Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovny vzdělávají, aneb senioři v lavicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovny vzdělávají, aneb senioři v lavicích"— Transkript prezentace:

1 Knihovny vzdělávají, aneb senioři v lavicích
Chrudim, 4. listopadu 2014

2 Seniorské vzdělávání v ČR
Univerzity / Akademie třetího věku Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze

3 Vzdělávání v ČR Rozdělení vzdělávání
Primární – základní / primární, od 6 do 15 let, základní gramotnost, tvoření vztahů Sekundární - učební obory, střední / vyšší / odborné školy, od 15 do 17/18/19 let – profesní Terciární – odborné zvyšování kvalifikace VOŠ / VŠ / univerzity (Bc, Ing. Mgr).

4 Vysoké školy v ČR „Celoživotní vzdělávání“
Veřejné vysoké školy Státní vysoké školy (Policejní akademie, Univerzita obrany) 2 Státem hrazené vzdělávání do 26 let. Soukromé vysoké školy Hrazené účastníky. Pro další vzdělávání je používán pojem „Celoživotní vzdělávání“

5 Celoživotní vzdělávání
CŽV je považováno za systémový kontinuální přístup k učení v procesu získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností zaměřených nad rámec počátečního vzdělávání. CŽV provází každého jedince celý život.

6 Rozdělení CŽV Kvalifikační vzdělávání - vede k odbornému zvyšování či rozšiřování odborné kvalifikace pro uplatnění na trhu práce. Zájmové vzdělávání - je motivováno načerpáním poznatků bez cíleného zaměření na další uplatnění v profesním životě (jazykové / PC kurzy, U3V, A3V apod.)

7 Formy CŽV Formální - systematické, odborné, pevně stanovená pravidla (studijní programy, pravidelné odborné přednášky, závěrečné zkoušky, studijní pomůcky, učebny – tituly). Neformální - individuální zájmové, znalosti nemusí být cíleně zaměřeny k profesnímu uplatnění. Pevně stanovená pravidla (PC, jazykové kurzy, U3V, A3V – certifikáty). Informální - individuální samostudium (literatura), bezděčný způsob nezávisle na tématu, odbornosti a četnosti (články, TV, rozhovory a zkušenosti z vlastní praxe).

8 Seniorské vzdělávání vznik U3V U3V v ČR

9 Počátky U3V prof. Pierre Vellas, Univerzita sociálních věd, Toulouse, Francie. 60. léta 20. století - propagace potřeby dalšího vzdělávání pro osoby vyššího věku první seniorské přednášky ze zdravovědy a sociálních věd.

10 Úloha U3V Úlohu seniorského kontinuálního vzdělávání spatřoval prof. Vellas především ke zlepšení veřejného zdraví. Seniorské vzdělávání ale také představovalo symbol nového, aktivního, cílevědomého a informovaného přístupu seniorů ke svému životu, včetně vytváření nových oblastí zájmu, aktivit a společenských kontaktů.

11 Základ Univerzit třetího věku v ČR.
Počátek U3V v ČR 1978 – 1986 jednotlivé přednášky pro seniory pořádané Červeným křížem. Ak. rok 1986/1987 – první ucelené semestrální přednášky ze zdravovědy, pořádané Palackého univerzitou v Olomouci Karlovou univerzitou v Praze Základ Univerzit třetího věku v ČR.

12 U3V v ČR Seniorské vzdělávání je v České republice určeno seniorům pro kvalitní naplnění volného času, k aktivnímu a činorodému přístupu ke stáří, k positivnímu přístupu k životu, ale i pro orientaci v současném, rychle se vyvíjejícím světě. Vzdělávání je chápané jako životní hodnota a požitek ducha, který může - a má být - přístupný všem.

13 Pojem U3V: „Univerzita“
„Univerzita“ označuje univerzitní / VŠ typ studia. Přednášky jsou vedeny univerzitními pedagogy, témata navazují na akreditace daných univerzit. Výklad je přizpůsobený teoretickým, praktickým a didaktickým potřebám seniorů. Studium má svá pevná pravidla včetně časového ohraničení (zahájení, program / doba / délka přednášek v semestru, způsob ukončení (test, práce) - promoce.

14 Pojem U3V: „třetího věku“
„První věk“ – doba mládí a dospívání, příprava na výkon povolání. „Druhý věk“ – doba profesní činnosti. „Třetí věk“ – post produktivní věk (čas pro zájmové, dosud nerealizované vzdělávání). „Čtvrtý věk“ – nutná pomoc dalších osob.

15 Asociace U3V Ustanovena 9. června 1993 a vymezila pojem U3V. Univerzita třetího věku je program CŽV při VŠ, určený pro zájmové seniorské studium. AU3V tvoří sdružení zástupců 23 veřejných VŠ (a 21 zástupců některých fakult), které organizují U3V. Celkem je v ČR nabízeno přes 700 různých vzdělávacích kurzů pro seniorských studentů (statistika k ).

16 „Senior přichází za výukou“
Prezenční U3V „Senior přichází za výukou“ Výuka je vázána na univerzitní, především krajská města, kdy senioři docházejí / dojíždějí za výukou do sídel VŠ. Pro některé seniory z menších měst a venkova je však prezenční studium „nedostupné“ (finanční, časové, zdravotní důvody apod.).

17 Možnosti v regionech „Akademie třetího věku /volného času – studium obvykle na středoškolské úrovni. „Seniorské přednášky“ – přednášejícími jsou lektoři z dané lokality, pozvaní hosté. „ Volnočasové aktivity“ – nejen vzdělávání, ale i ruční práce a další dovednosti. Výuka může být náhodná, nepravidelná, tematicky neucelená, „neukončená“.

18 A3V / AVČ, SP, VČA Přednášky: hostující lektoři z VŠ, SŠ, odborníci z praxe, senioři na základě jejich formálně, neformálně či informálně získaných vědomostí. Všechny vzdělávací organizované seniorské aktivity jsou vždy přínosné; obohacují seniory o nové poznatky a kontakty; jsou vhodným trávením volného času a dovolují seniorům „jít s dobou“.

19 Virtuální U3V „Výuka přichází za seniory“

20 Virtuální U3V Forma distančního studia U3V. Vysokoškolskými lektory se předem natočené videopřednášky poskytují přes internet do míst výuky - konzultačních středisek - studujícím seniorům nezávisle na místě a čase.

21 Virtuální U3V Garant studijního programu a organizační garant:
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze Centrum U3V a VU3V při PEF ČZU v Praze Ing. Klára Nehodová – manažerka Ing. Hana Balzerová, Ph.D. – stránky portálu Andrea Krejzová – administrátorka Zahájení výuky: říjen 2008

22 Konzultační středisko
KS je výukové místo v daném regionu, které poskytuje zřizovatelská organizace pro pravidelné společné seniorské přednášky. V každém KS je tutor (kontaktní osoba), která organizačně, administrativně, moderátorsky a technicky zajišťuje průběh společné výuky. Tutor nemusí být odborníkem daného vyučovaného tématu.

23 KS v regionech Zřizovateli konzultačních středisek a organizátory výuky v regionech jsou: úřady: obecní / místní / městské /21 organizace: vzdělávací / informační / kulturní centra, MAS, seniorské kluby 38/40 knihovny /51 školy /41 domovy důchodců /14

24 Zapojení nového KS Podpis Smlouvy o spolupráci mezi ČZU v Praze a zřizovatelem. Popis konzultačního střediska – k vložení na veřejně přístupné stránky Úvodní školení - účast tutora (bez finančních nákladů). KS může zahájit činnost před kterýmkoliv semestrem, kdykoliv výuku přerušit, ukončit.

25 Zřizovatel poskytuje Vhodnou místnosti pro společné přednášky, 1 PC, dataprojektor, plátno a ozvučení. Přístup na PC (v případě možnosti organizace). Zvolí a uvolní tutora, který se seniorům při společné výuce věnuje (cca 2 hodiny), poskytuje další informace a jedná s Centrem VU3V. Zřizovatel si může od jednotlivce účtovat částku na provozní náklady, max. 120 Kč/sem.

26 Senioři v KS Senioři se osobně hlásí ke studiu do vybraného KS.
Počet seniorů ve studijní skupině není limitován. Zahájení je možné i se 3 studenty. Počty se během dalších semestrů - na základě ústního podání do studia již zapojených seniorů – obvykle zvyšují. Nejmenší studijní skupinku tvoří 4 senioři, (Vrchlabí) 57 seniorů.

27 Senior - studium Je účastníkem CŽV PEF ČZU v Praze, po semestru obdrží studijní výkaz CŽV. Senior může: * studovat pouze v jednom KS * začít studovat od kteréhokoliv semestru * kterýkoliv následný semestr „vynechat“ * ke studiu se opět vrátit . Znalost práce na počítači je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou !!!

28 Kdo může studovat * Osoby se statutem seniora, pobírající důchod.
* Invalidní důchodci bez rozdílu věku. * Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu) Podmínky: ** Vyplnění přihlášky v daném KS. ** Zaplacení studijního poplatku v daném KS.

29 Poplatky za studium Studijní poplatek za semestr je:
* Astronomie: 150 Kč * ostatní kursy: 200 nebo 300 Kč Další možné (nepovinné) poplatky: ** Tisk studijních textů ** Závěrečný seminář, promoce (cestovné)

30 Akademický rok Zimní semestr 0. kurz Astronomie září výuka po 7 dnech
1. Vybraný kurz říjen – prosinec výuka po 14 dnech Vyhodnocení semestru – 13. ledna Závěrečné semináře, promoce – 31. ledna Letní semestr 0. kurz Astronomie leden výuka po 7 dnech 2. Vybraný kurz únor – duben výuka po 14 dnech Vyhodnocení semestru – 13. května Závěrečné semináře, promoce – 31. května

31 Semestrální výuka Astronomie – 0. nepovinný pilotní semestr, přednášky, slouží k: - pochopení systému výuky - ověření přijatelnosti pro seniory i pro KS Studijní kurzy – 6 přednášek kolektivní výběr tématu v KS, vždy 1 // 2 kurzů pro následující semestr.

32 Průběh semestru Společná přednáška (po 7 / 14 dnech), společný test.
Samostatné opakování přednášky (PC + internet, tištěný studijní text). Vypracování samostatného testu po každé přednášce (neomezené opakování testů). Po poslední přednášce - vypracování samostatného závěrečného testu (5 možností).

33 Esej (nepovinné) Možnost vyjádření se ke studovanému tématu – filosoficky / profesionálně / co jednotlivci studium tématu přineslo / osobní vzpomínky či zkušenosti. Eseje jsou přístupny všem seniorům studujícím dané téma. Senioři mohou eseje hodnotit – nejlépe vyhodnocené eseje jsou umístěny na portále.

34 Podmínky pro úspěšné absolvování semestru
Povinné * Účast na společné výuce v KS (presenční listina). * Vypracovaný individuální test - po každé přednášce - po poslední přednášce - závěrečný test. Nepovinné ** Vypracování eseje, popř. hodnocení ostatních esejů. ** Účast na Závěrečném semináři (promoci).

35 Závěrečný seminář Nepovinný, vždy v sídle některého KS.
Program: zdravice představitelů PEF a hostů, přednáška přítomného lektora, zhodnocení semestru, přednesení vybraných nejlépe vyhodnocených esejů (ocenění jejich autorů), předání Pamětních listů – certifikátů pro seniory o absolvování daného semestru. Odpolední program: na doporučení organizujícího KS si volí každé středisko samostatně (hrad, zámek, technická památka, muzeum apod.).

36 Ukončení cyklu Studium cyklu „Svět okolo nás“ trvá individuálních 6 semestrů. Promoce se koná v aule ČZU v Praze – předání „Osvědčení o absolvování U3V“. Po ukončení cyklu může senior kontinuálně pokračovat v dalším 6ti semestrálním cyklu.

37 Poznatky z výuky Posluchači:
Pozitivně přijímají nový způsob vzdělávání. Dobrovolně si opakovaně vypracovávají testy k přednáškám, do úspěšnosti 90 – 100 %. Přednášená témata je vedou k dalšímu sebevzdělávání (např. knihy, internet). „Začátečníci“ se přestali obávat práce s PC.

38 Přínos výuky Rozšiřování vědomostí - plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků (vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel). Sociální aspekt - pravidelné setkávání stejné generace v dané lokalitě při společné výuce (prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuse a neformální rozhovory o dalších volnočaso-vých aktivitách a o tématech běžného života).

39 K 31. 10. 2014: registrováno 167 KS, 2 977 studentů
VU3V v ČR K : registrováno 167 KS, studentů

40

41 www.e-senior.cz Kontakty Registrace nových středisek:
Ing. Klára Nehodová manažerka VU3V a U3V při PEF ČZU v Praze Další vstupní informace na veřejných stránkách portálu

42 Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz, tel.: 224 382 350
Děkuji za pozornost Ing. Klára Nehodová tel.:


Stáhnout ppt "Knihovny vzdělávají, aneb senioři v lavicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google