Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.11.2014 ERASMUS+. Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.11.2014 ERASMUS+. Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky."— Transkript prezentace:

1 25.11.2014 ERASMUS+

2 Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

3 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

4 Program zahrnující mobilitu studentů a akademických pracovníků Mobilita studentů: studijní pobyty pracovní stáže Týká se členských zemí EU, států ESVO, EHP a kandidátských zemí Ekonomická fakulta spolupracuje v rámci programu s univerzitami ze 18 zemí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – projekt ErasmusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy – projekt Erasmus+ jiné projekty www.naep.cz www.dzs.cz http://www.tul.cz/studenti/erasmus/ Erasmus+

5 Novinky v programu Erasmus+ Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

6 Obecná pravidla – studijní pobyt Existence bilaterální smlouvy mezi partnerskými univerzitami Délka pobytu 3-10 měsíců (obvykle 4,5) (Na EF TUL doporučujeme studijní pobyt na 1 semestr vzhledem k omezeným finančním prostředkům na stipendia a k možnosti mobilitu opakovat. Prodloužení mobility je možné jen ve vyjímečných případech v závislosti na přiděleném grantu v daném ak. roce; student má možnost prodloužit mobilitu jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium ) Student neplatí školné Vyjíždějí studenti po ukončeném 1.ročníku bakalářského studia VŠ (na EF TUL musí studenti získat minimálně 40 kreditů za první rok bakalářského studia) Studenti prvního ročníku navazujícího studia výjezd až v letním semestru.

7 Uzavření trojstranné dohody mezi univerzitou, zahraniční firmou a studentem. (Zahraniční firma musí být ze členské země EU a nesmí být financována z evropských fondů) Délka pracovní stáže 2-12 měsíců – opět na EF TUL doporučujeme maximálně 1 semestr (spíše méně) Obecná pravidla – pracovní stáž

8 Přehled spolupracujících univerzit v programu Erasmus+ s EF TUL

9 Výše stipendií do jednotlivých zemí na studijní pobyty a pracovní stáže pro rok 2014/2015

10 Studijn í mobilitaPracovn í st á ž Typ studia bakalářský 2. ročník3. ročník2. ročník3. ročník3+1 spojeno s bakalářskou prací navazující 1. ročník – pouze LS 2. ročník1. ročník – pouze LS 2. ročník2+1 spojeno s diplomovou prací doktorský 2. ročník3. ročník2. ročník3. ročníkDohoda se školitelem Kdo se může zúčastnit programu Erasmus + a kdy

11 Student se hl á s í na výjezd Student je v Mus í m í t splněny v okamžiku výběru Hodnot í se výsledek (prospěch) Splněné st.povinnosti před zahraniční mobilitou Erasmus+ v ZS nebo LS 2. ročn í ku BS 1. ročn í ku BSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 1. ročn í ku BS Přij í mac í zkou š ky na BS EF TUL 1. ročn í k BS splněny předměty dle studijního plánu Erasmus+ v ZS nebo LS 3. ročn í ku BS 2. ročn í ku BSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 2. ročn í ku bak.st. 1. ročn í ku BS na EF TUL 2. ročn í k BS splněny všechny povinné předměty 1.a 2. ročníku Na 3. ročn í k BS na University of Huddersfield dtto 2. ročn í k BS, min.120 kreditů Erasmus+ v LS 1. ročn í ku NS 3. ročn í ku BSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 3. ročn í ku BS 1. a 2. ročn í ku BSPřij í mac í zkou š ky na NS EF TUL, ZS 1. ročn í ku mag.studia Splněny předměty dle st.plánu! Erasmus+ ZS v 2. ročn í ku NS 1. ročn í ku NSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 1. ročn í ku NS Přij í mac í zkou š ky na NS EF TUL Splněny povinné předměty 1.ročníku NS Erasmus+ Doktorsk é m studiu doporučen í š kolitele; studijn í výsledky Studijní povinnosti před výjezdem

12 Výběr a uznávání absolvovaných předmětů Otázku uznávání předmětů ze zahraničí obecně řeší Příkaz děkana EF TUL č. 12/2014 Student si vybere z nabídky předmětů partnerské univerzity předměty dle názvu, zaměření, studijního plánu a počtu potřebných kreditů. Předměty by měly být v co největším souladu se studijním oborem a daným obdobím studia na mateřské univerzitě, zejména pak co se týče povinných a povinně volitelných předmětů. Výběr předmětů podléhá schválení garantem oboru a potvrzení fakultním koordinátorem Erasmus+. Student získá na zahraniční univerzitě počet kreditů, odpovídající povinnosti na domácí univerzitě v totožném období 30ECTS kreditů/semestr). Neměl by získat výrazně více, možnost tyto nadpočetné kredity uznat či neuznat do studia studenta je v kompetenci garanta stanoveného oboru. Pro uznání předmětů v rámci Erasmus + musí podle pravidel univerzitního koordinátora získat minimálně 18 kreditů. Pokud student nezíská požadovaný počet kreditů, garant příslušného oboru rozhodne, které předměty na domácí univerzitě si student musí dodatečně zapsat a jejich absolvováním doplnit chybějící kreditní povinnost.

13 Základní pravidla pro uznávání zahraničních předmětů Předměty zvolené pro studium na zahraniční univerzitě by měly pokud možno co nejvíce odpovídat názvem, zaměřením, obsahově i počtem kreditů studiu na domácí univerzitě a tím ho srovnatelně nahrazovat. To platí i pro případ nutných změn předmětů po příjezdu studenta na zahraniční univerzitu (formulář Changes). Skladba studia v zahraničí je studentovi schválena před výjezdem garantem studijního oboru nejprve podpisem příslušného protokolu o schválení předmětů ke studiu na zahraniční univerzitě a následně podpisem vlastní studijní smlouvy Erasmus + (Learning Agreement), kam student může doplnit pouze předměty ze schváleného protokolu.

14 Podniková ekonomika – doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Ekonomika a management mezinárodního obchodu - prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (koordinací oboru pověřen Ing. Jaroslav Demel) Cestovní ruch – doc. Ing. Jozefína Simová,PhD. Manažerská informatika – doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. Pojišťovnictví – doc. Ing. Arnošt Böhm,CSc., Ekonomika a management služeb – doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Podnikatelská informatika - doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. Regionální studia – doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. ….schvalují studentovi : skladbu studia před výjezdem do zahraničí (protokol o schválení předmětů připravený OVV EF a podepsaný koordinátorem) Garanti studijních oborů

15 Přístup k nahrazování předmětů podle jejich statutu Povinné předměty Maximální shoda předmětu nahrazujícího s nahrazeným! (shoda předmětová) Maximální shodou se rozumí, že se předměty shodují v názvu, v rozhodující části celého sylabu předmětu nebo v některých jeho bodech v celkovém zaměření předmětu či v jeho výstupech. Kreditní ohodnocení předmětů by nemělo být výrazně odlišné až na případy, kdy to je způsobeno odlišnými systémy studia v zemích srovnávaných univerzit. Rozhodující osobou pro uznání navrhované skladby předmětů je garant příslušného oboru! Podmínky absolvování těchto předmětů jsou záležitostí dohody studenta s garantem oboru a následně s garantem příslušného předmětu.

16 U povinných státnicových předmětů se předpokládá další samostudium studenta ve vazbě na SZZ, čili lze výjimečně tolerovat i náhradu zahraničním předmětem, který vykazuje menší než maximální shodu. Povinné předměty EF TUL, ke kterým z různých důvodů nebyla nalezena zahraniční náhrada, je student povinnen absolvovat na EF TUL. Způsob, forma a termín absolvování předmětu je věcí dohody studenta s garantem předmětu. Nutno dodat, že zahraniční studium v rámci Erasmus + by nemělo prodlužovat standartní dobu studia. Povinné předměty

17 Zde se jedná o oborovou příbuznost předmětů nahrazujících a nahrazovaných. Je třeba zohlednit kreditní povinnost pro povinně volitelné předměty předepsanou studijním plánem. Zahraniční předměty, kterými chce student nahradit povinně volitelné předměty na EF TUL a tím je započítat do výše kreditní povinnosti ze studijního plánu, musí mít „maximální shodu“ – viz. povinné předměty. Povinně volitelné předměty

18 Nutnost shody předmětů je nejnižší, až na případy, kdy je na EF TUL vyžadována návaznost předmětů. Volitelné předměty

19 V případě cizího jazyka si student vybírá na zahraniční univerzitě stejný jazyk a zakončuje ho zkouškou v semestru, ve kterém by i na EF TUL uzavíral tento jazyk zkouškou. Pokud je v daném období na EF TUL zakončen cizí jazyk pouze zápočtem, lze jej nahradit v rámci studia na zahraniční univerzitě jiným cizím jazykem, případně jiným předmětem v daném cizím jazyce. Návaznost předmětů - cizí jazyky

20 S každou změnou studijní smlouvy je student povinnen aktualizovat protokol schválení předmětů, který opět zasílá ke schválení na OVV EF TUL, v závažných případech garantům oborů. V případě, že k nutným změnám předmětů došlo až po příjezdu studenta na zahraniční univerzitu, student udává ve stagu (ve formuláři „CH-LA“) při zadávání změn i jejich důvod. Změny v původním výběru zahraničních předmětů

21 Výběr studentů na studijní pobyt podrobně řeší Příkaz děkana EF TUL č. 12/2014 Studenti 2. a 3. ročníku se studijním prospěchem do 2,0 mají přednost před studenty se studijním průměrem nad 2,0 V případech, kdy kritérium studijního prospěchu nedostačuje tj. u studentů: je dalším kritériem pro výběr výsledek jazykového testu.

22 Jazykový test Test se píše z AJ, NJ, ŠJ. Skládá se ze dvou částí: Sepsání eseje v jazyce, ve kterém jsou na vybrané univerzitě vyučováni studenti studující v rámci ERASMUS+ (rozsah max. 1 strana A4) Ústní pohovor Z každé části lze získat maximálně 15 bodů POZOR NEPLÉST! Již vybraní studenti jsou nyní nově povinni před výjezdem absolvovat jazykové on-line hodnocení; vyhodnocení testu výjezd neovlivňuje.

23 Výběr studentů na studijní pobyt Informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách EF TUL – Oddělení pro vnější vztahy. Výše uvedený výběr stanovuje pořadí studentů pro mobility na jednotlivé univerzity, jejich realizace se však ve výsledku vždy řídí aktuální situací finančních prostředků, přidělovaných v rámci programu Erasmus+ RZS TUL. S ohledem na zpravidla dvě smluvená místa je v kompetenci OVV EF buď obě ponechat pouze pro bakalářské, resp. magisterské studium nebo je rovnoměrně podělit pro obě studia. U studentů doktorského studia rozhodují při výběru především výsledky jejich studia a dále doporučení jejich školitele.

24 V případě odstoupení je úspěšně vybraný student povinen neprodleně informovat Oddělení pro vnější vztahy EF, aby mohl být včas nahrazen dalším kandidátem v pořadí. Důležité !

25 Konkrétní postup při výjezdu vybraného studenta na studijní pobyt Erasmus+ řeší Příkaz děka na č.12/2014. Vybrat univerzitu Tabulka univerzit a seznam partnerských institucí jsou na webových stránkách EF TUL. Kontakty na absolventy studijních pobytů z minulých let lze získat na Oddělení pro vnější vztahy EF TUL. Vyplnit formulář „Zájemce o studijní pobyt“ a odevzdat ho na Oddělení pro vnější vztahy nejpozději do 31.12.2014. Vybraní studenti budou mít povinnost zadávat údaje v daných termínech do vznikajícího informačního systému mobilit. Spuštění registrace se plánuje na konec akademického roku 2014/2015 (srpen / září). Do tohoto systému bude mít student možnost po návratu z mobility vložit fotografie, odkaz na blog, popsat své dojmy… a předat tak dalším budoucím zájemcům své zkušenosti ze své zahraniční mobility. Další kroky po informační schůzce

26 Zájemce o studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ Výjezd v akademickém roce 2015/2016 Jméno: Osobní číslo: e-mail: Ročník: Obor: Mám zájem studovat na těchto univerzitách: (vzhledem k velkému počtu zájemců uveďte 4 možnosti) 1) 2) 3) 4)

27

28

29 Dotazy?


Stáhnout ppt "25.11.2014 ERASMUS+. Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky."

Podobné prezentace


Reklamy Google