Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání úředníků veřejné správy ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání úředníků veřejné správy ČR"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání úředníků veřejné správy ČR

2 Členění veřejné správy
Veřejná správa Státní správa Samospráva Ústřední státní správa Územní státní správa Územní samospráva Zájmová samospráva Ústřední státní správa vrcholným ústředním orgánem státní správy je vláda (orgán státní správy se všeobecnou působností) a ministerstvu ústřední orgány plní úkoly stanovené v zákonech a jiných obecně závazných právních předpisech, pečují o okruh otázek jež jsou v jejich působnosti Např. Báňský úřad, Úřad pro jadernou bezpečnost apod. Územní státní správa působí v jednotlivých územních jednotkách územní organizace státu na základě zvláštních zákonů Ředitelství Policie ČR Okresní správy sociálního zabezpečení Inspektoráty práce Hasičské záchranné sbory atd. Územní samospráva Je reprezentována a vykonávána: kraji - jako vyššími územními samosprávnými celky, obcemi - jako základními územními samosprávnými celky. Zájmová samospráva jedná se o nejrůznější komory, svazy, grémia, společenstva apod. ustavují nejrůznější veřejnoprávní korporace zájmového charakteru s vlastními samosprávnými orgány např: Česká lékařská komora, Česká advokátní komora, Exekutorská komora ČR atd.

3 New Public Management Soubor manažerských přístupů a dovedností, osvědčených v podnikatelských subjektech soukromého sektoru, které jsou v rostoucí míře zaváděny i do veřejné správy. Podstatu NPM tvoří: orientace na zvýšení hospodárnosti v činnosti úřadů a zároveň účinnosti a efektivity správní činnosti. NPM klade důraz na ovládnutí zásad strategického plánování, na monitoring a důsledné vyhodnocování efektivity práce jednotlivých úředníků, organizačních útvarů a úřadů jako celku.

4 Švédsko program LOM Norsko program LOS Finsko program JOY
Hledání nových forem řízení a organizace podnikově sféry, hledání forem participace pracovníků. Reakce na změny v okolním prostředí zvyšování produktivity práce dosahování vysoké kvality výroby zavádění nových forem organizace práce nové požadavky na kompetence manažerů propojení sféry podnikové a sféry veřejného života

5 Aktuální potřeby ve vzdělávání úředníků veřejné správy (PHARE 2002)
znalost veřejných financí, rozpočtování,rozpočtových pravidel druhý cizí jazyk (psaná podoba) dovednosti PC (databáze a grafické software) čerpání strukturálních fondů měkké dovednosti (prezentace, komunikace, vedení lidí) znalosti a dovednosti ve vztahu ke zvláštním způsobilostem

6 Management místní správy (obsah činnosti) zdroj. MV ČR (2004)
Činnosti spojené s odborností 41,0 % Řízení lidí ,7 % Komunikace a jednání ,8 % Kontroly ,6 % Příprava agendy pro zvolené zastupitele ,5 % Výkon přenesené působnosti 2,9 % Vzdělávání ,5 % Další aktivity %

7 Vývoj vzdělávání Vzdělávání úředníků veřejné správy má na starosti Ministerstvo vnitra ČR Vytvořilo dokument „Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“ platné od Vzdělávání do roku 2009 zajišťoval Institut státní správy (ISS) IPMA – příprava projektových manažerů státní správy Obsah: řízení, administrace a monitorování projetků, tvorba metodiky e-learningovéh a prezenčního kurzu, realizace kurzu, zkoušky ECDL – tzv. počítačový řidičák Obsah: základní pojmy ICT, windows XP, zpracování textu, použití databází, prezentace, práce s internetem Podle pokynu ministra MVČR z  se přesouvá vzdělávání úředníků správních úřadů na Institut pro veřejnou správu Praha. Je to státní příspěvková organizace zřízená MVČR. Jeho úloha je: Vzdělávání úředníků podle zákona č. 300/2002 Sb. Zajištění eGoverment vzdělávání podle zákona č. 300/2008 Sb. Od zajišťování školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů

8

9 Struktura vzdělávání podle „Pravidel“
Vstupní vzdělávání Úvodní - zahajuje se bezprostředně po vzniku zaměstnaneckého poměru - směřuje k osvojení základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě je povinné Následné navazuje na úvodní a zahajuje se nejpozději do 12 měsíců od vzniku zaměstnaneckého poměru Prohlubující vzdělávání Manažerské zahajuje se absolvováním vstupního vzdělávání při jmenování do vedoucí funkce Jazykové zajišťují správní úřady Vzdělávání v dalších oblastech - stanovuje vláda nebo správní úřady

10 Institut pro místní správu Praha
dvě role Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou. Působí jako vzdělávací instituce nabízející úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.

11 Realizované vzdělávání Institutem místní správy
Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) - Odborná způsobilost je souhrn znalostí a dovedností potřebných pro výkon vybrané správní činnosti stanovené vyhláškou MV ČR č. 512/2002 Sb. - Ověření se provádí zkouškou, která má dvě částí 1) obecná část - základy veřejné zprávy, právní úpravy obecního zřízení, krajského zřízení…. a aplikace těchto zákonů 2) zvláštní část – znalost právních předpisů a působnost orgánů v rozsahu příslušné správní činnosti a jejich aplikace

12 Průběžné vzdělávání - kurzy jsou rozděleny na prohlubující, aktualizační a specializační
- Průběžné vzdělávání navazující na ZOZ je vzdělávání, které reaguje na přijetí nových právních předpisů, a zejména na novelizace či jiné úpravy platných právních předpisů. Prostřednictvím průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti má být zajištěna aktuálnost znalostí a dovedností úředníků územních samosprávných celků získaných v rámci vstupního vzdělávání a ověřování zvláštní odborné způsobilosti. - Průběžné vzdělávání nenavazující na ZOZ zajišťuje vzdělávání pro osobnostní rozvoj a pro činnosti v územních samosprávných celcích, které nevyžadují zvláštní odbornou způsobilost.

13 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - Vedoucí úředníci územních samospráv: obecná část - 32 výukových hodin prezenční formou, podpora manažerských dovedností v běžných situacích na úřadě zvláštní část – 13 různých modulů, které probíhají prezenční formou, zahrnují 30 správních činností uvedených ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. Vedoucí úřadů územních samospráv obecná část – probíhá distační formou a zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků, management, marketing, kontrola, plánování, organizace práce zvláštní část – aktuální přehled o činnostech stanovených prováděcími právními předpisy Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů je podle podle § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinné.

14 Vzdělávání úředníku VS - statistika
Za rok 2010 bylo proškoleno 73 043 zaměstnanců státní správy podle „Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“. Vzdělávání bylo poskytováno zdarma

15 ústřední správní úřady (se svými podřízenými úřady)
počet absolventů vzdělávání Úřad vlády České republiky 1 158 Ministerstvo zahraničních věcí 1 594 Ministerstvo obrany 1 140 Národní bezpečnostní úřad 375 Ministerstvo financí 14 790 Ministerstvo práce a sociálních věcí 15 710 Ministerstvo vnitra 14 388 Ministerstvo životního prostředí 2 016 Ministerstvo pro místní rozvoj 390 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 918 Ministerstvo dopravy 1 017 Český telekomunikační úřad 995 Ministerstvo zemědělství 1 656 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 997 Ministerstvo kultury 1 038 ústřední správní úřady (se svými podřízenými úřady) Ministerstvo zdravotnictví počet absolventů vzdělávání 3 167 Ministerstvo spravedlnosti 2 585 Úřad průmyslového vlastnictví 64 Český statistický úřad 3 514 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 940 Český báňský úřad 15 Energetický regulační úřad 340 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 97 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1 Správa státních hmotných rezerv 512 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 123 Zdroj: Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2010 MV ČR

16 Hierarchický model struktury manažera veřejné správy


Stáhnout ppt "Vzdělávání úředníků veřejné správy ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google