Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP"— Transkript prezentace:

1 Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP
Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity Již v roce 1707 byla v Praze založena Česká stavovská inženýrská škola. Na základě projektu Františka Josefa Gerstnera, který vycházel z modelu Pařížské polytechniky, byla v roce 1806 přeměněna na Český stavovský polytechnický ústav, pražskou polytechniku. Pražská polytechnika se původně skládala z matematického a chemického oddělení a od svého založení až do roku 1870 sídlila v budově Svatováclavského semináře v dnešní Husově ulici. Vzrůstající poptávka po znalostech o surovinách sklářského a železářského průmyslu byla podnětem k založení mineralogického oboru, který od poloviny 19. století vychovával i geologické odborníky pro rozsáhlé stavby silnic a železnic. První profesor mineralogie na pražské polytechnice, František Xaver Maxmilián Zippe, zde založil v první polovině 19. století mineralogickou sbírku, kterou pečlivě doplňovaly generace učitelů Vysoké školy chemicko‑technologické a jejich předchůdců. Tato sbírka je po sbírce Národního muzea druhou nejcennější kolekcí minerálů v České republice. V roce 1863 se polytechnika změnila na samostatnou vysokou školu řízenou rektorem a v roce 1869 se rozdělila na německou a českou část. Česká část pražské polytechniky přesídlila od roku 1874 do nové budovy na Karlově náměstí a v roce 1879 byla přejmenována na Českou vysokou školu technickou v Praze. V roce 1920 byl název školy změněn na České vysoké učení technické (ČVUT). Mezi nejznámější profesory ČVUT patřil František Běhounek, který byl doktorandem Marie Curie‑Sklodowské a zúčastnil se výpravy k severnímu pólu pod vedením Umberta Nobile. AV ČR

2 ERA – EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR http://ec. europa
V roce 2000 Rozhodnutí EU o vybudování ERA Lisabonská strategie – podpora znalostí, vyšší kvality života, vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti Společenství Výzkum, vzdělávání a inovace = trojúhelník znalostí publikována (i v češtině) Zelená kniha pro Evropský výzkumný prostor, stanovuje nové perspektivy výzkumu vývoje a inovací v EU – veřejná debata, jak vytvořit jednotný a atraktivní ERA pro potřeby vědců, Společenství, komerční sféry a občanů Komise a členské státy spouštějí nové iniciativy jak rozvíjet ERA Německé předsednictví – doporučení využít investice ze Strukturálních fondů pro účely výzkumu a inovací Provázanost strukturálních a komunitárních fondů AV ČR

3 Komunitární programy ES pro VaVaI http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
Ŕešitel Pro všechny, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi – bez omezení, od fyzických osob až po velké podniky Řeší zpravidla mezinárodní konsorcium řešitelů Výše příspěvku Komise na projekt a jeho aktivity se řídí Rámcem Společenství pro státní podporu VaV (2006/C 323/01) Pravidly daného komunitárního programu PRINCIPY SPOLEČENSTVÍ SE MNOHDY LIŠÍ OD ČESKÝCH PRINCIPŮ AV ČR

4 7.Rámcový program Rozpočet 7.RP na období 2007-2013 je 53 mld.€
Orgány EK odpovědné za VaVaI jsou DG R, DG INFSO, DG TREN, DG ENTER , JRC Právní rámec: Rozhodnutí evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/EC o 7. RP pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Nařízení EP a ER č. 1906/2006 o pravidlech účasti podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v 7. RP a pro šíření výsledků výzkumu Zapojením českých organizací do projektů 7. RP získáme nejen finanční prostředky, ale i možnost kvalitněji rozvíjet své vědecké a vzdělávací činnosti v mezinárodní spolupráci AV ČR

5 Informační servis Společenství o 7. RP http://cordis. europa
AV ČR

6 Členění 7. RP COOPERATION Spolupráce 32,2 mld € IDEAS Myšlenky
Nadnárodní spolupráce v tématických oblastech Health, Food_Agri_Bio, ICT, NMP, Energy, Enviroment, Transport, Socio-econom-humanity, Space, Security „demand driven research“ 32,2 mld € IDEAS Myšlenky Hraniční výzkum ve všech vědeckých a technických oborech investigator driven research 7,5 mld € PEOPLE Lidé Rozvoj vědecké kariéry, lidské zdroje, mobilita Initial training, Life long training, Academia-Industry, International dimensin, Specific Actions 4,6 mld € CAPACITIES Kapacity Výzkumné infrastruktury, výzkum pro MSP, rozvoj znalostí a vědeckých středisek v regionech a podpora vědy ve společnosti 4,2 mld € EUROATOM Fusion, Fission 2,75 mld € JRC Joint Research Centre 1,7 mld € AV ČR

7 Režimy financování projektů 7. RP http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#funding
Evropská komise PŘISPÍVÁ (contribution) na řešení projektu náhradami způsobilých nákladů (ex-post) ZÁSADA NEZISKOVOSTI Výše příspěvku závisí na typu prováděné aktivity a na typu subjektu, který žádá o příspěvek Různé režimy financování (funding schemes) COOPERATION – od 50 % do 100 %, dle aktivity CP - kolaborativní projekty (RTD, DEMO,OTHER, MNG) NoE- sítě excelence (RTD, OTHER,MNG) CSA specifické a podpůrné akce (OTHER, MNG) IDEAS – podpora hraničního výzkumu – 100% refundace, PEOPLE – podpora vzdělávání a kariérního růstu výzkumníků stanovené fixní sazby pro dané kategorie výzkumníků, 100 % CAPACITIES - výzkum pro potřeby specifických skupin (MSP) včetně možnosti zapojení Evropské Investiční banky – kombinace předešlého AV ČR

8 Odlišnosti principů veřejného financování
České Evropského Společenství Zákon 130/2002 o VaV, dvě NV o Institucionální a účelové podpoře Rámec Společenství – slučitelnost veřejné podpory se společným trhem Uznané náklady Kč Způsobilé náklady € Dotace na řešení projektu předem Příspěvek na způsobilé náklady, ex post Poskytnutí finančních prostředků ve výši uznaných nákladů předem na investiční a neinvestiční náklady, na konci každého kalendářního roku vyrovnání se státním rozpočtem Náklady projektu návrh projektu - v rozpočtu odhad v grantové dohodě - limit cash flow projektu - předfinancování účtujeme Komisi pouze náklady skutečné po ukončení projektu uznané náhrady Kalendářní rok Fiskální rok – odlišný od kalendářního AV ČR

9 Běh projektu Co je naše starost a zodpovědnost?
Podání návrhu na základě podmínek vypsané výzvy EPSS - Electronic proposal submission service URF, validace existence a právního statutu organizace, PIC, LEAR Letter of Intent PSFs – Proposal Submission Forms Part A (A1, A2, A3), Part B Vyjednávání o uzavření grantové a konsorciální dohody (GA, CA), NEF – negotiation facility GPFs – Grant preparation forms, A1 – A3, A4, A2.5 -Commitment Zahájení řešení projektu (dle data v GA) - kick-off meeting Work packages, Efforts, Deliverables, Milestones Účetnictví a personální evidence Reporting periods – vykazovací období Financial reports, Time Sheets, Audit Activity report, Management report 5 let po ukončení Využití a udržitelnost dosažených výsledků a cílů Archivace smluvních, účetních, personálních dokumentů a zpráv projektu AV ČR

10 Výzvy k podávání návrhů projektů
Vyhledání partnerů mezinárodního konsorcia, Zpracování návrhu Administrativní a vědecká část Podání návrhu AV ČR

11 Veřejná soutěž - výzvy na podávání projektů http://cordis. europa
AV ČR

12 Letter of intent / Commitment Letter
Herewith, Institute of Chemical Technology, Prague, represented by vicerector for Science and Research doc. Ing. Milan Pospisil, CSc. and project team leader doc. Ing. Ivan Novak CSc confirms its intention to participate in the international cooperation project granted by: of the programme: entitled: topic: the above mentioned partner’s contribution(s) will mainly be in: the project proposal will be submitted by: We confirm our intention to participate in the above mentioned project in case the proposal will be accepted. Signature:…………………………. Vicerector for Science and Research Prague, AV ČR

13 Registr účastníků projektů URF zjednodušení administrativy projektů
Zařazení organizace účastnící se projektu do URF - Unique Registration Facility Od pro projekty řešení v období 7. RP - DG R, DG INFSO, DG TREN, DG Energy Projekty programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme - DG Competition Proces ověřování a uchovávání identifikačních údajů o existenci organizace právním statutu organizace o metodě stanovení nepřímých nákladů projektu Je odděleno od procesu podávání návrhů projektů Na základě ověření/validace je každé organizaci přidělen vlastní PIC – Participant Identification Code AV ČR

14 URF- Unique Registration Facility https://ec. europa
Zaregistrujte se Validace statutu organizace Participant Identification Code (PIC) Legal Entity Appointed Representative (LEAR) AV ČR

15 Unique Registration Facility – URF https://ec. europa
AV ČR

16 EPSS https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp
AV ČR

17 PART B - vědecká část projektu
Prostudujte si příslušné části WORK PROGRAMMu Plánujte aktivity RTD, DEMO, OTHER, MNG Work Packages - WP – rozčlenění aktivit a odpovědností Deliverables – cíle v jednotlivých WP - CO Milestones – časové milníky, harmonogram - KDY Efforts – person/months – pracovní fond – výkon - KOLIK Neopomíjejte management, duševní vlastnictví, diseminační akce Pište stručně, výstižně, to co se po Vás chce, omezená kapacita Zkontrolujte si podle Self-evaluation Form Účastník odesílá mailem koordinátorovi (word, excel,..) Upload v pdf do PART B EPSS provádí koordinátor Nakonec – Submit Proposal – NE až na poslední chvíli AV ČR

18 AV ČR

19 AV ČR

20 AV ČR

21 Indikativní rozpočet pro CP projekt
AV ČR

22 Když je projekt úspěšný a schválený k financování
Vyjednávání o uzavření Grantové dohody s Evropskou komisí Konsorciální dohody mezi účastníky AV ČR

23 Vyjednávání s Evropskou komisí (EK) o uzavření grantové dohody (GA) projektu
Pokud je návrh projektu přijat k řešení, je třeba uzavřít s EK grantovou dohodu (GA) O podmínkách GA jedná s Komisí v zastoupení konsorcia účastníků koordinátor projektu Vyjednávání probíhá nejprve on-line přes webovou aplikaci NEF- Negotiation Facility (https://webgate.ec.europa.eu/nef/ ) Komunikačním nástrojem v aplikaci NEF je sada formulářů GPF – Grant Preparation Forms Identifikační údaje organizace se automaticky nahrávají z registru URF do formulářů GPF na základě čísla PIC Po vyplnění všech on-line formulářů proběhne jednání mezi koordinátorem a zástupci Komise obvykle v Bruselu (nebo jen on-line) AV ČR

24 Co obsahuje sada formulářů GPF
Identifikace řešeného projektu A 1- Our project Identifikace každého účastníka, který přistupuje ke GA A 2.1, A 2.2 – Who we are A 2.3 – Authorised representative A 2.4 – How to contact us Prohlášení o závazku účastnické organizace řešit projekt, podepsané jejím statutárním zástupcem A 2.5 – Our Commitment A 2.6 – Data protection and coordination role (pouze koordinátor) Rozpočet nákladů na řešení projektu a stanovení výše příspěvku EK A 3.1 What it costs – one form per participant A 3.2 What it costs – one form per project A 4 Bank account (pouze koordinátor) A 5 Reporting periods AV ČR

25 On-line vyjednávání s Komisí - NEF gate https://webgate. ec. europa
AV ČR

26 Uzavření Grantové dohody s EK
Po předložení a vyjasnění všech informací o obsahu a rozpočtu zahajovaného projektu předloží Komise koordinátorovi zpracovanou Grantovou dohodu První podepisuje koordinátor, pak Komise Účastníci projektu přistoupí ke GA podepsáním Annexu IV-Form A V GA je stanoveno v článku 3 datum zahájení a délka projektu (v měsících) v článku 4 rozdělení projektu na hodnotící období ( P1, Px) v článku 5 výše finančního příspěvku Evropské komise na projekt Modelová GA včetně příloh je i v češtině na webu: Účastníci projektu mezi sebou uzavírají ještě Konsorciální smlouvu Všechny důležité právní dokumenty a průvodce naleznete na AV ČR

27 GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA)
Evropská komise, DG… GRANTOVÁ DOHODA (Grant Agreement, GA) Přílohy ke GA I, II, III, Form A, B,C,D,E KONSORCIUM Účastíci (příjemci) P,R,S,T, ČR VŠ/VVI, X,Y,Z Koordinátor Konsorciální dohoda Annex I- Popis práce projektu (Description of work), Annex II – Všeobecné podmínky Grantové dohody, Annex III - Specifická ujednání vztahující se k určitému typu projektu, Annex IV- FORM A – přistoupení účastníka ke Grantové dohodě, Annex V- FORM B – přistoupení nových účastnsíků ke Grantové dohodě, Annex VI- FORM C - finanční výkaz vyúčtování projektu za dané hodnotící období Annex VII- FORM D – osvědčení o finančním výkazu nebo FORM E – osvědčení o metodologii AV ČR

28 Zahájení řešení projektu, odpovědnosti organizace a výzkumníků
Výzkumníci Work packages, Efforts, Deliverables, Milestones Organizace Právní, finanční, personální a administrativní aspekty AV ČR

29 RIZIKO účasti v projektu 7. RP nutná součinnost organizace s výzkumníky
Výzkumníci řeší odborné záležitosti Striktně plní úkoly stanovené v pracovních balíčcích (WP) Annexu I (Description of work) Co není v Annexu I Komise nezaplatí Organizace Eviduje a uchovává smluvní dokumenty projektu Vede účetnictví (na odděleném účtu), obstarává audity Uzavírá pracovní smlouvy a vede personální evidenci Umožní financování projektu od okamžiku jeho zahájení Kontroluje výzkumníka, že se chová způsobile AV ČR

30 Dobrá praxe z VŠCHT Praha – Záznam o projektu
AV ČR

31 Smluvní dokumenty projektu http://cordis. europa
Grantová dohoda (GA) – Komise a koordinátor Annex I – popis práce projektu (Description of work), Annex II – všeobecné podmínky GA, Annex III – zvláštní ujednání vztahující se k projektu, FORM A – souhlas příjemců s přistoupením ke GA, FORM B – žádost s přistoupením nových příjemců k GA FORM C – finanční výkaz způsobilých nákladů a příjmů projektu za dané hodnotící období FORM D – certifikát finančního výkazu FORM E – certifikát metodologie AV ČR

32 Způsobilé a nezpůsobilé náklady projektu přímé a nepřímé náklady
Osobní (včetně odvodů) – Time Sheet – produktivní hodiny, sazba za hodinu Cestovní náklady bez DPH Spotřební  náklady bez DPH Dlouhodobý majetek bez DPH Subkontrakty - nejsou moc podporovány, musí být v návrhu projektu Nepřímé náklady vázající se k danému projektu (režie) 6. RP 20 % z přímých dodatečných nákladů 7. RP Cooperation  - u projektů které zahrnují výzkum a vývoj 60% z přímých nákladů, u projektů které nezahrnují výzkum a vývoj 7% z PN, přechod na Full cost model,  u IDEAS – 20 %, u Marie Curie 10 % Nezpůsobilé náklady projektu - musíme platit ze svého, ne z režie !! Nepřímé daně (např.  DPH), cla,dlužné úroky, kurzovní ztráty, a další Projekty PEOPLE – mobility Marie Curie - Komise má stanoveny pevné sazby na vyplácení příspěvku na projekt v závislosti na počtu člověkoměsíců a kategorií zapojených výzkumníků AV ČR

33 Různé refundační sazby pro různé aktivity specifický program COOPERATION
AV ČR

34 Vysvětlivky k výším náhrad
Celkové způsobilé náklady projektu jsou takové náklady, které vznikly účastníkovi při činnostech uvedených v Annexu I Grantové dohody (v popisu práce projektu) v průběhu řešení, to je doby trvání projektu. Skládají se z přímých způsobilých nákladů, nepřímých způsobilých nákladů (režií) a subkontraktů. (*) RTD- Research and technological development -výzkum a technologický rozvoj - činnosti směřující k vytváření nových znalostí, technologií a výrobků, včetně managemnetu výzkumu a vývoje. Zahrnuje též provozní aktivity vázající se přímo k ochraně nových znalostí. DEMO - Demonstration activities – demonstrační aktivity činnosti k prokázání realizovatelnosti nové technologie, testování nových výrobků (prototypy, pilotní výrobní linky aj.), nikoliv komerční účely. (**) OTHER -Other activities - jiné aktivity - manažerské, školící, vzdělávací, koordinační, integrační aktivity, šíření získaných poznatků, publikační činnost, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, odborné studie, odborná příprava a školení. Není možné zahrnout činnosti komerčního charakteru MNG - Management – řízení konsorcia, právní, etický, finanční a administrativní management týkající se celého konsorcia, včetně auditů finančních, metodologie, uplatňování výzev v rámci projektu, atd. (***) Pro účastníky, kterými jsou, neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a malé a střední podniky. (Náhrada nepřímých způsobilých nákladů (režií) těchto účastníků v projektech zahrnujících výzkum a vývoj může činit 60 % z přímých nákladů). (****) Náhrada nepřímých způsobilých nákladů (režií) v případě koordinačních a podpůrných akcí (CSA) může dosáhnout maximálně 7% přímých způsobilých nákladů bez subdodávek AV ČR

35 Český právní rámec VaV a 7. RP
Z. č. 171/2007 Sb. z , kterým se mění z. č. 130/2002 Sb., novela umožní podle § 4 odst. 5, písm. c) hradit finanční podíly z veřejných prostředků ČR na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve VaV, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek na řešení projektu nařízení vlády č. 67/2008 Sb. z , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře VaV novela § 1 odst. 7 stanovuje náležitosti při poskytování institucionální podpory na úhradu finančního podílu ČR Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI (2006/C 323/01) stanoví podmínky pro slučitelnost veřejné podpory se společným trhem a podmínky za kterých je veřejnou podporu možno realizovat nařízení vlády č. 83/2008 Sb. upravuje způsob stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech v souladu s novým Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Reforma systému VaVaI v ČR, novela zákona č. 130/2002 Nutno jednat s MF – Vyhláška MF č. 52/2008 AV ČR

36 MŠMT – podpora v mezinárodních projektech 3. kolo - do 23. 10
AV ČR

37 Reporting periods – vykazovací období
Organizace Financial reports, Audit Výzkumníci Time Sheets, Activity report, Management report AV ČR

38 Reporting periods – vykazovací období
Jsou jasně definované v Grantové dohodě, čl. 4 Bývají 12 nebo 18 měsíců, nekryjí se s kalendářním rokem Termín k odevzdání zpráv 45 dnů (60 dnů závěrečná) Komise poskytuje předfinancování (160 % z průměru na 1 období), peníze jsou však Komise (pozor na úroky) Platební podmínky stanoveny ve smlouvě čl. 6 (zádržné, odvod do garančního fondu) Jistotu, že dostanete zaplaceno, máte až po ukončení projektu a schválení všech „deliverables“ Při nesplnění nebo vyčerpání nezpůsobilých nákladů Komisi vracíte prostředky, i když už jste je utratili AV ČR

39 Typy zpráv – jsou v angličtině
Activity report Management report Financial report (Form C), Zdůvodnění čerpání s rozdělením na kategorie Výkazy odpracovaných člověkoměsíců Audit - osvědčení o finančním výkazu Reporty jsou Periodic Summary Vše musí mít logiku a musíte si umět obhájit v návaznosti na Annex I jak práci, tak spotřebovaný časový fond a způsobilost vynaložených nákladů AV ČR

40 SESAM - reporting tool https://webgate. ec. europa. eu/sesam/login. do
AV ČR

41 FORM C – Financial Statement
Podepisuje výzkumník a finanční vedoucí organizace AV ČR

42 Ukončení projektu + 5 let poté
Organizace Archivace smluvních, účetních, personálních dokumentů Výzkumníci Využití a udržitelnost dosažených výsledků a cílů a zpráv projektu AV ČR

43 Závěrečná zpráva a ukončení
Všechny zprávy musí být odevzdány do 60ti dnů po ukončení projektu Komise hodnotí projekt a případné nedostatky řeší s koordinátorem Někdy se projekt prodlouží, ale Komise nikdy nenavýší finanční prostředky Až když je vše v pořádku, Komise uvolní 10 % zádržného garanční fond pokud nebyl vyčerpán z důvodu selhání některého účastníka Do 5ti let po ukončení projektu může přijít kontrola Dvoru auditorů, pokud shledá nedostatky, vracíte peníze Při hrubé nekázni - sankce AV ČR

44 Jak na to všechno Organizace
Poradenská centra pro projekty – Smart administration tlak na tvůrce legislativy, přijmout principy Společenství Výzkumníci Nutná součinnost s ekonomickými, personálními odbory a s poradenskými centry již od návrhu projektu AV ČR

45 Na VŠCHT je KAMPUŠ – EUPRO OK 485 http://www. vscht
Kancelář pro Administrativní a Manažerskou Podporu Účasti vědeckých týmů VVŠ v 7. RP a 6. RP Řešení specifických potřeb výzkumníků a administrativy VVŠ Účast v 7. RP – riziko pro vědce i pro mateřskou organizaci Otevřené výzvy na podávání návrhů projektů 7.RP Dokumenty Společenství a odkazy týkající se 7. RP Jak sestavit návrh projektu, jak vyplnit formuláře    Nabídky auditorských, školících a poradenských agentur  Pořádané akce, účast na akcích, události  Účast vědeckých týmů VŠCHT Praha v projektech 7. a 6. RP EU   Diskusní fórum k harmonizaci českého práva VaVaI s právem evropským  Model nové kanceláře, metodiky k 7.RP AV ČR

46 Dobrá praxe z VŠCHT Praha
Díky fungování KAMPUŠ na VŠCHT Praha již přijato 8 projektů ze 7.RP, výše kontrahované ceny projektů € 5 projektů programu Cooperation - CL 2 projekty programu People – ITN, ERG 1 projekt program IDEAS - StG KAMPUŠ se stará o: kvalitní přípravu návrhů projektů komunikaci mezi výzkumníky, administrativou školy, koordinátory projektů a Evropskou Komisí zajišťuje vyjednávání o uzavření Grantových dohod zajistil validaci existence a právního statutu školy pro účely registrace v rejstříku URF a přidělení čísla PIC LEAR za VŠCHT v evropském registru URF je A. Mittnerová AV ČR

47 Mýty o 7. RP Přílišná administrativa ? - NE
Na množství přidělených peněz (54mld €) a počet a různorodost zapojených subjektů je to velmi jednoduchý a přehledný program s jasnými pravidly Složitosti vznikají v důsledku rozdílných principů financování českého VaV a Evropské komise Český systém není připraven na podílové financování Vedle úspěšných a schopných vědeckých pracovníků musíme mít rovněž schopné a informované administrativní pracovníky („smart administration“), kteří budou poskytovat řešitelům projektů veškerou možnou podporu a působit na sbližování principů ČR s EU Vysoké zapojení českých výzkumných týmů do projektů 7. RP a čerpání dostatečně vysokých finančních prostředků jsou imperativem dnešní doby ! Nutná provázanost mezi projekty Strukturálních fondů a Komunitárních programů ( 7.RP) AV ČR

48 V čem vyvinout iniciativy
Sjednocování českého názvosloví, definic pojmů s evropským pojetím. příklad: eligible costs – způsobilé, uznatelné, oprávněné, versus uznané náklady a mnohé další Přijetí principů Společenství týkajících se financování projektů Příspěvek na řešení projektu formou refundace určitého podílu způsobilých nákladů – ex post Pro pozitivní cash-flow projetu poskytování pre-financing, jež je však stále majetkem financiéra (Komise) Uznávání nákladů až po ukončení celého projektu, uvolnění zádržných a odvodů do záručního fondu Hodnocení projektů v jiných obdobích než je kalendářní rok (vazba na MF ČR) Zjednodušení kategorií nákladů, nerozlišovat zdroje na investiční a neinvestiční Přijmout různé výše režií, přechod na Full cost finanční model Stanovit nové principy pro mzdové náklady u VŠ a v.v.i. Zařadit do zákona o VaV i projekty na typů CSA a PEOPLE Poskytování zvýhodněných bankovních úvěrů na projekty AV ČR

49 Iniciativa ČR v rámci předsednictví EU?
Specifické pro univerzity a výzkumné instituce z nových členských zemí Jiné principy odměňování výzkumníků (Češi neznají sazby za produktivní hodiny) Bariéra širšího zapojení do projektů Rizikové pro mateřské organizace Brání přílivu excelence do nových zemí Dochází k odlivu mozků do EU15 a třetích zemí Postupně sladit s principy EU15 – nelze zvládnout ihned – apelovat na Dvůr auditorů a Komisi k respektování národních odlišností vzniklých v solidárních socialistických systémech, dosud neodbouráno. AV ČR

50 Děkuji za pozornost ! Ing. Anna Mittnerová VŠCHT Praha, oddělení VaV
AV ČR


Stáhnout ppt "Právní, finanční a administrativní aspekty projektů 7.RP"

Podobné prezentace


Reklamy Google