Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodické a filosofické přístupy politických věd k výzkumu ideových(poznatkových, institucionálních a sociálních změn v oblasti zdravotnictví (institucionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodické a filosofické přístupy politických věd k výzkumu ideových(poznatkových, institucionálních a sociálních změn v oblasti zdravotnictví (institucionální."— Transkript prezentace:

1 Metodické a filosofické přístupy politických věd k výzkumu ideových(poznatkových, institucionálních a sociálních změn v oblasti zdravotnictví (institucionální analýza) MUDr. Petr Háva, CSc. UK Praha, Fakulta sociálních věd 19.3.2015 Seminář SSL, Lékařský dům, Praha

2 Výchozí problémy Kontroverzní globální vývoj ekonomických a sociálních změn a jejich důsledků pro zdravotní stav (Globalization and health; inequalities) Kurosawa, WHO 2005-7, Labonte; Cornia, G.A. Politika života a smrti. Recese, rozpočtové boje (retrenchment, austerity measures) –Stuckler, Basu Ekonomika života a smrti 2013

3 Další podrobnější poznatky Ekonomika Finanční krize 2008, příčiny Práce o kapitalismu –Harvey, D. (2012) Záhada kapitálu –Wood, E.M. (2002) Původ kapitalismu Nerovnosti příjmů Happiness, well-being Filmy Zdraví, zdravotní politika, veřejná politika Beyond Washington consensus (Serra, Stiglitz 2008, … Development Global governance (globální vládnutí) Health 2020 (Eur region WHO)

4 Ještě jeden problém, vztahující se k ČR V rámci jednotlivých sociálně-vědních disciplín (a návazně také praxe v rámci tvorby veřejných politik) dochází k jejich určitému odcizení od člověka Normativní metodický přístup se vytrácí, není považován za žádoucí? Dochází však také k atomizaci vědy do rámců jednotlivých disciplín, ke ztrátě celkového pohledu na existující problémy „z ptačí perspektivy“ (Sokol 2007) Prakticky orientovaná etika je marginalizována (etické vakuum), praktická část filosofie

5 Znepokojivá politická praxe (profit over people) Formální přístup ČR ke koordinaci hospodářských politik v rámci EU (Lisabonská strategie 2000-2010, nyní strategie Evropa 2020) – zejména oblast péče o zdraví, LTC, penzijní reforma (Julínek, Heger Drábek) Snahy vymanit se z působnosti lidských práv (dodatek k Lisabonské smlouvě spolu s Polskem a UK), změny v Ústavě ČR v roce 2001 (euronovela), rozpory vývoje reforem s Mez. paktem o hosp, sociálních a kulturních právech Podobnost s prolomením regulací na finančních trzích v USA

6 Otázky Jak dochází v praxi k dominanci jednostranných ekonomických přístupů? –Převaha ideií (neoliberalismus, public choice), viz zkušenosti z období Reagana, Thatcher (Schmidt 2002, 2010; Hay a spol. The State), moci, či kombinace? Co brání efektivnímu využití nových poznatků v politické praxi? –Převaha ideí, ideologií, mocenský vliv zájmových skupin (viz postupný vývoj deregulací vedoucí během 30 let v USA k finanční krizi 2008) Jaký je zde patrný historický vývoj?

7 Osnova Výchozí problémy, kontroverze, otázky Politika života a smrti (úspory, austerity) Interpretace ekonomického a sociálního vývoje s využitím institucionální teorie, institucionální analýzy, politických věd, politické filosofie Uzavřenost vědních disciplín a jejich odtržení od problémů člověka (Sokol, předmluva) Etika (normativní přístup) jako praktická filosofická disciplína Veřejná politika jako determinanta zdraví Potřebujeme nová ideová východiska - nalezneme je v Health 2020, healthy People 2020, Evropa 2020 a v dalších kritických zdrojích? Jaká je realita přístupu ke změnám v ČR za situace ještě převládajícího ideového východiska neoliberalismu a budování kapitalismu Jaké jsou možnosti změny?? Jaký diskurz probíhá o takových změnách ve světě (WHO?) v ČR. Civilizační proměny (pochybnosti Liessemana o společnosti vědění)

8

9 Sociální, politický a ekonomický kontext vývoje zdraví a jeho determinant (problémy).Veřejné zdraví a podpora zdraví Společenské změny ve 2. pol. 20. století (Produkční paradigma, neoliberalismus, civilizační/chronické nemoci, individualismus) Problémy: nezaměstnanost, nerovnosti, bezdomovci, obezita, kouření, drogy, alkohol hnutí Výzkum Výrazný rozvoj mezinárodní spolupráce WHO (1948) Světové kongresy podpory zdraví (Od 70. let) Vznik a rozvoj oboru a praxe podpora zdraví (health promotion) Strategie WHO: HFA 2000, Zdraví 21 IFH (Investment for Health, po roce 2000, konference v Mexiku) Národní programy, rostoucí propojení s veřejnými politikami Industrializace, Urbanizace Tbc, cholera, práce dětí Vznik oboru veřejného zdraví (public health), vymezeného zákonem, 17.-18. století, odpovědnost jednotlivých států hnutí Poznání vlivu sociálních a ekonomických změn na zdraví je komplikovanější Vliv změn na zdraví byl zřetelný i bez složitého výzkumu cas

10 Efektivita nástrojů Nástroje veřejného zdravotnictví přesxtaly dostačovat Paradigmatickým a praktickým posunem byl vznik podpory zdraví Avšak ukazuje se, že ani to nestačí, problémy se zátěží nemocemi narůstají dál. Nestačí ani lidská práva. Takže, jak dál? Proč se vývoj zadrhnul?

11 11 1950-19691970-19891990-19992000-20102011- Social-economic Context (changes) neoliberalism2008-2010 financial crisis United NationsMillenium goals World Bankpovery WHO Geneva WHO EuropeHFA2000 Health21 WHO Health Promotion 1986 1988 Ottawa Adelaid 1991 1997Jakarta Sundswall 2000Mexico, 2005 Bangkok, 2009 Nairobi WHO Investment for Health SDH (WHO Geneva) 2005-2007 Globalization and Health 2005-2007 OECD2000 Ottawa 2004 Ministerial Medicine Health Promotion (control of risk factors) Social determinants of health (distal + context) Globalization and health New Public Health Urgency of health promotion Living longer Working longer Determinants of health (proximal) Celkový přehled vývoje poznatků a strategií - IKONY

12 Myšlenková mapa dvou témat k podpoře zdraví Kontext víceúrovňového vládnutí Svět (UN, WHO, světové konference podpory zdraví, hnutí na podporu zdraví) Mezinárodní na úrovni kontinentů (regionů WHO) European region, EU Agenda21, spolupráce mezi životním prostředím a zdravotnictvím (1997 Akční plány, konference ministrů) Národní (UK, ČR, USA), Agenda21 Regionální, lokální (LEHAP). Kraje v ČR, zdravá města, zdravé školy Podpora zdraví a veřejné zdravotnictví (rozdíly, shody) Historie, strategie Vztah veřejného zdraví a podpory zdraví (rozdíly v předmětném zaměření obou disciplín a praxe) Historický vývoj veřejného zdraví jako disciplíny a praxe Podpora zdravíHistorický vývoj aktivit podpory zdraví, celosvětového hnutí. Teoretická východiskaZdraví pro všechny do roku 2000, Zdraví 21 Vývoj diskurzu podpory zdraví v rámci mezinárodních konferencí v období 1986-2009. Kongresy WHO (Od Ottawy 19856 k Nairobi 2009) Investice do zdraví, IFH Ziglio (Benátky), Mexico 2000, RIA hodnotící studie ve vybraných státech, Článek 152 Amsterdamské smlouvy a aktivity EU. Komise pro ochranu spotřebitele a veřejné zdraví. Koncept lidského potenciálu, vztah zdraví a ekonomického rozvoje Suhrcke Vzdělávání ke zdraví, primární prevence, zdravé veřejné politiky. Modely – Kučera (článek ve ZČR 3/2005). Programy podpory zdraví, typy, zaměření, hodnocení Skupina pro determinanty zdraví ve WGI 2005-2008 Globalization knowledge network (WHO 2005-2007) – Globalizace a zdraví

13 13 Vztahy mezi praxí a rozvojem teorie Zdroj: www.newhealthpromotion.nl

14 14 Health Promotion Framework Zdroj: www.newhealthpromotion.nl

15 Teoretická a ideová východiska hospodářských politik Jak můžeme porozumět vývoji hospodářské praxe a vzniku rozporů, do kterých se dostávala (zdraví, udržitelnost)? Klasická a neoklasická ekonomická teorie Alternativní přístupy Liberalismus a neoliberalismus –Ideologické východisko Metody ekonomie Podrobněji v Sirůček, P. a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie Kliková, Ch., Kotulán, I. Hospodáská politika. Ostrava, Institut vzdělávání Sokrates 2012

16 Institucionální teorie Ekonomický institucionalismus –Veblen Teorie zahálčivé třídy –Vlivy racionální teorie, škola veřejné volby –North 1991 –Kritický přístup: Chang (2008) Nemilosrdní samaritáni regulace;, (2013 čr) 23 věcí, které vám neřekli o kapitalismu v Dokořán Historický institucionalismus –Huntigton (Střet civilizací) Sociologický institucionalismus –Výzkum na úrovni organizací Diskurzivní institucionalismus –Schmidt 2002, 2010 dynamický přístup (ideová východiska) –Hay (2002) Political Analysis; (2006) The State –Beland, Cos (2011) Ideas and Politics in Social Science Research

17 Přínosy institucionalismu Posun v interpretaci současného vývoje –Procesy transformace ve střední a východní Evropě –Viz např. Diskuse v Jurečka (2008) Institucionální ekonomie a její pedagogizace. Ostrava – Sojka Stane se IE paradigmatem 21. století? Umožnuje nám lépe porozumět změnám v samotné zdravotní politice, vysvětlit potíže,, s kterými se setkávají podpora zdraví a veřejné zdravotnictví v kontextu jiných veřejných politik

18 Institucionální změna – model, analytický rámec dimenzeEtapy vývoje, vybrané události dataMetody, výzkumné plány, anal. rámce Poznatky, výzkum, teorie, empirická data, mezinár. právo (lidská práva), technologie GILSON et al Dva pohledy filosofie na poznání Výsledky výzkumů, statistiky Předmětem výzkumu jsou procesy (politické) komunikace Ideje Ideologie, experti Případ Washingtonského konsensu Dokumenty politických stran, ideové konference DA, CDA, tematická analýza Nastolení agendy, cíle, programy politických stran Volební programyAktéři, jejich role, právní subjektivita. Sítě aktérů, modely Vládní dokumenty program. prohl, legislativní plány, změny a návrhy zákonů Progr prohl vlády Návrhy zákonůINSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Parlament, politické rozhodnutí Institucionální změna Parlamentní tisky a steno, zápisy z výborů Aplikace norem Sociální změnaVýzkum, evaluace Dosahované výsledky a jejich hodnocení Politická filosofie, demokracie a spravedlnost (Shapiro) Sociální důsledky 18

19 Institucionální změna - model 19 dimenze Poznatky, výzkum, teorie, empirická data, mezinár. právo (lidská práva), technologie Sociální problémy Podnikatelské jednání, mocenský vliv (peníze) Veřejné zájmy Partikulární zájmy Ideje Ideologie (neoliberální, sociálně demokratická, feministický,…. ), Experti Nastolení politické agendy, cíle, programy politických stran Vládní dokumenty n(program. prohl, legislativní plány, Ministerstva, vláda, Parlament INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNA : změny a návrhy zákonů Dosažené výsledky, jejich efektivita, alokační efektivita, hodnocení výsledků MOC PENÍZE PRÁVO

20 Příklady Interpretace transformace po roce 1990 Večerník 1997 Offe Sojka, Mlčoch Klusoň 20

21 Sociální a ekon. důsledky ekon. global. Národní REFORMY Daňová, fiskální, rozpočtová globalizace Snížení ceny práce, sociálního pojištění Snížení daní z příjmů Zvýšení DPH, inflace, snížení produkce veřejných statků, soumrak sociálního státu? CÍL: ekonomický růst, změna podílu veřejného a soukromého sektoru na HDP, konkurenceschopnost Krátkodobé a dlouhodobé efekty, rizika Sociální důsledky Rozpory s naplněním lidských práv, nespravedlnosti, nerovnosti, omezení svobody rozvoje Daňová konkurence, daňové ráje a současně požadavky na harmonizaci daní?? ?? Odlišné přístupy: 1.USA, Německo, ČR 2.Skandinávské státy Ekonomická integrace v rámci EUHarmonizace daňových systémů

22 Zapomenutá etická dimenze Hrubec a jeho kniha o etice, uznání, vývojové fáze uznání Jan Sokol (2007) Moc, peníze, právo Jan Sokol (2014) Etika, život, instituce Patočka (50. léta) – civilizační proměny Demokracie a spravedlnost (Shapiro 2010 In: Skutečný svět demokratické teorie

23 Kantovy otázky Co mohu vědět? Co mám činit? V co smím doufat? Kantův program filosofie jako antropologie Značná část filosofie 20. století se postavila proti, omezila se pouze na první otázku

24 Další vývoj v oblasti globálního vládnutí? Globální Aktivity OSN Serra, Stiglitz Washington consensus reconsidered (2008) V oblasti zdraví Evropa Health 2020 USA Healthy People 2020 Health at Glance (OECD) Možnosti dalšího vývoje spočívají v rozvoji kontroly (regulace) především v oblasti finančních trhů, alternativní vývoj kapitalismu, institucionální a sociální změny na globální úrovni (global governance)

25 Literatura Stuckler, D., Basu, S. Ekonomika života a smrti. Proč úsporná opatření zabíjí. Recese, rozpočtové boje a politika života a smrti. Brno, Emitos 2014 Wil nerovnosti Rechel, B., McKee, M. Facets of Public health in Europe. Eur. Observat 2013 Harvey, D. 2012 Záhada kapitálu Wood, E.M. Původ kapitalismu

26 Literatura (institucionalismus, IA) Leicht, Jenkins Handook of Hay Political analysis Hay a spol. The State Schmidt, V.A. Institutionalismus Peters, G.B. Pierre Veblen, T. Teorie zahálčivé třídy

27 Filmy Wall Street Železná lady Finanční krize (2010) Fischer, M. Kapitalistický realismus. Proč je dnes snazší představit si konec světa než konec kapitalismu. Rybka Publishers 2010

28 Literatura – filosofie, výzkum Sokol, J. (2007) Moc, peníze, právo Sokol, J. (2014) Etika, život, instituce Gilson


Stáhnout ppt "Metodické a filosofické přístupy politických věd k výzkumu ideových(poznatkových, institucionálních a sociálních změn v oblasti zdravotnictví (institucionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google