Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSTRAVA 7.3.2014 Legislativní předpisy k Nařízení o dřevu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSTRAVA 7.3.2014 Legislativní předpisy k Nařízení o dřevu."— Transkript prezentace:

1 OSTRAVA 7.3.2014 Legislativní předpisy k Nařízení o dřevu

2 Proč ??...  Rostoucí celosvětová poptávka po dříví a dřevařských výrobcích  Nelegální těžby přispívají ke zvyšování odlesnění zvyšování produkce CO 2  Snižování obchodní rentability subjektů jednající v souladu s platnými právními předpisy  Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví (FLEGT) udržitelné obhospodařování lesů  CITES…

3 Legislativa EU: EU Timber Regulation (EUTR) – „nařízení o dřevu“ 995/2010 (363/2012;607/2012) Legislativa ČR: Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. Prováděcí vyhláška 285/2013 Sb. Nařízení Komise č. 363/2012 – uznávání KO a odnímání takových uznání Prováděcí nařízení č. 607/2012 – pravidla pro SNP a pro četnost a povahu kontrol KO

4 ! účinné a platné od 3.3.2013 ! Nařízení 995/2010 Definice:  Dřevo a dřevařské výrobky viz. příloha nařízení (krom odpad)  Uvádění na trh – bez ohledu na postup jakékoliv dodání na vnitřní trh EU, za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti (za úplatu či bezplatně

5 Nařízení 995/2010 Definice:  „Hospodářský subjekt“ – každá fyzická nebo právnická ….  „Obchodník“ - každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na vnitřním trhu EU, co už bylo uvedeno na vnitřní trh  „Zákonně vytěženým“ – v souladu s použitelnými právními předpisy v zemi původu  „Nezákonně vytěž.“ – X

6 Nařízení 995/2010 Povinnosti HS: 1)Uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh se zakazuje. 2)Používat rámec postupů a opatření (SNP) 3)Udržovat a pravidelně hodnotit a svůj SNP (krom SNP KO) SNP

7 Systém náležité péče Přístup k informacím Vyhodnocení rizik Opatření k nápravě

8 Nařízení 995/2010 Příslušné orgány „Každý členský stát určí jeden či několik příslušných odpovědných orgánů za uplatňování tohoto nařízení“….(viz zák.) Kontrolní organizace Kontroly hosp. subjektů a další……

9 Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. 1.9.2013

10 Vymezení pojmů: 226/2013 Sb.  domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva  ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les  nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím těžbu dřeva.

11 226/2013 Sb. Centrální evidence – následná prezentace Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a…  Ministerstvo  Krajské úřady  ČOI  GŘC

12 226/2013 Sb. Ministerstvo  Pověřuje org. složku státu k provádění odborných činností - má odbornou i technickou způsobilost - podléhá kontrole ministerstva  Je správcem centrální evidence  Je odvolacím orgánem proti rozhodnutím K.ú.  Informuje Komisi o (ne)činostech KO

13 Krajské úřady  Na základě podnětu pověřené osoby nebo inspekce kontrolují dodržování předpisu EU  V rámci kontrol mohou uložit nápravná opatření  Projednává delikty  Informuje pověřenou osobu o deliktech a pravomocně uložených pokutách 226/2013 Sb.

14 Inspekce  Oprávněna vyzvat obchodníka k poskytnutí informací  Poskytuje K.ú. a PO informace o porušení tohoto předpisu  projednává správní delikty

15 226/2013 Sb. GŘC poskytuje na vyžádání přísluš. org nebo pověřené osoby  identifikační údaje kontrolovaného HS  popis výrobku včetně detailů celní nomenklatury  množství (objem, hmotnost, počet jednotek)  zemi odeslání a zemi původu

16 226/2013 Sb. Pověřená osoba  kontroluje u HS povinnosti dle nařízení (SNP, neuvádění na trh dříví s rozporem se zákony)  Při zjištění pochybení dává podnět K.ú ke kontrole  Provádí kontrolu KO  Spravuje centrální evidenci  předává Mze podklady pro zprávu o plnění těchto předpisů  Poskytuje HS technickou pomoc a poradenství

17 Zák. 226/2013 Sb. Systém náležité péče odkaz na článek 6 nařízení Správní delikty  50 000 - HS při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo záznamy k SNP nebo je předloží neúplné nebo obchodník neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované informace Opakovaně – 100 tis  200 000 – nepoužívá SNP nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní SNP Opakovaně –500 tis

18 Správní delikty  3 mil. – HS uvede na trh nezákonně vytěžené dříví nebo výrobky z něj Opakovaně – 5 mil

19 Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hosp. subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 285/2013 Sb. 1.10.2013

20 vyhl. 285/2013 Sb. Vymezuje rozsah a způsob předávaní informací do centrální evidence  HS  Orgány státní správy Do 31.3.2014 za období od platnosti této vyhlášky

21 vyhl. 285/2013 Sb. ROZSAH: HS, který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona, předává do centrální evidence informace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle přílohy k této vyhlášce. ZPŮSOB: HS, předává informace podle § 1 se souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence orgánu státní správy lesů, který je předá do konce dubna kalendářního roku do centrální evidence.

22 SHRNUTÍ

23 HS x obchodník SNP x zpětné vysledování Produkce domácí lesní x ostatní Legálně x nelegálně vytěžené

24

25 Scénáře….. případně dotazy…..

26 Děkuji za Vaši pozornost….. sousek.zdenek@uhul.cz stanovsky.jiri@uhul.cz


Stáhnout ppt "OSTRAVA 7.3.2014 Legislativní předpisy k Nařízení o dřevu."

Podobné prezentace


Reklamy Google