Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.11.2013 ERASMUS+. Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž - jazykové EILC kurzy 3. Výběr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.11.2013 ERASMUS+. Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž - jazykové EILC kurzy 3. Výběr."— Transkript prezentace:

1 27.11.2013 ERASMUS+

2 Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž - jazykové EILC kurzy 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

3 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový program Evropské unie na období 2014–2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nahrazuje několik stávajících programů EU pokrývajících všechny oblasti vzdělávání: program celoživotního učení tvořený programy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius (vzdělávání učitelů), Grundtvig (vzdělávání dospělých), program „Mládež v akci“ a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Erasmus+ poprvé poskytne finanční podporu z EU i sportu, zejména na místní úrovni.

4 Program zahrnující mobilitu studentů a akademických pracovníků + EILC jazykové kurzy Mobilita studentů: studijní pobyty pracovní stáže Týká se členských zemí EU, států ESVO, EHP a kandidátských zemí Ekonomická fakulta spolupracuje v rámci programu s univerzitami ze 19 zemí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – projekt ErasmusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy – projekt Erasmus + jiné projekty www.naep.cz Nabídku jiných programů, do kterých je zapojená TUL naleznete na http://www.rzs.tul.cz/staze.phtml Erasmus+

5 Obecná pravidla – studijní pobyt Existence bilaterální smlouvy mezi partnerskými univerzitami Délka pobytu 3-10 měsíců (obvykle 4,5) (Na EF TUL doporučujeme studijní pobyt na 1 semestr vzhledem k omezeným finančním prostředkům na stipendia. V případě, že má student zájem absolvovat v rámci Erasmus+ studium na 2 semestry, musí o to zažádat univerzitní koordinátorku, lze řešit také jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium ) Student neplatí školné Možnost získání stipendia TUL na Erasmus + k částečnému pokrytí nákladů Vyjíždějí studenti po ukončeném 1.ročníku bakalářského studia VŠ (na EF TUL musí studenti získat minimálně 40 kreditů za první rok bakalářského studia) Na základě instrukcí univerzitní koordinátorky doporučujeme studentům prvního ročníku navazujícího studia výjezd až v letním semestru. Uznání absolvovaných předmětů do studia se řídí určitými pravidly viz. Směrnice děkana č.9/2013. Pouze 1x za dobu studia

6 Uzavření trojstranné dohody mezi univerzitou, zahraniční firmou a studentem. (Zahraniční firma musí být ze členské země EU a nesmí být financována z evropských fondů) Délka pracovní stáže 3-10 měsíců – opět na EF TUL doporučujeme maximálně 1 semestr (spíše méně) Možnost získání stipendia TUL na Erasmus+ k částečnému pokrytí nákladů – zůstává statut studenta bez nároku na mzdu Pouze 1x za dobu studia! Obecná pravidla – pracovní stáž

7 Obecná pravidla Erasmus+ jazykové kurzy EILC Intenzivní kurzy méně používaných evropských jazyků (kromě Aj, Nj, Šj, Fj) Vždy před zahájením studentské mobility Studenti neplatí kurzovné Možnost získání stipendia TUL na Erasmus+ k částečnému pokrytí nákladů Elektronické přihlášky

8 Výše stipendií do jednotlivých zemí na studijní pobyty a pracovní stáže pro rok 2013/2014

9 Směrnice děkana č. 9/2013 – Pravidla a postupy pro započítávání zahraniční mobility do řádného studia na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci Směrnice děkana č. 10/2013 – Pravidla pro přihlašování a výběr studentů pro absolvování části studia nebo pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a na základě bilaterálních smluv EF TUL Směrnice děkana č. 11/2013 – Postup při výjezdu vybraného studenta na studijní pobyt Erasmus+

10 Studijn í mobilitaPracovn í st á ž Typ studia bakalářský 2. ročník3. ročník2. ročník3. ročník3+1 spojeno s bakalářsk ou prací navazující 1. ročník – pouze LS 2. ročník1. ročník – pouze LS 2. ročník2+1 spojeno s diplomovo u prací doktorský 2. ročník3. ročník2. ročník3. ročníkDohoda se školitelem Kdo se může zúčastnit programu Erasmus + a kdy

11 Student se hl á s í na výjezd Student je v Mus í m í t splněny v okamžiku výběru Hodnot í se výsledek (prospěch) Splněné st.povinnosti před zahraniční mobilitou Erasmus+ v ZS nebo LS 2. ročn í ku BS 1. ročn í ku BSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 1. ročn í ku BS Přij í mac í zkou š ky na BS EF TUL 1. ročn í k BS splněny předměty dle studijního plánu Erasmus+ v ZS nebo LS 3. ročn í ku BS 2. ročn í ku BSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 2. ročn í ku bak.st. 1. ročn í ku BS na EF TUL 2. ročn í k BS splněny všechny povinné předměty 1.a 2. ročníku Na 3. ročn í k BS na University of Huddersfield dtto 2. ročn í k BS, min.120 kreditů Erasmus+ v LS 1. ročn í ku NS 3. ročn í ku BSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 3. ročn í ku BS 1. a 2. ročn í ku BSPřij í mac í zkou š ky na NS EF TUL, ZS 1. ročn í ku mag.studia Splněny předměty dle st.plánu! Erasmus+ ZS v 2. ročn í ku NS 1. ročn í ku NSPovinn é a povinně voliteln é předměty ZS 1. ročn í ku NS Přij í mac í zkou š ky na NS EF TUL Splněny povinné předměty 1.ročníku NS Erasmus+ Doktorsk é m studiu doporučen í š kolitele; studijn í výsledky Studijní povinnosti před výjezdem

12 Výběr a uznávání absolvovaných předmětů Otázku uznávání předmětů ze zahraničí obecně řeší Směrnice děkana EF TUL č. 9/2013 Student si vybere z nabídky předmětů partnerské univerzity předměty dle názvu, zaměření, studijního plánu a počtu potřebných kreditů. Předměty by měly být v co největším souladu se studijním oborem a daným obdobím studia na mateřské univerzitě, zejména pak co se týče povinných a povinně volitelných předmětů. Výběr předmětů podléhá schválení garantem oboru a potvrzení fakultním koordinátorem Erasmus+. Student získá na zahraniční univerzitě počet kreditů, odpovídající povinnosti na domácí univerzitě v totožném období 30ECTS kreditů/semestr). Neměl by získat výrazně více, možnost tyto nadpočetné kredity uznat či neuznat do studia studenta je v kompetenci garanta stanoveného oboru. Pro uznání předmětů v rámci Erasmus + musí podle pravidel univerzitního koordinátora získat minimálně 18 kreditů. Pokud student nezíská požadovaný počet kreditů, garant příslušného oboru rozhodne, které předměty na domácí univerzitě si student musí dodatečně zapsat a jejich absolvováním doplnit chybějící kreditní povinnost.

13 Základní pravidla pro uznávání zahraničních předmětů Předměty zvolené pro studium na zahraniční univerzitě by měly pokud možno co nejvíce odpovídat názvem, zaměřením, obsahově i počtem kreditů studiu na domácí univerzitě a tím ho srovnatelně nahrazovat. To platí i pro případ nutných změn předmětů po příjezdu studenta na zahraniční univerzitu (formulář Changes). Skladba studia v zahraničí je studentovi schválena před výjezdem garantem studijního oboru nejprve podpisem příslušného protokolu o schválení předmětů ke studiu na zahraniční univerzitě a následně podpisem vlastní studijní smlouvy Erasmus + (Learning Agreement), kam student může doplnit pouze předměty ze schváleného protokolu.

14 Podniková ekonomika – doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Ekonomika a management mezinárodního obchodu - prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (koordinací oboru pověřen Ing. Jaroslav Demel) Cestovní ruch – doc. Ing. Jozefína Simová,PhD. Manažerská informatika – doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. Pojišťovnictví – doc. Ing. Arnošt Böhm,CSc., Ekonomika a management služeb – doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Podnikatelská informatika - doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. Regionální studia – doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. ….schvalují studentovi : skladbu studia před výjezdem do zahraničí (protokol o schválení předmětů připravený OVV EF a podepsaný koordinátorem) Garanti studijních oborů

15 Přístup k nahrazování předmětů podle jejich statutu Povinné předměty Maximální shoda předmětu nahrazujícího s nahrazeným! (shoda předmětová) Maximální shodou se rozumí, že se předměty shodují v názvu, v rozhodující části celého sylabu předmětu nebo v některých jeho bodech v celkovém zaměření předmětu či v jeho výstupech. Kreditní ohodnocení předmětů by nemělo být výrazně odlišné až na případy, kdy to je způsobeno odlišnými systémy studia v zemích srovnávaných univerzit. Rozhodující osobou pro uznání navrhované skladby předmětů je garant příslušného oboru! Předměty, které ve výsledku student absolvoval na zahraniční univerzitě a nebyly dodatečně schváleny jako odpovídající náhrada povinných předmětů z EF TUL, lze zahrnout do studia a nahradit jimi buď srovnatelné předměty volitelné z daného studijního období anebo předměty povinné či povinně volitelné, které jsou součástí studijního plánu EF TUL v jiném studijním období, než bylo období mobility a student je ještě neabsolvoval. Podmínky absolvování těchto předmětů jsou záležitostí dohody studenta s garantem oboru a následně s garantem příslušného předmětu.

16 U povinných státnicových předmětů se předpokládá další samostudium studenta ve vazbě na SZZ, čili lze výjimečně tolerovat i náhradu zahraničním předmětem, který vykazuje menší než maximální shodu. Povinné předměty EF TUL, ke kterým z různých důvodů nebyla nalezena zahraniční náhrada, je student povinnen absolvovat na EF TUL. Způsob, forma a termín absolvování předmětu je věcí dohody studenta s garantem předmětu. Nutno dodat, že zahraniční studium v rámci Erasmus + by nemělo prodlužovat standartní dobu studia. Povinné předměty

17 Zde se jedná o oborovou příbuznost předmětů nahrazujících a nahrazovaných. Je třeba zohlednit kreditní povinnost pro povinně volitelné předměty předepsanou studijním plánem. Zahraniční předměty, kterými chce student nahradit povinně volitelné předměty na EF TUL a tím je započítat do výše kreditní povinnosti ze studijního plánu, musí mít „maximální shodu“ – viz. povinné předměty. Povinně volitelné předměty

18 Nutnost shody předmětů je nejnižší, až na případy, kdy je na EF TUL vyžadována návaznost předmětů. Volitelné předměty

19 V případě cizího jazyka si student vybírá na zahraniční univerzitě stejný jazyk a zakončuje ho zkouškou v semestru, ve kterém by i na EF TUL uzavíral tento jazyk zkouškou. Pokud je v daném období na EF TUL zakončen cizí jazyk pouze zápočtem, lze jej nahradit v rámci studia na zahraniční univerzitě jiným cizím jazykem, případně jiným předmětem v daném cizím jazyce. Návaznost předmětů - cizí jazyky

20 S každou změnou studijní smlouvy je student povinnen aktualizovat protokol schválení předmětů, který opět zasílá ke schválení na OVV EF TUL, v závažných případech garantům oborů. V případě, že k nutným změnám předmětů došlo až po příjezdu studenta na zahraniční univerzitu, student prokáže potvrzením od zahraniční univerzity nezbytnost a důvod k požadovaným změnám ve studijní smlouvě. Změny v původním výběru zahraničních předmětů

21 Výběr studentů na studijní pobyt podrobně řeší Směrnice děkana EF TUL č. 10/2013 Studenti 2. a 3. ročníku se studijním prospěchem do 2,0 mají přednost před studenty se studijním průměrem nad 2,0 V případech, kdy kritérium studijního prospěchu nedostačuje tj. u studentů: 2. a 3. ročníku, jejichž studijní průměr je nad 2,0 v případě, že se na vybranou univerzitu nehlásí studenti se studijním průměrem pod 2,0 2. a 3. ročníku s totožným studijním průměrem pod 2,0, jejichž počet převyšuje nabízenou kapacitu na vybrané partnerské univerzitě a v dalších obdobných situacích je dalším kritériem pro výběr výsledek jazykového testu. V nadstandartní době studia lze vyjet pouze vyjímečně a to pouze na pracovní stáž!

22 Výběr studentů na studijní pobyt Při rovnosti bodů z jazykové zkoušky a stejném prospěchu může Oddělení pro vnější vztahy EF TUL přihlédnout k dalším pomocným faktorům pro výběr (ocenění vyplývající z činností a aktivit v rámci fakulty nebo univerzity, specifické předpoklady apod.) Informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách EF TUL – Oddělení pro vnější vztahy. Výše uvedený výběr stanovuje pořadí studentů pro mobility na jednotlivé univerzity, jejich realizace se však ve výsledku vždy řídí aktuální situací finančních prostředků, přidělovaných v rámci programu Erasmus+ RZS TUL. S ohledem na zpravidla dvě smluvená místa je v kompetenci OVV EF buď obě ponechat pouze pro bakalářské, resp. magisterské studium nebo je rovnoměrně podělit pro obě studia. U studentů doktorského studia rozhodují při výběru především výsledky jejich studia a dále doporučení jejich školitele.

23 V případě odstoupení je úspěšně vybraný student povinen neprodleně informovat Oddělení pro vnější vztahy EF, aby mohl být včas nahrazen dalším kandidátem v pořadí. Důležité !

24 Jazykový test Test se píše z AJ, NJ, ŠJ. Skládá se ze dvou částí: Sepsání eseje v jazyce, ve kterém jsou na vybrané univerzitě vyučováni studenti studující v rámci ERASMUS+ (rozsah max. 1 strana A4) Ústní pohovor Z každé části lze získat maximálně 15 bodů

25 Konkrétní postup při výjezdu vybraného studenta na studijní pobyt Erasmus+ řeší Směrnice děka na č.11/2013. Vybrat univerzitu Tabulka univerzit a seznam partnerských institucí jsou na webových stránkách EF TUL. Kontakty na absolventy studijních pobytů z minulých let lze získat na Oddělení pro vnější vztahy EF TUL. Vyplnit formulář „Zájemce o studijní pobyt“ a odevzdat ho na Oddělení pro vnější vztahy nejpozději do 31.12.2013. Další kroky po informační schůzce

26

27 Zájemce o studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ Výjezd v akademickém roce 2014/2015 Jméno: Osobní číslo: e-mail: Ročník: Obor: Mám zájem studovat na těchto univerzitách: (vzhledem k velkému počtu zájemců uveďte 4 možnosti) 1) 2) 3) 4)

28

29

30

31

32

33

34 Dotazy?


Stáhnout ppt "27.11.2013 ERASMUS+. Erasmus+ | 27.11.2013 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž - jazykové EILC kurzy 3. Výběr."

Podobné prezentace


Reklamy Google