Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Výbor ČR 2014-2020, 21. leden 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Výbor ČR 2014-2020, 21. leden 2015."— Transkript prezentace:

1 Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Výbor ČR 2014-2020, 21. leden 2015

2 1.Příprava a schvalování CE 2020 2.Implementační struktury CE 2020 3.Připravované dokumenty/akce CE 2020 4.Charakteristika projektů CE 2020 5.Příklady projektů 2007-2013 – Inovace, Dostupnost, ŽP 6.Programové území CE 2020 7.Finanční rámec CE 2020 8.2007-2013 vs. 2014-2020: Co se mění? 9.Priority/Specifické cíle/Akce CE 2020 10.1. výzva CE 2020 11.Komunikační aktivity Obsah prezentace

3 2012 Identifikace výzev/potřeb/potenciálu (Územní analýza programového území a konzultace se zainteresovanými skupinami - workshop), Rozhodnutí EK o územním vymezení Březen 2013 Příprava “Strategie programu” (tematické zaměření - Výběr 4 tematických cílů: 1, 4, 6, 7) Duben/Květen 2013 Strategie konzultována se zainteres. skupinami (on-line průzkum, nár. a nadnár. konzultace – National/Transnational Dialogue) Odsouhlasení programu Komisí 16. prosinec 2014 Říjen 2013 až únor 2014 Práce na obsahové stránce programu (Specifické cíle, Akce, Finance, Implementace) Postupně 5 verzí; Konzultace s veřejností a SEA Duben až červenec 2014 Připomínkování a poté schvalování návrhu programu členskými státy (předloženo včetně ex-ante hodnotící zprávy, písemného potvrzení souhlasu ) 9.7. pro informaci na jednání členů Vlády ČR 1. Příprava a schvalování CE 2020 Září 2011 Katowice – Konference všech 13 nadnárodních programů 18. červenec 2014 Řídící orgán zaslal návrh programu CE 2020 Evropské komisi 4. prosinec 2014 Dopracování a odeslání konečné verze na EK, zohledňuje připomínky EK Září až říjen 2014 EK připomínky (k indikátorům)

4 2. Implementační struktury CE 2020 Certifikační + Řídící orgán Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti Připravuje certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby, provádí platby leadpartnerům. Jedná jménem MV. Odpovídá za efektivní a správné řízení a implementaci programu. Auditní orgán Spolkové kancléřství Rakouské republiky Provádí verifikaci efektivního fungování systému řízení a kontroly Národní koordinátor a Národní kontaktní místo, vč. zastoupení v Monit. výboru MMR, odbor EÚS MV = Orgán s rozhodovacími pravomocemi programu NKM = informovanost žadatelů a příjemců Společný sekretariát Mezinárodní tým – denní řízení programu Kontroloři v ČR = Centrum pro regionální rozvoj

5 o 1. jednání Monitorovacího výboru a NKM: 28.-30.1.2015 o 1. výzva – 1. krok: 9. února 2015 /nejpozději 15.2./ o Balíček pro žadatele k 1. výzvě (zejména Application Manual) o Národní informační den: 17. února 2015, Kino Atlas - Praha o Seminář pro ´lead´ uchazeče: 10. březen 2015, Vídeň o Individuální vedení pro projektové žadatele (JS: ´lead´ žadatelům po obsah.+tech. stránce, NCP spíše první info+ k realizaci projektů) o Informovanost – využitím mailinglistů: 1) všech partnerů v Central Europe 2017-2013 (JS i NCP) 2a) dosavadních+potenciál. zájemců o CE 2020 na nadnár. úrovni (JS) 2b) dosavadních+potenciál. zájemců o CE 2020 na nár. úrovni (NCP) 3. Připravované dokumenty/akce Společný sekretariát /Joint Secretariat (JS)/ Síť Kontaktních míst /Network of National Contact Points (NCP)/ Síť Kontaktních míst /Network of National Contact Points (NCP)/

6 o Neinvestiční aktivity (měkké výstupy) → strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů s cílem budování a zlepšování kapacit, příprava investic; rozvoj, testování a implementace nástrojů → pilotní akce: výjimečně, pouze investice testovací/demonstrativní o Konkrétní výsledky a výstupy: inovační, cílem účinné šíření znalostí, budování a zkvalitňování kapacit o Princip leadpartnera (LP): má odpovědnost za koordinaci a realizaci, smlouvy ŘO+LP, pak LP+PP o Doporučený rozsah partnerství: efektivní 8 až 12 partnerů (větší partnerství nejsou vyloučena) o Doporučený finanční rámec: 1 až 5 mil. EUR/projekt (běžně cca 2,5) o Trvání projektu: 30 až 36 měsíců (nejvíce 48 měsíců) o Zpětné financování, kontrola 1. stupně (Centrum pro reg. rozvoj) 4. Charakteristika projektů CE 2020

7 5. Příklady projektů 2007-2013 Inovace AoI - Zlepšení rámcových podmínek pro inovace Projekt NANOFORCE – Využití nanotechnologie (NT) v podnicích ze sektoru chemického průmyslu – jak propojit vědecké znalostí s podnikáním Cíl: Vytvoření sítě veřejných a soukromých subjektů v sektoru nanotechnologií a převedení nejslibnějších laboratorních výsledků do skutečných průmyslových aplikací Aktivity: Rozvíjení osmi existujících nadnárodních společností směrem k uplatnění výsledků výzkumu v praxi a v obchodování; Posouzení vlivu tří hlavních nanomateriálů (využívaných ve stř. Evropě) na lidské zdraví a na ŽP Výstupy: „Nanodeals generátor“ » platforma ICT pro přenos výsledků výzkumu a znalostí do podnikání; NT plán, který pomůže vytipovat žádané návrhy v oblasti NT; Obchodní plán pro vytvoření ´Kapitálového fondu pro NT´ Celkový rozpočet: 2,267 Mio € Doba trvání: 05/2011-1/2014 (33měsíců) 7 ERDF partnerů:  LP: Akciová společnost s zaměřením chem. průmysl  Společnost pro rozvoj nanotechnologií s regionální působností  Asociace chem. průmyslu  Univerzita  Společnost zaměřená na výzkum  Asociace chem. a farmaceut. průmyslu  Akademie věd - Ústav fyziky

8 5. Příklady projektů 2007-2013 Dostupnost/Mobilita AoI - Podpora udržitelné a bezpečné mobility Projekt GUTS – Podpora systémů zelené dopravy Cíl: Vytvoření silnější institucionální, finanční a technolog. základny pro rozvoj ekologického veřejného dopravního systému (zejména kolejové dopravy) Aktivity: Zkoumání využití inovativních solárních systémů v městské veřejné dopravě (lanovka), využití PPP pro veřejnou dopravu poháněnou biopalivy, využití pohonných jednotek jednotek CNG; Instalace solárního panelu a vybavení pro využití biopaliv – testování lehké železniční dopravy na bionaftu Výstupy: Pilotně ověřené studie proveditelnosti; Místní a regionální analýzy systémů dopravy a možností jejich rozvoje; Nadnárodní strategie ekologicky vhodnějších veřejných dopravních systémů Celkový rozpočet: 2,052 Mio € Doba trvání: 03/2010-04/2013 (38 měsíců) 8 ERDF partnerů:  LP: Město  Region  Centrum vzdělávání a šíření znalostí  Obec  Ústav pro výzkum silnic a mostů  Občanské sdružení  Dopravní společnost  Agentura místní dopravy

9 5. Příklady projektů 2007-2013 Životní prostředí AoI – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti Projekt CEC5 – Ukázky energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů na příkladech budov spadajících do veřejného sektoru Cíl: Zajištění podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím aplikací ve veřejných budovách Aktivity: Vzorky 8 pilotních domů s uplatněním nových standardů pro energ. účinnost (např. objekt Ústav sociální péče Lidmaň – investice 20mil. Kč); Realizace společného postupu osvědčování pro ekologické odpady veřejných budov; Nastavení parametrů vzorových budov; Vytvoření nadnárodní sítě Výstupy: Vytvoření fondu znalostí (souhrn technik, metod, uplatnění investic); Výukové programy založené na poznatcích z realizace a fungování pilotních investic Celkový rozpočet: 4,466 Mio € Doba trvání: 10/2011-09/2014 (36 měsíců) 13 ERDF partnerů:  LP: Reg. rozvojová agentura  Komora architektů  Energetická agentura  Regiony  Ministerstvo  Unie regionů  Město  RRA  Ústav výstavby a inženýrství

10 AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI ≈≈ 1 mil. km2, 146 mil. obyvatel → z celkem 76 regionů NUTS 2: *DE 8, IT 9, u ostatních států celé území *Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen; *Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, and Veneto o Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území CENTRAL EUROPE o V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány i mimo území spolupráce (avšak s dopadem na progr.území) 6. Programové území CE 2020

11 Rozpočet programu o Prostředky z ERDF celkem: 246,5 milionů EUR ERDF o Celkový rozpočet programu: 298,9 milionů EUR ERDF alokace podle priorit: 7. Finanční rámec Prioritní osa ERDF (milionů EUR) 1 Inovace69,0 2 Nízkouhlíkové hospodářství44,4 3 Přírodní a kulturní zdroje88,8 4 Doprava29,6 o Míra spolufinancování z ERDF:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI) a 80 % (AT, DE, IT) Odhadovaný počet projektů → 100 Předpokládaný průměrný rozpočet /ERDF projektu → 2,8/2,3 mil. EUR Předpokládaný průměrný počet PP na projekt → 11

12 Zjednodušené formální požadavky a finanční pravidla Rozšíření způsobilosti subjektů vstupujících do partnerství Větší důraz na orientaci na výsledek – plnění indikátorů, kapacity 8.2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění? Zjednodušování: 1. krok výzvy - žádost v zjednodušené podobě, paušál na přípravné výdaje cca 15.000 EUR, paušály u mezd, paušál u administrativních výdajů, zharmonizované zprávy o průběhu Způsobilost subjektů: 1) Národní, regionální a místní veřejné subjekty - včetně EGTC – ESÚS – evropské seskupení pro územní spolupráci 2) Soukromé instituce - mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu. Ověřuje se jejich finanční zdraví!!! 3) Mezinárodní organizace fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských států CENTRAL EUROPE, anebo s omezením podle mezinárodního práva

13 9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 1 (TC 1) Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY 1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě - Vytváření a další posilování nadnár.inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů - Přenos V&V-výsledků z výzk. do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům - Budování nadnár.vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání - Posilování vazeb mezi veř.sektorem, finanč.institucemi a podnik.sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby - Snížení administrativních překážek pro inovace 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech - Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v obl.moder. technologií (ekologické inovace, nízkouhlík.technologie, ICT) - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností - Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demograf. změnami - Uplatnění novodobých technologií SC Akce

14 9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 2 (TC 4) Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování změny klimatu 2.3 Zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO 2 -Tvorba a implementace integrovaných strategií na využití energie z endog. zdrojů -Řídící strategie na snížení energet. náročnosti -Rozvoj strategií zaměřených na poptávku (inteligentní odečty a aplikace) -Rozvoj řešení pro koordinace energ. sítí -Příprava a implementace integr. koncepcí mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2 -Tvorba systémů správy a řízení jako základny pro nízkouhlíkovou mobilitu ve FMO -Příprava a implementace služeb a produktů na podporu nízkouhlíkové mobility (multimodální služby) -Tvorba, testování a implementace strategií a řídících přístupů ke zvýšení kapacit na snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury včetně budov (např. energetičtí manažeři) -Harmonizace standardů a systémů certifikace s cílem snížení energ. náročnosti SC Akce

15 9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 3 (TC 6) Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů 3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít - Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví -Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); -Vývoj nástrojů (ICT) -Strategie a nástroje pro řízení a zlepšování kvality ŽP ve FMO -Posílení kapacity pro plánování a řízení OŽP -Příprava integrovaných strategií k omezení střetů ohledně využívání půdy ve FMO (živelný růst, vylidňování) -Strategie a pilotní aplikace pro obnovu a znovuvyužití brownfieldů, ICT řešení -Příprava a implementace integrovaných strategií pro udržitelné řízení chráněných oblastí, a také přírodních zdrojů -Vývoj a testování aplikace inovativních technologií pro integrované řízení OŽP (sanační technologie) -Harmonizace koncepcí a nástrojů řízení OŽP na nadnárodní úrovni SC Akce

16 9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 4 (TC 7) Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ 4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě - Příprava a implementace strategií k napojení osobní dopravy zejména v periferních oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly - Příprava implementace strategií, nástrojů a aplikací ke zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy, zejména přeshraničních (např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita) - Příprava koncepcí a testování pilotních aplikací pro inteligentní regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání) - Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. zájmu (pro znevýhodněné skupiny) 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení - Příprava a implementace koordinovaných strategií (vč. finanč./investič. modelů) k posílení multimodality ekologických systémů nákl. dopravy - Mechanismy koordinace mezi aktéry v oblasti multimodální nákl. dopravy - Příprava implementace koncepcí, nástrojů a služeb pro zvýšení podílu ekologické logistiky prostřednictvím řetězců nákl. dopravy (multimodální nadnárodní toky nákl. dopravy) - Vývoj a testování strategií pro „zekologičtění“ posledního kilometru nákl. dopravy (plánování logistiky) SC Akce

17 Popis 1. výzvy zatím představen na Kick-off konferenci 1.-2.7.2014 ve Vídni – ta obeznámila s prioritami CE 2020 a dizajnem 1. výzvy (více na www.central2013.eu/NEWS &EVENTS/PAST EVENTS/ANNUAL CONFERENCE): 1. výzva o Otevřena pro všechny priority programu a všechny specifické cíle o Předpokládaná finanční alokace až 80 milionů EUR ERDF o Formulář žádosti fungující na webové platformě (´web-based´ AF) o Uskuteční se v souladu s principy “dvoustupňového” postupu: Krok 1 light application form + Krok 2 finální verze Odhad: v Kroku 1 doručení cca 300 žádostí od ´lead´ žadatelů, z toho cca 80 úspěšný postup do Kroku 2. Poté hodnocení a schválení cca 20-30 projektů. 10. 1. výzva CE 2020

18 o Krok 1  ´light application form´ obsahuje jen vybrané části kompletního formuláře žádosti předkládaného v kroku 2: o A. Shrnutí projektu, o B. projektoví partneři, o C. Popis projektu (relevance pro území, společná řešení, důvody nadnárodní spolupráce, cíle, výsledky, výstupy), o D. Work plan 10. 1. výzva CE 2020 o Spojitost/Závaznost údajů mezi krokem 1 a krokem 2:  Zaměření projektu (cíle a očekávané výsledky) - neměnné  Partnerství (´lead´ uchazeč musí zůstat stejný) – změny limitovány  Celkový rozpočet projektu – změny limitovány 2 měsíce od vyhlášení výzvy 2 měsíce od vyhlášení výzvy o Krok 2  dopracování kompletního formuláře žádosti

19 CENTRAL EUROPE 2020: Programový dokument – v AJ, v ČJ Skládačka CENTRAL EUROPE 2020 v ČJ Vyhledávání projektových záměrů a partnerů = ´PROJECT IDEAS DATABASE´ V AJ zpřístupněna on-line: www.central2020.eu 11. Komunikační aktivity Publikace Central Europe 2007-2013: Projekty v programu Central Europe v ČJ Příklady dobré praxe (12 projektů) v ČJ PORTRAITS - v AJ

20 CENTRAL EUROPE 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Národní koordinátor a Kontaktní místo CENTRAL EUROPE 2020 pro ČR Pracoviště: Na Příkopě 3 Tel: 234 154 414, 234 154 016, nadnarodni@mmr.cznadnarodni@mmr.cz www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz: FONDY EU/Příprava období 2014- 2020/Program Central Europe 2020 (bod 16.) www.central2020.euwww.central2020.eu, www.central2013.eu @CEProgramme_CZ


Stáhnout ppt "Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS Výbor ČR 2014-2020, 21. leden 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google