Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody."— Transkript prezentace:

1 Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody Materiály a objekty vodovodních sítí Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace Faktory ovlivňující průběh koroze

2 Seznam přednášek Způsoby ochrany proti korozi
Požadavky na jakost vody dopravované potrubím Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém Materiály stokových sítí Objekty a zařízení ve stokových sítích Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

3 Obecný systém zásobování vodou
Pod.Z: CO2, Fe, Mn, NH4+, Rn, NO3-, desinfekce Vodní zdroj Vodojem Gravitace Spotřebiště 1 Spotřebiště 2 Výtlačný systém Úpravna vody Povr.Z: koagulace, filtrace, desinfekce 3 3

4 1. Požadavky na jakost vody
Distribuční sítě a stokování doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

5 č. 98/83 EC Požadavky evropské směrnice č. 98/83 EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu č. 2000/60/ES Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropské unie, ze dne 23. října 2000, představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro oblast vody č. 258/2000 Sb. Zákon č. č. 258/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. „O ochraně veřejného zdraví“ č. 409/2005 Sb. Vyhláška „O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody“ Nařízeni REACH REACH, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky č. 252/2004 Sb. Vyhláška č. 252/2004 Sb . ve znění pozdějších předpisů „Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody“ č. 275/2004 Sb. Vyhláška č. 275/2004 Sb . ve znění pozdějších předpisů „Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich dopravy“ č. 238/2011 Sb. Vyhláška č. 238/2011 Sb . „Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ hodnocení zdravotních rizik a výjimky pro užití vody při překročení MH a NMH

6 zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách
Normy NEK Uvedeny v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v příloze č. 3 „Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod“ č. 254/2001 Sb. Zákon č. č. 254/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. „Vodní zákon“ č. 274/2001 Sb. Zákon č. č. 274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. „Zákon o vodovodech a kanalizacích“ č. 428/2001 Sb. Prováděcí vyhláška zákona č.274/2001 Sb. zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách Novela vodního zákona je účinná od 8/2010 a obsahuje 200 novelizačních úprav.

7 Pitná voda v působnosti 3 vyhlášek
Vyhláška č. 252/2004 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhláška č. 275/2004 Sb. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich dopravy Vyhláška č. 238/2011 Sb. ruší č. 135/2004 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 7

8 Obecný systém zásobování vodou
Pod.Z: CO2, Fe, Mn, NH4+, Rn, NO3-, desinfekce Vodní zdroj Vodojem Gravitace Spotřebiště 1 Spotřebiště 2 Výtlačný systém Úpravna vody Povr.Z: koagulace, filtrace, desinfekce 8 8

9 Pitná voda 9

10 HISTORIE Vodní právo bylo upraveno celorakouským říšským zákonem v roce 1869 16. až se konal 1.sjezd českých plynáren, elektráren a vodáren – pořádaný Svazem českých měst v Českém království 1968 byl založen Český svaz vodovodů a kanalizací – byl rozpuštěn bylo založeno „Sdružení oborů vodovodů a kanalizací“ (SOVAK) – cílem bylo prosazovat zájmy podniků vodovodů a kanalizací

11 V roce 1961 jednotná cena vody 0,60 Kč/m3
Nový vodní zákon – 1953 Podniky vyrábějící vodu nesmí být výdělečné V roce 1961 jednotná cena vody 0,60 Kč/m3 jak pro obyvatelstvo, tak pro podniky V roce odběr povrchové vody 0,46 Kč/m3 odběr pitné vody pro obyvatelstvo a tělovýchovu ,60 Kč/m3 odběr pitné vody pro výrobní a nevýrobní podniky 3,70 Kč/m3

12 Délka vodovodní sítě ČR 2006 - 2011
Cena vody průměrně pro vodné a stočné Rok 1990 1994 1995 2012 Cena Kč/m3 0,80/16 Stát 15 75/38 Potřeba l/os. 170 nedotoval 150 98

13

14

15

16

17

18 Září 2004 – vydala IWA Bonnskou chartu o bezpečné vodě - jedná se o nezbytné provozní a institucionální požadavky pro hospodaření s vodou Cílem Bonnské charty je „Dobrá nezávadná voda, která se těší důvěře spotřebitelů“

19 V roce 2005 vydala WHO „Plány pro zajištění bezpečnosti vody“ Cíl: kontrola celého systému dopravy a výroby vody. Voda je zařazena mezi potraviny Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů – poslední doplněk v platnosti od

20 zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách
Novela vodního zákona je účinná od 8/2010 a obsahuje 200 novelizačních úprav. Novela zákona o vodách (vodního zákona), která vyšla ve sbírce zákonů je pouze přehledem změn úplné znění bylo ve sbírce 9/2010. Změny a doplňky předpisu: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění zákonem 76/2002 Sb. 1. ledna 2003 zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 zákonem 274/2003 Sb. 1. října 2003 zákonem 20/2004 Sb. vyhlášení ( ) zákonem 20/2004 Sb. 1. května 2004 zákonem 444/2005 Sb. vyhlášení ( ) zákonem 413/2005 Sb. 1. ledna 2006 zákonem 444/2005 Sb. 1. ledna 2006 zákonem 222/2006 Sb. 1. června 2006 zákonem 342/2006 Sb. vyhlášení ( ) zákonem 444/2005 Sb. 1. ledna 2007 zákonem 186/2006 Sb. 1. ledna 2007 zákonem 25/2008 Sb. vyhlášení ( ) zákonem 181/2008 Sb. 1. července 2008*) zákonem 167/2008 Sb. 17. srpna 2008 zákonem 181/2008 Sb. 1. července 2009 zákonem 157/2009 Sb. 1. srpna 2009 zákonem 227/2009 Sb. 1. července 2010 zákonem 150/2010 Sb. 1. srpna 2010 zákonem 281/2009 Sb. 1. ledna 2011

21 Pitná voda Vyhláška č. 252/2004 Sb. ruší č. 376/2000Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody + č.187/2005 Sb č.293/2006 Sb. Vyhláška č. 275/2004 Sb. ruší č. 292/1997Sb. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich dopravy Vyhláška č. 238/2011 Sb. ruší č. 135/2004 Sb. a č. 464/2000Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 21 21 21

22 Obecný systém zásobování vodou
Pod.Z: CO2, Fe, Mn, NH4+, Rn, NO3-, desinfekce Vodní zdroj Vodojem Gravitace Spotřebiště 1 Spotřebiště 2 Výtlačný systém Úpravna vody Povr.Z: koagulace, filtrace, desinfekce 22 22

23 Vyhláška č. 252/2004 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 23

24 Pitná voda Celkem 62 ukazatelů Mikrobiologické a biologické ukazatele Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele Ukazatele radioaktivity jsou uvedeny v zákoně č. 18/1997 Sb. a vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Zákon „O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů 307/2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 499/2005 Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 2424 24 24

25 Radiologické ukazatele
„Atomový zákon“ č. 18/1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů Celková objemová aktivita alfa vodní zdroje Celková objemová aktivita beta Pb, K, Co, Cs, Sr povrchové zdroje přírodní K obsahuje cca 0,012 % 40K Objemová aktivita radonu 222 podzemní zdroje 25 25

26 Mikrobiologické a biologické ukazatele
jednotka limit Typ limitu vysvětlivky Clostridium perfringens KTJ/100ml MH 1 Enterokoky NMH KTJ/250ml 2 Escherichia coli Koliformní bakterie Mikros. obraz abioseston % 10 3,4 M. obraz počet organismů Jedinci/ml 50 M. obraz živé organismy 3,5 26 2626 26

27 Mikrobiologické a biologické ukazatele
jednotka limit Typ limitu vysvětlivky Počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 500 MH 6 100 NMH 2 Počty kolonií při 36 °C 20 7 Pseudomonas aeruginosa KTJ/250ml 1 u vod upravovaných z povrchových zdrojů 2 pouze pro balenou pitnou vodu 3,4 nutné další informace z mikroskopického rozboru 5 MH platí pouze u vod zabezpečovaných desinfekcí 6 méně než 5 m3/den 7 méně než 5 m3/den (i náhradní zásobování) 27 27 27

28 Vysvětlivky ke zkratkám vyhlášky
KTJ – kolonie tvořící jednotka NMH – nejvyšší mezná hodnota – v důsledku překročení je vyloučeno použití vody jako pitné (neurčí-li orgán ochrany zdraví jinak) u balené vody se potravina vylučuje z oběhu MH – mezní hodnota – překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko DH – doporučená hodnota (Ca, Mg) – nezávazná hodnota ukazatele – minimální koncentrace nebo optimální rozmezí 28 28 28

29 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
jednotka limit Typ limitu 1,2-dichlorethan µg/l 3,0 NMH akrylamid 0,1 amonné ionty mg/l 0,50 MH antimon 5,0 arsen 10 barva mg/l Pt 20 benzen 1,0 benzo[a]pyren 0,010 beryllium 2,0 Zastoupení = representation 29 29 29

30 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
jednotka limit Typ limitu bor mg/l 1,0 NMH bromičnany µg/l 10 celkový organický uhlík 5,0 MH dusičnany 50 dusitany 0,50 epichlorhydrin 0,10 fluoridy 1,5 hliník 0,20 hořčík 20-30 DH Zastoupení = representation 3030 30 30

31 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
jednotka limit Typ limitu CHSKMn mg/l 3,0 MH chlor volný 0,30 chlorethen (vinylchlorid) µg/l 0,50 NMH chloridy 100 chloritany 200 chrom 50 chuť Přijatelná pro odběratele kadmium 5,0 konduktivita mS/m 125 31 31 31

32 I (mol/l) cRL (mg/l) κ (mS/m)
konduktivita I = 2,5 * 10-5 * cRL I = 1,6 * 10-4 * κ κ = 0,156 * cRL I (mol/l) cRL (mg/l) κ (mS/m) Iontová síla rozp. látky konduktivita 32 32 32

33 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
jednotka limit Typ limitu kyanidy celkové mg/l 0,050 NMH mangan MH měď µg/l 1000 microcystin-LR 1 nikl 20 olovo 25 / 10 ozon 50 pach Přijatelný pro odběratele pesticidní látky 0,10 33 33 33

34 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
jednotka limit Typ limitu pesticidní látky celkem µg/l 0,50 NMH pH - 6,5 – 9,5 MH polycyklické arom. uhlovodíky 0,10 rtuť 1,0 selen 10 sírany mg/l 250 sodík 200 stříbro 50 tetrachlorethen 34 34 34

35 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
jednotka limit Typ limitu trihalomethany µg/l 100 NMH trichlorethen 10 trichlormethan (chloroform) 30 MH vápník mg/l 40-80 DH vápník a hořčík mmol/l 2-3,5 zákal ZF(t,n) 5 železo 0,20 35 35 35

36 Mg DH 20 až 30 mg/l MH 10 mg/l 2004 2014 36 36 36

37 Ca DH 40 až 80 mg/l MH 30 mg/l 2004 2014 37 37 37

38 Ca + Mg DH 2,0 až 3,5 mmol/l 2004 2014 38 38 38

39 Směrnice Rady EU 98/83/EC „o jakosti vody určené k lidské spotřebě“ Základní předpis pro vyhlášku „Pitná voda“ Mikrobiologické ukazatele – escherichia coli + enterokoky Chemické ukazatele …… 26 (50) Indikační ukazatele … radioaktivity (-) Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu (35) (52) 39 39 39 39

40 Porovnání 98/83/EC – č. 252/2004 Sb. Kolonie při 22 °C 500 KTJ/ml
Bez abnormální změny 500 KTJ/ml Koliformní bakterie KTJ/100 ml Clostridium perfringens KTJ/100 ml Barva mg/l přijatelná 20 mg/l Pt Měď mg/l 2,0 1,0 Chloridy mg/l 250 100 / 250 CHSKMn mg/l 5,0 3,0 Konduktivita mS/m 125 40 40

41 Počet hodnocených obyvatel a odběrů - PIVO
rok Velikost spotřebiště hodnot 2002 < 5000 > 5000 2003 2004 2005 celkem hodnot obyvatel Velké množství vzorků pro malé oblasti 41 41 41

42 Počet hodnocených obyvatel a odběrů
rok Velikost spotřebiště hodnot 2006 < 5000 > 5000 2007 2008 2009 celkem hodnot obyvatel Velké množství vzorků pro malé oblasti 42 42 42

43 43

44 44

45 Historická data o počtu obyvatel v České republice
Počet obyvatel na území Česka v roce 1857: Počet obyvatel na území Česka v roce 1900:   241 Počet obyvatel na území Česka v roce 1930: Počet obyvatel na území ČR v roce 2010: Mužů Žen 2001 – 2011 navýšení cizinci 45

46 Jakost vody – veřejné a komerční studny
rok účel studní 2004 veřejná 220 komerční 1 024 2005 313 1 737 2006 333 1 934 2007 348 2 143 Celkem odběrů 2 600 4 313 5 047 5 658 hodnot 9 704 47 819 14 471 79 793 15 365 95 583 17 496 2008 veřejná 378 komerční 2 233 5 725 20 439 46 46 46

47 Jakost vody – veřejné a komerční studny
V roce 2013: cca 10% nevyhovovalo v mikrobiologických ukazatelích Dále nevyhovovalo: 19 % pH 15 % Fe a Mn 7 % dusičnany 6 % chloridy 5 % chlor 79 % DH vápník a hořčík (2,0 – 3,5 mmol/l) 47 47 47

48 Jakost vody – veřejné a komerční studny
48 48 48

49 Překročení limitní hodnoty podle velikosti spotřebiště
49 49 49

50 Rozložení celkového počtu zásobovaných obyvatel, provedených odběrů a získaných hodnot
Počet obyvatel Počet odběrů Počet hodnot 50 50 50

51 Překročení limitní hodnoty podle velikosti spotřebiště 2004
51 51 51

52 Překročení limitní hodnoty podle velikosti spotřebiště 2013
52 52 52

53 Relativní překročení limitní hodnoty v %, rok 2013
53 53 53

54 Vodní zdroje Smíšené zdroje
Povrchové vody Smíšené zdroje Podzemní voda Smíšené zdroje kde jeden druh vykazuje 80 % a méně z celkového množství (od podílu 80 : 20) 54 54

55 Překročení NMH v závislosti na velikosti spotřebiště a druhu VZ
Nad obyvatel Do obyvatel 55 55 55

56 Překročení MH v závislosti na velikosti spotřebiště a druhu VZ
Nad obyvatel Do obyvatel 56 56 56

57 Počet zásobovaných obyvatel z jednotlivých zdrojů
57 57 57

58 č.252/2004 Sb. + Teplá voda Celkem 13 ukazatelů
Mikrobiologické a biologické ukazatele (legionely a počty kolonií při 36 °C) Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele - barva, TOC, CHSKMn, chlor volný (1 mg/l oproti 0,3 mg/l), fosforečnany (3,5 mg/l), oxid chloričitý (0,8 mg/l) V Případě výroby z lokálního zdroje pro osobní hygienu zaměstnanců ukazatelů mikrobiologických 7 ukazatelů chemických 58 58 58

59 č.252/2004 Sb. Minimální roční četnost odběru a rozsah kontroly pro vodu do distribučního řadu i pro vodu balenou Minimální rozsah rozborů krácený – 23 ukazatelů úplný rozbor Požadavky na analytické metody mez detekce, stanovitelnosti – typ přístroje 59 59 59

60 Vyhláška č. 275/2004 Sb. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy 60

61 č.275/2004 Sb. Balená přírodní minerální voda
Balená pramenitá voda – možnost úpravy Balená kojenecká voda – nesmí být upravována Balená pitná voda odpovídá č. 252/2004 Sb. MH NMH DH 61 61 61

62 č.275/2004 Sb. Způsoby úpravy balených vod
Odstranění nestabilních látek (Fe, síry) filtrace nebo dekantace s event. okysličením Odstranění As, Mn, Fe, S vzduch, ozon, filtrace, dekantace Odstranění např. Ni, Be filtrace, adsorpce Úplné nebo částečné odstranění CO2 fyzikální způsoby 62 62 62

63 č.275/2004 Sb. Kojenecká voda Nelze upravovat žádným způsobem s výjimkou UV záření Nelze přidávat žádná aditiva Pouze sycení CO hodnota pH nesmí být menší než 5 63 63 63

64 č.275/2004 Sb. Přírodní minerální Celkem 27 ukazatelů
Kojenecké a pramenité Celkem 45 ukazatelů Požadavky na analytické metody pro stanovení cizorodých organických látek Seznam ukazatelů pro denní kontrolu balených vod Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru a požadavky na metodu 64 64 64

65 č.275/2004 Sb. Doplňující označení balených přírodních minerálních vod, vod kojeneckých, pramenitých a pitných Formy potravních doplňků: sodík (chlorid, hydrogenuhličitan, uhličitan) draslík (chlorid, hydrogenuhličitan, uhličitan) vápník (chlorid, oxid, uhličitan, hydroxid) hořčík (chlorid, oxid, uhličitan, síran) 65 65 65

66 Hodnotové porovnání 10/25 ukazatel přírodní miner.
Kojenecká, pramenitá pitná chrom 50 25 50 (µg/l) kadmium 3 2 5 (µg/l) měď 1 000 200 1 000 (µg/l) olovo 10 5 25/10 (µg/l) dusičnany 10/25 50 (mg/l) dusitany 0,1 0,02 0,5 (mg/l) mangan 500 50/100 20 (µg/l) sodík - 20/100 200 (mg/l) konduktivita 70/125 125 (mS/m) 66 66 66

67 Doplňující označení přírodních minerálních vod
Nízký obsah minerálních látek Obsah RL menší než 500 mg|/l Velmi nízký obsah min. látek Obsah RL menší než 50 mg/l Bohatá na minerální soli Obsah RL větší než mg/l Obsahuje sírany Větší než 200 mg/l Obsahuje vápník / hořčík Větší jak 150 / 50 mg/l Kyselka Přirozeně sycená CO2 – více než 250 mg/l Obsahuje sodík Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem Na Obsah Na je nižší než 20 mg/l Perlivá - neperlivá Uvolňuje – neuvolňuje za normální teploty a tlaku spontánně CO2 67 67 67

68 Doplňující označení kojeneckých, pramenitých, pitných vod
Nízký obsah minerálních látek Obsah RL menší než 500 mg|/l Velmi nízký obsah min. látek Obsah RL menší než 50 mg/l Obsahuje vápník Větší než 150 mg/l Obsahuje hořčík Větší jak 50 mg/l Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem Na Obsah Na je nižší než 20 mg/l Vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů ** ** Musí splňovat všechny požadavky hodnotové. Je-li sycena CO2 více než 0,5 g/l – nutnost odstranění Perlivá - neperlivá Uvolňuje – neuvolňuje za normální teploty a tlaku spontánně CO2 68 68 68

69 Vyhláška MZd, kterou se stanoví
č.423/2001 Sb. Vyhláška MZd, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) 69 69 69 69

70 Č.97/2014 Vyhláška č. 238/2011 Sb. Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku na pískovištích a hracích plochách 70

71 Novinky novelizace oproti 135/2004
Zařazení léčebných bazénů Umělá koupaliště se dále dělí na koupelové a plavecké bazény, na brouzdaliště, bazény pro děti a batolata a léčebné bazény. Největší změny u přírodních koupališť – rozšíření sledovaných ukazatelů – především při výskytu sinic, změna četnosti sledování Výchozí směrnice 2006/7/ES Mění se význam ukazatelů v souladu s pitnou vodou na MH a NMH Nově se přiřazuje místo CHSKMn ukazatel TOC Zařazení ukazatele A254 (limit 0,02 nad plnicí vodu) Posuzování a klasifikace vody Výborná, dobrá, přijatelná, nevyhovující Vizuální hodnocení vody Zanedbatelné, mírné, místy značné, značné podél celého břehu Č.97/2014 chloritany 71 71 71 71 71

72 č.238/2011 Sb. Plnící voda = kvalitě vody doplňkové a ředící (možné doplnění minerálními látkami), pitná voda, léčivý zdroj Plavecký bazén ≤ 28 °C Koupelový bazén ≥ 28 °C Pro kojence a batolata do 3 let Hygienické zabezpečení – chlor, ozon pouze do recirkulačního okruhu (v bazénu nesmí být přítomen) volný chlor < 0,3 mg/l UV záření – trvalá recirkulace a zářič v recirkulačním okruhu Recirkulace se řídí podmínkami koupelových bazénů Hygienické požadavky jako pro koupelové bazény a další požadavky – příloha č. 10 72 72 72

73 č.238/2011 Sb. Příloha č. 10 plnicí voda - voda pitná
Věk dítěte 3 – 6 měsíců teplota vody 30 – 36 °C teplota vzduchu 28 – 30 °C provoz: ve vaně nebo bazénu pouze 1 dítě, výměna vody po každém dítěti po 3 – 5 výměnách povrchová dezinfekce vany Věk dítěte 6– 12 měsíců Možno použít přenosné bazény s recirkulací nebo stabilně zabudované s recirkulací teplota vody 28 – 32 °C provoz: několika členná skupinka dětí s doprovodem Kvalita vody je dána přílohou č.8 – požadavky na mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích 73 73 73

74 Ukazatele - koupaliště ve volné přírodě
posuzování kvality (obr.) Příloha č. 1 74 74 74

75 Příloha č. 1 Mikrobiologické ukazatele
Zvýšena pravděpodobnost výskytu sinic * 75 75 75

76 Zvýšena pravděpodobnost výskytu sinic *
Příloha č. 6 Pravidla pro souhrnné hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích Zvýšena pravděpodobnost výskytu sinic * 76 76 76

77 č.238/2011 Sb. příloha č.8 – požadavky na mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích místa odběrů podle velikosti bazénu, podle opakovaných výsledků příloha č.9 – kontrola jakosti vody umělého koupaliště příloha č.14 – hygienické limity pro pískoviště + MZd 35023/2004 HEM 77 77 77

78 Příloha č požadavky 78 78 78

79 Příloha č kontrola 79 79 79

80 Příloha č pískoviště 80 80 80

81 Novinky novelizace oproti 135/2004
Posuzování a klasifikace vody Výborná, dobrá, přijatelná, nevyhovující Vizuální hodnocení vody Zanedbatelné, mírné, místy značné, značné podél celého břehu Nově se přiřazuje místo CHSKMn ukazatel TOC 81 81 81 81 81

82 Vyhláška č. 428/2001 Sb. č. 428/2001 Sb. je prováděcí vyhláška k zákonu č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách v roce 2010 novelizace 82

83 č. 428/2001 Sb. příloha č.13 Požadavky na jakost surové vody
Ukazatele jakosti surové vody a jejich mezné hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu Pro povrchovou vodu je 40 ukazatelů ( dříve směrné – nepovinné a mezné – povinné) Pro podzemní vody 40 + Fe + Mn + sulfan

84 Povrchová voda Dříve S M

85 Povrchová voda

86 Povrchová voda

87 Podzemní voda Pro podzemní vodu platí výše uvedené ukazatele pro povrchovou vodu +++

88 Podzemní voda Pro podzemní vodu platí výše uvedené ukazatele pro povrchovou vodu ++++

89 Kategorie – kvalita vody – metody úpravy
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v § 13, a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. v § 21–23 stanovují požadavky na jakost surové vody odebírané k úpravě na vodu pitnou. Příloha 13 jmenované vyhlášky v části 2 Standardní metody úpravy vody uvádí typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody: A1 – A2 – A3

90 Kategorie A1 – jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním . A2 – běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (konečné chování), jednostupňové či dvoustupňové odželezňování a odmanganování . A3 – intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, například chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce (ozon, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy . 90

91 Kategorie podle vyhlášky
Podíl vodních zdrojů pitné vody různých kategorií v % podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. Kategorie podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Povrchové zdroje Podzemní voda A1 7,9 77,0 A2 53,7 8,8 A3 38,4 14,2

92 Požadavky na kvalitu surové vody (mg/l)
kategorie A1 A2 A3 CHSK Mn 3 10 15 TOC 5 8 NO3- 50 SO42- 250 As 0,01 0,02 Mn 0,05 1 2

93 Podíl zdrojů pitné vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb
Podíl zdrojů pitné vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (různé kategorie)

94 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. upravuje a mění Nařízení vlády č
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. upravuje a mění Nařízení vlády č.23/2011 Sb. a č.229/2007 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Platnost od

95 Příloha č.1 Emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod
Příloha č.2 Požadovaný a cílový stav jakosti ve vodním toku Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod Příloha č.4 min. roční četnost odběru vzorků vypouštěných OV pro sledování jejich znečištění Příloha č.5 Přípustná počet vzorků nesplňujících statisticky formulované limity „p“ ve vypouštěných OV v období kalendářního roku ví emisní limity

96 Vysvětlení pojmů Emisní standardy nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění OV uvedené v příloze č.1 Emisní limity nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění OV, které stanoví vodoprávní úřad v povolení vypouštění OV do povrchových vod Imisní standardy nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, které jsou stanoveny v příloze č.3

97 Dodržení emisních limitů EL
Emisní standardy „p“ přípustné hodnoty (tabulka 1a, 2 a 3) se považují za dodržené, pokud míra jejich překročení nepřestoupí hodnoty uvedené v příloze č.5 Emisní standardy „m“ uvedené v tab. 1a a EL stanovené vodoprávním úřadem jsou nepřekročitelné nesmějí být překročeny v žádném ze vzorků EL se nepovažují za dodržené, pokud jich bylo dosaženo prokázaným zřeďováním OV

98 příloha č. 1. Emisní standardy. přípustného znečištění OV A
příloha č.1 Emisní standardy přípustného znečištění OV A městské odpadní vody B průmyslové odpadní vody C Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek A Ze zákona č. 254/2001 Sb. vyplývá, že EL mohou být přísnější než ES s ohledem na IS a cílový stav vody. V metodickém pokynu je uvedeno: EL musí ležet v intervalu ES a IS - v souladu s nejlepšími technologiemi (nízké EL – velké plochy (objemy) nádrží, velké investice) Vodoprávní úřad musí stanovit typ vzorku pro stanovení „m“ v souladu pro stanovení hodnoty „p“

99 Tab. 1a Emisní standardy - hodnoty „p“ „m“ a průměrné hodnoty
pro městské OV A Tab. 1a Emisní standardy - hodnoty „p“ „m“ a průměrné hodnoty Kategorie ČOV je uvedena pomocí EO (ekvivalentního obyvatele, který je definován produkcí znečištění 60 g BSK5 za den). EO se vypočítává z maximálního týdenního zatížení na přítoku ČOV během roku. Přípustné „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být v povolené míře překročeny podle přílohy 5. Krom toho vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A B C podle tabulky 1 přílohy č.4 Ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4+, Ncelk. a Pcelk.

100 EO produkcí znečištění 60 g BSK5 za den
produkcí znečištění 55 g VNL za den produkcí znečištění 125 g VRL za den produkcí znečištění 180 g VL za den

101 Tab. 1a Emisní standardy - hodnoty „p“ „m“ a průměrné hodnoty
Kategorie ČOV(EO) CHSKCr BSK5 NL p m < 500 150 220 40 80 50 125 180 30 60 70 120 170 25 90 130 20 >100000 15

102 Tab. 1a Emisní standardy - hodnoty „p“ „m“ a průměrné hodnoty
Kategorie ČOV(EO) N-NH4 Ncelk Pcelk p m < 500 - 20 40 15 30 3 8 2 6 >100000 10 1

103 pro průmyslové OV B Tab. 2 Emisní standardy - přípustné hodnoty znečištění pro OV z průmyslových a zemědělských odvětví Přípustné „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být v povolené míře překročeny podle přílohy 5. Jsou zde uvedeny specifika pro zvlášť nebezpečné látky (např. trichlorbenzen, pentachlorfenol, Hg, Cd aj) Jsou zde uvedeny a vysvětleny i zkratky a značky při definování přípustného znečištění

104 Příloha č. 3. Imisní standardy ukazatelů přípustného
Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod !!!!!!!!!! Zásadní rozdíl s vyhláškou č.61/2003 Sb. (171) Celkem 129 ukazatelů místo 124 Rozdělení podle užívání vody pro účely Vodárenské § 31 zákona Pro koupání § 34 zákona Lososové vody § 35 zákona Kaprové vody § 35 zákona Obecné požadavky (C90) hodnota s pravděpodobnosti nepřekročení 90%.

105 Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod
Dříve byly definovány imisní standardy jako cílové a přípustné hodnoty ukazatelů znečištění povrchových vod, které byly využívány, nebo u kterých se předpokládalo využití jako zdroje pitné vody a zařazení bylo podle kategorií A1 A2 a A3 Byl uveden průtok Q355 denní, ke kterému se uvedené hodnoty vztahovaly V č.23/2011 Sb. toto uvedeno není Byly definovány metody úpravy vody pro uvedené kategorie A1 až A3, nyní nejsou a jsou součástí pouze přílohy č.13 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

106 Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod!!!!!!!!!!
Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod Celkem 129 ukazatelů Rozdělení toků podle užívání vody pro účely Vodárenské § 31 zákona Pro koupání § 34 zákona Lososové vody § 35 zákona Kaprové vody § 35 zákona Obecné požadavky (C90) hodnota s pravděpodobnosti nepřekročení 90%.

107 Příloha č tabulka 1a Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.

108 NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu. NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

109 44 ukazatelů Příloha č.3 tabulka 1b
Normy environmentální kvality pro vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu 44 ukazatelů

110 Příloha č tabulka 2 Normy environmentální kvality pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice sedimenty B

111 Příloha č tabulka 2 Normy environmentální kvality pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice sedimenty B A) Číslo látky dle Přílohy č. 6 k nařízení B) CAS: Chemical Abstracts Service. C) NEK: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota pro sušinu, týká se zrnitostní frakce sedimentu pod 2 mm pro stanovení organických látek a pod 20 µm pro stanovení kovů. Pro biotu je vyjádřená jako hodnota pro mokrou váhu. Pro porovnání s NEK se koncentrace v sedimentu a plaveninách normalizuje na obsah organického uhlíku ve vzorku pomocí přepočtu uvedeného v metodickém pokynu k tomuto nařízení. D) Sledují se zástupci: makrozoobentos - v Hydropsyche sp., Erpobdella sp., Gammarus sp., ichtyofauna - Leuciscus cephalus E) Pouze se sleduje.

112 Příloha č.3 tabulka 2 Původní č. 61/2001 Sb.
IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb.

113 Příloha č tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb.

114 Příloha č tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb.

115 Příloha č tabulka 2 IS: ukazatele a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové Původní č. 61/2001 Sb. Přípustné koncentrace a) celkového zinku a rozpuštěné mědi pro různé hodnoty tvrdosti vody stanovené jako suma Ca a Mg (mmol/l) a vyjádřené jako koncentrace ρ CaCO3 (mg/l) Původní č. 61/2001 Sb.

116 Příloha č. 3. Imisní standardy ukazatelů přípustného
Příloha č.3 Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod Dříve byly definovány imisní standardy jako cílové a přípustné hodnoty ukazatelů znečištění povrchových vod, které byly využívány, nebo u kterých se předpokládalo využití jako zdroje pitné vody a zařazení bylo podle kategorií A1 A2 a A3 nyní nejsou a jsou součástí pouze přílohy č.13 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Byl uveden průtok Q355 denní, ke kterému se uvedené hodnoty vztahovaly nyní C90

117 Příloha č.4 ---Typ vzorku A dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním stejného objemu 8 dílčích vzorků odebíraných každých 15 minut B 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním stejného objemu 12 vzorků odebíraných každé 2 hodiny C 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 vzorků odebíraných každé 2 hodiny o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku -Minimální roční četnost vzorků vypouštěných OV pro sledování jejich znečištění


Stáhnout ppt "Seznam přednášek Požadavky na jakost vody Jímání podzemních vod Jímání povrchových vod, ochranná pásma, umělá infiltrace Akumulace a doprava pitné vody."

Podobné prezentace


Reklamy Google