Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚTI V OHROŽENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚTI V OHROŽENÍ."— Transkript prezentace:

1 DĚTI V OHROŽENÍ

2 Ohrožené děti Děti, jejichž zdravý vývoj je ohrožen
Děti, které žijí v závadovém prostředí Děti, které trpí fyzicky a psychicky Děti, jejichž psychika je narušena

3 Je to nezdravý jev Odchylka od normálu Abnormalita
Ohrožené děti Je to nezdravý jev Odchylka od normálu Abnormalita

4 Věz, že Abnormalitu lépe pochopíš ve srovnání s normalitou
Jinak řečeno zlo poznáš na pozadí dobra a naopak, jak už to věděl třeba svatý Augustin v 5. století po Kristu a nebo

5 Herakleitos v 5. století před Kristem

6 Starověk však nechme stranou
A pohleďme na novověké teorie o osobnosti člověka, které vypráví o tom, co člověka od jeho ranného dětství formuje a co

7 Deformuje

8 Bylo zjištěno, že člověka ovlivňují v jeho vývoji zejména 2 faktory
Dědičnost – zděděné danosti a dispozice Prostředí – všechny vnější vlivy které na člověka působí – rodina, výchova, učení, škola, kamarádi, média

9 Ale ještě je tu jeden faktor
A to je

10 Seberegulace Jedná se o svobodné rozhodování Samostatné plánování
Prosazování vlastního řešení

11 Člověk není jen mechanické kolečko v systému
Viktor Emil Frankl /1905 – 1997/, rakouský psycholog a filosof židovského původu vyslovil svoji zkušenost z koncentračního tábora

12 Tuto zkušenost popisuje takto:
„Kdo z těch, kteří přežili koncentrační tábory, by nedokázali vyprávět o lidech, kteří kráčeli po apelplacu nebo mezi táborovými baráky a darovali někomu dobré slovo nebo poslední kousek chleba? A ačkoliv jich nebylo mnoho, byli živými důkazy toho, že člověku v koncentračním táboře lze vzít všechno, až na poslední možnost jednat svobodně, zachovat se v daných podmínkách tak nebo tak … Duchovní svobodu člověka, kterou mu nikdo nemůže vzít, dokud dýchá, a také mu, dokud dýchá, stále zůstává příležitost dávat svému životu smysl.“

13 To, pro co se člověk rozhoduje, závisí z velké míry na výchově v rodině. Je to o tom, jaké dostane vzory chování

14 Dítě přijímá vzory na vědomé i nevědomé úrovni a v dospělosti se rozhoduje také na vědomé i nevědomé úrovni

15 Sigmund Freud /1856 – 1939/ Tvrdil, že člověka nejvíce ovlivňuje nevědomá část jeho osobnosti Představíš-li si ledovec, pak je to ten jeho největší díl, který je pod hladinou Vědomá část osobnosti hraje v životě člověka menší roli. Je to pouhá špička ledovce trčící nad hladinou Výchovou v dětství se formuje především nevědomí, které má později v životě člověka rozhodující úlohu

16 Tak vypadá ledovec

17 A máme tady další persony, které uvažovaly o osobnosti člověka

18 Prs v ústech Harry Stack Sullivan /1892 – 1949/, americký psycholog, tvrdil, že k prvnímu interpersonálnímu vztahu dochází u dítěte při kojení Sullivan vůbec tvrdil, že osobnost dítěte je výsledek jeho interpersonálních vztahů Jaké budou vztahy dítěte k okolním lidem, taková bude jeho osobnost

19 Sullivan rozlišoval Zlý prs – nabízí ho matka, která není v psychické pohodě, čímž vyvolává v dítěti napětí Dobrý prs – matka je v dobré psychické kondici, což působí na dítě pozitivně

20 Karen Horneyová /1885 – 1952/ Německá psycholožka skandinávského původu žijící v USA Domnívala se, že existují 3 kategorie vztahů dítěte k druhým lidem

21 Jsou to tyto: Vztah k lidem – dítě se snaží získat jejich náklonnost a dobrou vůli Vztah proti lidem – vyjadřuje k nim nedůvěru Vztah od lidí – vymaňuje se ze vztahů k nim

22 Jak to funguje U normálního zdravého dítěte jsou všechna tři vztahování v harmonii, dítě je přirozeně, spontánně spojuje podle životních situací Ohrožené dítě se strnule drží jednoho z těchto tří přístupů k druhým. Je ochotno jít s kýmkoli /vazba k/ nebo je agresivní /vazba proti/ anebo se uchyluje do samoty /vazba od/

23 V dospělosti se nezměníš
Ulpívání na jedné z vazeb se přenáší do dospělosti a způsobuje to neurózu Člověk má pak nutkavé neurotické potřeby

24 Neuroticky potřebuje Náklonnost a schválení
Mít partnera, který převezme péči o jeho život Vymezit úzce svůj život Mít moc Využívat druhých Prestiž Obdiv Výkon Soběstačnost a nezávislost Dokonalost a nenapadnutelnost

25 Alfred Adler /1870 – 1937/ Se zase domníval, že člověk trpí od dětství méněcenností, kterou se snaží v průběhu života překonat Děje se to úsilím o nadřazenost a převahu, tzv. maskulinním protestem Adler: „Psyché má svůj cíl – získání nadřazenosti.“

26 Adlerovská podoba nadřazenosti má dvojí výraz
Zdravá podoba – snaha něčeho dosáhnout, zkrátka „být v něčem dobrej“ Nezdravá podoba – chorobná ctižádostivost, přání postavit se proti všem

27 Příklady nezdravé nadřazenosti
Rozmazlené dítě – věnuje zájem jenom sobě, nechápe nezbytnost spolupráce. V dospělosti má pocit, že mu všichni křivdí, může svoje nepřátelství k druhým schovávat za fasádu dobré vůle Zanedbávané dítě – nenaučilo se spolupracovat, nezakusilo lásku. V dospělosti negativismus, podezíravost, neschopnost navázat trvalé citové vazby

28 Výchovou můžeš u dítěte vytvářet
Zdravé já – to je v pořádku. Vytváří se dobrou výchovou. Falešné já – to je špatně. Vzniká mizernou výchovou.

29 Falešné já Dospělý ho pěstuje u dítěte tím, že ho neustále okřikuje a brání mu ve spontánních projevech Dítě se pak naučí chovat se tak, jak si to dospělý přeje Jeho chování však není autentické, to, že žije, jen hraje Důsledkem je nesamostatnost a závislost Celý život je pak člověk odkázán na souhlas a potvrzování svého chování od jiných Stále více se zdokonaluje v tom, jak sám sebe skrývat

30 Příklady lidí falešného já
Příkladné dítě Ideální manžel Pilný úředník

31 Co je ještě zásadní při výchově

32 Citový vztah A to ke konstantní osobě
Pokud chybí, dochází u dítěte k poruchám: snížení zájmu, menší pohotovost reakcí, ustrašenost, nepřizpůsobivost, zaostalost ve vývoji řeči, hubnutí, apatie

33 Uvádí se, že Stav dětí z kojeneckých ústavů v důsledku nedostatečných citových vazeb nelze rozpoznat od endogenní debility

34 Tělesný kontakt Jeho absence vyvolává u dítěte zmatek
Tělesné odmítnutí dítě zakouší jako obavu z opuštěnosti Zmatek pak vyvolává strach a strach blokuje paměť Důsledkem tedy je intelektuální zaostalost

35 Hračky Mají zásadní význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
Hračky mají být přiměřené věku, různého druhu a trvanlivé Je důležité, aby se do her zapojil i dospělý

36 Vzor obou pohlaví Je důležitý pro to, aby se dítě mohlo stát nezávislým, samostatným jedincem Pokud oba vzory dobře fungují, dítě je pak v dospělosti schopno převzít danou pohlavní roli Nesmířenost se svou pohlavní rolí v dospělosti může mít původ nepřítomnosti obou vzorů v dětství

37 Bombardování O výchově se říká, že je to bombardování různými vlivy
Rodinné vlivy trvale působí na celý další život dítěte

38 Výchova pak je Funkcionální – chování členů rodiny, typ komunikace. Působí podprahově, neuvědomují si ani rodiče, ani děti. Zkrátka rodina nějakým způsobem žije. Intencionální – záměrná, vědomá, úmyslně řízená rodiči, kteří chtějí, aby z dítěte „něco bylo“. Vzdělanější rodiče vychovávají děti spíše k samostatnosti, flexibilitě, všestrannosti a toleranci. Méně vzdělaní rodiče podporují u dětí přizpůsobivost, skromnost, zdvořilost a spořivost.

39 Výchova a zděděné danosti mají vzájemně spolupůsobit

40 Nesmí se promarnit tzv. Kritické období

41 Kritické období Jinak řečeno senzibilní období
Je to čas dítěte,v němž se mu musí dát přesně to co potřebuje a je schopno akceptovat Pokud to dítě dostane předčasně, míjí se to účinkem Pokud se mu toho nedostane, těžko to v životě bude dohánět nebo top nedožene vůbec

42 Například Je zbytečné učit kojence malou násobilku
Musí se s dítětem adekvátně komunikovat, aby nemělo v budoucnu problémy s řečí Známé případy zaostalosti dětí je Divoký chlapec z Averoynu a Genie

43 A teď se zblízka podíváme na sociální abnormalitu – ohrožené děti

44 Ohrožené děti Pro syndrom ohrožených dětí se prosadil pojem: CAN
CAN = Child Abuse and Neglect Jedná se o syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

45 CAN Fyzické týrání Psychické týrání Sexuální zneužívání
Každý z těchto způsobů může nabývat aktivní a pasivní formy

46 Fyzické týrání Aktivní – tržné rány, pohmožděniny, bití, zlomeniny, krvácení, dušení, otrávení, smrt Pasivní – nedostatky v bydlení, ošacení, ve zdravotní a výchovné péči, neprospívání, vyhladovění. Jedná se o tělesnou zanedbanost.

47 Psychické týrání Aktivní – nadávky, ponižování, zastrašování, stres, šikana, agrese. Dítě je zbavováno odvahy a sebevědomí. Pasivní – nedostatek hraček, podnětů, zážitků, hádky rodičů před dítětem, rozvod rodičů. Jedná se o duševní a citovou zanedbanost.

48 Sexuální zneužívání Aktivní – sexuální hry, pohlavní zneužití, osahávání, manipulace v oblasti erotogenních zón, znásilnění, incest Pasivní – exhibice, erotické video, foto, erotické aktivity dospělých před dítětem, příp. vtažení dítěte do nich

49 Zvláštní formy týrání

50 Münchhausenův syndrom by proxy
Jinak řečeno syndrom barona Prášila v zastoupení Jedná se o hypochondrii dospělého přenesenou na dítě Dospělý vymýšlí dítěti různé choroby, obráží s ním lékaře, nasazuje dietu a dítě ničí Může dojít až k usmrcení dítěte

51 Baron von Münchhausen byl baron Prášil

52 Sekundární viktimizace
Je druhotné poškozování dítěte Jedná se o necitlivé, opakované vyšetřování dítěte ze strany lékařů, policie a jiných orgánů, které bylo obětí týrání Dítěti se tím přivozují další traumata

53 Systémové týrání Týrání dítěte v důsledku špatně nastaveného systému
Může to být děravá legislativa ošetřující zájmy dítěte Může to být nedostatečná podpora pěstounských rodin ze strany státu Mohou to být zdlouhavá soudní jednání o dětech svěřovaných do náhradní péče

54 Ohrožené děti v minulosti
Dnes je západní civilizace pedocentrická – ochrana dětí je legislativně chráněna V minulosti tomu tak nebylo Ve starověku i středověku byl obecný postoj k narozenému dítěti podobný jako je dnes k dítěti počatému

55 Typy násilí vůči dítěti ze strany dospělých v minulosti

56 Ohrožení rodičů a rodiny
Dětí se zbavovaly početnější rodiny z důvodu vlastní bídy Zkušenosti tohoto jevu i v naší kultuře jsou projektovány i do pohádky O perníkové chaloupce

57 Selekce pohlaví Docházelo k usmrcování děvčátek z důvodu regulace populace Poměr děvčat k chlapcům dosahujícím dospělosti byl v antice 100 : 400, ve středověku 100 : 140, až v 17. stol. dochází k vyrovnání tohoto poměru

58 Zápis z řeckého Milétu z doby 200 let př. Kr.
V 79 rodinách, které tam v jednom roce získaly občanství, bylo ze 146 dětí 118 synů a 28 dcer A to je Milét kolébkou filosofie

59 A Platon /427 – 347/ se neštítil ve své vizi ideálního státu navrhovat, aby neduživé děti byly zbavovány života, a to „jak se sluší a patří na místě skrytém a nezjevném.“

60 Pomsta Jednalo se o pomstu nepříteli ze strany vítězů: Vybít mu děti, aby jednou pro vždy zmizel z povrchu zemského

61 Obětované děti Praktika univerzálně rozšířená v různých civilizacích
Cílem bylo zabezpečit si u bohů a nadpřirozených sil přízeň ve svém podniku Kostřičky dětí se nacházejí v základech nejrůznějších staveb

62 Kartágo V Kartágu bylo nalezeno uren s kostmi novorozenců z let 400 – 200 př. Kr., kteří byly obětováni podle slibů daných před jejich narozením

63 Hanba Hanba a strach ze společenského odsudku vedla k usmrcení narozeného dítěte Pachatelem bývala vlastní matka, neprovdaná nebo v sociální tísni

64 Znetvoření Týkalo se to často vnějšího genitálu při různých iniciačních obřadech

65 Syndrom CAN a legislativa v ČR
Listina základních práv a svobod – je součástí ústavního pořádku. Obecné normy týkající se všech občanů. Úmluva o právech dítěte – byla přijata OSN v New Yorku 20. listopadu 1989, u nás vstoupila v platnost v r. 1991 Zákon o rodině z r v platném znění Zákon o sociálně-právní ochraně dětí z r. 1999 Trestní zákon

66 Ustanovení a sankce vůči pachateli násilí na dětech
Trestní zákon Ustanovení a sankce vůči pachateli násilí na dětech

67 Týrání svěřené osoby § 215 Za týrání je považováno jak fyzické, tak psychické útrapy Trest odnětí svobody: 6 měs. – 8 let Čistě psychické týrání se těžko prokazuje.

68 Nepřekažení trestného činu
§ 167 Kdo se hodnověrně dozví o týrání svěřené osoby a nepřekazí to, což může být i včasným oznámením příslušnému orgánu Trest odnětí svobody: až na 3 roky Důležitý je pojem hodnověrně

69 Neoznámení trestného činu
§ 168 Kdo neoznámí bez odkladu tr. č. týrání svěřené osoby, přestože se to hodnověrně dozvěděl Trest odnětí svobody: až na 3 roky Opět je důležité hodnověrně

70 Opuštění dítěte § 212 Kdo opustí dítě, o něž má povinnost pečovat a vystaví ho tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví Trest odnětí svobody: 6 měs. – 6 let Důležité: Dítě, které si samo nemůže opatřit pomoc. Není rozhodující, zda se dítěti skutečně něco stalo nebo se mu mohlo stát.

71 Zanedbání povinné výživy
§ 213 Kdo neplní svou vyživovací povinnost, Trest odnětí svobody: až 3 roky Vyživovací povinnost je širší pojem než jen tzv. neplacení alimentů.

72 Únos § 216 Kdo dítě vyjme z opatrování někoho, kdo má zákonně o něho pečovat Trest odnětí svobody: 2 roky – 10 let se o únos. Pokud není při rozvodu soudně určena péče jednoho z rodičů, mohou se rodiče o dítě přetahovat, jak chtějí, a nejedná se o únos.

73 Ohrožování mravní výchovy mládeže
§ 217 Kdo vystaví osobu mladší osmnácti let nebezpečí zpustnutí tím, že jí umožní vést zahálčivý nebo nemravný život Trest odnětí svobody: až na 2 roky To se týká i rodičů, kteří nedohlížejí na řádnou školní docházku.

74 Podávání alkoholických nápojů mládeži
§ 218 Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším osmnáctí let alkoholické nápoje Trest odnětí svobody: až na 1 rok

75 Podávání anabolických látek mládeži
Obdobně jako u předchozího Trest odnětí svobody: až na 1 rok Netýká se pochopitelně anabolik podávaných k léčebným účelům.

76 Pohlavní zneužívání § 242 Soulož nebo jiné pohlavní zneužívání osoby mladší patnácti let Trest odnětí svobody: 1 rok – 8 let Soulož znamená pohlavní spojení pouze mezi osobami opačného pohlaví.

77 Velký počet případů týrání dětí nevyjde najevo nebo se nevyšetří.
Nejhorší je v tomto směru sexuální zneužívání, protože zde funguje tzv. syndrom přizpůsobení

78 5 fází přizpůsobení pohlavnímu zneužívání
Utajování Bezmocnost Svedení a přizpůsobení Opožděné, konfliktní a nespravedlivé odhalení Odvolání výpovědi

79 Utajování Dítě je pachatelem psychicky zpracováváno
„Jestli to někomu řekneš, nebudu tě mít rád.“ „Zakážu ti – zbiju tě – zabiju tě – skončíš v ústavu

80 Bezmocnost Je třikrát větší pravděpodobnost, že dítě bude obtěžováno rodičem, příbuzným nebo známým To omezuje u dítěte možnost něco s tím dělat

81 Svedení a přizpůsobení
Dítě vidí jedinou možnost: podřídit se situaci Vzniká v něm vnitřní konflikt, dochází k narušení jeho osobnosti Samo sebe obviňuje, že za to může Snaží se „být hodné“ a získat zpět lásku a přijetí

82 Opožděné odhalení Dítě si své tajemství nechává pro sebe
Jestli to někomu prozradí, tak většinou opožděně, což snižuje věrohodnost

83 Odvolání výpovědi Dítě bere výpověď zpět – má strach ze zavržení rodiči, z opožděných výslechů, z rozbití rodiny Připouští, že si historku vymyslelo

84 Příznaky sexuálně zneužitých dětí
Strach, úzkost, pocit viny a hanby, deprese, nízká sebeúcta, bolesti hlavy a břicha, enuréza, poruchy spánku a příjmu potravy, regresivní chování /cucání palce, spaní s hračkou v neadekvátním věku/, nepřiměřené sexuální chování, sebepoškozování, sebevražedné jednání, osahávání jiných dětí Děti mohou být zneužívány v každém věku, ale nejčastěji jsou před 8. rokem svého života

85 Někdy je těžké rozlišit, co je a co není sexuální zneužívání
Tady máš příklady

86 Otec pozoruje svou patnáctiletou dceru klíčovou dírkou při koupání

87 Skupina chlapců nutí šestiletou dívku, aby jim rozepnula kalhoty a měřila penis

88 Dědeček uchopil svou třináctiletou vnučku za prsa: „Už ti rostou?“

89 Muž ze sousedství pravidelně zve chlapce na alkohol
Muž ze sousedství pravidelně zve chlapce na alkohol. Ten mu za to pózuje jako model pro pornočasopis

90 Devítiletá dívka a její čtrnáctiletý bratr se líbají „francouzským“ polibkem

91 Otec se koupe se svou desetiletou dcerou

92 Matka se koupe se svým desetiletým synem

93 Učitel běží se svou patnáctiletou žákyní ruku v ruce přes ulici

94 Otec požaduje od své dcery, aby se pravidelně dráždila
Otec požaduje od své dcery, aby se pravidelně dráždila. Často si k ní lehá do postele a masturbuje

95 Osmiletá dívka sedí svému otci na klíně. Otec dostal erekci.

96 Matka chodí pravidelně se svým čtrnáctiletým synem do sauny
Matka chodí pravidelně se svým čtrnáctiletým synem do sauny. Zve k tomu ještě jeho patnáctiletého kamaráda

97 Řidič školního autobusu se nechá od sedmileté dívky škrábat přes kalhoty na přirození, protože ho svědí kůže. On sám nemůže, protože musí řídit.

98 Žák 4. třídy běží za dívkou a zvedá jí sukně

99 Konec


Stáhnout ppt "DĚTI V OHROŽENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google