Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020."— Transkript prezentace:

1 Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020

2 Komunitární programy jsou vždy víceleté Cílem komunitárních programů je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států. projekty podané v rámci komunitárních programů musí mít několik spoluřešitelů z různých zemí (i mimo EU). Projekty musí v případě komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, zatímco v případě operačních programů mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské země. Smlouvy uzavírány mezi Lead Partner – EK, následně Lead Partner – se spoluřešiteli

3 Komunitární programy – jsou přímo financovány z odpovídajících GŘ z Bruselu, jsou to např.: Horizon financuje Výzkum a inovace nově (2014 – 2020) Erasmus+ je program pro Education, Training, Youth and Sport. Na nové programovací období posílen o 40%. Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému pokrývající zeměkouli, jakékoliv místo pokryto 6 až 8 satelity v jakoukoliv dobu. The fully deployed Galileo system consists of 30 satellites Six satellites are already in orbit (2015) and a further 24 will be launched by 2020. LIFE: podporogram pro životní prostředí a Podprogram pro oblast klimatu. Max. míra spolufinancování grantů je 70 % ze způsobilých nákladů. Žádosti jsou předkládány přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Národní kontaktní místo je MŽP. COSME určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (rizikový kapitál)

4 HORIZON/Horizont 2014 - 2020 Program pro podporu výzkumu a inovací -Podpora výzkumných CENTRE OF EXCELENCE -Podpora inovací v průmyslu/průlomové technologie (mikro a nano elektronika, nanotechnologie, vývoj materiálů, biotechnologie, …) -Společenské výzvy – podpora zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing), potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika, zajištěná, čistá a účinná energie, inteligentní, ekologická a integrovaná doprava, ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny…).

5

6 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium—sized enterprises) Nadnárodní program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. V ČR má gesci MPO. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Do programu COSME věnováno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.

7 Další komunitární programy Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území ČR MMR; Program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území ČR MMR Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území ČR MMR ESPON 2020 Program INTERACT III

8 Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  80 % (AT, DE, IT) Rozpočet podle priorit (ERDF) Financování Princip vedoucího partnera (LP): odpovědnost za koordinaci a realizaci projektu má primárně LP, smlouva ŘO+LP, pak LP+PP Programové území: 76 NUTS II regionů ≈ 9 států AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI (* jen některé NUTS II) 1. Výzva vyhlášena 12. února 2015

9 Danube – státy Dunajské nížiny Priority: 1.Research and innovation 2.Environment and culture 3.Better connected and energy responsible (low- carbon and safe transport systems) 4.Well governed (Institutional cooperation)

10 program Meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE Určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Do projektů se budou moci zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty.

11 Program EPSON - Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů.

12 Tzv. Norské fondy – obnáší dva fondy (2009-14) – běží poslední výzvy – naděje že bude pokračování ”Donor States”: Iceland, Liechtenstein and Norway. Info na stránkách MF ČR česky: http://www.eeagrants.cz/ Info v angličtině http://eeagrants.org/Who-we-are 1.Finanční mechanismus EHP (EEA European Economic Area) 2.Norský finanční mechanismus Žadatelem může být každý subjekt: vládní, nevládní, soukromý, veřejný, ziskový, neziskový, ale i fyzická osoba (občan) v případě projektu vzdělávání či kulturního dědictví.

13 Jak země čerpaly tyto prostředky

14

15

16 Program švýcarsko-české spolupráce

17 Národní programy – financované z národních rozpočtů TAČR Technologická agentura ČR (národní zdroje) GAČR Grantová agentura ČR (národní zdroje) SGS Studentská grantová soutěž (institucionální podpora z národních zdrojů – spravují VŠ např. ČVUT) PANEL 2013+ Program Nová Zelená úsporám (národní zdroje) – rodinné domy a bytové domy EFEKT 2015 (národní zdroje) Způsob financování Investice na úsporu energií pořízené metodou EPC

18 Program EFEKT 2015 Vyhlašován každoročně od r. 2000. Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí. Dotace směřují konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení, na rekonstrukce otopné soustavy, na energetický management a metodu EPC, na poradenství EKIS, na vzdělávání, propagaci a na pilotní projekty. Rozpočet programu pro rok 2014 je 30 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost a poradenství, energetický management, a menší investiční akce. http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/44886

19 PROGRAM PANEL 2013+ stále otevřen Běží i v r. 2015, vyčleněno 600 mil. Kč Program poskytuje finanční podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů s dosažením požadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a realizací dalších opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění. Spravuje: Státní fond rozvoje bydlení http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/stav-programu/

20

21 Dotační programy z rozpočtu obcí Např. Program Čistá energie Praha 2015 (vyhlašovaný každoročně od r. 1994): Grantové řízení pro rok 2015 bylo vyhlášeno. Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 21. 1. 2015 Dotace se vztahuje na: a) přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem; b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla); c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů; d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT; e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový; f) ohřev vody a přitápění solárními kolektory; g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).

22 Pořízení investice Metodou EPC: Smlouva o energetických službách (Energy Performance Contracting) Investice vynaložená na energeticky úsporná opatření zafinancuje sám dodavatel a objednatel projektu postupně hradí formou splátek, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii. Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR (APES) byla založena v roce 2010. Sdružuje společnosti Energ (AB Facility), ENESA, SIEMENS, Středisko pro úspory energie, EVČ, Dalkia Česká republika, Martia, MVV Energie CZ, SEVEn a ENVIROS…. http://www.apes.cz/

23 Ekonomický přínos projektu ND

24 Národní divadlo Změna v hydraulice jevištní mechaniky - vznikl uzavřený okruh s tepelným čerpadlem. Získané odpadní teplo se využívá na ohřev teplé užitkové vody. Tím se šetří současně zemní plyn i pitná voda. Nový chladící stroj, který dokáže pracovat i v režimu tepelného čerpadla a podle potřeby využívá tepla vltavské vody buď k ochlazování, nebo k vytápění budov. Systém rekuperace využívá k předehřevu nasávaného čerstvého vzduchu Čidla CO2 ve velkých divadelních prostorách umožňují vyměňovat čerstvý vzduch podle obsazenosti a snižují tak energetické ztráty. Modernizovaná centrální kotelna se dvěma novými kondenzačními kotli Systém individuální regulace umožňuje nastavit tepelnou pohodu v různých režimech ve všech kancelářích provozní budovy. Rekonstruované hydroizolace střech provozní budovy a Nové scény s integrovanými fotovoltaickými moduly umožňují pokrývat část spotřeby z vlastní sluneční elektrárny. Úsporné osvětlení a speciální spořiče pitné vody v celém komplexu vhodně doplňují celý systém úsporných opatření. Výše zaručené úspory [Kč] 9 570 000 Kč / rok Výše dosažené úspory [Kč] 10 959 624 Kč v roce 2012

25 Hlavní přednosti metody dosažení úspor bez zatížení výdaji na investici (investici zajišťuje na své náklady dodavatel), získání nových moderních technologií a tedy zhodnocení majetku objednatele/veřejného sektoru, snížení provozních nákladů, zlepšení ekonomiky energetického provozu a snížení nároků na obsluhu, garance minimálních dosažených úspor, zlepšení životního prostředí.


Stáhnout ppt "Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google