Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy"— Transkript prezentace:

1 Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy
Veřejná správa v EU Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy

2 Struktura studia Úvod do základních integračních tendencí v Evropě
Vývojové etapy evropského integračního procesu Základní dokumenty a koncepce Instituce Evropských společenství Politiky EU (společné, koordinované) Evropa 2020 Evropský správní prostor Vybrané otázky komparace evropských správních systémů

3 Literatura Lacina, L., Ostřížek, J. a kol., Učebnice evropské integrace Barrister et Principal, Praha LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Evropské systémy veřejné správy. Praha: VŠFS, 2005

4 Zakončení kurzu Prezenční forma: přednášky + seminář
Kombinovaná forma: závěrečný test Termíny Konzultace: cz, KH

5 Úvod – Evropská unie Evropa: diverzifikace jednotlivých národů a kultur, soupeřící státní útvary – národní x evropská identita občanů Evropy EU není federací (USA) ani pouze organizací pro spolupráci (OSN) zachování a spojování suverenity delegování některých rozhodovacích pravomocí na sdílené evropské instituce Hranice Evropy ? LS 2008 VŠE Praha

6 EU: 500 milionů obyvatel – 27 zemí
Členské státy Evropské unie Kandidátské a potenciální kandidátské země

7 Obyvatelstvo EU v porovnání s některými zeměmi světa
Počet obyvatel v milionech (údaje z roku 2011) 1354 1215 502 318 127 143 EU Čína Indie Japonsko Rusko USA

8 Celková rozloha EU v porovnání s některými zeměmi světa
Rozloha v tis. km² 16 889 9327 9159 4234 365 EU Čína Japonsko Rusko USA

9 Historické milníky integračních procesů na evropském kontinentu (výběr)
Karel Veliký, znovuvytvoření římské říše, 800 – 814, jednotná měna Pierre Dubois, 1306, Konfederační Křesťanská republika, společné shromáždění vladařů, soudní dvůr Jiří z Poděbrad, 1462, evropská konfederace (Turci), předsednické shromáždění (rotační princip), rada králů, systém hlasování, soudní dvůr William Penn – vytvoření Evropského parlamentu., váhy hlasů dle ekonomiky zemí J.J. Rousseau, , Evropská federativní unie národů I. Kant, 1795 – evropská ústava, unifikovaný právní celek Henri de Saint Simon, 1814 – vytvoření politické a ekonomické unie, Spojené státy evropské, parlament , V. Hugo

10 Historické milníky integračních procesů na evropském kontinentu (výběr)
Lord Salisbury – 1897, Evropská federace (války, nacionalismus) I. sv. válka: (nacionalismus, národní obrození, emancipace) znovuotevření otázky integrace 1921 – Belgicko-lucemburská ekon. Unie, CB 1923 – panevropské hnutí, politická unie jako nástroj pro dosažení míru i ekonomického rozvoje, federální ústava, celní unie, AJ x krize 1930, TGMasaryk, G. Pompidou, K. Adenauer, W. Churchill Myšlenka společného trhu, transevropské dopravní sítě, snižování rozdílů ve vyspělosti jednotlivých území 1940 Návrh francouzsko-britské unie , společné politiky 1944 Benelux – celní unie (1948)

11 Poválečný vývoj 1946 vytvoření unie evropských federalistů: B, IT, UK, Fra, Luc, Švý, Norsko, Niz Winston Churchill – vybudování institucionální struktury x mír, bezpečí, prosperita – Spojené státy evropské , Hnutí za společnou Evropu – vybudovat evropskou federaci, volný pohyb osob, soudní dvůr, společné instituce… definování Charty lidských práv a svobod Rada Evropy (Council of Europe), 1949 původní cíl federalizace Evropy (X VB, Skand.) – mezivládní přístup: koordinace ekonomická, kulturní, podpora lidských práv, vzdělávání (ekon. roli převzalo OECD) Dnes sdružuje 47 zemí Úmluva o ochraně lidských práv – Evropský soud pro lidská práva

12 Zakladatelé Plán na zajištění trvalého míru a prosperity…
Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

13 Motivy integračních tendencí
Překonání nacionalistických hnutí, mezinárodních konfliktů Zajištění bezpečnosti malých ZE států Ochrana před obecným strachem ze sovětské rozpínavosti Pacifikace Německa a jeho integrace do společných politických a ekonomických struktur Konkurence politické a ekonomické (i kulturní) převaze proti USA, pokus o aplikaci amerického modelu Rozpad koloniálního systému – hledání nových mocenských pozic, mezinárodní obchodní vyjednávání – EU jako silný partner Řešení „nadnárodních otázek“ – ŽP, zaměstnanost, bezpečnost Justice a vnitro (boj proti drogám, obchodu s lidmi…)

14 Otázka Platnosti stávajících motivů
Může dojít k rozmělnění nebo úplnému rozpadu integračních procesů ?

15 Vývoj evropské integrace
1950: první etapa novodobých integračních procesů Robert Schuman – společenství uhelného a ocelářského průmyslu Francie a Německa, Schumanova deklarace:„Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.“ „Zavedení společné výroby uhlí a oceli ... změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy.“ 1951: Pařížská smlouva – Evropské společenství uhlí a oceli (B,F,I,L,N,Nz) LS 2008 VŠE Praha

16 Vývoj evropské integrace
1957: Římské smlouvy – Evropské hospodářské společenství a EURATOM 1968: Dokončení celní unie a nastavení společných vnějších tarifů (zrušení cel) 1973: 1. rozšíření EHS – Ir, D, UK ERDF LS 2008 VŠE Praha

17 Římské smlouvy 25.3.1957, založení EHS a Euratom
zakládající země: B, F, I, N, L, Nz Smlouva o založení EHS: společný trh s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu sbližování občanů Evropy, ekonomický a sociální pokrok, zlepšování sociálních a pracovních podmínek… LS 2008 VŠE Praha

18 Vývoj evropské integrace
1979: 1. přímé volby do Evropského parlamentu zavedení měnového systému vytvoření ECU 1981: Řecko vstupuje do EHS LS 2008 VŠE Praha

19 Schengenské dohody 1. dohoda - 14.5.1985, Benelux, F, N
1990 – Schengenské prováděcí dohody: zrušení kontrol osob na vnitřních hranicích harmonizace vízové a azylové politiky spolupráce policejních sil, založení SIS (společný pátrací a informační počítačový systém proti kriminalitě a drogám) LS 2008 VŠE Praha

20 Vývoj evropské integrace
1986: Jednotný evropský pakt – principy jednotného vnitřního trhu vstup Španělska a Portugalska 1990: sjednocení Německa 1992: Maastrichtská dohoda – Smlouva o EU LS 2008 VŠE Praha

21 Jednotný evropský akt přijat 1986, Lucemburk (platnost 1987)
právní rámec politické spolupráce propojení Evropského parlamentu a Rady procedura spolurozhodování pro oblast vnitřního trhu hlasování na základě kvalifikované většiny hospodářská a sociální soudržnost spolupráce ve výzkumu, vědeckotechnickém rozvoji a ŽP LS 2008 VŠE Praha

22 Maastrichtská smlouva
, Maastricht – Smlouva o EU vytvoření hospodářské a měnové unie a společného občanství společná zahraniční a bezpečnostní politika rozhodování kvalifikovanou většinou nebo jednomyslně LS 2008 VŠE Praha

23 Maastrichtská smlouva
harmonogram zavádění eura spolupráce v justici a vnitřních věcech prohloubení pojmu občanství EU: právo volit a být volen petiční právo právo odvolání k euro-ombudsmanovi LS 2008 VŠE Praha

24 Maastrichtská smlouva
koordinace politiky v oblasti obchodu, cel, posilování konkurenceschopnosti, výzkumu, sociálních aspektů, turistiky, civilní obrany, energetiky, ekologie Parlament – právo spolurozhodovat s Radou zřízení Výboru regionů 3 základní pilíře EU LS 2008 VŠE Praha

25 Maastrichtská smlouva
, Maastricht – Smlouva o EU vytvoření hospodářské a měnové unie a společného občanství společná zahraniční a bezpečnostní politika rozhodování kvalifikovanou většinou nebo jednomyslně LS 2008 VŠE Praha

26 Maastrichtský chrám 3 základní pilíře EU
1.pilíř: tři původní společenství + evropské instituce cíle: hospodářská a měnová unie; společný trh; společná průmyslová, daňová a kulturní politika; regionální a sociální fondy; výzkum a technologický rozvoj prostředky: právní akty, nařízení, směrnice, doporučení a rozhodnutí LS 2008 VŠE Praha

27 Maastrichtský chrám 3 základní pilíře EU
2.pilíř: společná zahraniční politika, společná obranná politika, společná bezpečnost cíle: bezpečnost; lidská práva; demokracie; právní stát; mír prostředky: společné postoje a společné akce členských zemí LS 2008 VŠE Praha

28 Maastrichtský chrám 3 základní pilíře EU
3.pilíř: justice a vnitřní politika cíle: volný pohyb osob; spolupráce při udělování azylu, v imigrační politice, celní politice, právu, v boji proti drogám, mezinárodní kriminalitě a terorismu; spolupráce v občanských a trestních záležitostech prostředky: společné postoje, mezinárodní smlouvy, Europol, Evropský policejní úřad LS 2008 VŠE Praha

29 Vývoj evropské integrace
1993: od 1.1. – začíná fungovat jednotný vnitřní trh 1995: Madridská schůzka Evropské rady Bílá kniha – integrace zemí střední a východní Evropy připojení Rakouska, Finska a Švédska LS 2008 VŠE Praha

30 Kodaňská kritéria – kritéria pro všechny nové země žádající o členství: stabilní demokratický systém institucí založený na úctě k lidským právům přátelské vztahy a spolupráce se sousedními státy plně rozvinuté tržní hospodářství plně začleněná legislativa EU (Acquis communautaire) do národní legislativy LS 2008 VŠE Praha

31 Vývoj evropské integrace
1997: Amsterodamská smlouva – revize Maastricht.smlouvy, zdůraznění sociální politiky návrh Agendy 2000 1999: hospodářská a měnová unie – EURO (bezhotovostní styk) vstupuje v platnost Amsterodamská sml. LS 2008 VŠE Praha

32 Amsterodamská smlouva
– doplňuje Maastrichtskou smlouvu cíle: přiblížit se k občanům, důraz na zaměstnanost a práva jednotlivce odstranit překážky volného pohybu a posílit bezpečnost zajistit, aby hlas Evropy bylo více slyšet ve světě zajistit větší efektivitu institucí EU LS 2008 VŠE Praha

33 Amsterodamská smlouva
koordinace postupů podporujících: zaměstnanost posílení sociální politiky, životní prostředí, veřejné zdraví, spolupráci v boji proti drogám, terorismu a kriminalitě, harmonizaci přistěhovalecké, vízové a zahraniční politiky LS 2008 VŠE Praha

34 Agenda 2000 zveřejněna 15.7.1997 schválena Berlín, 1999
„Agenda 2000, za silnější a širší Unii“ soubor reforem – modernizace klíčových politik a příprava rozšíření EU reakce na žádosti o rozšíření LS 2008 VŠE Praha

35 Agenda 2000 hlavní body: perspektivy rozvoje EU a jejích politik po roce 2000 vliv rozšíření na EU jako celek finanční rozpočet po roce 2000 beroucí v úvahu možnost budoucího rozšíření LS 2008 VŠE Praha

36 Smlouva z Nice podepsána 26.2.2001, Nice
reforma orgánů EU v souvislosti s rozšířením základ pro vytvoření „konsolidovaných“ znění Smlouvy o EU a Smlouvy o ES LS 2008 VŠE Praha

37 Smlouva o ústavě pro Evropu
přijata v Bruselu, podepsána v Římě nebyla nikdy ratifikována LS 2008 VŠE Praha

38 Vývoj evropské integrace
2000: summit Evropské rady – Nice (dohody o rozšíření EU o státy střední a východní Evropy) 2001: příprava EU na rozšíření 2002: od 1.1. – 12 států – zavedení eura LS 2008 VŠE Praha

39 Vývoj evropské integrace
2004: od – rozšíření EU o 10 nových členů (ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko) 2007: rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko vstup Slovinska do měnové unie Lisabonská smlouva LS 2008 VŠE Praha

40 Lisabonská smlouva podepsána 13.12.2007
nutná ratifikace všemi 27 státy (nyní probíhá v ČR) předpokládaná platnost od 06/2009 (evropské parlamentní volby) mění stávající zakládající smlouvy EU (tj. Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES) aniž by je nahrazovala LS 2008 VŠE Praha

41 Lisabonská smlouva Demokratičtější a transparentnější Evropa:
posílená úloha Evropského parlamentu (spolurozhodování s Radou) větší zapojení národních parlamentů silnější hlas pro občany (1 mil.občanů – předkládání návrhů) rozdělení pravomocí vystoupení z EU (poprvé v historii) LS 2008 VŠE Praha

42 Lisabonská smlouva Efektivnější Evropa:
efektivní rozhodování (rozhodování kvalifikovanou většinou) stabilnější a efektivnější institucionální rámec (např.předseda Evropské rady) vyšší akceschopnost EU v zájmu kvality života občanů EU (např. boj proti terorismu a trestné činnosti, bezpečnost) LS 2008 VŠE Praha

43 Lisabonská smlouva Evropa práv a hodnot, zajišťující svobodu, solidaritu a bezpečnost: účinnější prosazování demokratických hodnot EU zakotvení Listiny základních práv posílení svobody občanů EU solidarita mezi členskými státy (např. teroristický útok, pohromy) větší bezpečnost pro všechny LS 2008 VŠE Praha

44 Lisabonská smlouva Evropa jako globální aktér:
soudržnost evropské politiky vnějších vztahů funkce představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropský útvar pro vnější činnost právní subjektivita - posílení vyjednávací pozice na mezinárodní scéně posílení spolupráce – i menší skupina států LS 2008 VŠE Praha

45 Nejdůležitější dokumenty EU
Římské smlouvy Schengenské dohody Jednotný evropský akt Maastrichtská smlouva Kodaňská kritéria Amsterodamská smlouva Agenda 2000 Smlouva z Nice Evropská ústava Lisabonská smlouva LS 2008 VŠE Praha


Stáhnout ppt "Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google