Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislative Legislativa regulace léčiv Правила государственного контроля качества и безопасности лекарственных средств Zdeněk Pavelek 11/2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislative Legislativa regulace léčiv Правила государственного контроля качества и безопасности лекарственных средств Zdeněk Pavelek 11/2002."— Transkript prezentace:

1 Legislative Legislativa regulace léčiv Правила государственного контроля качества и безопасности лекарственных средств Zdeněk Pavelek 11/2002

2 Legislative Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 2/90 Předpisy pro regulaci léčiv Правила государственного контроля... States, Union European Union (EU) U.S.A. others States, Union European Union (EU) U.S.A. others National and International autorities PIC/S FDA ICH WHO National and International autorities PIC/S FDA ICH WHO Profesiomal organizations ISPE PDA Profesiomal organizations ISPE PDA Protože je častokrát problematické se orientovat v této "legislativní džungli", je vhodné si uvést některé základní principy, předpisy nebo doporučení jednotlivých států nebo organizací. Поскольку часто ориентироваться в этих “законодательных джунглях” совсем не просто, имеет смысл привести отдельные главные принципы или рекомендации отдельных стран либо организаций.

3 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 3/90 Европейский Союз (EU) Treaty of Rome (1957, “Римский договор ”) Первыми государствами сообщества, которые подписали договор, были Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды Article 100 - Посвящена сближением законов в странах ЕС Отсюда вытекает необходимость гармонизации законодательства и создания общих правил, действующих в рамках ЕС Treaty of Rome (1957, “Římská smlouva”) Původními šesti zeměmi společenství, které smlouvu podepsaly, byly Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí Article 100 - Přiblížení zákonů v členských zemích harmonizace národních zákonů pro jednotný trh harmonizace národních zákonů pro jednotný trh

4 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 4/90 Европейский Союз (EU)  EU je institucionální systém 15 států vydává legislativu vykonává i právní akty dohlíží na jejich dodržování  это институциональная система, объединяющая на сегодняшний день 15 стран принимающая законодательные акты осуществляет правовые действия выполняет контроль по их соблюдению

5 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 5/90 Европейский Союз (EU)  Evropská komise (European Commission) - představuje zákonodárnou a výkonnou moc  Rada EU (Council of European Union) - stvrzuje právní akty  Evropský parlament (European Parliament) - zahrnuje politické subjekty jednotlivých členských států  Evropský soudní dvůr (Court of Justice)  Evropský auditorský dvůr (Court of Auditors)  Европейская комиссия (European Commission) – представляет законодательную и исполнительную власть  Совет ЕС (Council of European Union) – утверждает законодательные акты  Европейский парламент (European Parliament) – охватывает политические субъекты отдельных стран-членов ЕС  Европейский суд (Court of Justice)  Европейский аудиторский орган (Court of Auditors)

6 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 6/90 Европейский Союз (EU)  evropské orgány European Central Bank European Investment Bank Economic and Social Committee Committee of the Regions European Ombudsman  evropské agentury - ustavené pro řešení technických, vědeckých a organizačních otázek  европейские органы Европейский центральный банк - European Central Bank Европейский инвестиционный банк - European Investment Bank Социально-экономический Комитет - Economic and Social Committee Комитет по регионам - Committee of the Regions Европейский посредник по жалобам на действия государственных учреждений - European Ombudsman  европейские агентства - учрежденные для рассмотрения организационных вопросов, проблематики науки и техники

7 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 7/90 Předpisy EU / Пр авила ЕС  постановления (regulation) обязательны для всех стран-членов ЕС без необходимости включения в национальное законодательство  директивы (directive) обязательны для всех стран-членов ЕС и должны быть включены в национальное законодательство nařízení (regulation)  jsou závazná pro všechny členské státy, aniž by musela být přenesena do národních legislativ směrnice (directive)  jsou závazné pro všechny členské státy a musí být přeneseny do národních legislativ

8 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 8/90 Předpisy EU / Пр авила ЕС  рекомендации (recomendation) не обязательны для стран-членов ЕС, но их использование рекомендовано  решения (decision) обязательны для тех стран-членов ЕС, которым они адресованы  правила (rules) и указания (guideline) руководящие принципы doporučení (recomendation)  nejsou závazná pro členské státy, ale je doporučeno jejich použití rozhodnutí (decision)  jsou závazná pro členské státy, kterým jsou adresovány pravidla (rules) a pokyny (guideline)  řídicí principy

9 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 9/90  Постановления № EEC/2309/93 было создано  “Европейское агентство по оценке качества лекарственных препаратов”  EMEA, The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  Nařízením EEC/2309/93 ustavena Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků EMEA, The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

10 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 10/90 Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  EMEA zahrnuje Výbor pro hromadně vyráběné léčivé přípravky (CPMP), který odpovídá za hodnocení humánních léčivých přípravků Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) Výbor pro léčivé přípravky pro vzácné indikace (COMP) sekretariát výkonného ředitele správní radu  В EMEA входят Комитет по лекарственным препаратам массового производства (CPMP), который отвечает за оценку качества лекарственных средств для человека Комитет по лекарственным средствам для ветеринарии (CVMP) Комитет по лекарственным средствам особого назначения (редкие показания) (COMP) секретариат директор - распорядитель правление

11 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 11/90 Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  EMEA vydává pokyny a provádí koordinaci hodnocení jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, které podléhají postupům registrace přenos zpráv o hodnocení, souhrnů údajů o přípravku, označování a příbalových informací pro léčivé přípravky  EMEA издает указания и осуществляет координацию по оценке качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, подлежащих процедуре регистрации распространение отчетов об оценке, сводной информации по препарату, маркировке и информации на инструкции-вкладыше по лекарственным средствам,

12 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 12/90  EMEA издает указания и осуществляет координацию надзора за лекарственными средствами предоставление рекомендаций по максимально допустимому содержанию остатков ветеринарных лекарственных средств координацию в области проверки соблюдения принципов GMP, GLP и GCP Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  EMEA vydává pokyny a provádí koordinaci dozoru nad léčivými přípravky doporučování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků koordinaci ověřování dodržování zásad GMP, GLP a GCP

13 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 13/90  EMEA издает указания и осуществляет предоставление технической и научной помощи в области сотрудничества между сообществом, странами-членами, международными организациями и третьими странами констатацию состояния регистрации лекарственных средств Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  EMEA vydává pokyny a provádí poskytování technické a vědecké podpory pro spolupráci mezi společenstvím, členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi zaznamenávání stavu registrací léčivých přípravků

14 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 14/90 Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  EMEA vydává pokyny a provádí poskytování technické pomoci při udržování databáze léčivých přípravků poskytování informací zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti o léčivých přípravcích porady k provádění zkoušek a hodnocení pro prokázání jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků  EMEA издает указания и осуществляет предоставление технической помощи при поддержании базы данных по лекарственным средствам предоставление информации по лекарственным средствам медицинским работникам и общественности заседания по вопросам проведения испытаний и оценки по доказательству качества, безопасности и эффективности лекарственных средств

15 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 15/90  тем не менее, в рамках ЕС отсутствует какая-либо централизованная исполнительная организация (инспекция, лицензия) обеспечиваются авторитетными органами отдельных стран-членов ЕС проведение фармацевтических инспекций координируется посредством PIC/S Regulace léčiv v EU Государственный контроль лекарственных средств в ЕС  v rámci EU neexistuje žádná centralizovaná výkonná složka (licence, inspekce) zabezpečovány autoritami členských států inspekce je koordinována PIC/S

16 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 16/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС The Rules governing medicinal products for human use in the European Community Правила для медицинских лекарственных средств в рамках Европейского Сообщества Pravidla pro léčiva pro humánní použití v rámci Evropského společenství

17 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 17/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС  Volume 1 Pharmaceutical legislation Medicinal products for human use Tento svazek zahrnuje výčet základních směrnic a regulativů týkajících se regulace humánních léčiv v EU. Настоящий том содержит перечень основных директив и положений, касающихся регулирования производства лекарственных средств для человека в Евросоюзе.

18 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 18/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС  Volume 2 Notice to applicants Medicinal products for human use  Volume 2A Procedures for marketing authorisation legislativní základ pro povolení prodeje a distribuce приводится законодательная база для выдачи разрешения на продажу и распространение procedury (centralizovaná, vzájemného uznávání, odkazující se) pro podávání žádostí o povolení prodeje a distribuce процедуры (централизованная, взаимного признания, ссылающаяся) подачи заявления на получение разрешение на продажу и распространение  Volume 2B Presentation and content of the dossier forma registračních dosiérů (část I, II, III, IV) форма регистрационных досье (часть I, II, III, IV)

19 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 19/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС  Volume 3 Guidelines Medicinal products for human use pokyny ICH / указания ICH požadavky na jakost, bezpečnost a účinnost / требования по качеству, безопасностью и эффективностью  Volume 3A Quality and biotechnology pokyny pro jakost / указания по качеству biotechnologické pokyny / биотехнологические указания

20 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 20/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС  Volume 3B Safety and the environment farmako-toxikologické pokyny / фармакотоксикологические нормы pokyny pro prostředí / указания по среде informace o léčivech / информация о лекарственных средствах  Volume 3C Efficacy and information on the medicinal product klinické pokyny (obecně a GCP) / клинические нормы (общие и GCP) klinické pokyny (terapeutické třídy) / клинические нормы (терапевтические классы)

21 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 21/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС Volume 4 Good Manufacturing practices Medicinal products for human and vererinary use  základní zásady a požadavky na správnou výrobní praxi  главные принципы и требования надлежащей практике производства

22 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 22/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС Volume 4 - Общие требования GMP: 1.Quality Management / Обеспечение качества 2.Personnel / Персонал 3.Premises and Equipment / Помещения и оборудование 4.Documentation / Документация 5.Production / Производство 6.Quality Control / Контроль качества 7.Contract Manufacture and Analysis / Контракты на производство продукции и проведение анализов 8.Complaints and Product Recall / Рекламации и отзыв продукции 9.Self Inspection / Самоконтроль

23 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 23/90 Volume 4 - Специфические требования GMP: 1.Manufacture of Sterile Medicinal Products / Производство стерильных лекарственных средств 2.Manufacture of Biological Medicinal Products for Human Use / Производство биологической медицинской продукции для людей 3.Manufacture of Radio Pharmaceuticals / Производство радиоактивных фармацевтических препаратов 4.Manufacture of Veterinary Medicinal Products other than Immunological Veterinary / Производство ветеринарной медицинской продукции, кроме иммунной медицинской продукции – производство добавок к медицинским кормам, производство противопаразитарных препаратов 5.Manufacture of Immunological Veterinary Medicinal Products / Производство иммунной ветеринарной медицинской продукции Pokyny EU / Пр авила ЕС GMPGMP

24 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 24/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС GMPGMP Volume 4 - Специфические требования GMP: 6.Manufacture of Medicinal Gases / Производство медицинских газов 7.Manufacture of Herbal Medicinal Products / Производство лекарственных средств растительного происхождения 8.Sampling of Starting and Packaging Materials / Отбор проб исходных и упаковочных материалов 9.Manufacture of Liquids, Creams and Ointments / Производство жидкостей, кремов и мазей 10.Manufacture of Pressured Metered Dose Aerosol Preparations for Inhalation / Производство аэрозолей для ингаляций

25 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 25/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС GMPGMP Volume 4 - Специфические требования GMP: 11.Computerised Systems / Компьютерные системы 12.Use of Ionising Radiation in the Manufacture of Medicinal Products / Использование ионизирующего излучения в производстве лекарственных средств 13.Manufacture of Investigational Medicinal Products / Производство лекарственных средств для клинических исследований 14.Manufacture of Products derived from Human Blood or Human Plasma / Массовое производство продукции из человеческой крови или плазмы

26 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 26/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС GMPGMP Volume 4 - Специфические требования GMP: 15.Qualification and validation / Квалификация и валидация 16.Certification by a Qualified person and Batch Release / Сертификация Уполномоченным лицом и выдача разрешения на реализацию серии 17.Parametric Release / Выдача разрешения на реализацию по параметрам 18.Good Manufacturing Practice for Active Pharmaceutical Ingredients / Надлежащая производственная практика активных фармацевтических ингредиентов

27 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 27/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС GMPGMP  Volume 5 Pharmaceutical legislation Veterinary medicinal products Tento svazek zahrnuje výčet základních směrnic a regulativů týkajících se regulace veterinárních léčiv v EU. Данный том содержит перечень основных директив и положений, относящихся к регулированию производства лекарственных средств для ветеринарии в Евросоюзе.

28 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 28/90  Volume 6 Notice to applicants Veterinary medicinal products  Volume 6A Procedures for marketing authorisation legislativní základ pro povolení prodeje a distribuce приводится законодательная база оптовой реализации procedury (centralizovaná, vzájemného uznávání, odkazující se) pro podávání žádostí o povolení prodeje a distribuce процедуры (централизованная, взаимного признания, ссылающиеся) подачи заявления на получение разрешение на продажу и распространение  Volume 6B Presentation and content of the dossier forma registračních dosiérů (část I, II, III, IV) форма регистрационных досье (часть I, II, III, IV) Pokyny EU / Пр авила ЕС

29 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 29/90  Volume 7 Guidelines Veterinary medicinal products  Volume 7A General, efficacy, environmental risk assessment obecné pokyny / общие указания pokyny pro testování účinnosti veterinárních léčiv / указания по тестированию эффективности лекарственных средств для ветеринарии ohodnocení rizika pro prostředí / оценка риска для среды  Volume 7B Immunologicals, quality pokyny pro výrobu a kontrolu veterinárních imunologických preparátů / указания по производству и контролю иммунологических лекарственных средств для ветеринарии pokyny pro jakost / указания по качеству Pokyny EU / Пр авила ЕС

30 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 30/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС  Volume 8 Maximum residue limits Veterinary medicinal products Uvádí požadavky na limity reziduí ve veterinárních léčivech. Приводятся требования по максимально допустимым пределам содержания остатков в лекарственных средствах для ветеринарии.

31 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 31/90 Pokyny EU / Пр авила ЕС  Volume 9 Pharmacovigilance Medicinal products for human and veterinary use Uvádí požadavky na provádění farmaceutického dohledu při používání humánních a veterinárních léčiv. Приводятся требования по выполнению фармацевтического надзора при использовании лекарственных средств для человека и ветеринарии.

32 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 32/90 Směrnice EU Директивы ЕС  jsou pro členské země závazné  způsob implementace do národních předpisů je v každém státě jiný  směrnice regulace léčiv registrační procedura (marketing authorisation) “povolení k činnosti” (udělení licence)  носят обязательный характер для стран-членов ЕС  порядок их включения в национальные правила отличается по каждой конкретной стране  директивы государственного контроля качества и безопасности лекарственных средств включают процедуру регистрации (marketing authorisation) ”разрешение на выполнение” (выдача лицензии)

33 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 33/90 Směrnice EU Директивы ЕС 2001/83/EC "Community code relating to medicinal products for human use„ (Kodex vztahující se na léčiva pro humánní použití / Кодекс, распространяющийся на лекарственные препараты для человека) definice / терминология rozsah směrnice / сфера действия директивы umístění na trhu / размещение на рынке registrace / регистрация specifické předpisy pro homeopatika / специфические правила по гомеопатическим средствам procedury pro registrace / процедуры, относящиеся к регистрации vzájemné uznávání registrací / взаимное признание регистраций výroba a dovoz / производство и импорт označení a příbalový leták / маркировка и инструкция-вкладыш

34 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 34/90 Směrnice EU Директивы ЕС 2001/83/EC klasifikace léčiv / классификация лекарственных средств velkoprodej a distribuce léčiv / оптовая продажа и распространение лекарственных средств reklama / реклама pharmacovigilance (farmaceutický dohled) / pharmacovigilance (фармацевтический надзор) dohled a sankce / надзор и санкции stálý výbor / постоянный комитет zvláštní ustanovení pro léčiva z lidské krve a plasmy / особые положения по лекарственным средствам из человеческой крови и плазмы obecné předpisy / общие правила závěrečné ustanovení / заключительные правила

35 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 35/90 Směrnice EU Директивы ЕС 2001/83/EC 1. doplněk - Analytické, farmakotoxikologické a klinické standardy a protokoly vztahující se k testování léčiv / 1-е дополнение – Аналитические, фармакотоксикологические и клинические нормы и протоколы по испытанию лекарственных препаратов 2. Doplněk / 2-е дополнение Část A: Zrušené směrnice / Часть А: Аннулированные директивы Část B: Časové limity pro přenesení do národních zákonů / Часть B: Время, выделенное для внесения в национальные законы 3. doplněk - korelační tabulka mezi články starých směrnic a nové směrnice / 3-е дополнение – таблица корреляции между статьями старых директив и новой директивы

36 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 36/90 Směrnice EU Директивы ЕС 2001/82/EC "Community code relating to medicinal products for veterinary use"(Kodex vztahující se na léčiva pro veterinární použití) (Кодекс, распространяющийся на лекарственные препараты для ветеринарии) obdobný obsah отличается подобным содержанием

37 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 37/90 Směrnice EU Директивы ЕС 93/42/EEC  Zdravotnické prostředky / Главная директива по: klasifikace / классификации podmínky výroby / условиям производства podmínky kontroly / условиям контроля distribuce / распространения prodej / продажи медицинских средств 91/356/EEC  požadavky GMP pro humánní léčiva / принципы и требования к GMP, относящимся к лекарственным средствам для людей  Volume IV 91/412/EEC  požadavky GMP pro veterinární léčiva / принципы и требования к GMP, относящимся к ветеринарным лекарственным средствам  Volume IV

38 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 38/90 Code of Federal Regulation Title 21-Food and Drugs  regulace léčiv je prováděna centralizovaně  kongres a senát schvalují zákony a nařízení s federálním působením  na dodržování dohlíží FDA  jednotlivé státy mají zákony, které nejsou v rozporu s federálními  производство лекарственных средств регулируется централизованно  Конгресс и Сенат утверждают законы и распоряжения федерального назначения  за соблюдением которых следит FDA  законы в отдельных штатах принимаются таким образом, чтобы избежать разногласий с федеральными законами

39 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 39/90 США - федеральныe законы В США лекарственные средства подлежат контролю в связи с наличием и действием четырех федеральных законов:: "Federal Food, Drug and Cosmetic Act„ "Generic Drug Enforcement Act„ "Fair Packiging and Labelling Act„ "Public Health Services Act" Léčiva podléhají v USA kontrole vzhledem k existenci a působení čtyř federálních zákonů: "Federal Food, Drug and Cosmetic Act„ "Generic Drug Enforcement Act„ "Fair Packiging and Labelling Act„ "Public Health Services Act"

40 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 40/90 Code of Federal Regulation Title 21-Food and Drugs  Detailní předpisy jsou ve sbírce federálních nařízení (CFR) a doplňují federální zákony / Правила публикуются в Своде федеральных правил (CFR) и представляют, тем самым, расширение федеральных законов 210 Current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing, or holding of drugs; general 211 Current good manufacturing practice for finished pharmaceuticals

41 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 41/90 Ostatní země Остальные страны  oblast výzkumu, vývoje, výroby, kontroly, distribuce a použití léčiv je vždy pod regulací státních autorit  regulace má v různých zemích svou specifickou formu  область исследований, развития, производства, контроля, оптовой продажи и использования лекарственных средств всегда находится под надзором государственных авторитетных органов  в разных странах подобный надзор отличается специфическими формами

42 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 42/90 Velká Británie Великобритания  Již v roce 1968 zde vychází "The United Kindom Medicines Act", který řídí regulaci léčiv.  V roce 1971 vyšly první vydání "Rules and Guidance for Pharmaceutical Manufacturers" ("Orange guide").  Výkonnou složkou pro regulaci léčiv v UK je Medicinal Control Agency (MCA), která:  řídí registraci léčiv  uděluje licence pro domácí výrobce  Уже в 1968 году в стране вышел “The United Kindom Medicines Act”, который регулирует контроль лекарственных препаратов.  В 1971 году вышло первое издание "Rules and Guidance for Pharmaceutical Manufacturers" ("Orange guide").  Исполнительный орган контроля лекарственных средств в UK Medicinal Control Agency (MCA), который:  регулирует регистрацию лекарственных средств  и выдачу лицензий отечественным производителям

43 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 43/90 Austrálie Австралия  "Code of GMP„  představuje schválené normy a praktiky mezi vládou a průmyslem  Státní autorita "Therapeutic Goods Administration" (TGA) má značné pravomoce v oblasti regulace léčiv (tj. registrace, udělování licencí a inspekční činnost)  "Code of GMP„  представляет собой утвержденные нормативы и методы по GMP  Государственный надзорный орган „Therapeutic Goods Administration” (TGA) наделен значительными правомочиями в области контроля лекарственных средств (т.е. регистрации, выдачи лицензий и собственно контрольной деятельности)

44 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 44/90 Japonsko Япония „GMP Regulations of Japan“ (1992) Regulace SVP v Japonsku přípravky, aktivní látky, kosmetika diagnostika Státní autorita: Ministry of Health and Welfare “GMP Японские правила” разработаны требования по производству лекарственных средств, активных веществ, косметики, диагностических средств Государственный надзорный орган: Ministry of Health and Welfare

45 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 45/90 Pharmaceutical Inspection Co-operation Schema PIC/S  PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) 1970, EFTA (European Free Trade Association) "Konvence pro vzájemné uznávání inspekcí, týkajících se výroby farmaceutických produktů„ „Конвенция о взаимном признании инспекций в отношении производства фармацевтической продукции“ The Convention for the Mutual Recognition of Inspections in respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products

46 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 46/90 PIC  mezinárodní dohoda o uznávání inspekcí prováděných národními zdravotnickými orgány  hlavní cíle vzájemné uznávání inspekcí vzájemné uznávání inspekcí harmonizace požadavků GMP harmonizace požadavků GMP uniformita inspekčních systémů uniformita inspekčních systémů školení inspektorů školení inspektorů výměna informací výměna informací vzájemná důvěra vzájemná důvěra  представляет собой международную конвенцию проводимых национальными органами здравоохранения  к основным целям PIC относятся: взаимное признание инспекций гармонизация требований GMP однородность системы фармацевтических инспекций подготовка инспекторов обмен информацией взаимное доверие

47 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 47/90 PIC  na počátku 90.let - inkompatibilita mezi PIC a Evropským zákonem nedovolovala jednotlivým zemím EU, které byly členy PIC, podepisovat dohody s jinými zeměmi, které se snažily připojit k PIC pouze Evropská komise mohla podepisovat dohody s mimoevropskými zeměmi, ale tato komise nebyla členem PIC  в начале девяностых годов - несовместимость между PIC и Европейским законом не позволяла отдельным странам ЕС, которые были одновременно и членами PIC, подписывать соглашения с другими странами, которые стремились к PIC присоединиться только Европейская комиссия имела право подписывать соглашения с неевропейскими странами, но сама Комиссия не была членом PIC

48 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 48/90 PIC/S  v listopadu 1995 - PIC Scheme (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) jako rozšíření PIC  PIC Scheme a PIC fungují paralelně a jsou označovány jako PIC/S  В ноябре 1995 - PIC Scheme (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) как расширение PIC  PIC Scheme и PIC работают параллельно, неся название PIC/S

49 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 49/90  укрепление кооперации между авторитетными органами в области инспекций и поддержка обеспечения качества для инспекций  предоставление информации и обмен опытом между авторитетными органами  координация подготовки инспекторов и экспертов PIC/S - цельe  upevňovat kooperaci mezi autoritami v oblasti inspekcí a podporovat jištění jakosti pro inspekce  poskytovat informace a zkušenosti mezi autoritami  koordinovat školení inspektorů a expertů

50 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 50/90 PIC/S - цельe  zlepšovat a harmonizovat technické standardy a procedury pro inspekce výrobců léčiv a pro zkoušení léčiv oficiálními kontrolními laboratořemi  podporovat rozvoj, harmonizaci a udržování GMP  rozšiřovat kooperaci mezi autoritami používáním ekvivalentních standardů a procedur s cílem globální harmonizace  усовершенствование и гармонизация технических стандартов и процедур для инспекций производителей лекарственных средств и контроля лекарственных средств в официальных лабораториях по контролю лекарств  содействие в развитии, гармонизации и поддержании GMP  расширение кооперации между компетентными авторитетными органами за счет применения эквивалентных стандартов и процедур с целью глобальной гармонизации

51 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 51/90 PIC/S – hlavní rozdíly о сновные различия PIC Scheme schéma neformální ujednání nelegální status mezi zdravotními autoritami výměna informací PIC Scheme система неформальное соглашение нелегальный статус между авторитетными органами по здравоохранению обмен информацией

52 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 52/90 PIC/S – hlavní rozdíly о сновные различия PIC konvence formální dohoda legální status mezi zeměmi vzájemné uznávání inspekcí PIC конвенция формальное соглашение легальный статус между странами взаимное признание инспекций

53 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 53/90 PIC/S – countries CountryPICPIC/S Austria19711999 Denmark19711995 Finland19711996 Iceland19711995 Liechtenstein19711995 Norway19711995 Portugal19711999 Sweden19711996 Switzerland19711996 UK19711999 Hungary19761995 Ireland19771996 Romania19821995 CountryPICPIC/S Germany19832000 Italy19902000 Belgium19911997 France19921997 Australia19931995 Netherlands -1995 Czech Republic -1997 Slovak Republic -1997 Spain -1998 Canada -1999 Singapore -2000 Greece -2002 Malaysia -2002

54 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 54/90 PIC/S - countries  státní autorita - ohodnocení, zda má organizaci a kompetence nutné k uplatňování systému inspekcí systém inspekcí udělování povolení k činnostem systém jakosti inspektorátu legislativní požadavky školení inspektorů  návštěva delegace PIC/S, která provádí pozorování inspektorů, provádějících rutinní inspekce GMP  государственный авторитетный орган - оценка наличия организаций и компетенций, необходимых для внедрения системы инспекций система инспекций выдача разрешений на занятия деятельностью система качества инспектората законодательные требования подготовка инспекторов  визит делегации PIC/S, которая наблюдает за работой инспекторов, проводящих рутинные инспекции по GMP

55 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 55/90 PIC/S – školení inspektorů подготовка инспекторов Rok/ГодTéma semináře/Тема семинараZemě/Страна 94 Validace farmaceutické výrobyIrsko/Ирландия Валидация фармацевтического производства 95Provádění inspekcí výroby sterilních produktůIsland/Исландия Проведение инспекций на производстве стерильной продукции 96Inspekce počítačových systémůAustrálie/Австралия Инспекция компьютеризированных систем 97Inspekce účinných farmaceutických ingrediencíFinsko/Финляндия Инспекция по активным фармацевтическим ингредиентам 98Systémy jakosti pro inspektoráty Nizozemí/Нидерланды Другие, чем технические аспекты инспекций

56 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 56/90 PIC/S – školení inspektorů подготовка инспекторов Rok/ГодTéma semináře/Тема семинараZemě/Страна 99Jiné než technické aspekty inspekce UK Инспекция биотехнологической продукции 00Inspekce biotechnologických produktů Francie/Франция Вспомогательные системы на фармацевтическом производстве 01 Pomocné systémy ve farmaceutické výroběČR/ЧР Вспомогательные системы на фармацевтическом производстве 02 GCP a GMP při výrobě klinických vzorků Kanada/Канада Связь между GCP и GMP при производстве клинических образцов и аудите клинических исследований 03 Inspekce laboratoří QCSR/СР Инспекция лабораторий QC

57 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 57/90 PIC/S – předpisy / правила  semináře vyústí do vytvoření pracovní skupin expertů (Expert Circles) prodiskutovat a vyměňovat si informace ze specifických oblastí GMP vypracování návrhů doplňků pokynů GMP doporučení (Recommendation) vysvětlujících pokynů (Explanatory Notes)  kooperace PIC/S s EMEA  семинары обычно выливаются в создание рабочих групп экспертов (Expert Circles) возможность обсуждения и обмена информацией из специфических областей GMP разработать проекты приложений правил GMP рекомендаций (Recommendation) пояснительных записок (Explanatory Notes)  кооперация PIC/S с EMEA

58 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 58/90  Правила (guides) PH 1/97: Guide to GMP for Medicinal Products - в степени тождественно с руководством по GMP для EC, к основным различиям следует отнести: PIC/S пользуются понятием “авторизованное лицо”, в то время, как EC пользуется понятием “уполномоченное лицо” ссылки на директивы ЕС были аннулированы PIC/S не охватывает лекарственные средства для ветеринарии в настоящее время PIC/S не приняла приложения 4, 5 и 16 PIC/S - Правила  Pokyny (guides) PH 1/97: Guide to GMP for Medicinal Products - shodují se s pokyny GMP pro EC; mezi rozdíly patří: PIC/S používají pojmu „autorizovaná osoba“, kdežto EC používá pojmu „kvalifikovaná osoba“ odkazy na směrnice EU byly odstraněny PIC/S nepokrývá veterinární produkty v současnosti nejsou PIC/S přijaty doplňky 4, 5 a 16

59 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 59/90 PIC/S - Правила  Pokyny (guides) PE 005-1: GMP Guide for Blood Establishments PE 007-1: GMP Guide for Active Pharmaceutical Ingredients - shoduje se s doporučením ICH Q7A  Правила (guides) PE 005-1: GMP Guide for Blood Establishments PE 007-1: GMP Guide for Active Pharmaceutical Ingredients - данное руководство соответствует рекомендации ICH Q7A

60 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 60/90 PIC/S - Правила  Doporučení / Рекомендации (recomendations) PE 012-1: "Sterility Testing„ PH 2/95: "Quality System for Official Medicines Control Laboratories„ PI 002-1: Quality System Requirements for Pharmaceutical Inspectorates PI 006-1: "Validation Master Plan, Installation and Operational Qualification, Non-sterile Process Validation, Cleaning Validation„ PI 007-1: "Validation of Aseptic Processes„ PI 014-1: Isolators used for Aseptic Processing and Sterility Testing

61 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 61/90 PIC/S - Правила  SOP a vysvětlující pokyny / СОП и пояснительные указания (explanatory notes) PI 005-1: Guidance on Parametric Release PI 005-1: Guidance on Parametric Release PI 009-1: Aide-Memoire on the Inspection of Utilities PI 009-1: Aide-Memoire on the Inspection of Utilities PI 010-1: SOP - Procedure for Handling Rapid Alerts and Recalls Arising from Quality Defects PI 010-1: SOP - Procedure for Handling Rapid Alerts and Recalls Arising from Quality Defects PE 008-1: Explanatory Note for Industry on the Preparation of a Site Master File

62 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 62/90 PIC/S – výhody členství / выгоды членства  pro regulační orgány efektivnější využití inspekčních prostředků školení inspektorů (semináře, program společných návštěv) prosazování harmonizace inspekcí GMP zdokonalování inspekčních systémů a postupů sdílení informací a zkušeností mezi inspektory  для надзорных органов повышение эффективности использования возможностей инспектирования подготовка инспекторов (семинары, программа общих визитов) продвижение гармонизации инспекций по GMP усовершенствование систем и методов инспектирования обмен информацией и опытом между инспекторами

63 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 63/90 PIC/S – výhody členství / выгоды членства  pro průmysl snížení duplikací inspekcí úspory nákladů usnadnění exportu rozšířený přístup na trhy  для промышленности снижение повторяемости инспекций экономия средств облегчение экспорта расширенный доступ на рынки

64 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 64/90 FDA – Food and Drug Administration  v roce 1927 "Úřad pro správu potravin, léčiv a insekticidů„ FDA od roku 1931  má výkonnou pravomoc v oblasti registrace léčiv udělování licencí  provádí inspekční činnost zaměřenou na domácí a zahraniční výrobce a dodavatele, kteří chtějí uvádět léčiva na trh v USA  в 1927 году "Комитет по пищевым продуктам и лекарственным средствам„ с 1931 года стал FDA  наделен исполнительными правомочиями как в области регистрации лекарственных средств так и в области выдачи лицензий  занимается масштабной инспекционной деятельностью, направленной не только на отечественных производителей, но также и на всех зарубежных производителей и поставщиков, которые вывести лекарственные средства на рынок США

65 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 65/90 FDA - Регистрация лекарственных средств IND, Investigational New Drugs не прошедшие испытания, новые лекарственные препараты dosud nevyzkoušená nová léčiva NDA, New Drug Applications заявления на новые лекарственные средства žádosti o nová léčiva ANDA, Abbreviated New Drug Applications сокращенные заявления на новые лекарства zkrácené žádosti o nová léčiva DMF, Drug Master File

66 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 66/90 FDA - деятельность выдача лицензий отечественным производителям и поставщикам Udělování licencí domácím výrobcům a dodavatelům

67 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 67/90 FDA - деятельность Контрольная деятельность:  лекарственных средств для людей  substance (BPC)  ветеринарной медицинской продукции  биологической продукции  пищевых продуктов и пищевых добавок  средств здравоохранения  токсических веществ Inspekce výrobců  humánní léčiva  substance (BPC)  veterinární léčiva  biologické produkty  potraviny a potravinové doplňky  zdravotnické prostředky  toxické látky

68 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 68/90 FDA - структура Commissioner of Food and Drug CDER Center for Drug Evaluation and Research CBER Center for Biologics Evaluation and Research CFSAN Center for Food Safety and Applied Nutrition NCTR National Center for Toxicological Research CDRH Center for Devices and Radiological Health CVM Center for Veterinary Medicine

69 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 69/90 FDA – inspekční pokyny / указания по контролю  Biotechnology Inspection Guide  Guide to Inspections of Bulk Pharmaceutical Chemical  Guide to Inspections of High Purity Water Systems  Guide to Inspections of Microbiological Pharmaceutical Quality Control Labs  Guide to Inspections of Pharmaceutical Quality Control Laboratories  Guide to Inspections of Validation of Cleaning Processes  Guide to Inspections of Dosage from Drug Manufacturers-cGMP’s  Guide to Inspections of Oral Solid Dosage Forms Pre/Post Appr. Issues

70 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 70/90 FDA – inspekční pokyny / указания по контролю  Guide to Inspections of Sterile Drug Substance Manufacturers  Guide to Inspections of Topical Drug Products  Guide to Inspections of Oral Solutions and Suspensions  Guide to Inspections of Computerised Systems in the Food Processing Industry  Guide to Inspections of Foreign Medical Device Manufacturers  Guide to Inspections of Foreign Pharmaceutical Manufacturers  Inspection Technical Guide

71 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 71/90 FDA – pokyny pro výrobce указания для производителей  Good Laboratory Practice Regulations  Guideline for Submitting Samples and Analytical Data for Methods Validation  Guideline on General Principles of Process Validation  Guideline on Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing  Guideline for Drug Master File

72 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 72/90 Japan ICH International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceutical for Human Use Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registraci farmaceutických výrobků pro humánní použití Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтической продукции для людей USA EU

73 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 73/90 ICH  Committee on Proprietary Medicinal Products (CPMP)  European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations (EFPIA)  Ministry of Health and Welfare, Japan (MHW)  Japan Pharmaceutical Manufactures of Association (JPMA)  US Food and Drug Administration (FDA)  Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) существуют: WHO, EFTA и Canada

74 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 74/90 ICH - цель  более экономичное использование человеческих животных материальных ресурсов  аннулирование лишних задержек в общем развитии  доступность новых лекарственных средств при соблюдении всех гарантий качества, эффективности и безопасности  ekonomické využití zdrojů lidí zvířat materiálů  eliminace zbytečných prodlev v celkovém rozvoji  dostupnost nových léčiv při dodržení všech záruk kvality, účinnosti a bezpečnosti

75 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 75/90 ICH - Expert Working Groups Safety решает вопросы доклинической токсичности и соответствующих тестов otázky předklinické toxicity Efficacy занимается программами клинических исследований и мониторинга безопасности programy klinického testování a monitorování bezpečnosti

76 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 76/90 ICH - Expert Working Groups Multidisciplinary решает вопросы коммуникации по контролю и планирование изучения токсичности с учетом клинических исследований regulační komunikace a plánování studií toxicity v klinických studiích Quality решает вопросы фармацевтических разработок и спецификаций farmaceutický vývoj a specifikace

77 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 77/90 ICH - proces harmonizace Technická diskuse (EWG) Konsenzus regulačních autorit (USA, EU, Japan) Konzultace v ICH Finalizace textu a schválení ICH Implementace národními autoritami

78 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 78/90 ICH - процесс гармонизаци е техническое обсуждение (EWG) консенсус государственного надзора (USA, EU, Japan) консультация в рамках ICH оформление текста и утверждение ICH принятие национальными органами

79 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 79/90 ICH – pokyny / у казания Q1A(R): Stability Testing of New Drugs and Products Q1B Photostability Testing Q1C: Stability Testing for New Dosage Forms Q1D: Bracketing and Matrixing Designs for Stability Testing of Drug Substances and Drug Products Q1E: Evaluation of Stability Data Q1F: Stability Data Package for Registration in Climatic Zones III and IV

80 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 80/90 ICH – pokyny / у казания Q2A Validation of Analytical Procedures: Definitions and Terminology Q2B Validation of Analytical Procedures: Methodology Q3A(R): Impurities in New Drug Substances Q3B(R): Impurities in New Drug Products Q3C Impurities: Residual Solvents Q4: Pharmacopoeial Harmonisation

81 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 81/90 ICH – pokyny / у казания Q5A Viral Safety Evaluation Q5B Genetic Stability Q5C Stability of Products Q5D Cell Substrates Q6A Specifications: Chemical Substances Q6B Specifications: Biotechnological Substances Q7A Good Manufacturing Practice for Active Pharmaceutical Ingredients"

82 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 82/90 World Health Organization, WHO (ВОЗ)  в 1948 году как один из органов Организации объединенных наций  организована посредством секретариата и региональных учреждений в отдельных регионах мира  v roce 1948, jako orgán Organizace spojených národů  je organizována prostřednictvím sekretariátu a regionálními úřady v jednotlivých oblastech světa

83 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 83/90 World Health Organization, WHO (ВОЗ)  strategické cíle WHO redukce nadměrné úmrtnosti, chorob a neschopnosti podpora zdravého životního stylu a redukce rizikových faktorů rozvoj zdravotnických systémů provádění politiky a vytváření institucí pro efektivní zdravotnictví  К стратегическим целям ВОЗ относятся: снижение смертности, заболеваемости и нетрудоспособности поддержка здорового образа жизни и уменьшение факторов риска развитие систем здравоохранения проведение политики и создание учреждений эффективного здравоохранения

84 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 84/90  создает и руководит работой комиссий экспертов, которые издают указания и отчеты  например WHO/PHARM/93.562 „Guidelines on the Validation of Manufacturing Processes“  для области GMP ВОЗ выпустила собственные указания, которые сравнимы с европейскими и американскими World Health Organization, WHO (ВОЗ)  expertní komise vydávají pokyny a zprávy např. WHO/PHARM/93.562 "Guidelines on the Validation of Manufacturing Processes„  pro GMP vydala WHO pokyny srovnatelné s EU či USA

85 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 85/90 International Society for Pharmaceutical Engineering ISPE  предоставлении доступа к практике фармацевтическим техникам  подготовке программ обучения  сборе и обобщении современного практическогоопыта  предоставлении информации и разработке правил технически указани - FDA технические указание - FDA  poskytovat praktický přístup farmaceutickým technikům  připravovat výukové programy  sbírat a zobecňovat současné praktické zkušenosti  poskytovat informace a vytvářet předpisy

86 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 86/90 ISPE - Указания Volume 1: Bulk Pharmaceutical Chemical Facilities Výrobní jednotky pro nerozplňované farmaceutické chemikálie Производственные единицы нерасфасованного фармацевтического химиката Volume 2: Oral Solid Dossage Forms Orální pevné lékové formy Твердые лекарственные формы для приема внутрь Volume 3: Sterile Manufacturing Facilities Výrobní jednotky pro sterilní výrobu Производственные единицы для стерильного производства GAMP

87 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 87/90 ISPE - Указания Volume 4: Water and Steam Systems Vodní a parní systémy Системы воды и пара Volume 5: Commissioning and Qualification Guide Pokyny pro předávání a kvalifikace Указания по передачи и квалификации

88 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 88/90 Parenteral Drug Association - PDA  совместные заседания и координацию деятельности с FDA  тренинг персонала в областях GMP  исследование специфических процессов, связанных с производством лекарственных средств  společná zasedání a koordinaci činností s FDA  trénink personálu v oblastech GMP  výzkum specifických procesů spojených s výrobou léčiv

89 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 89/90 Parenteral Drug Association - PDA  издание научных и технических отчетов для решения различных областей GMP  издание отчетов и публикаций с конференций  издание литературы по GMP  vydávání vědeckých a technických zpráv pro řešení různých oblastí GMP  vydávání zpráv a publikací z konferencí  vydávání literatury pro GMP

90 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 90/90 PDA - Technical Reports No. 1 ”Validation of Steam Sterilization Cycles” No. 3 ”Validation of Dry Heat Processes Used for Sterilization and Depyrogenation” No.8 „Parametric Release of Parenteral Solutions Sterilized by Moist Heat Sterilization” No. 11 ”Sterilization of Parenterals by Gamma Radiation” No. 13 ”Fundamentals of a Microbiological Enviromental Monitoring Program” No. 18 ”Validation of Computer-Related Systems” No. 21 ”Bioburden Recovery Validation” No. 22 ”Process Simulation Testing for Aseptically Filled Products”

91 Legislative 11/2002 Z.Pavelek: Legislativa regulace léčiv GMP01_V4_R.ppt 91/90 PDA - Technical Reports No. 25 "Blend Uniformity Analysis: Validation and IPC“ No. 26 ”Sterilizing Filtration of Liquids” No. 27 ”Pharmaceutical Package Integrity” No. 29 ”Points to Consider Cleaning Validation” No. 30 ”Parametric Release of Sterile Pharmaceuticals Terminally Sterilized by Moist Heat” No. 31 ”Validation and Qualification of Computerized Laboratory Data Acquisition Systems” No. 32 "Auditing of Suppliers Providing Computer Products and Services for Regulated Pharmaceutical Operations” No. 33 „Evaluation, Validation and Implementation of New Microbiological Testing Methods”


Stáhnout ppt "Legislative Legislativa regulace léčiv Правила государственного контроля качества и безопасности лекарственных средств Zdeněk Pavelek 11/2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google