Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky ve verzích v roce 2009 - 2010. 1. Změna legislativy od 1.1.2010 Nové datové rozhraní Cesty lékaře v návštěvní službě: Globální parametr 5144 v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky ve verzích v roce 2009 - 2010. 1. Změna legislativy od 1.1.2010 Nové datové rozhraní Cesty lékaře v návštěvní službě: Globální parametr 5144 v."— Transkript prezentace:

1 Novinky ve verzích v roce 2009 - 2010

2 1. Změna legislativy od 1.1.2010 Nové datové rozhraní Cesty lékaře v návštěvní službě: Globální parametr 5144 v tabulce AKORD, kterým se určuje, od kdy je povinné vyplnění položky ODKUD. Pro dotažení trvalé adresy pacienta lze použít klávesu F11. K vytvoření K-dávek v novém rozhraní je potřeba mít spuštěný skript spROZHRANI_K087 a nastavenou platnost nového rozhraní v tabulce ROZHRANI. Pro načtení K-dávek v novém datovém rozhraní je potřeba mí spuštěný skript POPIS_SOUBORU_6_17_od_verze_60820.sql

3

4 2. Úpravy v DRG Byl vytvořen skript pro nahrání nových kritických výkonů. Upraven program pro načítání číselníku relativních vah (změna hodnoty ve sloupci ALFA). Nová hodnota ALFA : Alfa - V – Vyjmenované - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin (skupiny dle přílohy 1 A) odst. 2) Úhradové vyhlášky) Alfa – A – obsažena v příloze 10 - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin použité k výpočtu hodnoty CM alfa2008

5 Metodika sestavování DRG případu Hospitalizační případ je pro potřeby DRG pobyt nemocného v jedné nemocnici, v časové řadě, která nebyla přerušena na více než 1 kalendářní den ode dne přijetí na akutní lůžko, do dne ukončení hospitalizace na akutním lůžku.

6 Spojování případů Pacient přijat na akutní lůžko nemocnice (odbornost „1H1“) dne 5. 2. 2010 Dne 12. 2. 2010 byl pacient propuštěn do ambulantní péče (kód ukončí léčení „1“) Dne 14. 2. 2010 byl pacient znovu hospitalizován na akutním lůžku nemocnice. V tomto případě dochází ke spojení obou pobytů pacienta v nemocnici do jednoho případu hospitalizace, protože hospitalizace byla přerušena právě na 1 den (13. 2. 2010), a tedy nebyla splněna podmínka, že hospitalizace „byla přerušena na více než 1 kalendářní den“.

7 Řešení v AKORDU: Globální parametr 480 v tabulce AKORD, kterým se určuje počet dní, kolik může být mezi propuštěním a přijetím, aby se hosp. braly jako jeden případ DRG. Nastavení parametru: 480 = 1 (default) – pacient přijde druhý den po propuštění. 480= 2 – pacient přijde za dva dny po propuštění – přerušení hosp. právě na 1 den (nová metodika sestavení případu DRG).

8 Další úpravy dokladu: Byly zapracované další nové verze validačního protokolu: PBR020_R1449 verze: 1.43, 1.44, 1.45, 1.46

9 Uzávěrka pojišťovny: Globální parametr 5156 (tab. Akord) do kterého se zadá kód poj., pro kterou platí, že pokud je v dokladu stejný nebo vyšší kód pojišťovny, doklad se dostane do uzávěrky bez ohledu na to, jestli je doklad zařazen do případu DRG

10 Generování vyšší úhrady léků Pokud se v dokladu zadá v položce Úhrada ZP za jednotku "+" zapíše se do položky PZU (příznak zvýšené úhrady) písmeno Z a do úhrady lze zadat cenu z číselníku léků z položky UHR2, kontrola probíhá podle LIM2. Zadáním "-" se položka PZU vyprázdní a lze zadat pouze max. cenu u léků z položky UHR1 a kontrola podle LIM1. Stejné chování je také při zadávání léků v operační vložce. Do dávky se do lékové věty zapíše Z do položky Zvýšené úhrady, pokud je u léku naplněna položka PZU a nebo je k léku navázaná Žádost o zvýšení úhrady.

11 Doba hosp. > 99 dní Upravena kontrola na datum propuštění, aby odpovídala vygenerovaným OD. Při délce hospitalizace >99 a opravě data propuštění se na F3 otevře nový doklad se správnými daty.

12 Tabulka Kategorie_pausal Do definici tabulky byla přidaná možnost zadat kategorii 0 (propustky), které můžou mít od pojišťovny nějakou hodnotu v Kč. Byly také proveden úpravy procedur pro výpočet hodnoty dokladu.

13 Pasportizace Vypnutí kontroly pasportizace pro určité poj. - do tabulky POJISTOVNA byla přidána položka BEZ_KONTROLY. Pokud bude mít tato položka hodnotu 1, pak se nebude provádět kontrola pasportizace u výkonů pro daného plátce.

14 Vyhledávání dokladů Byla přidaná nová položka Agregace/omezení, zde se zadává, které znaky se budou vyhledávat v položce AGREGACE z tabulky VYKONY_DOKLADU. Je možné zde napsat i více znaků Např.: AFP (pasportizace P, kontrola Q výkonu – Q, nepovolené kombinace – K, kontrola klinické vyšetření – V, frekvence výkonů – F).

15 Pokud je v dokladu zapnutá kontrola pasportizace a je nastaveno v Editace nastavení Lékař podle řádkové odbornosti a je u výkonu zadaná řádková odbornost, tak kromě toho, že se z pasportizace vyberou lékaři a prvním se naplní položka, tak na klávesu F7 se dá zobrazit číselník všech lékařů, kteří jsou k danému datu platní a mají výkon povolený v pasportu. Jinak se zobrazuje normální číselník platných lékařů.

16

17 Správa číselníků pojišťovny Číselníky zdravotnického zařízení - nově přidané číselníky Výjimky výkonů a Nepovolené kombinace.

18 Kapitace tabulce ICZ přibyla položka KAPITACE_ODBORN, do které se pro dané IČZ musí zadat seznam odborností, které jsou placeny kapitačně (do dávky se nesmí dostat výkony zahrnuté do kapitace). Do tbl POJISTOVNA přibyla položka KAPITACE_NE. Pokud je v položce KAPITACE_NE =1, pak se pro danou pojišťovnu neoznačují výkony v kapitaci a je možné je dané pojišťovně vyúčtovat.

19 Na dokladu ZP a denním výkazu v Nastavení v záložce Kontroly přibyla nová volba - Pořizovat kapitační výkony. Pokud bude zvolena a byl zadáván výkon z kapitace, označí se do položky Agregace hodnotou z PJP (0-6), jinak takový výkon nelze na dokladu s odborností, která je uvedená v tabulce ICZ, vykázat vůbec. Označují se pouze výkony na dokladech typu A nebo AS.

20

21 Pokud se výkon dotahuje z předdefinovaných textů, v dokladu se označí příznakem do položky Ag. Při uzávěrce denních výkazů se výkony v kapitaci také označí. Označí se i při importu z KDAVEK. Byla také rozšířena Statistika pojišťovny o možnost tisknout výkony v kapitaci.

22 Úprava byla promítnuta i do OLAP tabulek. Nově lze Registraci pacienta zadat i pro odb. 014.

23 Při uzávěrce je zobrazen seznam ambul. dokladů, ve kterých je výkon zahrnutý do kapitace a pacient není v té době v kapitačním registru. Takové doklady lze převést na nepravidelnou péči. Pokud se v dokladu vyskytuje ZUM, výkon se přenese do nepravidelné péče a do původního dokladu se dotáhne kód 99999.

24 Ze zobrazeného okna se lze dostat na doklad i do kapitačního registru

25 Validace kapitačního registru Nový frm - 517 umožňuje provádět kontrolu pacientů registrovaných v kapitaci podle souboru od ZP "Seznam registrovaných pojištěnců". Je potřeba soubor od ZP naimportovat. Veškeré importované soubory jsou zachovány a lze podle nich i zpětně kontroly provést. Výběrem souboru se ihned spustí kontrola na tento soubor a výsledek je zobrazen v záložkách :

26 1) Seznam neregistrovaných kapitací - seznam všech registrací, které nejsou zaznamenané v NISu. 2) Seznam neplatných registrací - seznam všech registrací, které jsou k danému datumu (soubor obsahuje datum exportu, kdy ZP soubor generovala) a IČP (které soubor obsahuje) zavedeny v registru v NISu buď chybně nebo navíc.

27 3) Obsah souboru - obsah načteného souboru. 4) Nastavení - lze jednorázově přenastavit cestu na pomocný adresář a na adresář, kde se importovaný soubor nachází Obsah záložek 1) a 2) lze vytisknout pomocí ikon pro Tisk. Tiskne se vždy obsah té záložky, která je právě aktivní.

28 Ze záložek 1) a 2) se lze dostat na kapitaci pacienta (2. ikona), pokud je znám v registru pacientů. V případě, že soubor obsahuje pacienta, který není v registru pacientů v NIS zaveden, nelze zavolat formulář pro kapitaci pacienta.

29

30 Úpravy DRG: Do vyhledávání dokladů byl přidán sloupec DRG_ZAMEK.

31 Potvrzení případu – (Lze_potvrdit = ‘A‘ ) případ lze potvrdit pouze v případě, že jsou uzavřeny všechny doklady, které se vztahují k případu DRG. Informace o tom, který doklad není uzavřen byla přidaná do Detailu případu (záložka Doklady a dokumentace,sloupec U – má hodnoty X – doklad uzavřen, prázdné pole – doklad není uzavřen.)

32

33 Případ DRG – je uzavřen (stav = ’U‘), když obsahuje všechny hospitalizační doklady (případ již není tvořen dokumentací) a když poslední doklad má vyplněno ukončení hospitalizace (jiné než 0 a 3) Případ DRG – je vyúčtován (stav = ’V‘), když je případ DRG uzavřen a všechny jeho doklady jsou vyúčtované (včetně AP).

34 Do tabulky DRG_HLAV_DOKLADU přibyla nová položka RELATIVNI_VAHA_PREPOC, která se naplňuje při přepočtu případu a taky hromadnou aktualizací DRG. Do Detailu případu DRG a v gridu je také nová položka RELATIVNI_VAHA_PREPOC, kde je uložena přepočtená relativní váha.

35

36 Do tabulky CHOROBOPIS byla přidaná položka ZAMEK. Tato položka je nyní přístupná i v editoru sloupců na hlavním okně hospitalizace. Pokud se bude měnit v tabulce DRG_HLAV_DOKLADU položka ZAMEK, změna se přenese se do chorobopisů, které se k případů váží.

37 DRG markery na op. vložce na frm. Operační vložka vznikl nový parametr 5163. V případě, že je nastavený 5163=1 umožní zadávat DRG markery z nabídky (tabulka MARK_DRG) obdobně jako v dokladu ZP.

38 Úpravy poplatky: Na frm. Poplatky pacienta nový parametr (5161), který určuje, zda bude přístupné tlačítko Přiděl číslo faktury+zaplať. 5161=1 zajistí, že je přístupné nové tlačítko Přiděl číslo faktury+zaplať, které po úspěšném přidělení č. faktury provede změnu stavu poplatku na zaplaceno. Ale pouze v případě, že poplatek není vyúčtován a nebo autorizován bez možnosti změnit autoriz.poplatek.

39 Byla přeprogramovaná funkce pro generování čísla stvrzenek. Současně s vygenerováním čísla stvrzenky se provede zápis do tabulky CONFIG_ID, aby byla zajištěna unikátnost čísla stvrzenky.

40 Zrušení importu poplatků Byla vytvořena procedura ap_POPLATKY_ZRUS_IMPORT s parametrem ID_HLAV_DOKLADU. Pokud se tento parametr nevyplní, zruší se všechny poplatky z nevyúčovaných dokladů. Pokud se zapíše do parametru id_hlav_dokladu, vymaže se poplatek pouze z tohoto dokladu.

41 Loňské TOP 5 Doklad pro ZP – stomatologická odbornost – na pole Lokalizace byl napojen číselník zubů (volání pomocí F7 nebo dvojklikem).

42 Dotaz č. 462055_Export pasportizace vyexportuje pasportizaci podle zadaných parametrů ve tvaru IČP (resp. IČZ, NS), odbornost, kód výkonu.

43 Připravované věci do 7.10.10 Statistika pojišťovny : Přidané nové vyhledávací pole Obsahuje výkon a Obsahuje lék, ZUM - požadavek z minulého setkání

44

45 Uzávěrka pojišťovny: Nový parametr 5150, do kterého se zadá číslo objektu pro Doklad ZP, který se má po dvojkliku otevřít na seznamu nezařazených a zařazených dokladů do uzávěrky (ve frm. pro Nové dávky). Default je 2011. Tento parametr je použit i pro zobrazení dokladu z nového zobrazení Seznam dokladů dávky (záložka u dávek).

46 Nadstandard Úprava záložky Nadstandardní péče, která nyní umožňuje zadávání nadstandardních výkonů i materiálů, fiktivních výkonů, nebo výkonů, které jsou součástí číselníků VZP, ale s jinou bodovou hodnotou. Byla vytvořena nová záložka na editování zaplacené péče. I po vyúčtování dokladu zdrav. poj.se zajistí přístup na záložku platby nadstandardu k editaci.

47 Na vyhledávání dokladů jsou přidány nové položky pro vyhledávání čísla stvrzenky, čísla faktury. Na vyhledávání dokladů jsou přidány nové funkce k hromadným akcím (zaplacení vyfiltrované skupiny, hromadné číslo faktury).

48

49 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Novinky ve verzích v roce 2009 - 2010. 1. Změna legislativy od 1.1.2010 Nové datové rozhraní Cesty lékaře v návštěvní službě: Globální parametr 5144 v."

Podobné prezentace


Reklamy Google