Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova po p, s, v, z

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova po p, s, v, z"— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova po p, s, v, z
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Vyjmenovaná slova po p, s, v, z Český jazyk 5. ročník ZŠ

2 Vyjmenovaná slova po P pytel slepýš pýr netopýr kopyto pýcha pytel
pysk netopýr slepýš pyl kopyto klopýtat třpytit se zpytovat pykat pýr pýřit se čepýřit se pytel slepýš pýr netopýr kopyto

3 Pamatuj na rozdíly! píchá (bodá) pýcha (nadutost; pyšný) X
písky (písčiny) pisk (pískot; základ ptačího pera) slepíš (lepidlem) pil (napil se) opilovat (obrousit) pýcha (nadutost; pyšný) X pysky (rty) X slepýš (plaz) X pyl (prášek v květu) X opylovat (oplodňovat X pylem)

4 Slova příbuzná pýcha – pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, přepych, přepychový pytel – pytlík, pytlovina, pytlák, pytlačit, strašpytel pysk – pystíček, pyskatý, ptakopysk netopýr – netopyří slepýš – slepýší pyl – pylový, opylovat, opylení kopyto – kopýtko, kopytník, sudokopytník, lichokopytník klopýtat – klopýtavý třpytit se – třpyt, třpytný, třpytivý, třpytka, zatřpytit se zpytovat – zpytavý, zpytavě, jazykozpyt, nevyzpytatelný pykat – odpykat pýr – pýřavka pýřit se – zapýřit se čepýřit se – rozčepýřit se, rozčepýřený

5 Doplň y/i krup_ce nab_la ve vodě, odp_kat si trest, p_chnutí špendl_kem, posp_chat, netop_r, tiskací p_smo, koňské p_sky, odp_skat branku, sníh se třp_tí, dětské p_škoty, op_lovat součástku, zb_tečná p_cha, tvrdohlavě se vzp_ral, každý někdy klop_tne, nap_náček, nikdo ani nep_pl, koza je kop_tník, odkvetlé p_voňky, cestop_sná kniha, slep_š ten pap_r, měl nap_lno, p_lový prášek

6 Doplň y/i řešení krupice nabyla ve vodě, odpykat si trest, píchnutí špendlíkem, pospíchat, netopýr, tiskací písmo, koňské pysky, odpískat branku, sníh se třpytí, dětské piškoty, opilovat součástku, zbytečná pýcha, tvrdohlavě se vzpíral, každý někdy klopýtne, napínáček, nikdo ani nepípl, koza je kopytník, odkvetlé pivoňky, cestopisná kniha, slepíš ten papír, měl napilno, pylový prášek

7 Vyjmenovaná slova po S sýkora sysel sýr sýček syn sytý sýr syrový
sychravý usychat sýkora sýček sysel syčet sypat sýkora sysel sýr sýček

8 Pamatuj na rozdíly! síra (chemický sýr, 2. pád sýra (mléčný X výrobek)
prvek) sírový (ze síry) sirý (osiřelý, opuštěný) sípat (při chrapotu) sýr, 2. pád sýra (mléčný X výrobek) sýrový (ze sýra) X syrový (neuvařený) syrý (syrový, vlhký) X sypat (písek) X

9 Slova příbuzná syn – synek, synovec, synovský, zlosyn
sytý – sytit, sytost, dosyta, nasytit se, nenasytný, nenasyta, přesytit sýr – sýrový, syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka syrový – syrovinka usychat – osychat, zasychat, vysychat sýkora – sýkorka, sýkorčí, sýkořice sýček – sýčkovat sysel – syslí, syslovat syčet – sykot, syčení, zasyčet, sykavka, syčák sypat – sypký, sýpka, sypek, sypkovina, nasypat, násyp, osypaný, osypky, posypat, přesypat, přisypat, rozsypat, vysypat, zasypat, zásyp

10 Doplň y/i p_sečný přes_p, b_lo s_chravo, os_ka, brus_nky, s_pal zlostí, pověs_l obraz, s_vá holubice, výkres už dos_chá, zatoulané ps_sko, s_rný zápach, m_ši na s_pce, zdravá s_rovátka, ovocem se nenas_tíš, las_ce kolčava, zes_lený odpor, zlos_n, pus_nka, s_sel je hlodavec, tis_ciletí, s_tý tvaroh, ses_pal zb_tky čaje, pohádkový s_lák, s_čící zm_je, l_stovní zás_lka

11 Doplň y/i řešení písečný přesyp, bylo sychravo, osika, brusinky, sípal zlostí, pověsil obraz, sivá holubice, výkres už dosychá, zatoulané psisko, sirný zápach, myši na sýpce, zdravá syrovátka, ovocem se nenasytíš, lasice kolčava, zesílený odpor, zlosyn, pusinka, sysel je hlodavec, tisíciletí, sytý tvaroh, sesypal zbytky čaje, pohádkový silák, syčící zmije, listovní zásilka

12 Vyjmenovaná slova po V vy vysoký výt výskat zvykat žvýkat vydra výr
vyžle povyk výheň Slova s předponou vy- vý- výr vydra žvýkat vyžle výheň

13 Pamatuj na rozdíly! výška (vysoký) X
výt (vydávat naříkavé X zvuky; pes vyje) výskat (jásavě křičet) X zvykat si (přivykat) X výr (pták) X vížka (věžička) vít (splétat, např. věnec) vískat (probírat se někomu ve vlasech) zviklat (zbavit jistoty) vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu) vir (mikroorganismus)

14 Ve slovech viset (na stěně), visutý (zavěšený, např
Ve slovech viset (na stěně), visutý (zavěšený, např. most), vidět, viklat, vítězit, vítat, vinout, vinit, vikýř, vidle aj. píšeme po v měkké i/í, protože nejde o předponu vy-/vý-, nýbrž o součást kořenu. (Slova viset, visutý, vidět… nejsou vyjmenovaná ani nejsou se žádným vyjmenovaným slovem příbuzná, proto v kořenech těchto slov napíšeme po v měkké i/í. Je tedy třeba správně rozpoznávat předpony a kořeny slov a uvědomit si, ve které části slova se i/í a y/ý nachází; zda v předponě nebo v kořenu. Jen v jediné české předponě se píše tvrdé y/ý, a to v předponě vy-/vý-. Např. vy-kon-at, vy-hrá-t, vý-bor-ný, vy-cvič-ený, vý-let, vy-hlíd-ka. (V určených slovech se y/ý nachází v předponě vy-,vý-. Kořeny v těchto slovech jsou: -kon, -hrá-, -bor-, -cvič-, -let-, -hlíd-.)

15 Slova příbuzná vy – vykat, vykání
vysoký – vyšší, vyvýšenina, nejvyšší, výše, výška, výšina, vysočina, povýšit, převyšovat, zvýšit, Vyšehrad, Vysočany, Vyškov výt – vytí, zavýt výskat – výskání, výskot, zavýsknout zvykat – zvyk, návyk, zvyknout, zvyklost, odvyknout, přivyknout, obvyklý, zlozvyk žvýkat – žvýkání, žvýkací, žvýkačka, přežvykovat, přežvýkavec vydra – vydří, vydrovka, Povydří výr – výří, výrovka vyžle – vyžlátko, Vyžlovka povyk – povykovat, povykování

16 Doplň y/i mořská v_la, nebuď v_b_ravý, sv_šť p_ští, dostal se nejv_š, v_borná žv_kačka, rozv_řil hladinu vody, v_s_lání, medv_dek m_val, b_dlí pod V_šehradem, nev_skejte, zav_rej okno, špatné náv_ky, jaképak cav_ky, cv_čební úbor, v_v_šené m_sto, v_žle, úrodné v_nohrady, v_hubte m_ši, V_tek, nezv_klý pov_k

17 Doplň y/i řešení mořská víla, nebuď vybíravý, svišť piští, dostal se nejvýš, výborná žvýkačka, rozvířil hladinu vody, vysílání, medvídek mýval, bydlí pod Vyšehradem, nevýskejte, zavírej okno, špatné návyky, jaképak cavyky, cvičební úbor, vyvýšené místo, vyžle, úrodné vinohrady, vyhubte myši, Vítek, nezvyklý povyk

18 Vyjmenovaná slova po Z brzy jazyk nazývat Ruzyně Ruzyně jazyk brzy

19 Pamatuj na rozdíly! brzy X
nazývat (mít jméno, X název) brzičko (přípona –ičko jako ve slově kratičko, maličko) nazívat (mnoho zívat) zívat (únavou, touhou po spánku)

20 Slova příbuzná jazyk – jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykový, dvojjazyčný nazývat – vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se

21 Doplň y/i kamz_k, ostrý jaz_ček, přez_ravý pohled, nikdo se neoz_vá, brz_čko, cizojaz_čný náp_s, přez_mující netop_ři, choval se v_z_vavě, slz_čka, hroz_vé zv_ře, z_mník, váz_čka, český jaz_k, dětské voz_tko, z_nkový plech, brz_ se rozlob_l, ciz_na, ruz_ňské letiště, v_z_vatel boje, oz_má pšenice

22 Doplň y/i řešení kamzík, ostrý jazýček, přezíravý pohled, nikdo se neozývá, brzičko, cizojazyčný nápis, přezimující netopýři, choval se vyzývavě, slzička, hrozivé zvíře, zimník, vázička, český jazyk, dětské vozítko, zinkový plech, brzy se rozzlobil, cizina, ruzyňské letiště, vyzyvatel boje, ozimá pšenice

23 Vyjmenovaná slova po p, s, v, z 5. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Internet obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova po p, s, v, z"

Podobné prezentace


Reklamy Google