Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 1 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ impulz pro české stavebnictví Praha, 27. ledna 2015 Ing. Petr Polán oddělení stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 1 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ impulz pro české stavebnictví Praha, 27. ledna 2015 Ing. Petr Polán oddělení stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 1 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ impulz pro české stavebnictví Praha, 27. ledna 2015 Ing. Petr Polán oddělení stavebnictví

2 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 2 Krize ve stavebnictví zastavení poklesu, již 3. měsícem mírně pozitivní vývoj +nárůst zahájených výběrových řízení na veřejné zakázky +nárůst vytíženosti kapacit stavebních společností -trvalý nedostatek technických pracovníků a pracovníků odborných profesí Stavební produkce v listopadu meziročně vzrostla o 2 %. V říjnu stoupla výroba o 2,4 %, v září o 8,8 %. Růst podpořilo zejména inženýrské stavitelství, začalo se také stavět více bytů.

3 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 3 Koordinace rok 2015 rozhodující období pro přípravu a schvalování právních předpisů (kvůli působnosti většiny z nich od r. 2016) legislativní změny jsou v působnosti různých ministerstev: MMR ČR, MD ČR, MŽP ČR, MPSV ČR, MPO ČR MPO – snaha o koordinaci a spolupráci s resorty na právních předpisech v oblasti stavební legislativy (zjednodušování povolovacích procesů, efektivní zadávání VZ, specializace předpisů pro prioritní sektory výstavby, zvyšování kvality staveb)

4 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 4 Rada vlády pro stavebnictví zřízena 15. 12. 2014 pomocí UV č. 1062 stálý poradní orgán vlády v oblasti stavebnictví 19 členů (předseda, 3 místopředsedové, 15 dalších členů) MPO, MMR, MŽP, MD, MF, Mze, MPSV, MV, Úřad vlády ČR, SPS ČR, HK ČR, SIA ČR – Rada výstavby, ČKAIT, Odborový svaz Stavba, Hospodářský výbor PSP ČR, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu SP ČR zřizuje dočasné pracovní skupiny příprava a projednávání koncepčních, strategických i legislativních dokumentů týkajících se stavebnictví vyjasňování stanovisek a zlepšení komunikace mezi orgány státní správy a podnikatelskou sférou meziresortní usměrňování a koordinace zásadních otázek souvisejících se stavebnictvím

5 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 5 MŽP: EIA – posuzování vlivů záměrů na ŽP zahájení řízení EK ve věci nesprávné transpozice směrnice EIA → návrh novely zákona o posuzování vlivů na ŽP předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015 Legislativa MMR: STAVEBNÍ ZÁKON současně se změnou zákona EIA (zajištění správné transpozice směrnice EIA), předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015; komplexní novela - předpokládaná účinnost od 1. 1. 2016 MMR: ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH technická novela - v září 2014 předložena vládě; současně příprava nového zákona o VZ, předpokládaná účinnost v dubnu 2016 MD: ZÁKON O LINIOVÝCH STAVBÁCH podobné principy jako novela stavebního zákona → jednotné povolovací řízení MPSV: ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ MPO: zjednodušení povolovacích procesů v oblasti strategických energetických staveb ve vazbě na nařízení EU č. 347/2013 týkajícího se transevropských energetických sítí

6 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 6 Zákon o sociálním bydlení v Programovém prohlášení vlády je uvedeno: … „Vláda také připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard sociálního bytu a vymezí osoby v bytové nouzi, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok.“… věcný záměr zákona – 2. čtvrtletí 2015 platnost zákona od prosince 2016 MPSV + spolupráce MMR a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu MPO – spolupráce na „technické části“ – stanovení technických standardů sociálního bydlení (konstrukční řešení, materiály, zařizovací předměty, technologie, apod.) v souvislosti s tím MMR – aktualizace Koncepce bydlení z důvodu rozvoje podpůrných programů zařazených v SFRB, hledání možností zapojení prostředků z fondů EU

7 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 7 Vedlejší efekty sociálního bydlení mobilizace dalších obecních i soukromých finančních zdrojů snížení sociálního napětí ve společnosti ovlivnění ekonomického růstu a zaměstnanosti přínos v daňové oblasti, odvody na zdravotní a sociální pojištění zvýšení množství zakázek pro stavebnictví Stavebnictví má přímé vazby na výrobní odvětví jiných sektorů (energetika, těžba nerostných surovin, doprava, služby, atd.). Stavebnictví má jeden z největších multiplikačních efektů z pohledu celkových ekonomických přínosů a vlivů na zaměstnanost!

8 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 8 Multiplikační efekt ve vztahu k jednotce stavební produkce se multiplikační efekt pohybuje v úrovni 2,2 – 2,3 realizovaná celkový nárůst produkce 1 mld. Kč 2,2 – 2,3 mld. Kč stavební produkce v národním hospodářství to se příznivě projevuje i na vývoji zaměstnanosti – multiplikátor je zde 2,1

9 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 9 Impulz pro české stavebnictví podpora více zakázek impulz pro sociálního bydlení pro stavebnictví stavebnictví Příklad: státní dotace ………………………………. 500 mil. Kč = 850 nových bytů investice z nestátních zdrojů.... cca 775 mil. Kč tj. celkový objem investic …………… 1275 mil. Kč 1200 pracovních míst ve stavebnictví

10 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 10 Návrh definice a investiční podpory sociálního bydlení tento materiál předložilo MPO do MPŘ navržená definice: „Sociálním bydlením rozumíme souhrn nástrojů, které umožňují osobám s nízkými příjmy a sociálně potřebným občanům přístup k důstojnému a odpovídajícímu bydlení, který si jinak ze sociálních nebo jiných důvodů nemohou sami zajistit na volném trhu. …“ snaha zvýšit nabídku dostupného bydlení pro osoby dané ekonomickým statusem či přítomností rizikových faktorů nepatří tam přechodné a krátkodobé formy ubytování (v ubytovnách, svobodárnách, nocležnách, rekreačních stavbách, ubytování hotelového typu) většina sociálního bydlení by byla realizována v již existujících domech, nové byty různých velikostí a typů (bez nadbytečného komfortu, ale splňující předpisy pro stavby trvalého bydlení) by měly být rozptýleny mezi běžnou zástavbou

11 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 11 Návrh definice a investiční podpory sociálního bydlení podpora bydlení: a) aktivní (investiční formy podpory) - stát v posledních 5 letech snižuje objemy prostředků na tuto formu podpory (500 mil. Kč/rok) b) pasivní (soc. příspěvky, doplatky na bydlení) – vzrostly téměř na 7,5 mld. Kč/rok Investiční podpora sociálního bydlení především z již existujících podpůrných nástrojů v kompetenci MMR a SFRB (po částečné úpravě parametrů jejich poskytování a navýšení objemů finančních prostředků). Nové programy jen v nezbytné míře.

12 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 12 Návrh definice a investiční podpory sociálního bydlení STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ bydlení občanů v bytové nouzi úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.) záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů (NV 370/2004 Sb.) (+ podpora výstavby nájemních /tzv. vstupních/ bytů v rámci podprogramu podpory pořízení odporovaných bytů na MMR) rekonstrukce a modernizace Panel 2013+ = úvěry na opravy a modernizace (NV 468/2012 Sb.) JESSICA = projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

13 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 13 Výsledek malé podpory programů SFRB a MMR pokles finančních objemů alokovaných na podporované nové a rekonstruované byty o 5,9 mld. Kč, tj. o 78% pokles stavební poptávky vyvolané objemem podpor poskytnutých od MMR a SFRB o 23 mld. Kč, negativní dopady ještě znásobeny multiplikačním efektem klesá počet zahájených (2007 – 43 796 bytů, 2013 – 22 108 bytů) i dokončených (2007 – 41 649 bytů, 2013 – 25 238 bytů) bytů, tj. téměř 50% pokles nízký počet dokončených nájemních bytů v příštích 4-5 letech stárnutí bytového fondu pomalé zvyšování standardu bydlení realizované podpory20032013 SFRB4,187 mld. Kč1,268 mld. Kč MMR3,384 mld. Kč0,381 mld. Kč celkem7,571 mld. Kč1,649 mld. Kč vyvolaná stavební poptávka ve výši 26 mld. Kč3 mld. Kč

14 Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 14 Kontakt E: polan@mpo.cz T: 224853127 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví 1 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ impulz pro české stavebnictví Praha, 27. ledna 2015 Ing. Petr Polán oddělení stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google