Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Vnitřní kontrolní systém povinnosti stanoveny zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Vnitřní kontrolní systém povinnosti stanoveny zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a."— Transkript prezentace:

1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Vnitřní kontrolní systém povinnosti stanoveny zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole ve veřejné správě), ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, pro VKS stěžejní § 25 – 27 zákona č. 320/2001 Sb.

2 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 2 § 25 zákona č. 320/2001 Sb. - vymezuje povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců Základní principy nastavení a kontroly VKS Krok 1. (§ 25 odst. 2) Pro funkčnost vnitřního kontrolního systému je nejdůležitější, aby vedoucí orgánu veřejné správy správně vymezil v souladu s § 5 postavení a působnost ….organizačních útvarů, vedoucích a ostatních zaměstnanců tak, aby zajistil fungování řídící kontroly a interního auditu. Krok 2. (§ 25 odst. 2 písm. a)) Druhým krokem je stanovení rozsahu odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky, včetně úplného a přesného vymezení povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům.

3 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 3 Krok 3. (§ 25 odst. 2 písm. b)) Třetím krokem je oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek. Krok 4. (§ 25 odst. 2 písm. c)) Vedoucí orgánu veřejné správy zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná evidence. Krok 5. (§ 25 odst. 2 písm. d)a e)) Vedoucí orgánu veřejné správy přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků a zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků.

4 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 4 § 26 zákona č. 320/2001 Sb. zákon hovoří o zaměstnancích (smlouva o pracovní činnosti) příkazce operace může být jen vedoucí zaměstnanec (§ 26 odst. 1 písm. a) § 27 zákona č. 320/2001 Sb. průběžná a následná kontrola prováděcí vyhláška § 18 – 26 (operační, hodnotící a revizní postupy)

5 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 5 Vnitřní kontrolní systém v praxi příspěvkových organizací – základní předpoklady a nejčastější problémy Systém vnitřních předpisů (obecné shrnutí):  základním předpokladem je pravidelně aktualizovaná předpisová základna vymezující postupy řídící kontroly a odpovědnost zaměstnanců  s předpisovou základnou musí být zaměstnanci seznámeni

6 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 6 VKS – kontrolní řád (vnitřní předpis o finanční kontrole v organizaci)  Forma a způsob zařazení finanční kontroly v systému vnitřních předpisů příspěvkové organizace nejsou stanoveny  Kontrolní řád musí navazovat v první řadě na organizační řád organizace a dále pak na další vnitřní předpisy (směrnice) organizace, může obsahovat odkazy na vnitřní předpisy, se kterými věcně souvisí  Kontrolní řád neřeší tyto části zákona o finanční kontrole:  veřejnosprávní kontrolu  kontrolu podle mezinárodních smluv

7 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 7 Kontrolní řád řeší: 1. Předběžnou kontrolu Rozdělení funkcí předběžné řídící kontroly ve smyslu § 26 odst. 1 Způsob (forma) pověření příslušných vedoucích zaměstnanců výše uvedenými funkcemi Podpisové vzory pro funkce příkazce(ců) operace, správce(ců) rozpočtu, hlavního(ích) účetního(ích) Popisnou formou způsob záznamu o provedení předběžné řídící kontroly jak pro oblast výdajů, tak příjmů, nebo ještě lépe formou vzoru (přílohy) Řešení zcela mimořádných situací, u nichž nelze zachovat postup předběžné řídící kontroly

8 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 8  V případě, že organizace využívá limitované přísliby, stanovit postup a formuláře  Zakotvit povinnost v případě zjištěných nedostatků v průběhu řídící kontroly hlásit je řediteli organizace 2. Průběžnou kontrolu  O všech kontrolách (100%) v průběhu zajišťování hospodářských operací musí být prováděny záznamy (stačí datum, podpis n. parafa)

9 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 9 3. Následnou kontrolu Výběrovým způsobem. Je nutno vybrat nejrizikovější oblasti, tzn. že následné kontroly musí navazovat na analýzu rizik Následná kontrola musí být v zásadě řízená – plánovaná Stanovit povinnost plánování, periodu plánování – ideální 1 rok, může být i jinak, ale stanovit vnitřním předpisem jak Stanovit způsob záznamu o provedených následných kontrolách (zápis, protokol). Záznam musí být proveden vždy, i když je kontrola bez nedostatků Záznam o kontrole by měl obsahovat: datum provedení kontroly kontrolovaná oblast, osoba kontrolující předmět kontroly zjištění, výsledek kontroly datum sepsání záznamu a podpisy zúčastněných stran

10 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 10 S výsledkem kontroly musí být seznámen jakoukoliv formou ředitel organizace a je povinen zajistit opatření k nápravě zjištěných nedostatků (a k jejich předcházení). 4. Řízení rizik Analýza rizik – kdo a jak často Způsob analýzy:  seznam rizik  mapa rizik

11 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 11 5. Pravidla efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti Zakotvit rozsah a periodicitu rozborové činnosti pro ředitele organizace, zejména pro oblast nákladů, majetku, kterým je organizace oprávněna disponovat, pohledávek Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, podmínky, omezení stanovené ředitelem organizace (v závislosti na konkrétních podmínkách) v zájmu splnění finančních cílů daných zřizovatelem

12 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 12 Vnitřní kontrolní systém (postupy) by měl být nastaven do nejrizikovějších oblastí z pohledu zákona o finanční kontrole, které uvádí § 25 odst. 2 písm. b zákona. Ty by měly být řízeny, pravidla ošetřena vnitřním předpisem výběrová řízení uzavírání smluv vznik závazků platby vymáhání pohledávek. Rizikovou oblastí je i ochrana majetku, i ta by měla být systematicky řízena (a ošetřena vnitřním předpisem).

13 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 13 Praktická realizace řídící kontroly: Nutno dodržovat své vlastní postupy, mj. i kontrola tohoto je cílem zákona o finanční kontrole.

14 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 14 Praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky: Nezajištění schvalovacích postupů ve všech fázích předběžné řídící kontroly. Schvalovací postupy jsou zajišťovány v působnosti:

15 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 15 Dbát na: Provádění předběžné řídící kontroly u příjmů i u výdajů Vykonává-li funkci správce rozpočtu a hlavního účetního jediný zaměstnanec, zajistí schvalovací postupy správce rozpočtu i hlavního účetního za předpokladu dodržení jejich návaznosti Provádění záznamů o všech kontrolách (zejm. průběžné a následné kontroly nebývají dokumentovány) Průběžná kontrola jen u operací, u nichž dochází k vývoji v čase Následné kontroly jsou prováděny na vzorku operací Následné kontroly musí provádět vedoucí nebo pověřená nezávislá osoba, která kontrolovanou oblast nemá v náplni běžné činnosti Datovat průběh kontrol, aby je bylo možno považovat za průkazné

16 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 16 Zvážit možnost zavedení limitovaného příslibu. V případě, že nebude využit, uvést do směrnice, že všechny hospodářské operace podléhají režimu individuálních příkazů (jinak nutno značit v souladu s § 14 odst. 3 příkazcem operace) Dbát na sledování výdajů uskutečněných v režimu limitovaného příslibu Personální zabezpečení řídící kontroly Nutno zajistit zastupitelnost tak, aby nedošlo ke sloučení funkcí v rozporu se zákonem Zákon hovoří o „…zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím…“ Vhodné písemné pověření nebo uvedení povinností v pracovní náplni, aby nevznikly pochybnosti, aby bylo možno prokázat v případě sporu, že vedoucí orgánu veřejné správy splnil svoje povinnosti, tj. stanovil povinnosti a pravomoci a oddělil povinnosti a pravomoci, jak je uvedeno výše.

17 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 17 Řízení rizik § 25 odst. 1 písm. b) provozní, finanční, právní a jiná rizika (není BOZP) Definice pojmu riziko Riziko je popsáno v řízení jako trvalé kontinuum, které má podobu buď ohrožení hodnot nebo příležitosti. Riziko je spojeno nejčastěji se zlomovými situacemi (změnami) a mimořádnými situacemi (nepravidelnostmi).

18 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 18 Riziko charakterizuje:  Míra dopadu (D)  Pravděpodobnost výskytu (P) Významnost rizika (V) = D x P Nežádoucí dopad je výsledek působení rizika, který spočívá především v:  ohrožení nebo v újmě na majetku a právech  narušení bezpečnosti informací  nehospodárném, neefektivním a neúčelném využívání veřejných prostředků  výkonu neefektivních nebo neúčelných činností  nesplnění nebo prodlení termínů stanovených úkolů  nesplnění závazkových vztahů  poškození pověsti orgánu veřejné správy

19 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 19 Vše výše uvedené má za následek finanční ztráty (přímé nebo nepřímé). Pracovní pomůcky při provádění analýzy rizik: Seznam rizik Utříděným způsobem definuje a zároveň klasifikuje potenciální a v praxi se vyskytující rizika. Základem setřídění (priorit) je významnost rizika (viz vzorec V = D x P) Mapa rizik Doklad, který prostřednictvím grafického vyjádření nebo tabulkového přehledu poskytuje informace k prioritám rizik podle jejich nežádoucího dopadu a pravděpodobnosti zapůsobení těchto rizik.

20 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 20 Analýza rizik (výsledek analýzy rizik) je základem a)pro stanovení vnitřních pravidelných kontrolních mechanismů b)pro kontrolní činnost, tj. pro sestavení plánů kontrolní činnosti (tj. zaměřit kontroly do oblastí s nejvýznamnějšími riziky) pomůcky:  Pokyn CHJ č. 6 Pokyn k uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy  Pokyn CHJ č. 17 Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy (březen 2005, MF)  Vyhláška č. 416/2004 Sb. - § 26

21 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 21 Kritéria efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (3E) (expeditious, economic, efficient) Zákon o finanční kontrole stanoví : Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. (§ 4 odst. 1 písm. d) Pokud nejsou kritéria pro hodnocení hledisek uvedených v odstavci 1 písm. d) stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami, musí být předem stanovena vedoucím orgánu veřejné správy, a to na základě objektivně zjištěných skutečností. (§ 4 odst. 2)

22 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 22 cílem, který stanoví zřizovatel, je vyrovnané hospodaření v návaznosti na Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem (Zásady) a na zřizovací listiny jsou stanoveny povinnosti a omezení při nakládání s majetkem organizace je povinna vykazovat své hospodaření krajskému úřadu podle Zásad předpokladem k uvedenému je provádění pravidelných analýz, tj. rozborová činnost.


Stáhnout ppt "M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J 1 Vnitřní kontrolní systém povinnosti stanoveny zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a."

Podobné prezentace


Reklamy Google