Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro AGROFÓRUM 2012 SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro AGROFÓRUM 2012 SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)"— Transkript prezentace:

1 pro AGROFÓRUM 2012 SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe) jan.dejl@mze.cz

2 Úvodem i v době ekonomické krize dosahuje české zemědělství a potravinářský průmysl slušných ekonomických výsledků (2011 – nejvyšší souhrnný zisk od 1998) vzrůstající trend orientace na výrobu komodit s malou přidanou hodnotou (RV i ŽV)  obzvláště znepokojující - některá odvětví živočišné výroby (prasata, drůbež, vejce), přestože v podmínkách ČR existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci celkový objem agrárních dotací činil v roce 2011 téměř 35 miliard Kč  vzrůstající závislost našeho zemědělství na dotacích  snaha MZe zajistit efektivnější přerozdělování dotací směrem k pracovně i technologicky náročnější produkci, zejména živočišné 2

3 Úvodem zmíněné charakteristiky našeho zemědělství nesmí být záminkou k zachování statu quo - nutnost koncepčních změn v dohledné době probíhající reforma Společné zemědělské politiky EU na léta 2014-2020 je podstatnou součástí našeho pracovního nasazení s cílem obhájit zájmy našich zemědělců  nastavit optimálně podmínky pro čerpání přímých plateb  prostředky ze SZP využívat pro podporu růstu (inovace, investice) a přispět tak ke zvýšení produktivity práce v ČR a tím i ke konkurenceschopnosti odvětví  více se zaměřit na doposud málo využívanou podporu z prostředků EU na propagaci českého zboží na trzích EU, ale i významně na třetích trzích  podpora politiky kvality  zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově 3

4 Obecně k reformě SZP EK dne 12. 10. 2011 představila legislativní balíček k budoucímu směřování SZP jehož součástí jsou:  návrh nařízení o přímých platbách  návrh nařízení k rozvoji venkova  návrh nařízení k SOT  již schválený návrh upravující nařízení č.73/2009 pro rok 2013 (modulace, top – up) (spíše nepravděpodobné) diskuse k reformě SZP v kontextu předložených legislativních návrhů začaly za PL PRES v říjnu 2011, následně za DK PRES, současné CY PRES usiluje o dosažení dohody Rady o částečném obecném přístupu (spíše nepravděpodobné) 4

5 Obecně k reformě SZP aktuální stav projednávání: aktuální stav projednávání:  reforma SZP na programu všech ministerských zasedání v 2. pol.2012  současně – projednávání na půdě EP  optimistický předpoklad – uzavření dohody -pol. 2013, může být i později  návazně – příprava prováděcích předpisů (v lepších případě 2. polovina 2013)  příprava české legislativy – musí probíhat paralelně (úprava zákona o zemědělství, jednotlivá nařízení vlády) 5

6 ČR se na všech platformách snaží o co nejlepší výchozí pozici pro české zemědělství jednoduchost, transparentnost, spravedlivost, snížení administrativních nákladů a zároveň zvyšování konkurenceschopnosti SZP je klíčovým tématem současnosti s velkými dopady na budoucnost našeho zemědělsko- potravinářského sektoru Grémia kulatých stolůzástupci nevládních organizací  vznik pracovních týmů Grémia i pravidelné organizování kulatých stolů, na kterých se aktivně podílejí zástupci nevládních organizací – což napomůže jednotnému postupu při prosazování zájmů našich zemědělců 6 Obecně k reformě SZP

7 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby návrh nařízení o přímých platbách na roky 2014 – 2020 zavádí pro všechny členské státy v rámci I. pilíře vícesložkový systém založený na platebních nárocích  základní platba  ozelenění (greening) – 30 % obálky  schéma pro malé farmáře – až 10 % národní obálky  platba pro mladé farmáře – až 2 % národní obálky  možnost vymezení až 5 % obálky na oblasti LFA a také dobrovolné vázané podpory až do výše 10 % aktivního farmáře zastropování návrh také zavádí definici aktivního farmáře a zastropování přímých plateb – capping 7

8 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby cílem ČR je nastavit nový systém tak, aby odstraňoval historické nerovnosti a umožňoval spravedlivý přístup ze strany všech členských států  čl. 22 – interní konvergence (CZ, HU, SK, LT, LV, RO paper - doplnit možnost využití i pro NČS, zohlednit SSP, STP, čl. 68 a Top – Up poskytnuté v roce 2010)  čl. 23 – nastavení národní rezervy (zejména možnosti využití rezervy)  opatrný přístup k návrhům na zachování aktuálně aplikovaných platebních nároků v regionálních systémech SPS 8

9 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby sankce ve světle zjednodušení SZP ČR podporuje také diskusi o ozelenění (greening), jehož opatření by měla být dobrovolná a spíše motivačního charakteru, přičemž sankce za případné nesplnění požadavků na ozelenění by neměla přesáhnout výši samotné greeningové platby tomto smyslu ČR usiluje o agrotechnickou a ekonomickou logiku navržených opatření se snahou zamezit zhoršení konkurenceschopnosti evropských zemědělců  v tomto smyslu ČR usiluje o agrotechnickou a ekonomickou logiku navržených opatření se snahou zamezit zhoršení konkurenceschopnosti evropských zemědělců 9

10 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby v rámci greeningu ČR podporuje: v rámci greeningu ČR podporuje:  navýšení limitu pro diverzifikaci plodin a EFA na 1/3 průměrné výměry podniku v daném ČS  stejně také vyčlenění podniků s poměrem travních porostů (TP) nad 70 % výměry podniku  zachování travních porostů ČR chápe návrh na sledování na úrovni farmy či regionů  v rámci nastavení opatření EFA nesmí dojít ke snížení zemědělské produkce  zahrnutí ploch nevyžadujících hnojení dusíkem a plnící stabilizační opatření (luskoviny, víceleté pícniny na orné půdě a jetelotrávy), či plochy, na kterých jsou plněna AEO 10

11 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby capping) ČR usiluje, aby nedošlo ke stanovení maximálního stropu plateb (capping)  nesouhlas s jakýmikoliv opatřeními, která rozlišují úroveň podpory dle uměle zvolených kritérií  zavedení cappingu by znamenalo nárůst byrokracie a narušení konkurenceschopnosti definice aktivního zemědělce u definice aktivního zemědělce považuje ČR za podstatné umožnit prostor pro flexibilitu na národní úrovni s ohledem na rozdílné podmínky v jednotlivých členských státech 11

12 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby malémladé zemědělce ČR podporuje řešení schémat pro malé a mladé zemědělce s ohledem na národní specifika národní flexibility dobrovolná  a tedy v rámci národní flexibility z pohledu členského státu jako dobrovolná možnost využití podpory spojené s produkcí ČR vítá a podporuje, nicméně budeme trvat aby, možnosti vymezené návrhem EK, byly nastaveny v rámci rovných podmínek pro všechny ČS  podpora BG paperu (možnost NČS vyčlenit nad 10 % obálky) 12

13 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby návrh upravující nařízení Rady (ES) č. 73/2009 o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 původní návrh EK zaváděl pouze mechanismus úpravy plateb pro rok 2013 s rovnocenným účinkem jako modulace a čisté stropy tento text byl revidován a nově byly doplněny následující body: začlenění EP do rozhodování o finanční disciplíně v čl. 1 (2) delegování pravomocí na EK pouze na 1 rok nové lhůty včleněné do čl. 68 (8) a 69(1) poskytování národních doplňkových plateb i v roce 2013 NČS bylo umožněno poskytování národních doplňkových plateb i v roce 2013 31. 7. 2012v OJ pod číslem 671/2012 kompromisní návrh byl schválen v prvním čtení za CY PRES a 31. 7. 2012 byl zveřejněn v OJ pod číslem 671/2012 13

14 Výhled 2014 - 2020 - rozvoj venkova Nový rámec pro II. pilíř SZP – rozvoj venkova Nový rámec pro II. pilíř SZP – rozvoj venkova Strategii EU 2020  V období 2014 - 2020 bude PRV spadat do nového rámce spolu s dalšími programy strukturálních fondů a ENRF, a to ve vazbě na zastřešující Strategii EU 2020 Partnerské dohody  Strategie pro rozvoj venkova a zemědělství bude součástí tzv. Partnerské dohody 14

15 Výhled 2014 - 2020 - rozvoj venkova Cílení podpor bude podle 6 priorit EU: Cílení podpor bude podle 6 priorit EU: přenosu znalostí a inovací  Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech konkurenceschopnosti z  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských hospodářství organizaci potravinového řetězce řízení rizik  Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství posílení ekosystémů  Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví efektivního využívání zdrojů  Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví sociálního začleňováníredukce chudoby hospodářského rozvoje venkovských oblastí  Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí 15

16 Výhled 2014 - 2020 - rozvoj venkova Kroky přípravy PRV pro programové období od roku 2014: Kroky přípravy PRV pro programové období od roku 2014: meziresortní jednání  probíhají meziresortní jednání (příprava podkladů na Partnerskou smlouvu) nevládními organizacemi  diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci kulatých stolů i pracovních skupin komunikace vůči EK ohledně nastavování právních předpisů  současně probíhá komunikace vůči EK ohledně nastavování právních předpisů Víceletého finančního rámce  paralelně s projednáváním předpisů k SZP probíhá projednávání Víceletého finančního rámce 90 mld. EUR  aktuální disponibilní částka pro II. pilíř SZP je cca 90 mld. EUR  národní obálka zatím není stanovena  národní obálka zatím není stanovena - bude určena na základě objektivních kritérií a rozpočtu pro období 2007-2013, lze předpokládat nižší částku, než pro stávající období 16

17 Současnost - 2012 SAPS cca 19 mld. Kč SAPS celkem – cca 19 mld. Kč  sazba SAPS - 5 387,30 Kč výplata zálohových plateb od 16. 10. 2012 ve výši 50 % výplata zálohových plateb od 16. 10. 2012 ve výši 50 %  doplatky budou vypláceny od 1. 12. 2012 Top - Up 0,5 mld. Kč platby Top - Up – celkem 0,5 mld. Kč  platba na chmel  platba na přežvýkavce  platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz  platba na chov krav bez tržní produkce mléka  platba na zemědělskou půdu  platba na brambory pro výrobu škrobu 17

18 Současnost - 2012 speciální podpora podle článku 68: speciální podpora podle článku 68:  Krávy s tržní produkcí mléka = 474 720 884 Kč  Tele masného typu = 222 677 955 Kč  Bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech = 36 006 135 Kč  Brambory pro výrobu škrobu = 45 527 757 Kč  Chmel = 21 203 612 Kč 18

19 modulace přímých plateb 2012 modulace přímých plateb 2012  pro staré ČS – čl. 7 NR 73/2009 = modulace jednotné platby  nemodulují se farmy s PP < 5 tis. €  částky PP 5 tis.€ - 300 tis.€ = modulace 10%  částky PP nad 300 tis.€ = další 4% (tedy 14%)  pro nové ČS (tedy i ČR) = v roce 2012 mají nárok na 90% = proto je nezbytné toto promítnout do modulace  proto modulace u částek nad 300 tis.€ = 4 %  při kurzu 25,141 CZK/€ = 7 542 300 Kč 19 Současnost - 2012

20 modulace přímých plateb 2013 modulace přímých plateb 2013  v červenci 2012 – novela NR 73/2009 – nařízení EP a R 671/2012  řeší modulaci 2013 (NR 73/2009 vůbec modulaci po roce 2012 neřešilo)  součást kompromisu = zachování úrovní modulace z roku 2012  pro nové ČS – i v roce 2013 modulace pouze u částek nad 300 tis.€ na úrovní 4% (ačkoli úroveň PP dosáhne 100%)  pro staré ČS – zůstávají úrovně 10 a 14% pro částky PP nad 5 a 300 tis. € 20 Rok 2013

21 modulace top-up 2012 modulace top-up 2012  říjen 2011 – EK předložila PD = nutnost realizovat modulaci u top-up v nových ČS  nemá přímou souvislost s modulací SAPS!!  podle výkladu čl. 132 NR 73/2009 – nové ČS v roce 2012 dosáhnou stejné úrovně PP jako staré ČS 21 Současnost - 2012

22 modulace top-up 2012 modulace top-up 2012  individuálně na farmu = celkový součet PP (SAPS, zvláštní platba dle čl. 68 NR 73/2009, oddělená platba na cukr a oddělená platba na rajčata) + Top-Up  částka PP+top-up > 5 000 € = modulace 10% z částky přesahující tuto úroveň  částka PP+top-up > 300 000 € = modulace dalšími 4% (tedy celkem 14%)  modulovaná částka se odečítá od částky top-up  5 tis.€ = 125 705 Kč  300 tis.€ = 7 542 300 Kč 22 Současnost - 2012

23 legislativní rámec top-up 2012 legislativní rámec top-up 2012  státní rozpočet 2012 na top-up = 0 Kč  v průběhu roku = podařilo se získat 0,5 mld. Kč  novela NV č.112/2008 Sb. (NV č. 332/2012 Sb.)  = realizace top-up 2012  zpětné zařazení zem. půdy – eliminace dopadů modulace  termín podání žádosti 1.11.2012  do 28.2.2013 předložit nápočty na KBTPM  zveřejnění sazeb do 30.4.2013 23 Současnost - 2012

24 top-up 2013 top-up 2013  původně bez možnosti realizovat top-up 2013 (100% úroveň obálky z fondů EU)  7/2012 – novela NR 73/2009 - nařízení EP a R 671/2012  ta umožňuje novým ČS v novém čl. 133a tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu  pro odvětví, pro která byly v roce 2012 schváleny top- upy  podmínky poskytování totožné s rokem 2012  tedy vč. modulace 24 Rok 2013

25 Děkuji za pozornost. 25


Stáhnout ppt "Pro AGROFÓRUM 2012 SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)"

Podobné prezentace


Reklamy Google