Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V této prezentaci je pro zjednodušení používán termín „poradenství pro životní prostředí“, i když, jak je dále uvedeno, termín „environmentální poradenství“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V této prezentaci je pro zjednodušení používán termín „poradenství pro životní prostředí“, i když, jak je dále uvedeno, termín „environmentální poradenství“"— Transkript prezentace:

1 V této prezentaci je pro zjednodušení používán termín „poradenství pro životní prostředí“, i když, jak je dále uvedeno, termín „environmentální poradenství“ je zakotven v zákoně. David Kunssberger Miroslav Lupač Mgr. Michael Pondělíček

2 Vysvětlit význam služby nazývané poradenství pro životní prostředí pro občany (veřejnost). Nabídnout obcím návod, kam občany posílat pro radu a pomoc, projeví-li zájem nebo jsou li k něčemu vedeni – povinováni platnými zákonnými normami (předpokládáme, že obec jako základní správní jednotka má zájem na tom, aby její občané jednali v souladu se zákony!).

3 Poradenství pro ŽP je soubor služeb spočívající v poskytování odborných a kvalifikovaných rad a doporučení veřejnosti, ve zpřístupnění výsledků vědy a výzkumu ve prospěch ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, v přibližování životních standardů šetrných k životnímu prostředí veřejnosti v ovlivňování veřejnosti ve smyslu rozšíření myšlenek cílevědomé ochrany životního prostředí a případně i udržitelného rozvoje společnosti. Poskytování informací o zákonných požadavcích v oblasti ochrany ŽP jako celku na občany a obce a také o potřebách a možnostech jejich naplnění Poskytování informací o tom, kde je možno obdržet další informace o ochraně ŽP a jeho vývoji, případně kauzách!

4 Zajistit občanům přístup k informacím, relevantním konzultacím a praktické pomoci v otázkách ochrany životního prostředí, ať již v rámci prevence, tak při řešení vzniklých situací. Ekologické poradenství se snaží zajistit-podpořit-odpovědné chování občanů, předcházet konfliktním situacím při jednání úřady a dále prostřednictvím kontaktu s konkrétními klienty ovlivňovat jejich postoj a jejich okolí k ochraně životního prostředí.

5 Termín je zakotven v §13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kde je uloženo Ministerstvu ŽP a krajům podporovat rozvoj EP. Konkrétní priority a cíle poradenství pro ŽP jsou rozpracovány v „ Rozvojovém programu environmentálního poradenství v České republice pro období 2008-2013 “, který byl schválen Usnesením vlády č. 408/2008 v dubnu 2008. V současné době vzniká na MŽP Rada pro environmentální poradenství

6 Preventivní poradenství x Poradenství v životní situaci Preventivní poradenství se zaměřuje na podporu jednání šetrného k životnímu prostředí a zároveň často i úsporného či jinak výhodného pro občana. Občané jej někdy vyhledávají sami aktivně, ale podstatnou složkou činnosti je osvěta – aktivní plošné nabízení informací a služeb. Motivace občanů je převážně finanční, případně investice „ do budoucnosti“. Poradenství v životní situaci řešení konkrétní situace občana, do které se dostal shodou okolností, vlivem své činnosti, se začátkem účinnosti zákonných norem, atp. (stavební, nakládání s odpady, zásahy do zeleně, hospodaření v krajině, atp.) pomáhá projednat konkrétní problém s úřadem, hledá zákonný postup jak vyhovět zákonným, či jiným požadavkům, případně částečně organizuje zastoupení občana v dalším jednání

7 Generalizované x specializované poradenství Generalizované poradenství se zaměřuje průřezově na většinu témat souvisejících s ochranou životního prostředí, pomáhá s komplexními tématy (často přesahujícími rozsah obce, případně regionu), věnují se mu často nestátní neziskové nebo státem pověřené organizace. Specializované poradenství je zaměřeno na konkrétní téma, složku (odpadové poradenství, energetické, vodohospodářské). Věnují se mu zejména komerční subjekty, zčásti i odborné ústavy.

8 Ekologické poradny jsou provozovány nejčastěji nestátními neziskovými organizacemi. Základní ekologické poradenství poskytují také občanské poradny a některé další subjekty i jednotlivci. Na území ČR existuje mimo jiné síť poraden STEP (http://www.ekoporadna.cz) – pracuje dlouhodobě a systematicky Jejich základní převážně preventivní poradenství orientované na občana je bezplatné, financované z různých zdrojů, m.j. z Evropského sociálního fondu. Díky podpoře EU zprostředkované ministerstvem vznikla síť poraden prezentovaná nyní jednotně na http://www.ekoporadny.cz

9 Poradci pro životní prostředí jsou konkrétní osoby, které poskytují praktické služby EP, ať již v neziskových organizacích, jako jednotlivci nebo v soukromých firmách. I komerční poradci velmi často poskytují základní rady občanům s problémy, kteří se na ně obrátí, zdarma. Stát v současnosti prostřednictvím MŽP pracuje na systému akreditace poradců, kteří budou moci poskytovat služby ve veřejném zájmu a na jejichž činnost bude možné získat finanční dotaci.

10 Podle průzkumu prováděného v roce 2006 Agenturou Koniklec na objednávku Ministerstva životního prostředí v obcích s rozšířenou působností považovalo asi 25% dotazovaných úředníků za správné, aby úřad sám poskytoval potřebné rady v oblasti ochrany životního prostředí. Obdobný podíl tázaných naopak vyjadřoval názor, že úřad koná vždy jen v rámci zákonů a jemu svěřených kompetencí a žádné další služby občanům poskytovat nemůže. Obce, zejména ty větší, mohou například ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřizovat vlastní poradny, nebo poskytovat prostory pro tuto činnost. Obce by měly být schopny doporučit občanům vhodnou poradnu, či poradce, případně jiný zdroj požadovaných informací nebo služeb!

11 Pro další rozvoj zázemí a infrastruktury pro environmentální poradenství jsou uvolněny prostředky z Operačního programu Životní prostředí, spravovaného Státním fondem pro ŽP. Jedná se o investiční prostředky. Obce jsou oprávněnými příjemci. Z prostředků lze zakoupit, rekonstruovat, nebo vybavit objekt, který bude sloužit jako ekologická poradna nebo informační centrum pro ŽP. Výzvy vyhlašuje průběžně Státní fond životního prostředí. Harmonogram pro rok 2009 zatím nebyl zveřejněn. Prostředky na poradenství byly doposud uvolňovány také z některých krajských úřadů, podle jejich možností.

12 Většina organizací poskytujících poradenství v „kamenné“ poradně a / nebo zveřejňuje zodpovězené dotazy na svých internetových stránkách. Tyto odpovědi jsou často velmi stručné a / nebo vázané na konkrétní lokalitu. Alternativou k tomuto klasickému schématu je elektronický „Systém environmentální asistence“, který byl uveden do provozu v roce 2007. Systém je vhodným zdrojem okamžitých konzultací a reálných informací, dostupných prostřednictvím internetu. Poskytuje výklad životních situací a umožňuje přístup k zákonným normám v oblasti ŽP, zajišťuje případný přímý kontakt s expertem odpovídající kvalifikace (zaměření). Představení systému SENAS je věnována druhá část prezentace.

13 http://www.senas.cz

14 Asistenční systém SENAS je určen všem občanům, kteří hledají řešení životní situace související s ochranou životního prostředí nebo jen chtějí získat výklad pojmů z oblasti ochrany prostředí, informace či rady. SENAS obsahuje výklad k několika stovkám životních situací a klíčových pojmů rozdělených do dvaceti tématických oblastí umístěných v části Klíč. Dále SENAS nabízí přístup do speciálních modulů. Pokud řešená témata klienta neuspokojí, nabízí SENAS řešení konkrétní situace uživatele za asistence odborného konzultanta. Hlavním posláním systému je poskytovat občanům přesnou, kvalifikovanou a snadno vyhledatelnou pomoc v životních situacích dotýkajících se ochrany životního prostředí a výklad klíčových pojmů souvisejících s touto problematikou. http://www.senas.cz

15 Příklady situací, které lze řešit s pomocí SENAS Stavby v chráněných územích Nakládání s rostlinami a živočichy Likvidace odpadů Zásahy do zeleně Hospodaření v krajině, v lese Účast ve správním řízení Řešení radonového rizika Šetrnější hospodaření domácnosti … a mnoho dalšího http://www.senas.cz

16 Klíč k řešení Moduly Servisní část Správa výzev expertovi Správa uživatelských údajů Služby pro registrované uživatele http://www.senas.cz

17 Klíč k řešení 20 tematických oblastí Stovky zpracovaných témat Vzájemná provázanost Standardní struktura Interaktivnost http://www.senas.cz

18 Tematická oblast Možnost výběru pomocí doplňujících otázek http://www.senas.cz

19 Téma Jednotná struktura Zatřídění tématu Klíčová slova Přímo související témata Základní charakteristika problematiky Podrobnosti, řešení Doplňkové informace Další zdroje informací Zákony a předpisy Kompetentní instituce Odkazy do seznamů a registrů Jméno zpracovatele a datum aktualizace http://www.senas.cz

20 Vzor tématu http://www.senas.cz

21 Vzor tématu – pokračování http://www.senas.cz

22 Vzor tématu – Další možnosti postupu http://www.senas.cz

23 Moduly Modul Environmentální legislativa Zákony a vyhlášky v platném znění členěné do 17 oblastí. Použitelné jednak samostatně, ale hlavně ve vazbě na ostatní části systému (odkazy z klíče i z dalších modulů). Zákony a vyhlášky jsou publikovány po jednotlivých paragrafech => možnost přímého odkazu z Klíče Výpis paragrafů stavebního zákona - Ukázka textu právního předpisu (§105 zákona 183/2006) http://www.senas.cz

24 Moduly Modul Potravinové přídatné látky Komplexní interaktivní zpracování vyhlášky 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Modul vzniknul s cílem odstranit některé mýty o tzv. „Éčkách“ šířené mezi veřejností. Vyhledání látky podle kódu E, názvu nebo technologické funkce Zobrazení detailu látky včetně povolených množství a eventuelní vyloučení použití látky Informace, zda je látka živočišného původu resp. Alergenem či zda může obsahovat GMO Aktuality (například opatření, které dosud nebyly promítnuty do legislativy) Výpis barviv - Ukázka detailu barviva E120 http://www.senas.cz

25 Moduly Modul Vzory formulářů a podání.Interaktivně zpracovaná databáze vzorů formulářů a podání. Vazby na legislativní modul (vyhledávání „formulář podle § 104 zákona 183/2006“), provázanost s Klíčem Vyhledání podle oblasti zájmu (zeleň, kácení, stavba, …) Vyhledání podle úřadu/instituce, které se podání činí Většina formulářů ve formátu MS Word (doc) Vyhledávání dle oboru - Výpis formulářů vztahujících se k zákonu 183/2006 Sb. http://www.senas.cz

26 Moduly Modul Neziskové poradny Databáze neziskových environmentálních poraden Vyhledávání podle požadovaného oboru činnosti Základní mapové funkce Obsahuje profily poraden Přímé dohledání nejbližší neziskové poradny z Klíče - Vyhledání poradny v modulu Neziskové poradny - http://www.senas.cz

27 Moduly Modul Grafické přílohy Databáze všech grafických příloh systému Vyhledávání podle názvu Náhledy Provázanost s Klíčem - Modul grafické přílohy - http://www.senas.cz

28 Moduly Modul Registr institucí Databáze úřadů a institucí Fulltextové vyhledávání Kompletní kontaktní údaje Provázanost s Klíčem - Detailní údaje o CENIA v databázi institucí - http://www.senas.cz

29 Kontakt se smluvním expertem Žádný automatizovaný systém nemůže postihnout vše. Problémy, které řeší občan mohou být specifické. Prostřednictvím SENAS je možno kontaktovat smluvního experta Přístup ke kontaktnímu formuláři z Klíče Komunikace s expertem probíhá primárně e-mailem případně telefonicky Základní konzultace v rozsahu 15 minut je pro klienta zdarma Klient obdrží odpověď experta nejpozději do 48 hodin Odpověď experta je zpětně promítnuta do systému! http://www.senas.cz

30 Kontaktní formuláře Forma komunikace s klienty Náměty na zlepšování obsahu systému Doplňování detailů v řešených situacích http://www.senas.cz

31 David Kunssberger – e-mail: david@koniklec.cz Miroslav Lupač – e-mail: mirek@koniklec.cz Informace o Systému ENvironmentální ASistence: dotazy@senas.cz http://www.senas.cz


Stáhnout ppt "V této prezentaci je pro zjednodušení používán termín „poradenství pro životní prostředí“, i když, jak je dále uvedeno, termín „environmentální poradenství“"

Podobné prezentace


Reklamy Google