Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova po p, s, v, z Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova po p, s, v, z Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka."— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova po p, s, v, z Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Vyjmenovaná slova po P pýchapýcha pytelpytel pyskpysk netopýrnetopýr slepýšslepýš pylpyl kopytokopyto klopýtatklopýtat t ř pytit set ř pytit se zpytovatzpytovat pykatpykat pýrpýr pý ř it sepý ř it se č epý ř it se č epý ř it se slepýš pýr pytel kopyto netopýr

3 Pamatuj na rozdíly! pýcha pýcha (nadutost; pyšný) X pysky pysky (rty) X slepýš slepýš (plaz) X pyl pyl (prášek v květu) X opylovat opylovat (oplodňovat X pylem) píchá píchá (bodá) písky písky (písčiny) pisk pisk (pískot; základ ptačího pera) slepíš slepíš (lepidlem) pil pil (napil se) opilovat opilovat (obrousit)

4 Slova příbuzná pýcha pýcha – pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, přepych, přepychový pytel pytel – pytlík, pytlovina, pytlák, pytlačit, strašpytel pysk pysk – pystíček, pyskatý, ptakopysk netopýr netopýr – netopyří slepýš slepýš – slepýší pyl pyl – pylový, opylovat, opylení kopyto kopyto – kopýtko, kopytník, sudokopytník, lichokopytník klopýtat klopýtat – klopýtavý třpytit se třpytit se – třpyt, třpytný, třpytivý, třpytka, zatřpytit se zpytovat zpytovat – zpytavý, zpytavě, jazykozpyt, nevyzpytatelný pykat pykat – odpykat pýr pýr – pýřavka pýřit se pýřit se – zapýřit se čepýřit se čepýřit se – rozčepýřit se, rozčepýřený

5 Doplň y/i krup_ce nab_la ve vodě, odp_kat si trest, p_chnutí špendl_kem, posp_chat, netop_r, tiskací p_smo, koňské p_sky, odp_skat branku, sníh se třp_tí, dětské p_škoty, op_lovat součástku, zb_tečná p_cha, tvrdohlavě se vzp_ral, každý někdy klop_tne, nap_náček, nikdo ani nep_pl, koza je kop_tník, odkvetlé p_voňky, cestop_sná kniha, slep_š ten pap_r, měl nap_lno, p_lový prášek

6 Doplň y/i řešení krupice nabyla ve vodě, odpykat si trest, píchnutí špendlíkem, pospíchat, netopýr, tiskací písmo, koňské pysky, odpískat branku, sníh se třpytí, dětské piškoty, opilovat součástku, zbytečná pýcha, tvrdohlavě se vzpíral, každý někdy klopýtne, napínáček, nikdo ani nepípl, koza je kopytník, odkvetlé pivoňky, cestopisná kniha, slepíš ten papír, měl napilno, pylový prášek

7 Vyjmenovaná slova po S synsyn sytýsytý sýrsýr syrovýsyrový sychravýsychravý usychatusychat sýkorasýkora sý č eksý č ek syselsysel sy č etsy č et sypatsypat sýr sýkora sysel sýček

8 Pamatuj na rozdíly! sýrsýra sýr, 2. pád sýra (mléčný X výrobek) sýrový sýrový (ze sýra) X syrový syrový (neuvařený) syrý syrý (syrový, vlhký) X sypat sypat (písek) X síra síra (chemický prvek) sírový sírový (ze síry) sirý sirý (osiřelý, opuštěný) sípat sípat (při chrapotu)

9 Slova příbuzná syn syn – synek, synovec, synovský, zlosyn sytý sytý – sytit, sytost, dosyta, nasytit se, nenasytný, nenasyta, přesytit sýr sýr – sýrový, syreček, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka syrový syrový – syrovinka usychat usychat – osychat, zasychat, vysychat sýkora sýkora – sýkorka, sýkorčí, sýkořice sýček sýček – sýčkovat sysel sysel – syslí, syslovat syčet syčet – sykot, syčení, zasyčet, sykavka, syčák sypat sypat – sypký, sýpka, sypek, sypkovina, nasypat, násyp, osypaný, osypky, posypat, přesypat, přisypat, rozsypat, vysypat, zasypat, zásyp

10 Doplň y/i p_sečný přes_p, b_lo s_chravo, os_ka, brus_nky, s_pal zlostí, pověs_l obraz, s_vá holubice, výkres už dos_chá, zatoulané ps_sko, s_rný zápach, m_ši na s_pce, zdravá s_rovátka, ovocem se nenas_tíš, las_ce kolčava, zes_lený odpor, zlos_n, pus_nka, s_sel je hlodavec, tis_ciletí, s_tý tvaroh, ses_pal zb_tky čaje, pohádkový s_lák, s_čící zm_je, l_stovní zás_lka

11 Doplň y/i řešení písečný přesyp, bylo sychravo, osika, brusinky, sípal zlostí, pověsil obraz, sivá holubice, výkres už dosychá, zatoulané psisko, sirný zápach, myši na sýpce, zdravá syrovátka, ovocem se nenasytíš, lasice kolčava, zesílený odpor, zlosyn, pusinka, sysel je hlodavec, tisíciletí, sytý tvaroh, sesypal zbytky čaje, pohádkový silák, syčící zmije, listovní zásilka

12 Vyjmenovaná slova po V vyvy vysokývysoký výtvýt výskatvýskat zvykatzvykat žvýkatžvýkat vydravydra výrvýr vyžlevyžle povykpovyk výhe ňvýhe ň Slova s p ř edponou vy- vý-Slova s p ř edponou vy- vý- vydra výr výheňvyžle žvýkat

13 Pamatuj na rozdíly! výška výška (vysoký)X výt výt (vydávat naříkavé X zvuky; pes vyje) výskat výskat (jásavě křičet) X zvykat si zvykat si (přivykat)X výr výr (pták)X vížka vížka (věžička) vít vít (splétat, např. věnec) vískat vískat (probírat se někomu ve vlasech) zviklat zviklat (zbavit jistoty) vír vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu) vir vir (mikroorganismus)

14 Ve slovech viset (na stěně), visutý (zavěšený, např. most), vidět, viklat, vítězit, vítat, vinout, vinit, vikýř, vidle aj. píšeme po v měkké i/í, protože nejde o předponu vy-/vý-, nýbrž o součást kořenu. (Slova viset, visutý, vidět… nejsou vyjmenovaná ani nejsou se žádným vyjmenovaným slovem příbuzná, proto v kořenech těchto slov napíšeme po v měkké i/í. Je tedy třeba správně rozpoznávat předpony a kořeny slov a uvědomit si, ve které části slova se i/í a y/ý nachází; zda v předponě nebo v kořenu. Jen v jediné české předponě se píše tvrdé y/ý, a to v předponě vy-/vý-. Např. vy-kon-at, vy-hrá-t, vý-bor-ný, vy-cvič-ený, vý-let, vy-hlíd-ka. (V určených slovech se y/ý nachází v předponě vy-,vý-. Kořeny v těchto slovech jsou: -kon, -hrá-, -bor-, -cvič-, -let-, -hlíd-.)

15 Slova příbuzná vy vy – vykat, vykání vysoký vysoký – vyšší, vyvýšenina, nejvyšší, výše, výška, výšina, vysočina, povýšit, převyšovat, zvýšit, Vyšehrad, Vysočany, Vyškov výt výt – vytí, zavýt výskat výskat – výskání, výskot, zavýsknout zvykat zvykat – zvyk, návyk, zvyknout, zvyklost, odvyknout, přivyknout, obvyklý, zlozvyk žvýkat žvýkat – žvýkání, žvýkací, žvýkačka, přežvykovat, přežvýkavec vydra vydra – vydří, vydrovka, Povydří výr výr – výří, výrovka vyžle vyžle – vyžlátko, Vyžlovka povyk povyk – povykovat, povykování

16 Doplň y/i mořská v_la, nebuď v_b_ravý, sv_šť p_ští, dostal se nejv_š, v_borná žv_kačka, rozv_řil hladinu vody, v_s_lání, medv_dek m_val, b_dlí pod V_šehradem, nev_skejte, zav_rej okno, špatné náv_ky, jaképak cav_ky, cv_čební úbor, v_v_šené m_sto, v_žle, úrodné v_nohrady, v_hubte m_ši, V_tek, nezv_klý pov_k

17 Doplň y/i řešení mořská víla, nebuď vybíravý, svišť piští, dostal se nejvýš, výborná žvýkačka, rozvířil hladinu vody, vysílání, medvídek mýval, bydlí pod Vyšehradem, nevýskejte, zavírej okno, špatné návyky, jaképak cavyky, cvičební úbor, vyvýšené místo, vyžle, úrodné vinohrady, vyhubte myši, Vítek, nezvyklý povyk

18 Vyjmenovaná slova po Z brzybrzy jazykjazyk nazývatnazývat Ruzyn ěRuzyn ě jazyk brzy Ruzyně

19 Pamatuj na rozdíly! brzy brzyX nazývat nazývat (mít jméno, X název) brzičko brzičko (přípona –ičko jako ve slově kratičko, maličko) nazívat nazívat (mnoho zívat) zívat (únavou, touhou po spánku)

20 Slova příbuzná jazyk jazyk – jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykový, dvojjazyčný nazývat nazývat – vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se

21 Doplň y/i kamz_k, ostrý jaz_ček, přez_ravý pohled, nikdo se neoz_vá, brz_čko, cizojaz_čný náp_s, přez_mující netop_ři, choval se v_z_vavě, slz_čka, hroz_vé zv_ře, z_mník, váz_čka, český jaz_k, dětské voz_tko, z_nkový plech, brz_ se rozlob_l, ciz_na, ruz_ňské letiště, v_z_vatel boje, oz_má pšenice

22 Doplň y/i řešení kamzík, ostrý jazýček, přezíravý pohled, nikdo se neozývá, brzičko, cizojazyčný nápis, přezimující netopýři, choval se vyzývavě, slzička, hrozivé zvíře, zimník, vázička, český jazyk, dětské vozítko, zinkový plech, brzy se rozzlobil, cizina, ruzyňské letiště, vyzyvatel boje, ozimá pšenice

23 Vyjmenovaná slova po p, s, v, z 5. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Internet obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova po p, s, v, z Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka."

Podobné prezentace


Reklamy Google