Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav novelizace zákona o hospodaření energií Ing. Jan Pouček MPO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav novelizace zákona o hospodaření energií Ing. Jan Pouček MPO."— Transkript prezentace:

1 Stav novelizace zákona o hospodaření energií Ing. Jan Pouček MPO

2 Co vedlo k přijetí zákona V roce 1999 při přípravě energetického zákona, zaměřeného na podnikání v energetických odvětví byla snaha a vůle řešit i hospodaření energií ČR spotřebovávala na jednotku HDP dvakrát více energie než byl průměr EU Nutnost před vstupem do EU harmonizovat naši legislativu s EU Nezbytnost upravit závazky z Dohody k Energetické Chartě a z Protokolu o energetické efektivnosti a souvisejících ekologických hlediscích

3 Jak se plní základní cíl Zákon již působí téměř tři roky V roce 2000 byla energetická náročnost 1,212 MJ/Kč Za prvé dva roky klesla na 1,092 MJ/Kč - o 5% ročně Vliv mají strukturální změny v celé ekonomice – přechod od vysoce náročných odvětví k méně náročným Vliv má však i působení zákona o hospodaření energií Přispívá tomu i podpora ze státních fondů

4 Státní energetická koncepce Přijata počátkem roku 2000 Po dvou letech vyhodnocena a hodnocení positivně oceněno vládou Letos připravena novelizace s výhledem do roku 2030 Probíhá posouzení jejích vlivů na životní prostředí Maximalizace energetické efektivnosti je prvním ze čtyř hlavních cílů Krátce po roce 2015 se dostat na současný průměr EU V roce 2030 vystačit jen smálo vyšším objemem energetických zdrojů než spotřebováváme dnes

5 Předpokládaný vývoj energetické náročnosti HDP do roku 2030

6 Územní energetické koncepce Jsou již zpracovány nebo se dokončují Zlepšila se spolupráce s energetickými podniky při získávání a sladění dat a výhledů Výměna zkušeností mezi poradenskými organizacemi ÚEK se zpracovávají i pro menší územní celky Ustanovení zákona není nutné změnit Poznatky a návrhy k odstranění drobných nedostatků a ke zlepšení úrovně ÚEK promítneme do případné novely vládního nařízení

7 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Včas zpracován, schválen vládou a platí od roku 2002 Připravuje se jeho hodnocení po dvou letech a bude předloženo vládě v květnu 2004 Přihlédneme k nové SEK a připravíme návrhy na doplnění Programu Nutno zajistit větší provázanost Národního programu výzkumu s prioritami SEK a s Národním programem hospodárného nakládáni s energií Ustanovení zákona není nutné v této části měnit

8 Zvyšování hospodárnosti užití energie Účinnost užití energie v oblasti výroby elektřiny a tepla pojato správně a zákon není nutno měnit Ustanovení o maximálně přípustných ztrátách v rozvodu jsou rovněž vyhovující Stanovení povinnosti dodržet minimální účinnost nových výrobků uváděných na trh je funkční Potřebné změny, zejména směrem ke zvýšení nároku na efektivní užití energie bude v budoucnu řešeno novelizací vyhlášek

9 Užití energie v budovách Zákon o hospodaření energií byl pojat moderně a progresivně V EU přijata Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti v budovách – v EU spotřebovává obytný a terciální sektor 40 % konečné spotřeby energie Nutno stanovit s přihlédnutím k našim podmínkám minimální efektivnost nových i modernizovaných budov, zavést certifikaci budov a pravidelné prohlídky a další opatření Na přípravě novelizace zákona v této části pracujeme stejně tak jako na příslušných vyhláškách

10 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Podpora je zakotvena jak energetickém zákoně (priorita připojení a distribuce, povinný výkup) tak v zákoně o hospodaření energií (povinnost posouzení KVET) Opatření se osvědčují – KVET je podporována SEK V rámci EU se připravuje nová Směrnice o podpoře KVET – bude přijata zřejmě v průběhu příštího roku Podpora by měla být podle EU pouze splňuje-li kritéria efektivnosti Do finalizace přípravy Směrnice se zapojíme i my Včas připravíme potřebné změny v zákoně a příslušných vyhláškách

11 Štítkování Pojetí zákona se osvědčilo Kupující se o energetická hlediska začali více zajímat a výrobci a prodejci nabízejí stále více energeticky efektivnějších spotřebičů Ustanovení zákona není nutné měnit Jak bude postupovat v EU dohody o zařazení dalších výrobků do procesu štítkování, budeme připravovat odpovídající změny ve vyhláškách

12 Energetické audity a auditoři Ustanovení zákona se osvědčila a jsou funkční Audity jsou podporovány z ČEA a podpora bude pokračovat Máme poznatky, že audity nekončí ve skříních, ale že se stávají základem pro manažerské rozhodování v organizacích Je to účinný nástroj ke zvyšování efektivnosti užití energie

13 Podpora obnovitelných zdrojů energie V EU přijata Směrnice 2001/77/ES o podpoře výroby elektřiny z OZE – náš indikativní cíle je 8% v roce 2010 OZE velká naděje v hledání snížení závislosti na dovozu energie, ve zvyšování spolehlivosti v zásobování energií a ve snižování nepříznivých vlivů na životní prostředí Byly úvahy o zapracování potřebných změn do energetického zákona a zákona o hospodaření energií – přijato řešení samostatným zákonem O podrobnostech bude hovořit další přednášející

14 SOUHRN Při přípravě zákona o hospodaření energií byly pochybnosti, zda se jej podaří schválit a zda bude přínosný Necelé tři roky jeho působení přinesly převážně pozitivní výsledky Jeho hlavní cíl – zvyšování efektivnosti užití energie se daří plnit Nová SEK zvýrazňuje cíl energetické efektivnosti a stanovuje velmi náročné úkoly Většina zákona se osvědčila a není je nutné měnit Připravujeme změny z hlediska efektivnosti užití energie v budovách a později o podpoře KVET, vše v souladu s principy dohodnutými v rámci EU Další změny promítneme do vyhlášek a nařízení


Stáhnout ppt "Stav novelizace zákona o hospodaření energií Ing. Jan Pouček MPO."

Podobné prezentace


Reklamy Google