Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelnost projektu – aneb, jak neusnout na vavřínech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelnost projektu – aneb, jak neusnout na vavřínech"— Transkript prezentace:

1 Udržitelnost projektu – aneb, jak neusnout na vavřínech
Realizace projektu – aneb z chyb se člověk učí Ing. Milena Smržová vedoucí OKČ

2 Obsah Co je udržitelnost? Pravidla a povinnosti 1
Chyby v projektech, vedoucí ke krácení způsobilých výdajů Jak jim předejít 2

3 Kdo jste Vy? Příjemci dotace se zodpovědným přístupem
Příjemci, kterým již byla vyplacena dotace Příjemci, kterým bude vyplaceny dotace Všichni máte jedno společné zajistit udržitelnost Vašeho projektu

4 Udržitelnost Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky V období udržitelnosti projektu se projeví životnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení atd.) Pokud je zjištěno kontrolním orgánem pochybení po proplacení prostředků (i částečné), nesrovnalost je řešena jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příjemce je povinen provést odvod do rozpočtu poskytovatele – a to ve výši 100 % neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně penále 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení

5 práva a povinnosti (závazky)

6 Závazek Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace článek VI.
Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta a to v rozsahu uvedeném v článku I. Smlouvy, a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu. Doba udržitelnosti činí 5 let (3 roky v případě malého a středního podniku) ode dne ukončení projektu. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů po dobu 10 let od ukončení projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu do roku 2021. Umožnit vstup kontrolním orgánům do objektů a na pozemky dotčené projektem a umožnit přístup k veškeré dokumentaci

7 Závazek Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele a udržet je po dobu 5 let (3 let) ode dne ukončení projektu. Zavázali-li jste se k naplnění indikátoru pracovního místa, jste povinni PM vytvořit do jednoho roku od ukončení projektu a uchovat je po dobu udržitelnosti projektu. Zavázali-li jste se k naplnění indikátoru certifikace ubytovacích zařízení v CR, jste povinni jej naplnit do jednoho roku od ukončení projektu. Jste povinni zajistit, že po dobu udržitelnosti projektu neprojde projekt podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 nařízení Rady )ES) č. 1083/2006 Příjemce je povinen zasílat poskytovateli monitorovací zprávy – hmg MZ v Benefit

8 Závazek Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu jste povinni s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a tento majetek nesmíte ani jeho část zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby. Věcné břemeno je možné zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Majetek pořízený z dotace nesmíte po dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele. Pořízený majetek můžete v době udržitelnosti pronajmout či vypůjčit jiné osobě pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Nájemce či výpůjčitel jej dále nebude přenechávat k užívání třetí osobě. Jste povinni zajistit publicitu a udržet ji po dobu udržitelnosti projektu.

9 Závazek Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele neprodleně o tom, že ohledně příjemce probíhá proces přeměny uvedené v § 2 zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Příjemce se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby proces přeměny nepokračoval a to až do souhlasného stanoviska s přeměnou uděleného poskytovatelem. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 78 a 79 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, umožňuje, uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla způsobilým výdajem projektu. DPH, které si subjekt může uplatnit, odpovídající podílu dotace z RR dle Smlouvy, musí neprodleně vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy se stejným variabilním symbolem, pod kterým platbu dotace obdržel.

10 Závazek Příjemce se zavazuje pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny. Doba pojištění u movitých věcí musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby a trvat po celou dobu udržitelnosti projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti majetku, je příjemce povinen pojistit takový majetek minimálně na celou dobu použitelnosti majetku.

11 Uchovat výsledky a výstupy projektu
Nezbourat, neprodat, bez souhlasu nepronajmout Povinnost zachovat po dobu udržitelnosti indikátory projektu V případě délkových měr, ploch, počtu vytvořených produktů apod. není problém Problémy mohou nastat v případě nakupovaného majetku resp. souboru movitých věcí Povinnost zachovat soubory a veškerý nakoupený majetek, podrobná inventarizace Problémy mohou nastat v případě tvorby pracovních míst Povinnost vytvořit pracovní místa do jednoho roku od ukončení projektu a udržet je po dobu udržitelnosti projektu (HPP)

12 Zachování vytvořených pracovních míst
Přepočtený stav zaměstnanců v první MZ (PMZ, EMZ, ZMZ) uvést přepočtený stav zaměstnanců k datu registrace Žádosti o dotaci za předcházející období 6 kalendářních měsíců V dalších MZ uvést nárůst zaměstnanců v organizaci prostřednictvím aktualizovaného přepočteného stavu zaměstnanců vždy 6 měsíců před předložením dané MZ (pokud to již není 6 měsíců, tak za dané období) Po dosažení plánovaného počtu doložit aktuální přepočtený stav zaměstnanců – dokládat ke každé MZ o udržitelnosti Způsob výpočtu naleznete na str. 45 a 46 PPP

13 Zachování vytvořených pracovních míst
Můžete vytvořit hrubé pracovní místo s jedním plným úvazkem či více pracovních míst na zkrácený úvazek, avšak součet těchto zkrácených úvazků musí dát úvazek plný. Relevantním dokumentem – pracovní smlouva Výjimka: sezonní práce: provoz lyžařského střediska či letní plovárny Lze akceptovat DPP či DPČ, ale dohromady vždy plný úvazek po celé období + odůvodnění V případě ukončení pracovní smlouvy zaměstnance musíte prokazatelně doložit; dále doložit, že se aktivně snažíte hledat nového zaměstnance; ke znovuobsazení místa musí dojít do 3 měsíců od ukončení pracovního poměru Restrukturalizací podniku může dojít k celkovému poklesu zaměstnanců – nikdy to nesmí být zaměstnanci, jejichž místo bylo vytvořeno v rámci projektu; musíte prokázat, z jakých důvodů došlo k celkovému poklesu

14 Doklady ke kontrolám vzniklých pracovních míst
Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců společně s tabulkou „Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců“ Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu Pracovní náplně nových zaměstnanců Mzdové listy nových zaměstnanců Pracovní výkazy nových zaměstnanců (např. pracovní docházka)

15 Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu
Od předkládání MZ prostřednictví IS Benefit 7 MZ o udržitelnosti projektu – vždy nejdéle do 20 pracovních dní po uplynutí 12 po sobě následujících kalendářních měsíců od data ukončení projektu Tzn. projekt končí – MZ o udržitelnosti podáte PD – IS Benefit7 hmg MZ Elektronicky – finalizace Písemně – podepsaná na ÚRR MZ obsahuje informace o Udržitelnosti projektu Naplnění a udržení cílů a indikátorů Změnách projektu Provedených kontrolách Vazbách na jiné projekty Plnění horizontálních a evironmentálních kritérií

16 Přílohy MZ (vše v kopii)
Doložení zaúčtování dotace dle Avíza o provedené platbě Zaúčtování pořízeného majetku, inventární karty Podklady dokazující dodržení pravidel pro publicitu Dokumenty související s dokladováním nově vytvořených pracovních míst Doklady o naplnění indikátoru „Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR“ Doklady prokazující udržení indikátorů Kolaudační souhlas, pokud nebyl dodán k ZMZ Výpis z katastru nemovitostí, pokud je relevantní Aktualizovaný výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy Registrace dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – v případě, že je relevantní (PPP str. 57 bod 9) Doklady prokazující vlastnické vztahy v případě doložení tzv. jiného práva (PPP str. 57 bod 10) Vypořádání bankovní úschovy, v případě, že je relevantní Doklady prokazující naplnění environmentální kritérií

17 Udržitelnost projektu z osy 3.3
Složitější situace Dodržet plán v žádosti o dotaci Udržet výstupy projektu Jak? Tak jste si stanovili v žádosti!

18 Na co nejčastěji vyzýváme
Nedoložení zaúčtování přijaté dotace Nedoložení převedení majetku do užívání Nedoložení publicity Přepočtený stav zaměstnanců vypočten pouze na nově vzniklá místa a ne za celou společnost Doložení ostatních dokumentů k nově vzniklým pracovním místům jen za část monitorovacího období nebo nejsou doloženy vůbec Nedoložení naplnění environmentálních kritérií Nedoložení naplnění horizontálních kritérií Nedoložení monitorovací zprávy vůbec

19 Co udělat před podáním MZU
Prostudovat žádost o dotaci (VTPP, EFHP, EHP) Prostudovat Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace Uvědomit si, k čemu jste se zavázali v žádosti o dotaci MZ o udržitelnosti = výstup naplnění udržitelnosti Příklady

20 Fyzické kontroly ex -post
Počet kontrol v závislosti na výši CZV Méně nebo rovno 5 mil. 1 5 mil. – 30 mil. 1 30 mil. – 50 mil. 2 50 mil. – 100 mil. 3 Rizikové projekty 3 Více než 100 mil MSP 3 U komunikací 3 Ověření podmínek plnění dotace Správnost čerpání finančních prostředků Soulad skutečnosti a MZ Naplňování monitorovacích ukazatelů Kontrola pořízeného majetku A mnohé další

21 Proplacení finančních prostředků na Váš účet neznamená konec projektu.
Váš projekt je i nadále kontrolován a jeho výstupy musí být udrženy po dobu udržitelnosti projektu. V případě nedodržení Smlouvy a neudržení výstupů projektu bude dotace vymáhána zpět. Důležité je neusnout na vavřínech po obdržení dotace na Váš účet, pokud budete po dobu udržitelnosti projektu přistupovat k Vašim povinnostem stejně zodpovědně jako při realizaci projektu, nehrozí Vám žádné vymáhání dotace, povinnosti v udržitelnosti již nejsou tak náročné.

22 Chyby v projektech, vedoucí ke krácení způsobilých výdajů projektu
2. Část prezentace Chyby v projektech, vedoucí ke krácení způsobilých výdajů projektu Příklady Jak se jim vyvarovat

23 Smysl kontroly Dosažení cílů účinně a efektivně (zajistit aby byly; kontrolovat, jestli jsou) – identifikovat a eliminovat rizika Soulad s příslušnými zákony a nařízeními, ochrana majetku a zdrojů (před plýtváním, podvody) Spolehlivost finančního výkaznictví (audit trail o nakládání s prostředky)

24 Zásady Nutnost si uvědomit, že vše, co dělám musím dělat v souladu se zásadami 3 E – musím najít optimální vztah mezi účelností, efektivností a hospodárností svého chování (vynakládání prostředků, které nejsou mé)

25 Účelnost Takové použitý veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů – dělat věci správně Mám definované cíle a záměry? Stanovil jsem si kvalitu výstupu? Můžu potom porovnat či zkontrolovat, že jsem svých cílů dosáhl? Vztahuje se můj cíl vůbec k danému projektů? Jsou k dispozici odpovídající zdroje a prostředky?

26 Efektivnost Je takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků, vynaložených na jejich plnění; vztah mezi vstupy výstupy – dělat správné věci Dělat pouze projekt, který je nezbytný (nakupovat SP, S, D, které jsou nezbytně nutné) Je v souladu schválený cíl a očekávání projektu? Existuje více variant řešení? Která je nejefektivnější? Postupy, které konám v rámci projektu mě efektivně vedou ke stanovenému cíli? Je dodržena hospodárnost ve vztahu k efektivnosti?

27 Hospodárnost Je použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů – dělat správné věci levně Průběžně během roku ověřovat průměrné ceny na trhu (před vypsáním zakázky zaktualizovat předpokládanou hodnotu zakázky) Správně vysoutěžit dodavatele Je vstup potřeba k dosažení cíle? (potřebuji to?) Pozor – neovlivnila nejnižší cena kvalitu výstupů? (zde možná rozpor s ZVZ) Jak jsou přidělené zdroje využívány? Byla vybrána nejvhodnější nabídka? Existují důvody, proč nebylo vybráno finančně nejméně náročné řešení? Byl dodržen optimální poměr mezi cenou a kvalitou?

28 Konkrétní problémy Nedostatečná připravenost projektů žádajících o dotaci Nereálnost plánů/cílů Pochybení při výběrových řízení Změny v projektech Nehospodárnost výdajů Účetnictví projektu Další Nyní se dostávám k podstatě dnešní prezentace a to ke konkrétním problémům v realizaci projektů. Nejprve budu mluvit Nafázovat to

29 Zásady pro v výběr dodavatele
Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace Co si pod těmito zásadami představujete?

30 Transparentnost Zadavatel má danou povinnost veškeré úkony při zadávání zakázek činit jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem. A to zejména: stanovit přesné a dostatečné lhůty a postupy v procesu zadávání, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci, jednoznačně vymezit kritéria hodnocení, svá rozhodnutí moci řádně odůvodnit.

31 Transparentnost Jakákoliv zakázka musí být vždy zadána transparentním způsobem. Základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení.

32 Rovné zacházení Každý zadavatel je povinen, od okamžiku přípravy řízení a v průběhu zadávání zakázky, přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či podávají nabídky Zadavatel definuje v ZD či výzvě přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat.

33 Nediskriminace Zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů. Podmínky pro zadávání zakázky musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky.

34 Porušení zásad Vede k rozbourání celého VŘ
K výběru nesprávného uchazeče K vystavení se riziku korekce dotace… Atd. …

35 Nutné je správné pochopení zásad!!! Transparentnost Rovné zacházení
Je dobré se při zadání každé zakázky zamyslet nad zásadami tak, abychom zakázku zadali bez jejich porušení. Nutné je správné pochopení zásad!!! Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace Nepřejít zásady, bývají vždy na začátku a nikdo je moc nečte, toto je ale gro všeho!!!

36 Pochybení při ¨ výběrových řízeních
VŘ či VZ jsou po připravenosti projektu nejčastější příčinou krácení dotací Na VŘ vše stojí i padá. Správně vybraný dodavatel je 80% úspěch hladkého proplacení dotace. VŘ dle zákona 137/2006 Sb. v pozdějším znění/mimo režim zákona (dle PPP a Závazné postupy pro zadávání zakázek mimo režim zákona)

37 Pochybení při ¨ výběrových řízeních
Pozor od vstupuje v platnost novela ZVZ Podstata zůstává, ostatní jinak Kdo budete vypisovat zakázku po je nutná: Opatrnost Pečlivost Důkladné a důsledné prostudování zákona Důkladné a důsledné prostudování prováděcích předpisů (ještě nejsou všechny předpisy)

38 Konkrétní pochybení ve VŘ
Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru Neadekvátně požadovaný obrat ve vztahu k předpokládané hodnotě zakázky Požadovaná přiměřenost – 2 násobek přiměřený, více k diskuzi, ostatní odesíláme na ÚOHS S 342/2010, S 241/2008, S 111/2010 do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) obrat může uchazeč prokázat i subdodavatelsky (pokud se prokáže smlouvou a závazkem subdodavatele, že se zaručuje za ekonomickou stabilitu uchazeče, pokud by nebyl schopen plnit své závazky) S 68/2010, S 8/2009 do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) Pokud jsou uchazeči ve sdružení, též lze sčítat, nesmíte omezit procentuelně jednoho ze sdružení (např. 80%)

39 Konkrétní pochybení ve VŘ
Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru Požadovaný zůstatek na bankovních účtech Dodavatelé své volné finanční prostředky za účelem optimálního zhodnocení mohou přesouvat např. na jiné účty či jinak investovat, aby z nich dosáhli vyššího výnosu než na běžném účtu. Proto není nezbytné, aby na běžných účtech zůstávaly volné finanční prostředky, které dodavatelé nepotřebují k uhrazení nejbližších splatných závazků. Do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) Požadovaný zisk vždy potřeba zohlednit daný trh do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení)

40 Konkrétní pochybení ve VŘ
Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru Nepřiměřená technická kvalifikační kritéria ku realizované zakázce Např. hodně ref. zakázek, což může splnit pouze jedna firma Stavím cyklostezku, požaduje ref. na 5 cyklostezek, ale společnost, která je schopna postavit dálnici, postaví i cyklostezku Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí památek v ÚSNKP (co zahraničí?) Novela: k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí

41 Konkrétní pochybení ve VŘ
Novela: k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí U dodávek a služeb platí, že zadavatel může požadovat: Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatelem není – li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně

42 Konkrétní pochybení ve VŘ
Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru Nepřiměřená požadovaná odborná kvalifikace na členy týmu (vzdělání pouze VŠ určitého směru, délka praxe 20 let, atd. Plnění kvalifikace subdodavatelem lze Požadavky na dispozici s provozním či technickým zařízením již v době podání nabídky S 170/2010, R34,39/2009, S 366/2010 Systém řízení jakosti Po novele zákaz!!! Nyní – požadavek na ISO a další normy nutné zvažovat Je to opravdu potřeba? Je na trhu tolik společnosti? Nezdraží mi to zakázku? Pozor pouze certifikáty, které jsou taxativně vymezeny v ZVZ SA 8000 (společenská zodpovědnost) není možné požadovat S 367/2010, 2R 015/06

43 Konkrétní pochybení ve VŘ
Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru Je důležité se vždy podívat na situaci na daném trhu Kolik na trhu existuje dodavatelů, kteří a za jakých okolností jsou schopni podat nabídku

44 Konkrétní pochybení ve VŘ
Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení) Nesprávný popis hodnocení Nedodržení popisu hodnocení Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění) Rozpor návrh SoD x SoD Nedodržení lhůt Profil zadavatel (certifikován) Nedodržení SoD při realizaci projektu (částky, množství) Nové práce na libovůli zadavatele (nepřipravenost projektu) Vícepráce plynoucí z nepřipravenosti projektu (geologické průzkumy) Konkrétní značky v zadávací dokumentaci Dělení veřejných zakázek Vítěz zakázky člen realizačního týmu Podívat se do Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách

45 Konkrétní pochybení ve VŘ
Na začátku každé zakázky je nutné si rozmyslet Co chci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jasně nadefinovat předmět plnění Zaktualizovat dokumentaci Rozmyslet si, zda to potřebuji (účelné, efektivní, hospodárné) Nadefinovat si kritéria, která mi pomohou správně vybrat (účelně, efektivně, hospodárně) Držet se zvoleného způsobu hodnocení Nastavit zakázku tak, aby byla transparentně, nediskriminačně a s rovným přístupem vybraná nabídka Neměnit vysoutěžené!!!!!!! – důsledek velkého krácení

46 Novela Zákona o veřejných zakázkách
Samostatná prezentace na flash disku

47 Změny v projektech generující chyby
Nenahlášené změny Nahlášené změny v rozpočtu v Závěrečné monitorovací zprávě, které odpovídají změnám podstatným menšího či většího rozsahu Nenahlášené stavební změny Stavební změny nenahlášené kompletně – příloha č. 8, 9 a 11 PPP + další relevantní dokumenty + info o tom, zda ze ZV či NZV a další) Nedostatečné slovní popsání stavebních změn a změn v rozpočtu Nenahlášené změny harmonogramu (předčasné ukončení projektu, prodloužení projektu) Nenahlášené změny indikátorů (nenaplnění indikátorů)

48 Změny v projektech generující chyby
Uvádění několika typů změn do jednoho formuláře (podstatné, nepodstatné) Nepodepsané podstatné změny Neuvádění všech vzniklých změn do ZMZ Několikrát v průběhu realizace projektu/etapy nahlášena změna rozpočtu do 15% - změny je nutno sčítat a pokud je v součtu změna vyšší než 15% položky, pak je třeba vytvořit Dodatek ke smlouvě o dotaci, nutno rovněž kontrolovat procentní omezení některých položek

49 Stavební změny Vedou k vysokému krácení Porovnáváme rozpočty
Žádost x soutěž Nabídka x Smlouva o dílo Smlouva o dílo x realizace projektu Uznáváme POUZE změny, které jsou vyvolané objektivně nepředpokládanou příčinou – bez vlivu příjemce, dodavatele, apod.

50 Nehospodárnost výdajů
Výdaje za zpracování projektové dokumentace Výdaje spojené s řízením projektu Výdaje za odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové žádosti“ Výdaje za supervizi realizace projektu MO č. 12

51 Nehospodárnost výdajů
Výdaje za zpracování projektu max 5% CZV Výdaje spojené s řízením projektu max. 500 tis./50 tis za měsíc; BOZP,TDI, autorský dozor – 3% ze skutečně provedených stavebních prací Odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové dokumentace“ 1% z CZV max Kč Supervize řízení projektu nezpůsobilý výdaj

52 Nehospodárnost výdajů
Nyní v rámci hospodárnosti výdajů porovnáváme stavební rozpočty na průměrné ceny dle ÚRS Rozdíl mezi Vaším rozpočtem a průměrnými cenami bude pokrácen Před vypsáním zakázky si zaktualizujte stavební rozpočet dle průměrných cen Do zakázky stanovte maximálně přípustnou cenu

53 Účetnictví projektu Samostatná účetní evidence pro projekt
Nejsou doloženy dostatečné podklady k vedenému účetnictví v návaznosti na projekt – celkový obrat analytických účtů vážící se ke ZV a NZV se nerovná CV projektu Rozdělení na investice/neinvestice Souvisí s připraveností projektu

54 Výdaje projektu Potvrzení o úhradě výdajů projektu je doloženo prostřednictvím kopie z elektronicky zasílaných výpisů bez potvrzení bankou, že je shodné s originálem. Časová způsobilost výdajů u etapových projektů – DUZP i úhrada faktury musí být nejpozději v den ukončení etapy. Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury Neodečítání příjmů projektu od CZV v realizační fázi (např. příjem za prodej vykáceného dřeva, příjem za prodej orné půdy, příjem za prodej dlažebních kostek atd.) Chybné odečtení příjmů v realizační fázi projektu od vyčíslené dotace – příjmy je třeba odečítat od CZV Příjemce neuplatňuje odpočet DPH u majetku pořízeného z dotace, tj. DPH je způsobilým výdajem. V době udržitelnosti majetek pronajme plátci DPH, čímž si odpočet začne uplatňovat

55 Další Nedostatečně popsáno naplňování horizontálních a environmentálních kritérií v monitorovací zprávě Nedokládání pojištění majetku Opomenutí zaslání pozvánky na jednání hodnotící komise 7 dní předem zástupcům ÚRR u zakázek s vyšší hodnotou dle Závazných postupů Do 1. MZ o udržitelnosti projektu nedoložení zaúčtování obdržené dotace, nedoložení převedení majetku do užívání – inventární karty (pokud nebylo doloženo již v ZMZ, naplnění indikátoru pracovních míst (pracovní smlouvy, mzdové listy, pracovní výkazy), certifikace, naplnění publicity; pracovní místa a publicita ke každé MZ o udržitelnosti Chybné provedení pamětní desky v černobílém provedení – nutno dodržet Pravidla pro publicitu Nedodržení udržitelnosti projektu u projektů z oblasti 3.3 Opomíjení dokládání zapojení partnera do projektu

56 Závěr Zkuste se na realizaci projektů dívat očima kontrolorů, kteří na základě Vašeho jednání rozhodují o výši proplacené dotace… Počínaje již samotnou žádostí o dotaci, přes výběrová řízení, realizaci výdajů projektu, po samotné zpracování monitorovacích zpráv…

57 Další informace www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější chyby v Žádosti o platbu a v realizaci projektů Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek Vše pro příjemce

58 Závěr Doufejme, že jsme se všichni (žadatelé, příjemci, ÚRR) na dlouhé cestě již zrealizovaných projektů poučili tak, aby projekty, které jsou v průběhu realizace či na svou realizaci čekají, dostaly veškeré finanční prostředky, o které si příjemce na základě naplnění pravidel ROP a platné legislativy zažádá.

59 Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizaci
Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizaci


Stáhnout ppt "Udržitelnost projektu – aneb, jak neusnout na vavřínech"

Podobné prezentace


Reklamy Google