Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy"— Transkript prezentace:

1 Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy
Veřejná správa v EU Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy

2 Struktura studia Úvod do základních integračních tendencí v Evropě
Vývojové etapy evropského integračního procesu Základní dokumenty a koncepce Instituce Evropských společenství Politiky EU (společné, koordinované) Evropa 2020 Evropský správní prostor Vybrané otázky komparace evropských správních systémů

3 Literatura Lacina, L., Ostřížek, J. a kol., Učebnice evropské integrace Barrister et Principal, Praha LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Evropské systémy veřejné správy. Praha: VŠFS, 2005 Další literatura a prameny

4 Zakončení kurzu Prezenční forma: přednášky + seminář
Kombinovaná forma: závěrečný test Termíny Konzultace: cz, KH

5 Úvod – Evropská unie Evropa: diverzifikace jednotlivých národů a kultur, soupeřící státní útvary – národní x evropská identita občanů Evropy EU není federací (USA) ani pouze organizací pro spolupráci (OSN) zachování a spojování suverenity delegování některých rozhodovacích pravomocí na sdílené evropské instituce Hranice Evropy ? LS 2008 VŠE Praha

6 Hlavní specifika EU jako ekonomického subjektu
nejvyšší míra integrace na světě 27 zemí, 496 mil. obyvatel rozsáhlý spotřebitelský trh fungující vnitřní trh – liberalizace pohybu zboží, služeb, kapitálu vysoká úroveň spotřeby – kvantita i kvalita zátěž životního prostředí demografická struktura

7 Hlavní specifika EU jako ekonomického subjektu
vysoká míra sociálního zabezpečení – pokles konkurenceschopnosti (nižší míra zahraničních investic) x výnosy z rozsahu paternalismus a sociální stát rigidita trhu práce, rozsáhlé sociální zabezpečení → nezaměstnanost vysoká úroveň veřejné spotřeby (vzdělání, kultura, zdravotní péče, bezpečnostní záruky, ochrana spotřebitelských práv, …) vysoká míra redistribuce důchodů – vysoké daňové zatížení

8 Hlavní specifika EU jako ekonomického subjektu
nízká vybavenost přírodními zdroji – závislost na dovozu protekcionismus nižší investice do vědy a výzkumu – technologické zaostávání za USA a Japonskem

9

10

11 Obyvatelstvo EU v porovnání s některými zeměmi světa
Počet obyvatel v milionech (údaje z roku 2011) 1354 1215 502 318 127 143 EU Čína Indie Japonsko Rusko USA

12 Celková rozloha EU v porovnání s některými zeměmi světa
Rozloha v tis. km² 16 889 9327 9159 4234 365 EU Čína Japonsko Rusko USA

13 Historické milníky integračních procesů na evropském kontinentu (výběr)
Karel Veliký, znovuvytvoření římské říše, 800 – 814, jednotná měna Pierre Dubois, 1306, Konfederační Křesťanská republika, společné shromáždění vladařů, soudní dvůr Jiří z Poděbrad, 1462, evropská konfederace (Turci), předsednické shromáždění (rotační princip), rada králů, systém hlasování, soudní dvůr William Penn – vytvoření Evropského parlamentu., váhy hlasů dle ekonomiky zemí J.J. Rousseau, , Evropská federativní unie národů I. Kant, 1795 – evropská ústava, unifikovaný právní celek Henri de Saint Simon, 1814 – vytvoření politické a ekonomické unie, Spojené státy evropské, parlament , V. Hugo

14 Historické milníky integračních procesů na evropském kontinentu (výběr)
Lord Salisbury – 1897, Evropská federace (války, nacionalismus) I. sv. válka: (nacionalismus, národní obrození, emancipace) znovuotevření otázky integrace 1921 – Belgicko-lucemburská ekon. Unie, CB 1923 – panevropské hnutí, politická unie jako nástroj pro dosažení míru i ekonomického rozvoje, federální ústava, celní unie, AJ x krize 1930, TGMasaryk, G. Pompidou, K. Adenauer, W. Churchill Myšlenka společného trhu, transevropské dopravní sítě, snižování rozdílů ve vyspělosti jednotlivých území 1940 Návrh francouzsko-britské unie , společné politiky 1944 Benelux – celní unie (1948)

15 Počáteční impulsy k evropské integraci
1. východisko z války: snaha o uspořádání mezinárodních vztahů po 2. sv. válce, které by předcházely případným dalším konfliktům, urychlení politických a společenských změn, zrychlení hospodářského rozvoje typické pro poválečné období několik pokusů o integraci ve 40. letech (Skandinávská unie, Benelux, Francita) 1949 – RVHP překonání psychologických bariér 2. rostoucí mezinárodní propojení ekonomik vyšší efektivnost (výnosy z rozsahu), vyšší specializace, zmírňování rozdílů, vědecko-technická spolupráce 3. obrana před sílící konkurencí na světových trzích

16 Poválečná situace rekonverze ekonomik
přelom v pojetí úlohy státu – posílení jeho pozice v ekonomice – regulace, státní intervencionismus, zestátňování rozpad světové ekonomiky – studená válka, zpřetrhání tradičních (obchodních) vazeb → politické aspekty evropské integrace

17 Poválečný vývoj 1946 vytvoření unie evropských federalistů: B, IT, UK, Fra, Luc, Švý, Norsko, Niz Winston Churchill – vybudování institucionální struktury x mír, bezpečí, prosperita – Spojené státy evropské , Hnutí za společnou Evropu – vybudovat evropskou federaci, volný pohyb osob, soudní dvůr, společné instituce… definování Charty lidských práv a svobod Rada Evropy (Council of Europe), 1949 původní cíl federalizace Evropy (X VB, Skand.) – mezivládní přístup: koordinace ekonomická, kulturní, podpora lidských práv, vzdělávání (ekon. roli převzalo OECD) Dnes sdružuje 47 zemí Úmluva o ochraně lidských práv – Evropský soud pro lidská práva

18 Zakladatelé Plán na zajištění trvalého míru a prosperity…
Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

19 Motivy integračních tendencí
Překonání nacionalistických hnutí, mezinárodních konfliktů Zajištění bezpečnosti malých ZE států Ochrana před obecným strachem ze sovětské rozpínavosti Pacifikace Německa a jeho integrace do společných politických a ekonomických struktur Konkurence politické a ekonomické (i kulturní) převaze proti USA, pokus o aplikaci amerického modelu Rozpad koloniálního systému – hledání nových mocenských pozic, mezinárodní obchodní vyjednávání – EU jako silný partner Řešení „nadnárodních otázek“ – ŽP, zaměstnanost, bezpečnost Justice a vnitro (boj proti drogám, obchodu s lidmi…)

20 Otázka Platnosti stávajících motivů
Může dojít k rozmělnění nebo úplnému rozpadu integračních procesů ?

21 Vývoj evropské integrace
1950: první etapa novodobých integračních procesů Robert Schuman – společenství uhelného a ocelářského průmyslu Francie a Německa, Schumanova deklarace:„Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.“ „Zavedení společné výroby uhlí a oceli ... změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy.“ LS 2008 VŠE Praha

22 Vývoj evropské integrace 1. etapa 1952-1973
1952 – platnost ESUO 1958 – platnost Římských smluv o EHS a Euratomu 1965 – dosažení pásma volného obchodu 1968 – vznik Evropských společenství, celní unie LS 2008 VŠE Praha

23 ESUO (1951) 1952 Pařížská smlouva
Evropské společenství uhlí a oceli (B,F,I,L,N,Nz) sektorové integrační seskupení – vytvoření společného trhu s uhlím a ocelí cíle podpora hospodářského růstu racionální dělba práce vyšší produktivita udržení nepřetržité zaměstnanosti

24 Římské smlouvy 25.3.1957, založení EHS a Euratom
zakládající země: B, F, I, N, L, Nz Smlouva o založení EHS: společný trh s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu sbližování občanů Evropy, ekonomický a sociální pokrok, zlepšování sociálních a pracovních podmínek zavedení společných politik ve 3 oblastech: zemědělství, zahraniční obchod, doprava zavedení společných pravidel hospodářské soutěže – udržení konkurence uvnitř EHS koordinace hospodářských politik v měnové i fiskální oblasti (koordinovaný postup, ne společné politiky!) vytvoření institucí: Shromáždění (později EP), Rada, Komise a Soudní dvůr sbližování legislativy v hospodářské oblasti LS 2008 VŠE Praha

25 Euratom (1957) 1958 cíle podpora rozvoje jaderného průmyslu
rozvoj výzkumu sjednocení bezpečnostních norem pokrok v mírovém využívání jaderné energie

26 EOS Evropské obranné společenství 1952 členové ESUO
umožnit vyzbrojování západního Německa v rámci tzv. evropské armády při institucionálním uspořádání podle vzoru ESUO obrana = citlivá oblast suverenity ztroskotalo na odmítnutí Francie

27


Stáhnout ppt "Základní cíle a poslání integračních procesů Hlavní vývojové etapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google