Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Info Den, Kino Atlas v Praze, 17/2/2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Info Den, Kino Atlas v Praze, 17/2/2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS."— Transkript prezentace:

1 Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Info Den, Kino Atlas v Praze, 17/2/2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS

2 Stručně o programu 246 mil. EUR ERDF (Evropský fond pro obnovu a rozvoj) > z toho cca 80 mil. EUR ERDF pro 1. výzvu 2014-2020 Souhlas členských států (07/2014), Odsouhlasení EK (12/2014) = program nadnárodní spolupráce, spadá pod cíl EÚS Programové území: 76 NUTS II regionů ≈ 9 států AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI ≈ 1 mil. km2, 146 mil. obyv. *Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen; *Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, and Veneto Zaměření programu a priorit – popsáno v SECTION 2: PRIORITY AXES, str. 25 až 90 Programu spolupráce: Specifický cíl, výsledky, kt. se program snaží dosáhnout; výsledkový indikátor (např. stav vazeb mezi aktéry), typy výstupů, cílové skupiny, výstupové indikátory (počet strategí a akčních plánů)

3 = požadavky na partnery přesně definovány v Application Manual část B. II.: → Partneři typu: A.Národní, regionální a lokální instituce (včetně EGTC – evropské seskupení územní spolupráce); *Spadají sem i „public equivalent bodies“ podle čl.2(1) Nař. 2014/24/EU B. Soukromé instituce, s právní subjektivitou C. Mezinárodní organizace → „Assimilated partners“ – DE, IT subjekty působící na nár.úrovni se sídlem mimo progr. území – ale jejich kompetence s ohledem na vybrané akce se vztahují na progr.území; budou vykonávat projekt. aktivity ve prospěch regionů progr.území → „EU partneři mimo progr. území“ – 20% pravidlo flexibility, odůvodněné případy – konají ve prospěch progr. území; ERDF pro ně < 20% ERDF pro projekt → partneři z území mimo EU (Third country partners) – bez nároku na ERDF, mohou být zařazeni jako „associated partners“ → „Associated partners“ – bez finančního zapojení, výdaje spojené s jejich účastí v projektu jsou omezeny na cestovní výdaje a ubytování (např. pro potřeby jednání) Partnerství: musí být relevantní s ohledem na cíl a aktivity projektu Partnerství

4 Implementační struktura programu - Annex 11 Certifikační + Řídící orgán (MA act. as CA - Annex 15, MA - Annex 16) = Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti Připravuje certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby, provádí platby leadpartnerům. Jedná jménem Monit. výboru. Odpovídá za efektivní a správné řízení a implementaci programu. Auditní orgán (AA - Annex 17) = Spolkové kancléřství Rakouské republiky Provádí verifikaci efektivního fungování systému řízení a kontroly Národní koordinátor a Národní kontaktní místo, (MSs - Annex 13, 14, NCPs - Annex 19) vč. zastoupení ČR v Monit. výboru (MC - Annex 12) = MMR, Odbor evropské územní spolupráce MV = Orgán s rozhodovacími pravomocemi programu NKM = informovanost žadatelů a příjemců Společný sekretariát (JS - Annex 18) = mezinárodní tým ve Vídni – denní řízení programu Kontroloři pro příjemce se sídlem v ČR (FLC – Annex 10)= = CRR = Centrum pro regionální rozvoj, www.crr.czwww.crr.cz Zveřejňpvání pokynů pro příjemce a Potvrzování způsobilých výdajů

5 Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  80 % (AT, DE, IT) Rozpočet podle priorit (ERDF) Financování Princip vedoucího partnera (LP): odpovědnost za koordinaci a realizaci projektu má primárně LP, smlouva ŘO+LP, pak LP+PP Zpětné financování: reportovací období (1/2 rok), kontrola 1. stupně (CRR), ověření JS, ověření CA, poté peníze na účet LP a od něj PP peníze na účet projektového partnera (PP)

6 Požadavky na projekty Orientace na výsledek – Jakou změnu chceme dosáhnout? Častý pojem: Kapacity (viz Glossary – Annex 2) Kapacity mají být chápány jako kombinace všech silných stránek, vlastností a zdrojů dostupných v rámci komunity/společenství, společnosti anebo organizace, která může být využita k dosažení domluvených cílů. Posílení kapacit spočívá ve vytvoření příznivého prostředí zlepšením:  rámců pro fungování politik a stejně tak ekonomických a právních rámců  rozvoje institucionálního a lidských zdrojů  řídících/manažerských systémů Dosažení konkrétních a měřitelných výsledků: indikátory (výsledkové, výstupové) – viz vizualizace INTERVENČNÍ LOGIKY Annex 07 Inovativnost projektových záměrů

7 o Výstupy: strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů, s cílem budování kapacit, příprava investic především těch se silným pákovým efektem fondů; rozvoj, testování a implementace nástrojů; Možnost realizovat pilotní akce – demonstrativního a testovacího typu, nutné splnit podmínky dané programem, zejména relevanci nadnárodnímu charakteru programu, např. nadnárodní přidaná hodnota namířena na výzvy a potřeby, které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní úrovni Požadavky na projekty o Kritéria hodnocení žádosti: -Strategická: relevance žádostí a míra jejich příspěvku k dosažení specifických cílů (SO) programu. -Realizační: kvalita realizace zohledňující uskutečnitelnost a životaschopnost žádostí, a stejně tak jejich poměr cena-výkon (tj. poměr spotřebovaných zdrojů vůči dosaženým výsledkům). -1. kolo 1. výzvy: RELEVANCE a PARTNERSTVÍ

8 Zjednodušování o Zjednodušené formální požadavky a finanční pravidla Harmonizované používání pojmů a pravidel napříč programy např. HIT = Harmonisation Implemetation Tools, více na www.interact-eu.net/2014-2020 o Jasnější vedení pro uchazeče/příjemce !!! Např.: zjednodušená AF v 1. kole; zharmonizované zprávy o průběhu projektů a finanční zprávy napříč programy EÚS; uplatnění paušálů za daných podmínek (mzdy, přípravné výdaje, režie); společný Implementation manual včetně Control a. Audit Guidelines Výdaje: vychází z Delegated Act 481/2014: 1) náklady na zaměstnance; 2) kancelářské a administrativní výdaje; 3) náklady na cestování a ubytování; 4) náklady na externí odborné poradenství a služby; 5) výdaje na vybavení f) výdaje na infrastrukturu a práce

9 Priorita 1 Akce SOSO Priorita 1 Inovace (TC 1) Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY 1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě - Vytváření a další posilování nadnár.inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů - Přenos V&V-výsledků z výzk. do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům - Budování nadnár.vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání - Posilování vazeb mezi veř.sektorem, finanč.institucemi a podnik.sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby - Snížení administrativních překážek pro inovace 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech - Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v obl.moder. technologií (ekologické inovace, nízkouhlík.technologie, ICT) - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností - Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demograf. změnami - Uplatnění novodobých technologií

10 Priorita Akce SO Priorita 2 Nízkouhlíková ekonomika (TC 4) Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování změny klimatu 2.3 Zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO 2 -Tvorba, testování a implementace strategií a řídících přístupů ke zvýšení kapacit na snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury včetně budov (např. energetičtí manažeři) -Harmonizace standardů a systémů certifikace s cílem snížení energ. náročnosti -Tvorba a implementace integrovaných strategií na využití energie z endog. zdrojů -Řídící strategie na snížení energet. náročnosti -Rozvoj strategií zaměřených na poptávku (inteligentní odečty a aplikace) -Rozvoj řešení pro koordinace energ. sítí -Příprava a implementace integr. koncepcí mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2 -Tvorba systémů správy a řízení jako základny pro nízkouhlíkovou mobilitu ve FMO -Příprava a implementace služeb a produktů na podporu nízkouhlíkové mobility (multimodální služby)

11 Priorita Akce SOSO Priorita 3 Přírodní a kulturní zdroje (TC 6) Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů 3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít -Příprava a implementace integrovaných strategií pro udržitelné řízení chráněných oblastí, a také přírodních zdrojů -Vývoj a testování aplikace inovativních technologií pro integrované řízení OŽP (sanační technologie) -Harmonizace koncepcí a nástrojů řízení OŽP na nadnárodní úrovni - Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví -Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); -Vývoj nástrojů (ICT) -Strategie a nástroje pro řízení a zlepšování kvality ŽP ve FMO -Posílení kapacity pro plánování a řízení OŽP -Příprava integrovaných strategií k omezení střetů ohledně využívání půdy ve FMO (živelný růst, vylidňování) -Strategie a pilotní aplikace pro obnovu a znovuvyužití brownfieldů, ICT řešení

12 Priorita Akce SO Priorita 4 Doprava (TC 7) Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ 4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě - Příprava a implementace strategií k napojení osobní dopravy zejména v periferních oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly - Příprava implementace strategií, nástrojů a aplikací ke zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy, zejména přeshraničních (např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita) - Příprava koncepcí a testování pilotních aplikací pro inteligentní regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání) - Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. zájmu (pro znevýhodněné skupiny) 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení - Příprava a implementace koordinovaných strategií (vč. finanč./investič. modelů) k posílení multimodality ekologických systémů nákl. dopravy - Mechanismy koordinace mezi aktéry v oblasti multimodální nákl. dopravy - Příprava implementace koncepcí, nástrojů a služeb pro zvýšení podílu ekologické logistiky prostřednictvím řetězců nákl. dopravy (multimodální nadnárodní toky nákl. dopravy) - Vývoj a testování strategií pro „zekologičtění“ posledního kilometru nákl. dopravy (plánování logistiky)

13 Harmonogram Milník(Odhadovaný) Termín Schválení programu16. prosinec 2014 Vyhlášení 1. výzvy (step 1)12. únor 2015 Uzavření step 113. duben 2015 Výsledky hodnocení step 1 a otevření step 2 Pravděpodobně před letními prázdninami 2015 (v závislosti od počtu předložených žádostí) Uzavření step 2 Po uplynutí 60 kalendářních dnů (podzim 2015) Rozhodnutí o přidělení dotace a uzavírání smluv Začátek 2016

14 Kontakt Interreg CENTRAL EUROPE Programme Stella Horváthová Odbor evropské územní spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6, Praha 1 Kancelář: Na Příkopě 3, Praha 1 E.mail: horste@mmr.cz Tel. +420 234 154 414 Mobil +420 731 628 385 Web www.interreg-central.eu, www.dotaceEU.cz (Období 2014-2020)www.interreg-central.eu FB www.facebook.com/CentralEuropeProgrammewww.facebook.com/CentralEuropeProgramme LinkedIn www.linkedin.com/in/CentralEuropeProgrammewww.linkedin.com/in/CentralEuropeProgramme Twitter @CEProgramme_CZ


Stáhnout ppt "Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Info Den, Kino Atlas v Praze, 17/2/2015 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS."

Podobné prezentace


Reklamy Google