Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe) jan.dejl@mze.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe) jan.dejl@mze.cz."— Transkript prezentace:

1 SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012
Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)

2 Úvodem i v době ekonomické krize dosahuje české zemědělství a potravinářský průmysl slušných ekonomických výsledků (2011 – nejvyšší souhrnný zisk od 1998) vzrůstající trend orientace na výrobu komodit s malou přidanou hodnotou (RV i ŽV) obzvláště znepokojující - některá odvětví živočišné výroby (prasata, drůbež, vejce), přestože v podmínkách ČR existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci celkový objem agrárních dotací činil v roce 2011 téměř 35 miliard Kč vzrůstající závislost našeho zemědělství na dotacích snaha MZe zajistit efektivnější přerozdělování dotací směrem k pracovně i technologicky náročnější produkci, zejména živočišné

3 Úvodem zmíněné charakteristiky našeho zemědělství nesmí být záminkou k zachování statu quo - nutnost koncepčních změn v dohledné době probíhající reforma Společné zemědělské politiky EU na léta je podstatnou součástí našeho pracovního nasazení s cílem obhájit zájmy našich zemědělců nastavit optimálně podmínky pro čerpání přímých plateb prostředky ze SZP využívat pro podporu růstu (inovace, investice) a přispět tak ke zvýšení produktivity práce v ČR a tím i ke konkurenceschopnosti odvětví více se zaměřit na doposud málo využívanou podporu z prostředků EU na propagaci českého zboží na trzích EU, ale i významně na třetích trzích podpora politiky kvality zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově

4 Obecně k reformě SZP EK dne 12.  představila legislativní balíček k budoucímu směřování SZP jehož součástí jsou: návrh nařízení o přímých platbách návrh nařízení k rozvoji venkova návrh nařízení k SOT již schválený návrh upravující nařízení č.73/2009 pro rok (modulace, top – up) diskuse k reformě SZP v kontextu předložených legislativních návrhů začaly za PL PRES v říjnu 2011, následně za DK PRES, současné CY PRES usiluje o dosažení dohody Rady o částečném obecném přístupu (spíše nepravděpodobné)

5 Obecně k reformě SZP aktuální stav projednávání:
reforma SZP na programu všech ministerských zasedání v 2. pol.2012 současně – projednávání na půdě EP optimistický předpoklad – uzavření dohody -pol. 2013, může být i později návazně – příprava prováděcích předpisů (v lepších případě 2. polovina 2013) příprava české legislativy – musí probíhat paralelně (úprava zákona o zemědělství, jednotlivá nařízení vlády)

6 Obecně k reformě SZP ČR se na všech platformách snaží o co nejlepší výchozí pozici pro české zemědělství jednoduchost, transparentnost, spravedlivost, snížení administrativních nákladů a zároveň zvyšování konkurenceschopnosti SZP je klíčovým tématem současnosti s velkými dopady na budoucnost našeho zemědělsko- potravinářského sektoru vznik pracovních týmů Grémia i pravidelné organizování kulatých stolů, na kterých se aktivně podílejí zástupci nevládních organizací – což napomůže jednotnému postupu při prosazování zájmů našich zemědělců

7 Výhled přímé platby návrh nařízení o přímých platbách na roky 2014 – zavádí pro všechny členské státy v rámci I. pilíře vícesložkový systém založený na platebních nárocích základní platba ozelenění (greening) – 30 % obálky schéma pro malé farmáře – až 10 % národní obálky platba pro mladé farmáře – až 2 % národní obálky možnost vymezení až 5 % obálky na oblasti LFA a také dobrovolné vázané podpory až do výše 10 % návrh také zavádí definici aktivního farmáře a zastropování přímých plateb – capping

8 Výhled přímé platby cílem ČR je nastavit nový systém tak, aby odstraňoval historické nerovnosti a umožňoval spravedlivý přístup ze strany všech členských států čl. 22 – interní konvergence (CZ, HU, SK, LT, LV, RO paper - doplnit možnost využití i pro NČS, zohlednit SSP, STP, čl. 68 a Top – Up poskytnuté v roce 2010) čl. 23 – nastavení národní rezervy (zejména možnosti využití rezervy) opatrný přístup k návrhům na zachování aktuálně aplikovaných platebních nároků v regionálních systémech SPS

9 Výhled přímé platby ve světle zjednodušení SZP ČR podporuje také diskusi o ozelenění (greening), jehož opatření by měla být dobrovolná a spíše motivačního charakteru, přičemž sankce za případné nesplnění požadavků na ozelenění by neměla přesáhnout výši samotné greeningové platby v tomto smyslu ČR usiluje o agrotechnickou a ekonomickou logiku navržených opatření se snahou zamezit zhoršení konkurenceschopnosti evropských zemědělců

10 Výhled 2014 - 2020 - přímé platby v rámci greeningu ČR podporuje:
navýšení limitu pro diverzifikaci plodin a EFA na 1/3 průměrné výměry podniku v daném ČS stejně také vyčlenění podniků s poměrem travních porostů (TP) nad 70 % výměry podniku zachování travních porostů ČR chápe návrh na sledování na úrovni farmy či regionů v rámci nastavení opatření EFA nesmí dojít ke snížení zemědělské produkce zahrnutí ploch nevyžadujících hnojení dusíkem a plnící stabilizační opatření (luskoviny, víceleté pícniny na orné půdě a jetelotrávy), či plochy, na kterých jsou plněna AEO

11 Výhled přímé platby ČR usiluje, aby nedošlo ke stanovení maximálního stropu plateb (capping) nesouhlas s jakýmikoliv opatřeními, která rozlišují úroveň podpory dle uměle zvolených kritérií zavedení cappingu by znamenalo nárůst byrokracie a narušení konkurenceschopnosti u definice aktivního zemědělce považuje ČR za podstatné umožnit prostor pro  flexibilitu na národní úrovni s ohledem na rozdílné podmínky v  jednotlivých členských státech

12 Výhled přímé platby ČR podporuje řešení schémat pro malé a mladé zemědělce s ohledem na národní specifika a tedy v rámci národní flexibility z pohledu členského státu jako dobrovolná možnost využití podpory spojené s produkcí ČR vítá a podporuje, nicméně budeme trvat aby, možnosti vymezené návrhem EK, byly nastaveny v rámci rovných podmínek pro všechny ČS podpora BG paperu (možnost NČS vyčlenit nad 10 % obálky)

13 Výhled přímé platby návrh upravující nařízení Rady (ES) č. 73/2009 o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 původní návrh EK zaváděl pouze mechanismus úpravy plateb pro rok 2013 s rovnocenným účinkem jako modulace a čisté stropy tento text byl revidován a nově byly doplněny následující body: začlenění EP do rozhodování o finanční disciplíně v čl. 1 (2) delegování pravomocí na EK pouze na 1 rok nové lhůty včleněné do čl. 68 (8) a 69(1) NČS bylo umožněno poskytování národních doplňkových plateb i v roce 2013 kompromisní návrh byl schválen v prvním čtení za CY PRES a byl zveřejněn v OJ pod číslem 671/2012

14 Výhled 2014 - 2020 - rozvoj venkova
Nový rámec pro II. pilíř SZP – rozvoj venkova V období bude PRV spadat do nového rámce spolu s dalšími programy strukturálních fondů a ENRF, a to ve vazbě na zastřešující Strategii EU 2020 Strategie pro rozvoj venkova a zemědělství bude součástí tzv. Partnerské dohody

15 Výhled 2014 - 2020 - rozvoj venkova
Cílení podpor bude podle 6 priorit EU: Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských hospodářství Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

16 Výhled 2014 - 2020 - rozvoj venkova
Kroky přípravy PRV pro programové období od roku : probíhají meziresortní jednání (příprava podkladů na Partnerskou smlouvu) diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci kulatých stolů i pracovních skupin současně probíhá komunikace vůči EK ohledně nastavování právních předpisů paralelně s projednáváním předpisů k SZP probíhá projednávání Víceletého finančního rámce aktuální disponibilní částka pro II. pilíř SZP je cca 90 mld. EUR národní obálka zatím není stanovena - bude určena na základě objektivních kritérií a rozpočtu pro období , lze předpokládat nižší částku, než pro stávající období

17 Současnost - 2012 SAPS celkem – cca 19 mld. Kč
sazba SAPS ,30 Kč výplata zálohových plateb od ve výši 50 % doplatky budou vypláceny od platby Top - Up – celkem 0,5 mld. Kč platba na chmel platba na přežvýkavce platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz platba na chov krav bez tržní produkce mléka platba na zemědělskou půdu platba na brambory pro výrobu škrobu

18 Současnost - 2012 speciální podpora podle článku 68:
Krávy s tržní produkcí mléka = Kč Tele masného typu = Kč Bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech = Kč Brambory pro výrobu škrobu = Kč Chmel = Kč

19 Současnost - 2012 modulace přímých plateb 2012
pro staré ČS – čl. 7 NR 73/2009 = modulace jednotné platby nemodulují se farmy s PP < 5 tis. € částky PP 5 tis.€ tis.€ = modulace 10% částky PP nad 300 tis.€ = další 4% (tedy 14%) pro nové ČS (tedy i ČR) = v roce 2012 mají nárok na 90% = proto je nezbytné toto promítnout do modulace proto modulace u částek nad 300 tis.€ = 4 % při kurzu 25,141 CZK/€ = Kč

20 Rok 2013 modulace přímých plateb 2013
v červenci 2012 – novela NR 73/2009 – nařízení EP a R 671/2012 řeší modulaci 2013 (NR 73/2009 vůbec modulaci po roce neřešilo) součást kompromisu = zachování úrovní modulace z roku pro nové ČS – i v roce 2013 modulace pouze u částek nad tis.€ na úrovní 4% (ačkoli úroveň PP dosáhne 100%) pro staré ČS – zůstávají úrovně 10 a 14% pro částky PP nad 5 a 300 tis. €

21 Současnost - 2012 modulace top-up 2012
říjen 2011 – EK předložila PD = nutnost realizovat modulaci u top-up v nových ČS nemá přímou souvislost s modulací SAPS!! podle výkladu čl. 132 NR 73/2009 – nové ČS v roce 2012 dosáhnou stejné úrovně PP jako staré ČS

22 Současnost - 2012 modulace top-up 2012
individuálně na farmu = celkový součet PP (SAPS, zvláštní platba dle čl. 68 NR 73/2009, oddělená platba na cukr a oddělená platba na rajčata) + Top-Up částka PP+top-up > 5 000 € = modulace 10% z částky přesahující tuto úroveň částka PP+top-up > 300 000 € = modulace dalšími 4% (tedy celkem 14%) modulovaná částka se odečítá od částky top-up 5 tis.€ = Kč 300 tis.€ = Kč

23 Současnost - 2012 legislativní rámec top-up 2012
státní rozpočet 2012 na top-up = 0 Kč v průběhu roku = podařilo se získat 0,5 mld. Kč novela NV č.112/2008 Sb. (NV č. 332/2012 Sb.) = realizace top-up 2012 zpětné zařazení zem. půdy – eliminace dopadů modulace termín podání žádosti do předložit nápočty na KBTPM zveřejnění sazeb do

24 Rok 2013 top-up 2013 původně bez možnosti realizovat top-up 2013
(100% úroveň obálky z fondů EU) 7/2012 – novela NR 73/ nařízení EP a R 671/2012 ta umožňuje novým ČS v novém čl. 133a tzv. Přechodnou vnitrostátní podporu pro odvětví, pro která byly v roce schváleny top- upy podmínky poskytování totožné s rokem 2012 tedy vč. modulace

25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "SZP v ČR po roce 2013, výhled a porovnání se současností pro AGROFÓRUM 2012 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe) jan.dejl@mze.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google