Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZE INSOLVENCE REORGANIZACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZE INSOLVENCE REORGANIZACE"— Transkript prezentace:

1 KRIZE INSOLVENCE REORGANIZACE
Antonín Šmejkal 2013

2 AKTUALITA V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno bankrotů obchodních společností, což je o 42 více než v předchozím období. V případě fyzických osob podnikatelů to bylo bankrotů, tedy dvojnásobný počet ve srovnání s předchozím obdobím. A rovněž v tomto období 80 % bankrotů fyzických osob podnikatelů mělo formu oddlužení. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností zvýšil o 3 %. Nejvyšší meziroční dynamiku zaznamenaly bankroty v Pardubickém kraji (růst o 16 %) a v kraji Plzeňském (růst o 14 %). V šesti krajích se počet bankrotů meziročně snížil, nejvíce to bylo v Karlovarském kraji, a to o více než třetinu. Z hlediska odvětví bylo v září vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností ve službách a poté v odvětví obchod a pohostinství (dohromady se tato dvě odvětví podílela 66 %). I v období posledních 12 měsíců se nejvyšší počet bankrotů týkal těchto dvou odvětví, která z celkového počtu tvořila 62 %.

3 Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

4 Graf 2: Bankroty obchodních společností (OS)

5 Graf 3: Bankroty fyzických osob podnikatelů (FOP)

6

7

8

9

10 BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ REGISTR

11

12

13

14

15

16 PŘÍČINY KRIZE PODNIKU STRATEGICKÁ
(špatné umístění, nadhodnocení kapacit …) KRIZE VYVOLANÁ HOSPODÁŘSKÝMI VÝSLEDKY (nízká konkurenceschopnost, špatná investice ..) KRIZE LIKVIDITY (přílišné tempo růstu podniku …)

17 KRIZE - ÚPADEK nepříznivý vývoj výkonnostního potenciálu
nepříznivý vývoj tržní hodnoty nepříznivý vývoj čistého obchodního jmění nepříznivý vývoj likvidity atd.

18 TYPICKÉ FÁZE ÚPADKU Pokles objemu výkonů (pokles zakázek)
Pokles rentability (tlak na cenu, provozní páka – náklad na jeden výrobek) Zvýšená potřeba pracovního kapitálu (zhoršující se cash flow, platební morálka, neprodané zásoby) Zhoršení kapitálové struktury (nedůvěra bank, zvýšení nákladů na kapitál) Trvalá platební neschopnost (krize úvěrová)

19 POČÁTEČNÍ ANALÝZA Všeobecné informace o firmě Ekonomická analýza
Analýza výroby Personální a sociální analýza Finanční analýza Shrnutí

20 ZJEDNODUŠENÝ POSTUP SANACE

21 ČASOVÝ HORIZONT SANACE
Krátkodobý sanační program smyslem je rychlá obnova narušené stability podniku jedná se zejména o radikální zásah zaměřený do oblasti financování bude zahrnovat období zpravidla několik týdnů či měsíců Střednědobý sanační program jedná se o zásadní restrukturalizaci zaměřenou na předmět podnikání, financování a organizační uspořádání bude zahrnovat obvykle časový horizont 1 roku Dlouhodobý sanační program smyslem je předcházet krizovým situacím vhodně koncipovanou strategií

22 FÁZE OZDRAVNÉHO PROCESU
ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE PODNIKU FORMULACE CÍLŮ PODNIKU OZDRAVNÝ PLÁN do výroby do personální oblasti do obchodní oblasti do finanční oblasti KVANTIFIKACE NÁKLADŮ NA OZDRAVNÝ PROGRAM REALIZACE OZDRAVNÉHO PROCESU

23 KRIZE A OZDRAVENÍ Vyvážené hospodářství Rentabilita Růst Krize
Počet let Vyvážené hospodářství Krize Analýza + plán ozdravných opatření Setrvačnost Obnova růstu Růst

24 HODNOTA AKTIV PODNIKU Goodwill Hodnota nehmotných aktiv
Velikost očekávaných zisků Hodnota aktiv podniku Likvidační hodnota Hodnota stálých hmotných aktiv Hodnota nehmotných aktiv Goodwill

25 ZRUŠENÍ PODNIKU s likvidací bez likvidace

26 LIKVIDACE PODNIKU Likvidace: proces, během něhož podnik přeměňuje svůj majetek v likvidní prostředky, kterých bude použito k úhradě závazků firmy a zbytek následně rozdělen mezi vlastníky Likvidátor: je jmenován statutárním orgánem společnosti popřípadě soudem, ve prospěch likvidátora je oslabena pravomoc statutárního orgánu, likvidátor činí jménem společnosti pouze úkony směřující k likvidaci společnosti

27 ZPŮSOBY ZPENĚŽNÍ MAJETKU
Veřejná dražba Obchodní veřejná soutěž Veřejný návrh na uzavření kupní smlouvy Přímý prodej

28 LIKVIDAČNÍ PLÁN předání a převzetí podniku
sestavení zahajovací rozvahy, plánu a rozpočtu likvidace oznámení o vstupu do likvidace řešení pracovněprávních záležitostí jednání s příslušnými orgány příprava k určení forem prodeje a prodej vymáhání pohledávek, prodej pohledávek vypořádání závazků vůči zaměstnancům vypořádání daní a poplatků splácení úvěrů a ostatních závazků návrh na rozdělení likvidačního zůstatku vypracování účetní závěrky po skončení likvidace uložení spisového materiálu o archivu návrh na výmaz z obchodního rejstříku

29 INSOLVENČNÍ PRÁVO - historie
Po vzniku Československa – uherský a rakouský konkurzní řád 1931 – sloučení Do roku 1989 nebylo soukromé vlastnictví 1993 – 328/1991 Sb. Zákon o konkurzu a vyrovnání

30 INSOLVENČNÍ PRÁVO Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Od 1. ledna 2008 se tedy na nově zahájená řízení o úpadku bude aplikovat insolvenční zákon, avšak pro úpadková řízení zahájená před tímto datem platí nadále zákon o konkursu a vyrovnání.

31 CÍL INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
Zajištění větší transparentnost a předvídatelnost úpadkového řízení Posílení postavení věřitelů Motivace dlužníka ke snaze řešit svůj úpadek včas Možnost sanace dlužníka tam, kde je to vhodné Celkové zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení

32 NELZE POUŽÍT 1) Tohoto zákona nelze použít, jde-li o a) stát, b) územní samosprávný celek2), c) Českou národní banku, d) Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, e) Fond pojištění vkladů, f) Garanční fond obchodníků s cennými papíry, g) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona2a), h) veřejnou vysokou školu, nebo i) právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek2) před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil. (2) Tohoto zákona nelze dále použít, jde-li o a) finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence nebo povolení podle zvláštních právních předpisů, upravujících její činnost, b) zdravotní pojišťovnu zřízenou podle zvláštního právního předpisu3), po dobu, po kterou je nositelem povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění, c) politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního předpisu.

33 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU Insolvenční zákon oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs, dlužníci-podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé mohou využít reorganizaci a dlužníci-nepodnikatelé oddlužení, zvláštní způsoby , zvláštní způsoby řešení úpadku (finanční instituce, nepatrný konkurs). Insolvenční zákon tak dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy, ale rovněž s prvkem sanačním. Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku přitom je vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitelů.

34 KONKURS Konkurs je způsob likvidačního řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

35 ROZHODNUTÍ O PROHLÁŠENÍ
Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu.

36 POSTUP Zahajovací řízení Přihlášky věřitelů
Zjišťování majetkové podstaty Zpeněžování majetkové podstaty

37 DLUŽNÍK PLATEBNÍ NESCHOPNOST PŘEDLUŽENÍ
dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen plnit po delší dobu své závazky, insolvence znamená neschopnost plnit své závazky a to po delší dobu a vůči několika věřitelům PŘEDLUŽENÍ jestliže osoba má více věřitelů a jestliže jsou její splatné závazky vyšší než její majetek, přičemž do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti

38 ZAHÁJENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu vzniká: Oprávnění podat návrh na prohlášení konkurzu mají:

39 ROZHODNUTÍ návrh zamítnout řízení zastavit návrh odmítnout
konkurz prohlásit

40 PROHLÁŠENÍ KONKURZU SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
bezúhonnou osobu, která je způsobilá k právním úkonům má přiměřenou odbornou způsobilost (vš) nebo v.o.s., která bude svou činnost provádět prostřednictvím svých společníků seznam lze nalézt na

41 ÚKONY INSOL.SPRÁVCE Insolvenční správce zejména vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Insolvenční správce zejména vykonává činnost ke zjištění, zajištění a soupisu seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů Sestaví mezitímní účetní uzávěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu, a sestaví také zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

42 ZJIŠTĚNÍ PODSTATY Přihlašování pohledávek výše pohledávky
její příslušenství skutečnosti na níž se zakládá a důkazy

43 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY
veřejnou dražbou soudním výkonem rozhodnutí prodejem mimo dražbu

44 ZAMEZENÍ SNÍŽENÍ VÝNOSU
Níže uvedené osoby nesmí nabýt majetek z majetkové podstaty, ani na ně tento majetek nesmí být převeden ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Jedná se o tyto osoby: dlužník osoby dlužníkovi blízké; osoby, se kterými dlužník tvoří koncern vedoucí zaměstnanci dlužníka a osoby jim blízké osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost společníci dlužníka, to neplatí pro akcionáře v případě, že dlužník je akciovou společností (s níže uvedenou výjimkou) akcionáři dlužníka, který je akciovou společností, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu společnosti prokuristé dlužníka členové a náhradníci věřitelského výboru, pokud jim schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

45 ROZVRH

46 Zajištění věřitelé se uspokojují ze 100% výtěžku zpeněžení po odečtení částky připadající na odměnu správce a nákladů na správu a zpeněžení (ty jsou však limitovány maximální částkou 9% z výtěžku zpeněžení), a to kdykoliv v průběhu řízení.  Respektuje se přitom doba vzniku zajištění.

47 KONKURZ SE ZRUŠÍ zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas

48 NEPATRNÝ KONKURZ Nepatrný konkurs je určen k řešení menších konkursů dle rozsahu majetku a počtu věřitelů (celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů), případně k řešení konkursů vedených na majetek fyzických osob – nepodnikatelů.

49 ODCHYLKY místo věřitelského výboru mohou věřitelé ustanovit zástupce věřitelů k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů není potřeba schválení insolvenčním soudem ani souhlasu věřitelského orgánu k vyloučení nedobytných pohledávek a věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, které není možné prodat, není nutný souhlas insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu o včasných námitkách proti konečné zprávě a vyúčtování lze rozhodnout i bez nařízení jednání při přezkumném jednání lze současně projednat všechny otázky, o kterých by jinak byla oprávněna rozhodnout pouze schůze věřitelů, a je-li to účelné, lze přednést také konečnou zprávu a vyúčtování a projednat námitky proti nim

50 REORGANIZACE Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

51 PŘIPADÁ V ÚVAHU nejsou v likvidaci,
nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu, jejichž celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň sto milionů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 100 zaměstnanců v pracovním poměru

52 OPRÁVNĚNÝ K PODÁNÍ Oprávněným k podání návrhu na povolení reorganizace je dlužník nebo přihlášený věřitel. Návrh na povolení reorganizace podaný dlužníkem musí vedle obecných náležitostí obsahovat: dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern údaj o způsobu navrhované reorganizace

53 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ výrok o povolení reorganizace
informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá informaci o tom, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další osoby výrok o jiných opatřeních týkajících se majetkové podstaty a nezbytných k zajištění účelu reorganizace

54 REORGANIZAČNÍ PLÁN rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách určení způsobu reorganizace určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace

55 SKONČENÍ REORGANIZACE
Splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, kterým reorganizace končí. Po skončení reorganizace rozhodne insolvenční soud o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech.

56 PŘEMĚNA REORGANIZACE V KONKURS
reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs po tomto povolení navrhl oprávněná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po jejím případném prodloužení soudem nebo předložený reorganizační plán vezme zpět insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula lhůta k jeho předložení v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné povinnosti stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto plánu nebude možné plnit dlužník neplatí řádně a včas úroky nebo v podstatném rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli podle reorganizačního plánu podnikat měl

57 ZPŮSOB PROVEDENÍ REORG.
restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti, prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku, vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, fúzí dlužníka – právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní předpisy o hospodářské soutěži, vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou osobou, zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části, změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka.

58 ODDLUŽENÍ Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovi dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. Současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi. Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob, ale v obou případech za splnění předpokladu, že nejde o podnikatele.

59 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KRIZE INSOLVENCE REORGANIZACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google