Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody."— Transkript prezentace:

1 Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody Materiály a objekty vodovodních sítí Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace Faktory ovlivňující průběh koroze

2 Seznam přednášek Způsoby ochrany proti korozi Požadavky na jakost vody dopravované potrubím Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém Materiály stokových sítí Objekty a zařízení ve stokových sítích Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

3 33 Obecný systém zásobování vodou Vodní zdroj Vodojem Gravitace Spotřebiště 1 Spotřebiště 2 Výtlačný systém Úpravna vody Pod.Z: CO 2, Fe, Mn, NH 4 +, Rn, NO 3 -, desinfekce Povr.Z: koagulace, filtrace, desinfekce

4 1. Požadavky na jakost vody doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Distribuční sítě a stokování

5 č. 98/83 EC Požadavky evropské směrnice č. 98/83 EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu č. 2000/60/ES Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropské unie, ze dne 23. října 2000, představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro oblast vody č. 258/2000 Sb. Zákon č. č. 258/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. „O ochraně veřejného zdraví“ č. 409/2005 Sb. Vyhláška „O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody“ Nařízeni REACH REACH, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky č. 252/2004 Sb. Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody“ č. 275/2004 Sb. Vyhláška č. 275/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich dopravy“ č. 238/2011 Sb. Vyhláška č. 238/2011 Sb. „Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ hodnocení zdravotních rizik a výjimky pro užití vody při překročení MH a NMH

6 Normy NEK Uvedeny v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v příloze č. 3 „Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod“ č. 254/2001 Sb. Zákon č. č. 254/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. „Vodní zákon“ č. 274/2001 Sb. Zákon č. č. 274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. „Zákon o vodovodech a kanalizacích“ č. 428/2001 Sb. Prováděcí vyhláška zákona č.274/2001 Sb. zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách Novela vodního zákona je účinná od 8/2010 a obsahuje 200 novelizačních úprav.

7 Pitná voda v působnosti 3 vyhlášek Vyhláška č. 252/2004 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhláška č. 275/2004 Sb. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich dopravy Vyhláška č. 238/2011 Sb. ruší č. 135/2004 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

8 88 Obecný systém zásobování vodou Vodní zdroj Vodojem Gravitace Spotřebiště 1 Spotřebiště 2 Výtlačný systém Úpravna vody Pod.Z: CO 2, Fe, Mn, NH 4 +, Rn, NO 3 -, desinfekce Povr.Z: koagulace, filtrace, desinfekce

9 9 Pitná voda

10 10 HISTORIE Vodní právo bylo upraveno celorakouským říšským zákonem v roce 1869 16. až 18.5.1913 se konal 1.sjezd českých plynáren, elektráren a vodáren – pořádaný Svazem českých měst v Českém království 1968 byl založen Český svaz vodovodů a kanalizací – 26.5.1970 byl rozpuštěn 23.11.1989 bylo založeno „Sdružení oborů vodovodů a kanalizací“ (SOVAK) – cílem bylo prosazovat zájmy podniků vodovodů a kanalizací

11 11 Nový vodní zákon – 1953 Podniky vyrábějící vodu nesmí být výdělečné V roce 1961 jednotná cena vody 0,60 Kč/m 3 jak pro obyvatelstvo, tak pro podniky V roce 1965 odběr povrchové vody 0,46 Kč/m 3 odběr pitné vody pro obyvatelstvo a tělovýchovu 0,60 Kč/m 3 odběr pitné vody pro výrobní a nevýrobní podniky 3,70 Kč/m 3

12 Délka vodovodní sítě ČR 2006 - 2011 Cena vody průměrně pro vodné a stočné 2006 - 2011 12 Rok1990199419952012 Cena Kč/m 3 0,80/16 Stát 1575/38 Potřeba l/os.170 nedotoval 15098

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Září 2004 – vydala IWA Bonnskou chartu o bezpečné vodě - jedná se o nezbytné provozní a institucionální požadavky pro hospodaření s vodou Cílem Bonnské charty je „Dobrá nezávadná voda, která se těší důvěře spotřebitelů“

19 19 V roce 2005 vydala WHO „Plány pro zajištění bezpečnosti vody“ Cíl:kontrola celého systému dopravy a výroby vody. Voda je zařazena mezi potraviny Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů – poslední doplněk v platnosti od 1.1.2011

20 20 zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách Novela vodního zákona je účinná od 8/2010 a obsahuje 200 novelizačních úprav. Novela zákona o vodách (vodního zákona), která vyšla ve sbírce zákonů je pouze přehledem změn úplné znění bylo ve sbírce 9/2010.Novela zákona o vodách (vodního zákona), která vyšla ve sbírce zákonů Změny a doplňky předpisu: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění zákonem 76/2002 Sb. 1. ledna 2003 zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 zákonem 274/2003 Sb. 1. října 2003 zákonem 20/2004 Sb. vyhlášení (23.1.2004) zákonem 20/2004 Sb. 1. května 2004 zákonem 444/2005 Sb. vyhlášení (11.11.2005) zákonem 413/2005 Sb. 1. ledna 2006 zákonem 444/2005 Sb. 1. ledna 2006 zákonem 222/2006 Sb. 1. června 2006 zákonem 342/2006 Sb. vyhlášení (3.7.2006) zákonem 444/2005 Sb. 1. ledna 2007 zákonem 186/2006 Sb. 1. ledna 2007 zákonem 25/2008 Sb. vyhlášení (12.2.2008) zákonem 181/2008 Sb. 1. července 2008 *) zákonem 167/2008 Sb. 17. srpna 2008 zákonem 181/2008 Sb. 1. července 2009 zákonem 157/2009 Sb. 1. srpna 2009 zákonem 227/2009 Sb. 1. července 2010 zákonem 150/2010 Sb. 1. srpna 2010 zákonem 281/2009 Sb. 1. ledna 201176/2002 Sb.1. ledna 2003320/2002 Sb.1. ledna 2003274/2003 Sb.1. října 200320/2004 Sb.vyhlášení (23.1.2004)20/2004 Sb.1. května 2004444/2005 Sb. vyhlášení (11.11.2005)413/2005 Sb.1. ledna 2006444/2005 Sb.1. ledna 2006222/2006 Sb.1. června 2006342/2006 Sb. vyhlášení (3.7.2006)444/2005 Sb.1. ledna 2007186/2006 Sb.1. ledna 200725/2008 Sb.vyhlášení (12.2.2008) 181/2008 Sb.1. července 2008167/2008 Sb.17. srpna 2008181/2008 Sb.1. července 2009157/2009 Sb.1. srpna 2009227/2009 Sb.1. července 2010150/2010 Sb.1. srpna 2010281/2009 Sb.

21 21 Pitná voda Vyhláška č. 252/2004 Sb. ruší č. 376/2000Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody+ č.187/2005 Sb. + č.293/2006 Sb. Vyhláška č. 275/2004 Sb. ruší č. 292/1997Sb. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich dopravy Vyhláška č. 238/2011 Sb. ruší č. 135/2004 Sb. a č. 464/2000Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

22 22 Obecný systém zásobování vodou Vodní zdroj Vodojem Gravitace Spotřebiště 1 Spotřebiště 2 Výtlačný systém Úpravna vody Pod.Z: CO 2, Fe, Mn, NH 4 +, Rn, NO 3 -, desinfekce Povr.Z: koagulace, filtrace, desinfekce

23 23 Vyhláška č. 252/2004 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

24 24 24 Pitná voda Celkem 62 ukazatelů Mikrobiologické a biologické ukazatele Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele Ukazatele radioaktivity jsou uvedeny v zákoně č. 18/1997 Sb. a vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

25 25 Radiologické ukazatele „Atomový zákon“ č. 18/1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů Celková objemová aktivita alfavodní zdroje Celková objemová aktivita betaPb, K, Co, Cs, Sr povrchové zdroje přírodní K obsahuje cca 0,012 % 40 K Objemová aktivita radonu 222 podzemní zdroje

26 26 26 ukazatel jednotk alimit Typ limitu vysvětlivky Clostridium perfringens KTJ/100ml 0MH1 Enterokoky KTJ/100ml 0NMH Enterokoky KTJ/250ml 0NMH2 Escherichia coli KTJ/100ml 0NMH Escherichia coli KTJ/250ml 0NMH2 Koliformní bakterie KTJ/100ml 0MH Mikros. obraz abioseston % 10MH3,4 M. obraz počet organismů Jedinci/ml 50MH3,4 M. obraz živé organismy Jedinci/ml 0MH3,5 Mikrobiologické a biologické ukazatele

27 27 ukazatel jednotk alimit Typ limitu vysvětlivky Počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 500MH6 Počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 100NMH2 Počty kolonií při 36 °C KTJ/ml 20MH7 Počty kolonií při 36 °C KTJ/ml 20NMH2 Pseudomonas aeruginosa KTJ/250ml 0NMH2 Mikrobiologické a biologické ukazatele 1 u vod upravovaných z povrchových zdrojů 2 pouze pro balenou pitnou vodu 3,4 nutné další informace z mikroskopického rozboru 5 MH platí pouze u vod zabezpečovaných desinfekcí 6 méně než 5 m 3 /den 7 méně než 5 m 3 /den (i náhradní zásobování)

28 28 Vysvětlivky ke zkratkám vyhlášky KTJ – kolonie tvořící jednotka NMH – nejvyšší mezná hodnota – v důsledku překročení je vyloučeno použití vody jako pitné (neurčí-li orgán ochrany zdraví jinak) u balené vody se potravina vylučuje z oběhu MH – mezní hodnota – překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko DH – doporučená hodnota (Ca, Mg) – nezávazná hodnota ukazatele – minimální koncentrace nebo optimální rozmezí

29 29 ukazatel jednotk alimit Typ limitu 1,2-dichlorethan µg/l 3,0NMH akrylamid µg/l 0,1NMH amonné ionty mg/l 0,50MH antimon µg/l 5,0NMH arsen µg/l 10NMH barva mg/l Pt 20MH benzen µg/l 1,0NMH benzo[a]pyren µg/l 0,010NMH beryllium µg/l 2,0NMH Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

30 30 30 ukazatel jednotk alimit Typ limitu bor mg/l 1,0NMH bromičnany µg/l 10NMH celkový organický uhlík mg/l 5,0MH dusičnany mg/l 50NMH dusitany mg/l 0,50NMH epichlorhydrin µg/l 0,10NMH fluoridy mg/l 1,5NMH hliník mg/l 0,20MH hořčík mg/l 10MH hořčík mg/l 20-30DH Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

31 31 ukazatel jednotk alimit Typ limitu CHSK Mn mg/l 3,0MH chlor volný mg/l 0,30MH chlorethen (vinylchlorid) µg/l 0,50NMH chloridy mg/l 100MH chloritany µg/l 200MH chrom µg/l 50NMH chuť Přijatelná pro odběratele MH kadmium µg/l 5,0NMH konduktivita mS/m 125MH Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

32 32 konduktivita I = 2,5 * 10 -5 * c RL I = 1,6 * 10 -4 * κ I (mol/l)c RL (mg/l) κ (mS/m) Iontová síla rozp. látky konduktivita κ = 0,156 * c RL

33 33 ukazatel jednotk alimit Typ limitu kyanidy celkové mg/l 0,050NMH mangan mg/l 0,050MH měď µg/l 1000NMH microcystin-LR µg/l 1NMH nikl µg/l 20NMH olovo µg/l 25 / 10NMH ozon µg/l 50MH pach Přijatelný pro odběratele MH pesticidní látky µg/l 0,10NMH Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

34 34 ukazatel jednotk alimit Typ limitu pesticidní látky celkem µg/l 0,50NMH pH - 6,5 – 9,5 MH polycyklické arom. uhlovodíkyµg/l 0,10NMH rtuť µg/l 1,0NMH selen µg/l 10NMH sírany mg/l 250MH sodík mg/l 200MH stříbro µg/l 50NMH tetrachlorethen µg/l 10NMH Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

35 35 ukazatel jednotk alimit Typ limitu trihalomethany µg/l 100NMH trichlorethen µg/l 10NMH trichlormethan (chloroform) µg/l 30MH vápník mg/l 30MH vápník mg/l 40-80DH vápník a hořčík mmol/l 2-3,5DH zákal ZF(t,n) 5MH železomg/l0,20MH Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

36 36 Mg 2004 2014 DH 20 až 30 mg/l MH 10 mg/l

37 37 Ca 20042014 DH 40 až 80 mg/l MH 30 mg/l

38 38 Ca + Mg 20042014 DH 2,0 až 3,5 mmol/l

39 39 Směrnice Rady EU 98/83/EC „o jakosti vody určené k lidské spotřebě“ Základní předpis pro vyhlášku „Pitná voda“ Mikrobiologické ukazatele – escherichia coli + enterokoky Chemické ukazatele …… 26(50) Indikační ukazatele ….. 17 + 2 radioaktivity(-) Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu (35) (52)

40 40 Porovnání 98/83/EC – č. 252/2004 Sb. Kolonie při 22 °C Bez abnormální změny 500 KTJ/ml Koliformní bakterie KTJ/100 ml 00 Clostridium perfringens KTJ/100 ml 00 Barva mg/l přijatelná20 mg/l Pt Měď mg/l 2,01,0 Chloridy mg/l 250100 / 250 CHSK Mn mg/l 5,03,0 Konduktivita mS/m 250125

41 41 Počet hodnocených obyvatel a odběrů - PIVO rok Velikost spotřebiště hodnot 2002 < 5000175 832 > 5000212 973 2003 < 5000225 648 > 5000227 890 2004 < 5000390 812 > 5000323 373 2005 < 5000513 688 > 5000332 415 obyvatel 1 847 847 7 304 874 1 927 130 7 559 204 celkem hodnot 388 805 453 538 714 185 846 103 Velké množství vzorků pro malé oblasti

42 42 Počet hodnocených obyvatel a odběrů rok Velikost spotřebiště hodnot 2006 < 5000512 938 > 5000324 340 2007 < 5000497 671 > 5000323 883 2008 < 5000523 084 > 5000318 384 2009 < 5000508 040 > 5000320 282 obyvatel 1 967 743 7 590 205 1 941 210 7 579 282 1 931 260 7 578 015 1 929 536 7 589 065 celkem hodnot 837 278 821 554 841 468 828 322 Velké množství vzorků pro malé oblasti

43 43

44 44

45 45 Historická data o počtu obyvatel v České republice Počet obyvatel na území Česka v roce 1857: 7 016 531 Počet obyvatel na území Česka v roce 1900: 9 372 241 Počet obyvatel na území Česka v roce 1930: 10 674 386 Počet obyvatel na území ČR v roce 2010: 10 506 813 Mužů5 157 197 Žen5 349 616 2001 – 2011 navýšení cizinci 125 000 450 000

46 46 Jakost vody – veřejné a komerční studny rokúčelstudní 2004 veřejná220 komerční1 024 2005 veřejná313 komerční1 737 2006 veřejná333 komerční1 934 2007 veřejná348 komerční2 143 hodnot 9 704 47 819 14 471 79 793 15 365 95 583 17 496 106 801 Celkem odběrů 2 600 4 313 5 047 5 658 2008 veřejná378 komerční2 233 20 439 109 848 5 725

47 47 Jakost vody – veřejné a komerční studny V roce 2013: cca 10% nevyhovovalo v mikrobiologických ukazatelích Dále nevyhovovalo:19 % pH 15 % Fe a Mn 7 % dusičnany 6 % chloridy 5 % chlor 79 % DH vápník a hořčík (2,0 – 3,5 mmol/l)

48 48 Jakost vody – veřejné a komerční studny

49 49 Překročení limitní hodnoty podle velikosti spotřebiště

50 50 Rozložení celkového počtu zásobovaných obyvatel, provedených odběrů a získaných hodnot Počet obyvatel Počet odběrů Počet hodnot

51 51 Překročení limitní hodnoty podle velikosti spotřebiště 2004

52 52 Překročení limitní hodnoty podle velikosti spotřebiště 2013

53 53 Relativní překročení limitní hodnoty v %, rok 2013

54 54 Vodní zdroje Povrchové vody Smíšené zdroje Podzemní voda Smíšené zdroje kde jeden druh vykazuje 80 % a méně z celkového množství (od podílu 80 : 20)

55 55 Překročení NMH v závislosti na velikosti spotřebiště a druhu VZ Nad 5 000 obyvatelDo 5 000 obyvatel

56 56 Překročení MH v závislosti na velikosti spotřebiště a druhu VZ Nad 5 000 obyvatelDo 5 000 obyvatel

57 57 Počet zásobovaných obyvatel z jednotlivých zdrojů r. 2004 r. 2013

58 58 č.252/2004 Sb. + Teplá voda  Celkem 13 ukazatelů  Mikrobiologické a biologické ukazatele (legionely a počty kolonií při 36 °C)  Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele - barva, TOC, CHSK Mn, chlor volný (1 mg/l oproti 0,3 mg/l), fosforečnany (3,5 mg/l), oxid chloričitý (0,8 mg/l)  V Případě výroby z lokálního zdroje pro osobní hygienu zaměstnanců 6 ukazatelů mikrobiologických 7 ukazatelů chemických

59 59 č.252/2004 Sb.  Minimální roční četnost odběru a rozsah kontroly pro vodu do distribučního řadu i pro vodu balenou  Minimální rozsah rozborů krácený – 23 ukazatelů úplný rozbor  Požadavky na analytické metody mez detekce, stanovitelnosti – typ přístroje

60 60 Vyhláška č. 275/2004 Sb. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy

61 61 č.275/2004 Sb.  Balená přírodní minerální voda  Balená pramenitá voda – možnost úpravy  Balená kojenecká voda – nesmí být upravována  Balená pitná vodaodpovídá č. 252/2004 Sb.  MH NMHDH

62 62 č.275/2004 Sb. Způsoby úpravy balených vod  Odstranění nestabilních látek (Fe, síry) filtrace nebo dekantace s event. okysličením  Odstranění As, Mn, Fe, S vzduch, ozon, filtrace, dekantace  Odstranění např. Ni, Be filtrace, adsorpce  Úplné nebo částečné odstranění CO 2 fyzikální způsoby

63 63 č.275/2004 Sb. Kojenecká voda  Nelze upravovat žádným způsobem s výjimkou UV záření  Nelze přidávat žádná aditiva  Pouze sycení CO 2 hodnota pH nesmí být menší než 5

64 64 č.275/2004 Sb.  Přírodní minerální Celkem 27 ukazatelů  Kojenecké a pramenitéCelkem 45 ukazatelů  Požadavky na analytické metody pro stanovení cizorodých organických látek  Seznam ukazatelů pro denní kontrolu balených vod  Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru a požadavky na metodu

65 65 č.275/2004 Sb. Doplňující označení balených přírodních minerálních vod, vod kojeneckých, pramenitých a pitných Formy potravních doplňků: sodík(chlorid, hydrogenuhličitan, uhličitan) draslík(chlorid, hydrogenuhličitan, uhličitan) vápník(chlorid, oxid, uhličitan, hydroxid) hořčík(chlorid, oxid, uhličitan, síran)

66 66 Hodnotové porovnání ukazatelpřírodní miner. Kojenecká, pramenitá pitná chrom502550 (µg/l) kadmium325 (µg/l) měď1 0002001 000 (µg/l) olovo10525/10 (µg/l) dusičnany50 10 /25 50 (mg/l) dusitany0,10,020,5 (mg/l) mangan50050/10020 (µg/l) sodík-20/100200 (mg/l) konduktivita-70/125125 (mS/m)

67 67 Doplňující označení přírodních minerálních vod Nízký obsah minerálních látekObsah RL menší než 500 mg|/l Velmi nízký obsah min. látekObsah RL menší než 50 mg/l Bohatá na minerální soliObsah RL větší než 1 500 mg/l Obsahuje síranyVětší než 200 mg/l Obsahuje vápník / hořčíkVětší jak 150 / 50 mg/l Kyselka Přirozeně sycená CO 2 – více než 250 mg/l Obsahuje sodíkVětší než 200 mg/l Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem Na Obsah Na je nižší než 20 mg/l Perlivá - neperliváUvolňuje – neuvolňuje za normální teploty a tlaku spontánně CO 2

68 68 Doplňující označení kojeneckých, pramenitých, pitných vod Nízký obsah minerálních látekObsah RL menší než 500 mg|/l Velmi nízký obsah min. látekObsah RL menší než 50 mg/l Obsahuje vápníkVětší než 150 mg/l Obsahuje hořčíkVětší jak 50 mg/l Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem Na Obsah Na je nižší než 20 mg/l Vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů ** ** Musí splňovat všechny požadavky hodnotové. Je-li sycena CO 2 více než 0,5 g/l – nutnost odstranění Perlivá - neperliváUvolňuje – neuvolňuje za normální teploty a tlaku spontánně CO 2

69 69 č.423/2001 Sb. 69 Vyhláška MZd, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) 69

70 70 Vyhláška č. 238/2011 Sb. Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku na pískovištích a hracích plochách Č.97/2014

71 71 Novinky novelizace oproti 135/2004  Zařazení léčebných bazénů  Umělá koupaliště se dále dělí na koupelové a plavecké bazény, na brouzdaliště, bazény pro děti a batolata a léčebné bazény.  Největší změny u přírodních koupališť – rozšíření sledovaných ukazatelů – především při výskytu sinic, změna četnosti sledování  Výchozí směrnice 2006/7/ES  Mění se význam ukazatelů v souladu s pitnou vodou na MH a NMH  Nově se přiřazuje místo CHSK Mn ukazatel TOC  Zařazení ukazatele A 254 (limit 0,02 nad plnicí vodu)  Posuzování a klasifikace vody Výborná, dobrá, přijatelná, nevyhovující  Vizuální hodnocení vody Zanedbatelné, mírné, místy značné, značné podél celého břehu 71 Č.97/2014 chloritany

72 72 č.238/2011 Sb.  Plnící voda = kvalitě vody doplňkové a ředící (možné doplnění minerálními látkami), pitná voda, léčivý zdroj  Plavecký bazén ≤ 28 °C  Koupelový bazén ≥ 28 °C  Pro kojence a batolata do 3 let  Hygienické zabezpečení – chlor, ozon pouze do recirkulačního okruhu (v bazénu nesmí být přítomen) volný chlor < 0,3 mg/l  UV záření – trvalá recirkulace a zářič v recirkulačním okruhu  Recirkulace se řídí podmínkami koupelových bazénů  Hygienické požadavky jako pro koupelové bazény a další požadavky – příloha č. 10 72

73 73 č.238/2011 Sb. Příloha č. 10plnicí voda - voda pitná Věk dítěte 3 – 6 měsícůteplota vody 30 – 36 °C teplota vzduchu 28 – 30 °C provoz: ve vaně nebo bazénu pouze 1 dítě, výměna vody po každém dítěti po 3 – 5 výměnách povrchová dezinfekce vany Věk dítěte 6– 12 měsíců Možno použít přenosné bazény s recirkulací nebo stabilně zabudované s recirkulací teplota vody 28 – 32 °C teplota vzduchu 28 – 30 °C provoz: několika členná skupinka dětí s doprovodem Kvalita vody je dána přílohou č.8 – požadavky na mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích 73

74 74  Ukazatele - koupaliště ve volné přírodě posuzování kvality (obr.) Příloha č. 1 74

75 75 Mikrobiologické ukazatele Zvýšena pravděpodobnost výskytu sinic * Příloha č. 1 75

76 76 Příloha č. 6 Pravidla pro souhrnné hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích Zvýšena pravděpodobnost výskytu sinic * 76

77 77 č.238/2011 Sb. příloha č.8 – požadavky na mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích místa odběrů podle velikosti bazénu, podle opakovaných výsledků příloha č.9 – kontrola jakosti vody umělého koupaliště příloha č.14 – hygienické limity pro pískoviště + MZd 35023/2004 HEM 77

78 78 Příloha č. 8požadavky 78

79 79 Příloha č. 9kontrola 79

80 80 Příloha č. 14pískoviště 80

81 81 Novinky novelizace oproti 135/2004  Posuzování a klasifikace vody  Výborná, dobrá, přijatelná, nevyhovující  Vizuální hodnocení vody  Zanedbatelné, mírné, místy značné, značné podél celého břehu  Nově se přiřazuje místo CHSK Mn ukazatel TOC

82 82 č. 428/2001 Sb. je prováděcí vyhláška k zákonu č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách v roce 2010 novelizace 82 Vyhláška č. 428/2001 Sb.

83 č. 428/2001 Sb. příloha č.13 Požadavky na jakost surové vody Ukazatele jakosti surové vody a jejich mezné hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu Pro povrchovou vodu je 40 ukazatelů ( dříve směrné – nepovinné a mezné – povinné) Pro podzemní vody 40 + Fe + Mn + sulfan

84 Povrchová voda Dříve S M

85 Povrchová voda

86

87 Podzemní voda Pro podzemní vodu platí výše uvedené ukazatele pro povrchovou vodu +++

88 Podzemní voda Pro podzemní vodu platí výše uvedené ukazatele pro povrchovou vodu ++++

89 Kategorie – kvalita vody – metody úpravy Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v § 13, a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. v § 21–23 stanovují požadavky na jakost surové vody odebírané k úpravě na vodu pitnou. Příloha 13 jmenované vyhlášky v části 2 Standardní metody úpravy vody uvádí typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody: A1 – A2 – A3

90 90Kategorie A1 – jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním. A2 – běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (konečné chování), jednostupňové či dvoustupňové odželezňování a odmanganování. A3 – intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, například chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce (ozon, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy.

91 Podíl vodních zdrojů pitné vody různých kategorií v % podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. Kategorie podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Povrchové zdrojePodzemní voda A17,977,0 A253,78,8 A338,414,2

92 Požadavky na kvalitu surové vody (mg/l) kategorieA1A2A3 CHSK Mn 31015 TOC588 NO 3 - 50 SO 4 2- 250 As0,01 0,02 Mn0,0512

93 Podíl zdrojů pitné vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (různé kategorie)

94 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. upravuje a mění Nařízení vlády č.23/2011 Sb. a č.229/2007 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Platnost od 4.3.2011

95 Př í loha č.1 Emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod Příloha č.2 Požadovaný a cílový stav jakosti ve vodním toku Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod Příloha č.4 min. roční četnost odběru vzorků vypouštěných OV pro sledování jejich znečištění Příloha č.5 Přípustná počet vzorků nesplňujících statisticky formulované limity „p“ ve vypouštěných OV v období kalendářního roku ví emisní limity

96 Vysvětlen í pojmů Emisní standardy nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění OV uvedené v příloze č.1 Emisní limity nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění OV, které stanoví vodoprávní úřad v povolení vypouštění OV do povrchových vod Imisní standardy nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, které jsou stanoveny v příloze č.3

97 Dodržen í emisn í ch limitů EL Emisní standardy „p“ přípustné hodnoty (tabulka 1a, 2 a 3) se považují za dodržené, pokud míra jejich překročení nepřestoupí hodnoty uvedené v příloze č.5 Emisní standardy „m“ uvedené v tab. 1a a EL stanovené vodoprávním úřadem jsou nepřekročitelné nesmějí být překročeny v žádném ze vzorků EL se nepovažují za dodržené, pokud jich bylo dosaženo prokázaným zřeďováním OV

98 př í loha č.1 Emisn í standardy př í pustn é ho zneči š těn í OV Aměstsk é odpadn í vody Bprůmyslov é odpadn í vody COdpadn í vody s obsahem zvl áš ť nebezpečných l á tek Ze z á kona č. 254/2001 Sb. vyplýv á, že EL mohou být př í sněj ší než ES s ohledem na IS a c í lový stav vody. V metodick é m pokynu je uvedeno: EL mus í ležet v intervalu ES a IS - v souladu s nejlep ší mi technologiemi (n í zk é EL – velk é plochy (objemy) n á drž í, velk é investice) Vodopr á vn í ú řad mus í stanovit typ vzorku pro stanoven í „ m “ v souladu pro stanoven í hodnoty „ p “ A

99 Tab. 1a Emisn í standardy - hodnoty „ p “ „ m “ a průměrné hodnoty Kategorie ČOV je uvedena pomocí EO (ekvivalentního obyvatele, který je definován produkcí znečištění 60 g BSK 5 za den). EO se vypočítává z maximálního týdenního zatížení na přítoku ČOV během roku. Přípustné „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být v povolené míře překročeny podle přílohy 5. Krom toho vodoprávní úřad stanoví typ vzorku ABC podle tabulky 1 přílohy č.4 Ukazatele CHSK Cr, BSK 5, NL, N-NH 4 +, N celk. a P celk. A pro městské OV A

100 EO produkc í zneči š těn í 60 g BSK 5 za den produkc í zneči š těn í 55 g VNL za den produkc í zneči š těn í 125 g VRL za den produkc í zneči š těn í 180 g VL za den

101 Tab. 1a Emisn í standardy - hodnoty „ p “ „ m “ a průměrn é hodnoty. Kategorie ČOV(EO) CHSK Cr BSK 5 NL pmmmpm < 500 15022040805080 500-200012518030604070 2001-10000 12017025503060 10001-100000 9013020402550 > 100000 7012515302040 A

102 Tab. 1a Emisn í standardy - hodnoty „ p “ „ m “ a průměrn é hodnoty. Kategorie ČOV(EO) N-NH 4 N celk P celk p m p m p m < 500 ------ 500-20002040---- 2001-10000 1530--38 10001-100000 --153026 > 100000 --102013 A

103 Tab. 2 Emisní standardy - přípustné hodnoty znečištění pro OV z průmyslových a zemědělských odvětví Přípustné „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být v povolené míře překročeny podle přílohy 5. Jsou zde uvedeny specifika pro zvlášť nebezpečné látky (např. trichlorbenzen, pentachlorfenol, Hg, Cd aj) Jsou zde uvedeny a vysvětleny i zkratky a značky při definování přípustného znečištění B pro průmyslové OV B

104 Zásadní rozdíl s vyhláškou č.61/2003 Sb. (171) Celkem 129 ukazatelů místo 124 Rozdělení podle užívání vody pro účely  Vodárenské § 31 zákona  Pro koupání§ 34 zákona  Lososové vody§ 35 zákona  Kaprové vody§ 35 zákona Obecné požadavky (C 90 ) hodnota s pravděpodobnosti nepřekročení 90%. Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod !!!!!!!!!!

105 Dříve byly definovány imisní standardy jako cílové a přípustné hodnoty ukazatelů znečištění povrchových vod, které byly využívány, nebo u kterých se předpokládalo využití jako zdroje pitné vody a zařazení bylo podle kategorií A1 A2 a A3 Byl uveden průtok Q 355 denní, ke kterému se uvedené hodnoty vztahovaly V č.23/2011 Sb. toto uvedeno není Byly definovány metody úpravy vody pro uvedené kategorie A1 až A3, nyní nejsou a jsou součástí pouze přílohy č.13 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Příloha č.3Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod

106 Celkem 129 ukazatelů Rozdělení toků podle užívání vody pro účely  Vodárenské § 31 zákona  Pro koupání§ 34 zákona  Lososové vody§ 35 zákona  Kaprové vody§ 35 zákona Obecné požadavky (C 90 ) hodnota s pravděpodobnosti nepřekročení 90%. Příloha č.3Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod!!!!!!!!!! Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod A

107 Příloha č.3 tabulka 1a Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.

108 NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu. NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

109 Příloha č.3 tabulka 1b Normy environmentální kvality pro vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu 44 ukazatelů

110 Příloha č.3 tabulka 2 Normy environmentální kvality pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice sedimenty B

111 Příloha č.3 tabulka 2 Normy environmentální kvality pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice sedimenty B A) Číslo látky dle Přílohy č. 6 k nařízení B) CAS: Chemical Abstracts Service. C) NEK: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota pro sušinu, týká se zrnitostní frakce sedimentu pod 2 mm pro stanovení organických látek a pod 20 µm pro stanovení kovů. Pro biotu je vyjádřená jako hodnota pro mokrou váhu. Pro porovnání s NEK se koncentrace v sedimentu a plaveninách normalizuje na obsah organického uhlíku ve vzorku pomocí přepočtu uvedeného v metodickém pokynu k tomuto nařízení. D) Sledují se zástupci: makrozoobentos - v Hydropsyche sp., Erpobdella sp., Gammarus sp., ichtyofauna - Leuciscus cephalus E) Pouze se sleduje.

112 Příloha č.3 tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb.

113 Příloha č.3 tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb.

114 Příloha č.3 tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb.

115 Příloha č.3 tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb. Přípustné koncentrace a) celkového zinku a rozpuštěné mědi pro různé hodnoty tvrdosti vody stanovené jako suma Ca a Mg (mmol/l) a vyjádřené jako koncentrace ρ CaCO 3 (mg/l) Původní č. 61/2001 Sb.

116 Dříve byly definovány imisní standardy jako cílové a přípustné hodnoty ukazatelů znečištění povrchových vod, které byly využívány, nebo u kterých se předpokládalo využití jako zdroje pitné vody a zařazení bylo podle kategorií A1 A2 a A3 nyní nejsou a jsou součástí pouze přílohy č.13 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Byl uveden průtok Q 355 denní, ke kterému se uvedené hodnoty vztahovaly nyní C 90 Příloha č.3Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod

117 Příloha č.4 ---Typ vzorku A dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním stejného objemu 8 dílčích vzorků odebíraných každých 15 minut B 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním stejného objemu 12 vzorků odebíraných každé 2 hodiny C 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 vzorků odebíraných každé 2 hodiny o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku -Minimální roční četnost vzorků vypouštěných OV pro sledování jejich znečištění


Stáhnout ppt "Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody."

Podobné prezentace


Reklamy Google