabídky ekologických výukových programů SEV, DDM,…. 11.účast dětí/žáků na programech lesní pedagogiky 12.DVPP v ekologické výchově 13.ekologický provoz školy (separace odpadu, instalace úsporných zářivek, spořičů vody,…) 14.využívání školní zahrady pro EVVO 15.spolupráce s obecním/městským úřadem či jinou institucí 16.získání ve školním roce 2009/2010 finanční podpory na realizaci školních ekologických projektů (př. dotační tituly Olomouckého kraje, obcí, finanční podpora nadací, evropské finance, sponzoři aj.) 17.výstižný popis akcí charakterizující činnost školy v oblasti ekologické výchovy (př. pořádání osvětových akcí zaměřených k významným ekologickým dnům; žákovských a studentských konferencí; úklidových akcí školy aj).

15 15 EKOLOGICKÁ VÝCHOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.; Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris; Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk; Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou; Environmentální centrum Přerov; Hnutí Brontosaurus Jeseníky; Hnutí DUHA Olomouc; Lesy České republiky, s.p.; Klub ekologické výchovy, o.s.; Lipka – školské zařízení pro environmentální výchovu, Brno Muzeum Komenského v Přerově, p.o.; ORNIS – ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově Sdružení D; Sdružení lesních pedagogů ČR; Sdružení TEREZA; Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s; Správa CHKO Jeseníky; Správa CHKO Litovelské Pomoraví; Středisko ekologické výchovy Studánka; Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov; Středisko volného času Duha Jeseník; Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588; Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc; Zoologická zahrada Olomouc

16 16 POJĎTE S NÁMI DO LESA

17 17 PROGRAM EKOŠKOLA Sluňákov od listopadu 2009 koordinátorem EKOŠKOLY pro Olomoucký kraj celkově vstoupilo od listopadu 2009 do programu 11 nových škol (10ti školám hradí účastnický poplatek Olomoucký kraj), v Olomouckém kraji je nyní zapojeno 16 škol v červnu 2010 získala první škola Olomouckého kraje titul Ekoškola, je to již déle zapojená škola Gymnázium Jeseník

18 18 JAK SE TOČÍ ODPADY Informační kampaň Olomouckého kraje a EKO-KOMu 900 000 Kč distribuce separačních nádob + osvětová kampaň realizace ekoprogramů, konference pro pedagogy o odpadech, projektové dny, soutěže, semináře pro státní správu a samosprávu www.jaksetociodpady.cz

19 19 EKOPROGRAM O ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACI ODPADŮ realizace v 105 mateřských, základních a středních školách Olomouckého kraje propagace tříděného sběru odpadů http://www.ekokom.cz/

20 20 SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACONÍKY Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Olomouckým krajem zve v rámci projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč učitele 2. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat. Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 14a, Olomouc, kongresový sál, 2. nadzemní podlaží Termín konání: 16. 12. 2010 od 9:00 hod.

21 21 PO KRAJE NABÍZEJÍCÍ SLUŽBY V OBLASTI EVVO Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Dům dětí a mládeže Olomouc SVČ Atlas a Bios, Přerov Muzeum Komenského v Přerově - ORNIS nabídka ekologických výukových programů ekologická praktika pro žáky ZŠ a SŠ akce - dny Země, rybářské odpoledne, den pro včelaře, dny bez aut exkurze, besedy, přednášky a semináře přírodovědné kroužky, soutěže, příměstské tábory (ZOO Olomouc), tábory výstavy, vernisáže ekoporadna Projektu přírodě OK+ - otázky z ochrany zvířat a přírody všeobecně, poraněná zvířata, veřejná zeleň, biozahrada a samozásobitelství záchranná stanice ORNIS

22 22 SPOLUPRÁCE NNO Sít ekologického poradenství v Olomouckém kraji: „Přírodě OK“ (2006 – 2008) 143 akcí pro veřejnost, 141 odborných seminářů a založení 6 nových ekoporaden podpořeno z OP RLZ a st. rozpočtu 17 partnerů, cca 19 mil. Kč navazující projekt „ Přírodě OK+ “ podpora fungování šesti ekologických poraden přístupných pro občany v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník6 partnerů - Sluňákov – centrum ekologických aktivit, o.p.s.; Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris; Ornitologická stanice Muzea Komenského; Dům dětí a mládeže Vila Doris – Středisko ekologické výchovy; Hnutí Brontosaurus Jeseníky; Hnutí Duha Olomouc realizace 2009 – 2011 podpořeno z Programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center výlety a exkurze na přírodně zajímavá místa regionu, ekologické poradenství, besedy, diskuse, informační publikace, výstavy, Ekologické dny Olomouc, Dny Země a jiné akce...

23 23 ZPRAVODAJ ŠKOLSTVÍ měsíčník pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje informace o nabídkách, akcích z oblasti EVVO (průměrně 6 článků)

24 24 KLADY A REZERVY EVVO V OLOMOUCKÉM KRAJI Klady: realizace řady akcí, rozvoj nabídek lesní pedagogiky, vypisování dotačního titulu pro podporu EVVO v Ol. kraji – již čtvrtým rokem, oceňování škol aktivních v oblasti EVVO – V. ročník soutěže Zelená škola Olomouckého kraje, specializační studium pro koordinátory EVVO v Olomouckém kraji 2010 – 2012. Rezervy: objem prostředků, stabilita prostředků (financování SEV - „od grantu ke grantu“), odpovědnosti v AP jsou stanoveny rámcově, neurčují detaily plnění; problém s finančním podložením koncepce a AP, zajištění systematické nabídky EVVO (pro určité cílové skupiny - pedagogy, podnikatele a zaměstnance, VS, aj.) a ekologického poradenství, chybí větší spolupráce s univerzitami, studijní obory pro výchovu specialistů pro EVVO pro oblast školství i pro mimoškolskou činnost.

25 25 Mgr. Vladimíra Schneiderová, OŠMT KÚ OK tel.: 585 508 662 e-mail: v.schneiderova@kr-olomoucky.cz Ing. Renata Švecová Honzáková, OŽPZ KÚ OK tel.: 585 508 409 e-mail: r.honzakova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz Olomoucký kraj> Školství, mládež a sport > Ekologická výchova Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 REALIZACE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V OLOMOUCKÉM KRAJI Koordinace EVVO na úřadě, základní dokumenty, co se během roku 2010 podařilo - finanční podpora EVVO,"

Podobné prezentace


Reklamy Google