Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Roundtour programy EÚS, září-listopad 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Roundtour programy EÚS, září-listopad 2014."— Transkript prezentace:

1 Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Roundtour programy EÚS, září-listopad 2014

2 1.Období 2007-2013 v číslech 2.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění? 3.Požadavky na způsobilost 4.Finanční rámec 5.Priority/Specifické cíle/Akce 6.Charakteristika 1. výzvy 7.Výběr projektů 8.Podpora žadatelům 9.Komunikační aktivity Obsah prezentace

3 1.výzva2.výzva3.+ strateg.výzva4. výzvacelkem Alokace (Mio €) - z toho pro ČR 66,8 8, 4 72,0 5,8 55,2 + 10,0 6,2 + 2,2 27,0 2,5 231,0 25,1 Počet schvál. projektů - z toho s účastí ČR 29 21 37 29 28 + 7 22 + 7 23 14 124 93 Počet partnerů programu - z toho partnerů za ČR - 46 - 38 - 36 + 14 - 21 1360 155 - z toho LP za ČR 013 + 015 LP Úspěšnost žadatelů 37%27%25%20% Alokace pro projekty: 231 mil. € ERDF Schválené projekty ve výzvě 1., 2., 3. + strategická a 4.: 124 projektů Priorita 1 – Inovace - 30 projektů Priorita 2 – Dostupnost - 21 projektů Priorita 3 – Životní prostředí - 42 projektů Priorita 4 – Konkurenceschopnost - 31 projektů 1. Období 2007-2013 v číslech

4 Orientace na výsledek - principy o Účinnost CE 2020, s jasně danou provázaností mezi realizací programu a změnou stanovenou pro dané území  měřitelnost dosažených výsledků o Územní dimenze CE 2020 – podpora projektům, které se snaží poprat s výzvami, potřebami a potenciálem, a to s využitím ´place-based´ (v daném území uplatnitelném) přístupu o Nadnárodní přidaná hodnota CE 2020, namířena na výzvy a potřeby, které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní úrovni 2.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění? Projekty soustřeďující pozornost čistě na akademickou spolupráci anebo základní výzkum, anebo zaměřené pouze na vytváření sítí a výměnu zkušeností a/anebo které nedovedou dostatečně dát najevo přetavení “soft” výstupů (studie, atd.) do konkrétních a udržitelných výsledků nebudou podpořeny.

5 Orientace na výsledek: nový přístup k projektům o Projekty musí řešit výzvy, potřeby a potenciály v území, s tím, že budou stavět na existujícím vzdělání o Úsilí vynaložené v rámci projektů se musí soustředit na řešení programem vymezených tematických cílů (TC) a specif.cílů (SC) o Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu (zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné Relevantní programem vymezené specifické cíle Výzvy projektového území Potřeby stakeholdrů Nadnárodní dimenze Projektové cíle/výsledky 2.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění?

6 Což znamená v praxi… o Analýza současné situace v území (zjišťování výzev, potřeb a potenciálu)  relevantní zainteresované skupiny tzv. ´stakeholders´ o předešlé zkušenosti a poučení z minulosti  vyhýbat se “znovuobjevení kola” o Soustředění se na několik cílů a výsledků, které zjevně přispějí k naplnění programových cílů a výsledků  tematické zaměření o Budování takových partnerství, která projektu odpovídají tematicky a územně  kompetentní projektoví partneři Přesná definice “co kdo dělá a kde” Čas jako základní činitel! Přesná definice “co kdo dělá a kde” Čas jako základní činitel! 2.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění?

7 Orientace na výsledek – změny prosazované nadnárodní spoluprací Kapacity: Kapacity mají být chápány jako kombinace všech silných stránek, vlastností a zdrojů dostupných v rámci komunity/společenství, společnosti anebo organizace, která může být využita k dosažení domluvených cílů. (UN, 2009) 2.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění? Posílení kapacit spočívá ve vytvoření příznivého prostředí zlepšením:  rámců pro fungování politik a stejně tak ekonomických a právních rámců  rozvoje institucionálního a lidských zdrojů  řídících/manažerských sytémů

8 Zjednodušování o Zjednodušené administrativní/formální požadavky o Zjednodušená administrativní/finanční pravidla o Harmonizované používání pojmů a pravidel napříč programy o Harmonizované formuláře napříč programy o Zjednodušený a jednoznačnější systém ukazatelů (indikátorů) o Jasnější vedení pro uchazeče/příjemce 2.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění? Web platforma pro odesílání žádostí a monitorování projektu

9 Geografie o Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území CENTRAL EUROPE (AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI) o V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce (avšak s dopadem na progr.území) 3.Požadavky na způsobilost

10 Způsobilí partneři a)Národní, regionální a místní veřejné subjekty (včetně EGTC – ESÚS – evropské seskupení pro územní spolupráci) b)Soukromé instituce, včetně soukromých společností, které mají právní subjektivitu c)Mezinárodní organizace fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských států CENTRAL EUROPE, anebo s omezením podle mezinárodního práva 3. Požadavky na způsobilost Soukromé subjekty mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu

11 Rozpočet programu o Prostředky z ERDF celkem: 246,5 milionů EUR ERDF o Celkový rozpočet programu: 298,9 milionů EUR ERDF alokace podle priorit: 4. Finanční rámec Prioritní osa ERDF (milionů EUR) 1 Inovace69,0 2 Nízkouhlíkové hospodářství44,4 3 Přírodní a kulturní zdroje88,8 4 Doprava29,6 o Míra spolufinancování z ERDF:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI) a 80 % (AT, DE, IT) Odhadovaný počet projektů → 100 Předpokládaný průměrný rozpočet /ERDF projektu → 2,8/2,3 mil. EUR Předpokládaný průměrný počet PP na projekt → 11

12 5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 1 (TC 1) Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY 1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě - Vytváření a další posilování nadnár.inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů - Přenos V&V-výsledků z výzk. do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům - Budování nadnár.vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání - Posilování vazeb mezi veř.sektorem, finanč.institucemi a podnik.sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby - Snížení administrativních překážek pro inovace 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech - Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v obl.moder. technologií (ekologické inovace, nízkouhlík.technologie, ICT) - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností - Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demograf. změnami - Uplatnění novodobých technologií SC Akce

13 5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 2 (TC 4) Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování změny klimatu 2.3 Zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO 2 -Tvorba a implementace integrovaných strategií na využití energie z endog. zdrojů -Řídící strategie na snížení energet. náročnosti -Rozvoj strategií zaměřených na poptávku (inteligentní odečty a aplikace) -Rozvoj řešení pro koordinace energ. sítí -Příprava a implementace integr. koncepcí mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2 -Tvorba systémů správy a řízení jako základny pro nízkouhlíkovou mobilitu ve FMO -Příprava a implementace služeb a produktů na podporu nízkouhlíkové mobility (multimodální služby) -Tvorba, testování a implementace strategií a řídících přístupů ke zvýšení kapacit na snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury včetně budov (např. energetičtí manažeři) -Harmonizace standardů a systémů certifikace s cílem snížení energ. náročnosti SC Akce

14 5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 3 (TC 6) Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů 3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít - Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví -Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); -Vývoj nástrojů (ICT) -Strategie a nástroje pro řízení a zlepšování kvality ŽP ve FMO -Posílení kapacity pro plánování a řízení OŽP -Příprava integrovaných strategií k omezení střetů ohledně využívání půdy ve FMO (živelný růst, vylidňování) -Strategie a pilotní aplikace pro obnovu a znovuvyužití brownfieldů, ICT řešení -Příprava a implementace integrovaných strategií pro udržitelné řízení chráněných oblastí, a také přírodních zdrojů -Vývoj a testování aplikace inovativních technologií pro integrované řízení OŽP (sanační technologie) -Harmonizace koncepcí a nástrojů řízení OŽP na nadnárodní úrovni SC Akce

15 5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 4 (TC 7) Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ 4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě - Příprava a implementace strategií k napojení osobní dopravy zejména v periferních oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly - Příprava implementace strategií, nástrojů a aplikací ke zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy, zejména přeshraničních (např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita) - Příprava koncepcí a testování pilotních aplikací pro inteligentní regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání) - Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. zájmu (pro znevýhodněné skupiny) 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení - Příprava a implementace koordinovaných strategií (vč. finanč./investič. modelů) k posílení multimodality ekologických systémů nákl. dopravy - Mechanismy koordinace mezi aktéry v oblasti multimodální nákl. dopravy - Příprava implementace koncepcí, nástrojů a služeb pro zvýšení podílu ekologické logistiky prostřednictvím řetězců nákl. dopravy (multimodální nadnárodní toky nákl. dopravy) - Vývoj a testování strategií pro „zekologičtění“ posledního kilometru nákl. dopravy (plánování logistiky) SC Akce

16 Klíčové údaje o 1. výzvě k předkládání žádostí o Otevřena pro všechny priority programu a všechny specifické cíle o Organizována v souladu s principy “dvoustupňového” postupu o Předpokládaná finanční alokace až 80 milionů EUR ERDF o Formulář žádosti fungující na webové platformě (´web-based´ AF) o Zjednodušené formální požadavky pro předkládání o Bude vyhlášena ihned poté co bude program přijat Evropskou komisí (předběžně začátkem 2015) 6. Charakteristika 1. výzvy

17 “dvoustupňová“ výzva /tzv. two-step call procedure/ o Krok 1 bude založen na odevzdání “lehčí formy” formuláře žádosti /tzv. light application form/  obsahuje vybrané části kompletního formuláře žádosti:  Územní výzvy, přístup k nadnárodní spolupráci  Zaměření projektu – cíle a očekávané výsledky  Udržitelnost a přenositelnost  Strategické souvislosti  Základní informace o tematických pracovních balíčcích  Předpokládaný rozpočet  Údaje o partnerství 6. Charakteristika 1. výzvy o Spojitost mezi krokem 1 a krokem 2 musí být zajištěna:  Zaměření projektu (cíle a očekávané výsledky)  Partnerství (´lead´ uchazeč musí zůstat stejný)  Celkový rozpočet projektu Otevřena 2 měsíce

18 Hlavní vlastnosti projektu o Doporučený finanční rámec: 1 až 5 milionů EUR pro celkový rozpočet projektu. Menší anebo větší projekty budou podpořeny ve výjimečných případech o Doporučený rozsah partnerství: maximálně 8 až 12 partnerů (větší partnerství nejsou vyloučena) o Doporučené trvání projektu: 30 až 36 měsíců (nejvíce 48 měsíců) o Výstupy: o strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů, vzdělávání s cílem budování kapacit, příprava investic především těch se silným pákovým efektem fondů; rozvoj, testování a implementace nástrojů o pilotní akce 6. Charakteristika 1. výzvy

19 Charakteristika úspěšných projektů o Nadnárodní a územní relevance o Relevance partnerství o Dosažení konkrétních a měřitelných výsledků o Trvanlivost výstupů a výsledků o Srozumitelný/ucelený přístup (pracovní plán) o Řádná projektová komunikace o Efektivní projektové řízení o Řádně sestavený rozpočet 7. Výběr projektů o Hodnotící strategická kritéria: Hodnocení relevance žádostí a míra jejich příspěvku k dosažení specifických cílů (SC) programu o Hodnotící realizační kritéria: Hodnocení kvality realizace zohledňující uskutečnitelnost a životaschopnost žádostí, a stejně tak jejich poměr cena-výkon (tj. poměr spotřebovaných zdrojů vůči dosaženým výsledkům).

20 Podpora žadatelům, kterou poskytuje program o Příručky (manuál pro žadatele – Application Manual) o Informační akce na nadnárodní úrovni/´partner search´ fóra o Národní informační den o Semináře na nadnárodní úrovni určené pro ´lead´ žadatele o Individuální vedení pro projektové žadatele (po otevření 1. výzvy) 8. Podpora žadatelům Společný sekretariát /Joint Secretariat (JS)/ Síť Kontaktních míst /Network of Contact Points (NCP)/ Síť Kontaktních míst /Network of Contact Points (NCP)/

21 Vyhledávání projektových záměrů a partnerů ´PROJECT IDEAS DATABASE´zpřístupněna on-line - dostupná na webstránce programu Kick-off konference 1.-2. 7. 2014, Vídeň - obeznámila s prioritami programu a dizajnem 1. výzvy 9. Komunikační aktivity Publikace: skládačka CE 2020 Příklady dobré praxe (12 projektů) Projekty v programu Central Europe (září 2014) PORTRAITS v angličtině

22 CENTRAL EUROPE Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Koordinátor příprav a realizace OP CENTRAL EUROPE 2020 v ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pracoviště: Na Příkopě 3-5 Tel: 234 154 414, 234 154 016 nadnarodni@mmr.cz nadnarodni@mmr.cz www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz, www.central2020.euwww.central2020.eu dočasně www.central2013.euwww.central2013.eu


Stáhnout ppt "Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Roundtour programy EÚS, září-listopad 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google