Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář SSL, Lékařský dům, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář SSL, Lékařský dům, Praha"— Transkript prezentace:

1 19.3.2015 Seminář SSL, Lékařský dům, Praha
Metodické a filosofické přístupy politických věd k výzkumu ideových(poznatkových, institucionálních a sociálních změn v oblasti zdravotnictví (institucionální analýza) MUDr. Petr Háva, CSc. UK Praha, Fakulta sociálních věd Seminář SSL, Lékařský dům, Praha

2 Výchozí problémy Kontroverzní globální vývoj ekonomických a sociálních změn a jejich důsledků pro zdravotní stav (Globalization and health; inequalities) Kurosawa, WHO , Labonte; Cornia, G.A. Politika života a smrti. Recese, rozpočtové boje (retrenchment, austerity measures) Stuckler, Basu Ekonomika života a smrti 2013

3 Další podrobnější poznatky
Ekonomika Finanční krize 2008, příčiny Práce o kapitalismu Harvey, D. (2012) Záhada kapitálu Wood, E.M. (2002) Původ kapitalismu Nerovnosti příjmů Happiness, well-being Filmy Zdraví, zdravotní politika, veřejná politika Beyond Washington consensus (Serra, Stiglitz 2008, … Development Global governance (globální vládnutí) Health 2020 (Eur region WHO)

4 Ještě jeden problém, vztahující se k ČR
V rámci jednotlivých sociálně-vědních disciplín (a návazně také praxe v rámci tvorby veřejných politik) dochází k jejich určitému odcizení od člověka Normativní metodický přístup se vytrácí, není považován za žádoucí? Dochází však také k atomizaci vědy do rámců jednotlivých disciplín, ke ztrátě celkového pohledu na existující problémy „z ptačí perspektivy“ (Sokol 2007) Prakticky orientovaná etika je marginalizována (etické vakuum), praktická část filosofie

5 Znepokojivá politická praxe (profit over people)
Formální přístup ČR ke koordinaci hospodářských politik v rámci EU (Lisabonská strategie , nyní strategie Evropa 2020) – zejména oblast péče o zdraví, LTC, penzijní reforma (Julínek, Heger Drábek) Snahy vymanit se z působnosti lidských práv (dodatek k Lisabonské smlouvě spolu s Polskem a UK), změny v Ústavě ČR v roce 2001 (euronovela), rozpory vývoje reforem s Mez. paktem o hosp, sociálních a kulturních právech Podobnost s prolomením regulací na finančních trzích v USA

6 Otázky Jak dochází v praxi k dominanci jednostranných ekonomických přístupů? Převaha ideií (neoliberalismus, public choice), viz zkušenosti z období Reagana, Thatcher (Schmidt 2002, 2010; Hay a spol. The State), moci, či kombinace? Co brání efektivnímu využití nových poznatků v politické praxi? Převaha ideí, ideologií, mocenský vliv zájmových skupin (viz postupný vývoj deregulací vedoucí během 30 let v USA k finanční krizi 2008) Jaký je zde patrný historický vývoj?

7 Osnova Výchozí problémy, kontroverze, otázky
Politika života a smrti (úspory, austerity) Interpretace ekonomického a sociálního vývoje s využitím institucionální teorie, institucionální analýzy, politických věd, politické filosofie Uzavřenost vědních disciplín a jejich odtržení od problémů člověka (Sokol, předmluva) Etika (normativní přístup) jako praktická filosofická disciplína Veřejná politika jako determinanta zdraví Potřebujeme nová ideová východiska - nalezneme je v Health 2020, healthy People 2020, Evropa 2020 a v dalších kritických zdrojích? Jaká je realita přístupu ke změnám v ČR za situace ještě převládajícího ideového východiska neoliberalismu a budování kapitalismu Jaké jsou možnosti změny?? Jaký diskurz probíhá o takových změnách ve světě (WHO?) v ČR. Civilizační proměny (pochybnosti Liessemana o společnosti vědění)

8

9 Sociální, politický a ekonomický kontext vývoje zdraví a jeho determinant (problémy).Veřejné zdraví a podpora zdraví Industrializace, Urbanizace Tbc, cholera, práce dětí cas Vznik oboru veřejného zdraví (public health), vymezeného zákonem, století, odpovědnost jednotlivých států hnutí Vliv změn na zdraví byl zřetelný i bez složitého výzkumu Výrazný rozvoj mezinárodní spolupráce WHO (1948) Světové kongresy podpory zdraví (Od 70. let) Vznik a rozvoj oboru a praxe podpora zdraví (health promotion) Strategie WHO: HFA 2000, Zdraví 21 IFH (Investment for Health, po roce 2000, konference v Mexiku) Národní programy, rostoucí propojení s veřejnými politikami Výzkum Společenské změny ve 2. pol. 20. století (Produkční paradigma, neoliberalismus, civilizační/chronické nemoci, individualismus) Problémy: nezaměstnanost, nerovnosti, bezdomovci, obezita, kouření, drogy, alkohol hnutí Poznání vlivu sociálních a ekonomických změn na zdraví je komplikovanější

10 Efektivita nástrojů Nástroje veřejného zdravotnictví přesxtaly dostačovat Paradigmatickým a praktickým posunem byl vznik podpory zdraví Avšak ukazuje se, že ani to nestačí, problémy se zátěží nemocemi narůstají dál. Nestačí ani lidská práva. Takže, jak dál? Proč se vývoj zadrhnul?

11 Celkový přehled vývoje poznatků a strategií - IKONY
2011- Social-economic Context (changes) neoliberalism financial crisis United Nations Millenium goals World Bank povery WHO Geneva WHO Europe HFA2000 Health21 WHO Health Promotion Ottawa Adelaid Jakarta Sundswall Mexico, 2005 Bangkok, 2009 Nairobi WHO Investment for Health SDH (WHO Geneva) Globalization and Health OECD 2000 Ottawa 2004 Ministerial Medicine Determinants of health (proximal) New Public Health Urgency of health promotion Health Promotion (control of risk factors) Social determinants of health (distal + context) Globalization and health 11 Living longer Working longer

12 Myšlenková mapa dvou témat k podpoře zdraví
Kontext víceúrovňového vládnutí Svět (UN, WHO, světové konference podpory zdraví, hnutí na podporu zdraví) Mezinárodní na úrovni kontinentů (regionů WHO) European region, EU Agenda21, spolupráce mezi životním prostředím a zdravotnictvím (1997 Akční plány, konference ministrů) Národní (UK, ČR, USA), Agenda21 Regionální, lokální (LEHAP). Kraje v ČR, zdravá města, zdravé školy Podpora zdraví a veřejné zdravotnictví (rozdíly, shody) Historie, strategie Vztah veřejného zdraví a podpory zdraví (rozdíly v předmětném zaměření obou disciplín a praxe) Historický vývoj veřejného zdraví jako disciplíny a praxe Podpora zdraví Historický vývoj aktivit podpory zdraví, celosvětového hnutí. Teoretická východiska Zdraví pro všechny do roku 2000, Zdraví 21 Vývoj diskurzu podpory zdraví v rámci mezinárodních konferencí v období Kongresy WHO (Od Ottawy k Nairobi 2009) Investice do zdraví, IFH Ziglio (Benátky), Mexico 2000, RIA hodnotící studie ve vybraných státech, Článek 152 Amsterdamské smlouvy a aktivity EU. Komise pro ochranu spotřebitele a veřejné zdraví. Koncept lidského potenciálu, vztah zdraví a ekonomického rozvoje Suhrcke Vzdělávání ke zdraví, primární prevence, zdravé veřejné politiky. Modely – Kučera (článek ve ZČR 3/2005). Programy podpory zdraví, typy, zaměření, hodnocení Skupina pro determinanty zdraví ve WGI Globalization knowledge network (WHO ) – Globalizace a zdraví

13 Vztahy mezi praxí a rozvojem teorie
13 Zdroj:

14 Health Promotion Framework
14 Zdroj:

15 Teoretická a ideová východiska hospodářských politik
Jak můžeme porozumět vývoji hospodářské praxe a vzniku rozporů, do kterých se dostávala (zdraví, udržitelnost)? Klasická a neoklasická ekonomická teorie Alternativní přístupy Liberalismus a neoliberalismus Ideologické východisko Metody ekonomie Podrobněji v Sirůček, P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie Kliková, Ch., Kotulán, I. Hospodáská politika. Ostrava, Institut vzdělávání Sokrates 2012

16 Institucionální teorie
Ekonomický institucionalismus Veblen Teorie zahálčivé třídy Vlivy racionální teorie, škola veřejné volby North 1991 Kritický přístup: Chang (2008) Nemilosrdní samaritáni regulace;, (2013 čr) 23 věcí, které vám neřekli o kapitalismu v Dokořán Historický institucionalismus Huntigton (Střet civilizací) Sociologický institucionalismus Výzkum na úrovni organizací Diskurzivní institucionalismus Schmidt 2002, 2010 dynamický přístup (ideová východiska) Hay (2002) Political Analysis; (2006) The State Beland, Cos (2011) Ideas and Politics in Social Science Research

17 Přínosy institucionalismu
Posun v interpretaci současného vývoje Procesy transformace ve střední a východní Evropě Viz např. Diskuse v Jurečka (2008) Institucionální ekonomie a její pedagogizace. Ostrava – Sojka Stane se IE paradigmatem 21. století? Umožnuje nám lépe porozumět změnám v samotné zdravotní politice, vysvětlit potíže,, s kterými se setkávají podpora zdraví a veřejné zdravotnictví v kontextu jiných veřejných politik

18 Institucionální změna – model, analytický rámec
dimenze Etapy vývoje, vybrané události data Metody, výzkumné plány, anal. rámce Poznatky, výzkum, teorie, empirická data, mezinár. právo (lidská práva), technologie GILSON et al Dva pohledy filosofie na poznání Výsledky výzkumů, statistiky Předmětem výzkumu jsou procesy (politické) komunikace Ideje Ideologie, experti Případ Washingtonského konsensu Dokumenty politických stran, ideové konference DA, CDA, tematická analýza Nastolení agendy, cíle, programy politických stran Volební programy Aktéři, jejich role, právní subjektivita. Sítě aktérů, modely Vládní dokumenty program. prohl, legislativní plány, změny a návrhy zákonů Progr prohl vlády Návrhy zákonů INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Parlament, politické rozhodnutí Institucionální změna Parlamentní tisky a steno, zápisy z výborů Aplikace norem Sociální změna Výzkum, evaluace Dosahované výsledky a jejich hodnocení Politická filosofie, demokracie a spravedlnost (Shapiro) Sociální důsledky 18

19 Institucionální změna - model
dimenze Poznatky, výzkum, teorie, empirická data, mezinár. právo (lidská práva), technologie Sociální problémy Podnikatelské jednání, mocenský vliv (peníze) Veřejné zájmy Partikulární zájmy Ideje Ideologie (neoliberální, sociálně demokratická, feministický,…. ), Experti Nastolení politické agendy, cíle, programy politických stran Vládní dokumenty n(program. prohl, legislativní plány, Ministerstva, vláda, Parlament INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNA: změny a návrhy zákonů Dosažené výsledky, jejich efektivita, alokační efektivita, hodnocení výsledků MOC PENÍZE PRÁVO 19

20 Příklady Interpretace transformace po roce 1990 Večerník 1997 Offe
Sojka, Mlčoch Klusoň 20

21 Sociální a ekon. důsledky ekon. global.
Ekonomická integrace v rámci EU Harmonizace daňových systémů Daňová konkurence, daňové ráje a současně požadavky na harmonizaci daní?? Snížení daní z příjmů globalizace Národní REFORMY Daňová, fiskální, rozpočtová ?? Snížení ceny práce, sociálního pojištění CÍL: ekonomický růst, změna podílu veřejného a soukromého sektoru na HDP, konkurenceschopnost Krátkodobé a dlouhodobé efekty, rizika Zvýšení DPH, inflace, snížení produkce veřejných statků, soumrak sociálního státu? Sociální důsledky Rozpory s naplněním lidských práv, nespravedlnosti, nerovnosti, omezení svobody rozvoje Odlišné přístupy: USA, Německo, ČR Skandinávské státy

22 Zapomenutá etická dimenze
Hrubec a jeho kniha o etice, uznání, vývojové fáze uznání Jan Sokol (2007) Moc, peníze, právo Jan Sokol (2014) Etika, život, instituce Patočka (50. léta) – civilizační proměny Demokracie a spravedlnost (Shapiro 2010 In: Skutečný svět demokratické teorie

23 Kantovy otázky Co mohu vědět? Co mám činit? V co smím doufat?
Kantův program filosofie jako antropologie Značná část filosofie 20. století se postavila proti, omezila se pouze na první otázku

24 Další vývoj v oblasti globálního vládnutí?
Aktivity OSN Serra, Stiglitz Washington consensus reconsidered (2008) V oblasti zdraví Evropa Health 2020 USA Healthy People 2020 Health at Glance (OECD) Možnosti dalšího vývoje spočívají v rozvoji kontroly (regulace) především v oblasti finančních trhů, alternativní vývoj kapitalismu, institucionální a sociální změny na globální úrovni (global governance)

25 Literatura Stuckler, D., Basu, S. Ekonomika života a smrti. Proč úsporná opatření zabíjí. Recese, rozpočtové boje a politika života a smrti. Brno, Emitos 2014 Wil nerovnosti Rechel, B., McKee, M. Facets of Public health in Europe. Eur. Observat 2013 Harvey, D Záhada kapitálu Wood, E.M. Původ kapitalismu

26 Literatura (institucionalismus, IA)
Leicht, Jenkins Handook of Hay Political analysis Hay a spol. The State Schmidt, V.A. Institutionalismus Peters, G.B. Pierre Veblen, T. Teorie zahálčivé třídy

27 Filmy Wall Street Železná lady Finanční krize (2010)
Fischer, M. Kapitalistický realismus. Proč je dnes snazší představit si konec světa než konec kapitalismu. Rybka Publishers 2010

28 Literatura – filosofie, výzkum
Sokol, J. (2007) Moc, peníze, právo Sokol, J. (2014) Etika, život, instituce Gilson


Stáhnout ppt "Seminář SSL, Lékařský dům, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google