Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém financování územní veřejné správy. Fiskální federalismus zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími správními úrovněmi optimální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém financování územní veřejné správy. Fiskální federalismus zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími správními úrovněmi optimální."— Transkript prezentace:

1 Systém financování územní veřejné správy

2 Fiskální federalismus zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími správními úrovněmi optimální přiřazení příjmů, rozdělení odpovědnosti za zabezpečování a financování veřejných statků mezi jednotlivými články, či úrovněmi fiskálního systému

3 Financování nižších správních úrovní ( zejména samospráva) centralizovaný model – velmi nízká míra soběstačnosti nižších vládních úrovní (závislost na dotacích)  do jisté míry ČSSR decentralizovaný model – úplná míra finanční samostatnosti nižších vládních úrovní (vlastní daně, příjmy z majetku apod.)  čistá podoba těžko dosažitelná

4 Poznámky k financování samospráv v ČR  do roku 2001: daňové příjmy obcí závisely na výnosech daní z příjmů vybraných od poplatníků se sídlem či bydlištěm na území obce, významnou roli v něm rovněž hrála vazba na celookresní daňový výnos, což způsobovalo velké rozdíly v příjmech mezi stejně velkými obcemi a výraznou nestabilitu příjmů obcí v čase. Negativním důsledkem tohoto systému byla např. velká daňová konkurence mezi obcemi, kdy obce vracely podnikatelům část vybraných daní, aby je udržely na svém území  od roku 2001: důležitější než úspěšní podnikatelé v obci počet obyvatel – koeficienty atp. („honba za více obyvateli“)  potřeba oba přístupy správně vyvážit a zohlednit další možné ukazatele – jako např.rozloha obce, starší obyvatelé, školní děti, nadmořská výška …..

5 Struktura příjmů obcí a krajů Vlastní zdroje - daňové příjmy – sdílené, výlučné - nedaňové příjmy - kapitálové příjmy Další zdroje - dotace – investiční, neinvestiční

6 Daňové příjmy procentický podíl na výnosech z daní upravuje Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní sdílené daně - jejich výše není podmíněná velikostí daňového výnosu na území vymezeném pro výkon územní samosprávy, uplatňuje se zde solidární princip výlučné daně - jsou dány výší výnosu z příslušného území samosprávy

7 Struktura daňových příjmů obcí – sdílené daně Sdílené daně jsou tvořeny 21,4% podílem na výnosech: daně z přidané hodnoty daně z příjmu právnických osob (pokud není poplatníkem obec nebo kraje) daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 60% daně z příjmu fyzických osob z podnikání (do 31.12.2007 činil podíl obcí  20,59%)

8 Stanovení daňových příjmů ze sdílených daní pro konkrétní obec Součet tří položek: 1)podíl prostého počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel všech obcí v ČR – 3% 2)podíl výměry dané obce na celkové výměře všech obcí v ČR - 3% 3)podle počtu obyvatel obce upraveného koeficientem – 94% zvláštní koeficienty – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň  ostatní obce dle tabulky koeficientů postupných přechodů 

9  ad. 3) dle počtu obyvatel upraveného koeficientem pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň poměr násobku příslušného přepočítacího koeficientu připadajícího na obec (Prahu, Brno, Ostravu nebo Plzeň) a počtu obyvatel obce k součtu násobků přepočítacích koeficientů a počtu obyvatel připadajících na Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň a ostatní obce v ČR, vyjádřeného v % a násobeného koeficientem 0,94. Přepočítací koeficienty Hlavní město Praha4,2098 Plzeň2,5273 Ostrava2,5273 Brno2,5273 Ostatní obce ČR1,0000

10  ad 3) ostatní obce poměr násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v % a násobeného koeficientem 0,94 a dále násobeného celkovým %, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní obce Obce s počtem obyvatel od – do obyvatel Koeficienty postupných přechodů Násobek postupných přechodů 0 – 3001,00001,0000 x počet obyvatel obce 301 – 5 0001,0640300 + 1,0640 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 300 5001 – 30 0001,38725 300,8+1,3872 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 5 000 30 001 – a více1,762939 980,8 +1,7629 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000

11 Stanovení daňových příjmů ze sdílených daní pro obce od roku 2001 do 31.12.2007 podle počtu obyvatel – 100% přepočítáno podle koeficientů  kritizované prvky:  vysoká váha koeficientů velikostních kategorií při přerozdělování celkových daňových příjmů ze sdílených daní obcím - jednalo se o jediné kritérium pro přerozdělení sdílených daní  velký rozdíl v koeficientech velikostních kategorií mezi největšími a nejmenšími obcemi  skokové přechody mezi velikostními kategoriemi

12 Koeficienty velikostní kategorie obce (do 31.12.2007)

13 Výnosy ze sdílených daní podle nového a starého přepočtu dle velikostních kategorií obcí Zdroj: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely Zákona 243/2000 Sb.

14 Přehled počtu obcí podle počtu obyvatel

15 Struktura daňových příjmů obcí – výlučné daně daně z nemovitostí daně z příjmu právnických osob za předpokladu, že poplatníkem je příslušná obec Motivační prvky pro obce (výlučné části daní): (motivace pro podporu podnikání a zaměstnanosti ze strany obcí) 30% podíl na dani z příjmu fyzických osob z podnikání rozdělovaný podle místa bydliště podnikatele 1,5% podíl na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků rozdělený podle poměru počtu zaměstnanců v obci k 1. prosinci předcházejícího roku k počtu zaměstnanců ve všech obcích České republiky

16 Struktura daňových příjmů krajů Sdílené daně jsou tvořeny 8,92% podílem na výnosech: daně z přidané hodnoty daně z příjmu právnických osob, pokud není poplatníkem kraj daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 60% daně z příjmu fyzických osob z podnikání Výlučným daňovým příjmem kraje je: daň z příjmu právnických osob za předpokladu, že poplatníkem je příslušný kraj

17 Podíl krajů na % části celostátního výnosu

18 Zdroj:http://cds.mfcr.cz

19 Daňové příjmy krajů a obcí v ČR v roce 2006 Daňový příjem krajeobceCelkem Daň z přidané hodnoty19,645,264,8 Daň z příjmů právnických osob celkem13,335,849,1 Daň z příjmů právnických osob1330,143,1 Daň z příjmů právnic. osob plac. kraji a obcemi0,35,76 Daň z příjmů fyzických osob celkem11,734,145,8 Daň z příjmů fyzických osob -- zvláštní sazba0,61,42 Daň z podnikání celkem17,78,7 daň z podnikání -- sdílená část výnosů12,23,2 daň z podnikání -- 30 % dle místa vzniku 5,5 Daň ze závislé činnosti celkem10,12535,1 daň ze závislé činnosti -- sdílená část10,123,333,4 daň ze závislé činnosti -- 1,5 % motivace 1,7 Daň z nemovitostí 5,3 Správní a místní poplatky 5,9 Poplatky za znečišťování životního prostředí 5,1 Daňové příjmy celkem44,6131,4176

20 Ostatní daňové příjmy místní poplatky (pouze obce) správní poplatky

21 Místní poplatky obdoba místních daní – mohou je vybírat pouze obce dle Zákona o místních poplatcích existuje devět druhů místních poplatků:  poplatek ze psů  poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  poplatek za užívání veřejného prostranství  poplatek ze vstupného  poplatek z ubytovací kapacity  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace stát stanoví maximální výši – obec rozhodne v jaké výši či zda vůbec bude poplatek vybírat

22 Správní poplatky vybírány za úkony spojené s činností správních orgánů (např. za vydání stavebního povolení). Kromě územních samosprávných celků je vybírají také orgány státní správy.

23 Nedaňové příjmy příjmy z vlastního podnikání ( příjmy z hospodářské činnosti organizací zřizovanými obcemi (kraji), pronájem majetku, přijaté úroky příjmy za pokuty a penále ostatní nedaňové příjmy – např. příjmy ze sdružování finančních prostředků, dary

24 Kapitálové příjmy význam kapitálových příjmů ve struktuře celkových příjmů územních samosprávných celků není zásadní patří sem např. příjem z prodeje majetku, příjmy z emise komunálních obligací

25 Dotační příjmy dotace jsou poskytovány dle celostátně platných pravidel běžné dotace - mají neinvestiční povahu - slouží k pokrytí běžných výdajů kapitálové dotace - mají investiční povahu

26 Dotační příjmy obcí dotace (příspěvky) v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí - slouží k částečným úhradám neinvestičních výdajů v oblasti školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče, ale je také příspěvkem na výkon státní správy ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa - jsou poskytovány obcím dle platných pravidel. Jsou poskytovány podle funkcí, které obce vykonávají. Jedná např. o účelové dotace na zachování památkových rezervací, na prevenci kriminality dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – dotace k financování významných programů podporující místní rozvoj

27 Dotační příjmy obcí dotace ze státních účelových fondů - dotace přísně účelové. Fondy jsou zakládány v souvislosti s aktuálními potřebami - např. fondy životního prostředí, kulturní fondy, fondy dopravní infrastruktury nebo fond rozvoje bydlení dotace v rámci finanční pomoci z EU příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti – zvláštní typ dotace. Příspěvek je chápán jako satisfakce za výdaje obce spojené s výkonem přenesené státní správy

28 Dotační příjmy krajů finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů - výše a struktura dotací ze st. rozpočtu je dána potřebou prostředků na realizovanou správu. Patří sem např. příspěvek na dopravní obslužnost atd. ostatní dotace krajům - dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti - příspěvek na výkon přenesené státní správy

29 Struktura příjmů obcí v roce 2006 mld. Kč% Daňové příjmy130,754% Nedaňové příjmy 23,010% Kapitálové příjmy 15,5 6% Přijaté dotace 71,930% Příjmy celkem 241,1100% Zdroj: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely Zákona 243/2000 Sb.

30 Celkové příjmy krajů a obcí v ČR v roce 2006 Ukazatel Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcíKrajeCelkem Daňové příjmy131,4044,6176 Nedaňové příjmy22,90,5326,4 Kapitálové příjmy13,50,50,414,4 Vlastní příjmy167,8148216,8 Neinvestiční přijaté dotace46,70,976,8124,4 Investiční přijaté dotace19,91,94,826,6 Přijaté dotace celkem66,62,881,6151 Příjmy celkem234,43,8129,6367,8 Běžné výdaje161,91,1113,1276,1 Kapitálové výdaje81,22,916,7100,8 Výdaje celkem243,14129,8376,9 Saldo-8,7-0,2 -9,1

31 Financování místní správy na Slovensku Financování obcí (od 1.1.2005): vlastní (výlučné) daně – 8 místních daní (daň z nemovitostí, za psa, za užívání veřejného prostranství atd. – obec rozhoduje o sazbách nebo úlevách) sdílená daň - 70,3% výnosu daně z příjmů fyzických osob (celostátní výnos se obcím rozděluje podle 4 kritérií – počet obyvatel obce kombinovaný s nadmořskou výškou, počet obyvatel obce vážený koeficientem, počet žáků škol ve zřizovatelské kompetenci obce, počet obyvatel nad 62 let) dále dotace a nedaňové příjmy rozpočet je sestavován na tři roky

32 Financování místní správy na Slovensku Financování samosprávných krajů (od 1.1.2005): vlastní (výlučná) daň – daň z motorových vozidel využívaných pro podnikání (o sazbách, úlevách nebo osvobození rozhodují krajská zastupitelstva) sdílená daň - 23,5% výnosu daně z příjmů fyzických osob (celostátní výnos se krajům rozděluje podle 6 kritérií – počet obyvatel kraje, počet obyvatel ve věku 15 – 18 let, počet obyvatel starších 62 let, délka silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, hustota obyvatelstva, rozloha vyššího územního celku ) dále dotace a nedaňové příjmy rozpočet je sestavován na tři roky


Stáhnout ppt "Systém financování územní veřejné správy. Fiskální federalismus zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími správními úrovněmi optimální."

Podobné prezentace


Reklamy Google