Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVODOBÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVODOBÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 NOVODOBÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE

2 Hlavní psychologické směry 20. století
Gestaltismus Behaviorismus Psychodynamická psychologie Existenciální a humanistická psychologie Kognitivní psychologie Transpersonální psychologie

3 Gestaltismus – tvarová psychologie
Gestalt = tvar, útvar, konfigurace, vzorec, struktura Základní myšlenka – „Celek je více než suma částí, z nichž je složen“ =) kritika zakladatelů samostatné psychologie (Wundt & spol.), snažili se najít základní psychické elementy a složit z nich komplexní duševní jevy - Uplatnění především ve vnímání, myšlení a učení

4 Gestaltismus II. Duševní dění – proces strukturování a tvoření tvarů
Fenomenální tvary (psychické) odpovídají konkrétním geneticky daným mozkovým strukturám (princip izomorfie) Prožívání je tak vestavěno do předem daných struktur =) hlavní výzkumná metoda je INTROSPEKCE

5 Vznik Gestaltismu Předchůdci – Kant, Husserl atd.
Princip transpozice (př. převedení melodie do jiné tóniny) =) počitky obsahují i tvarovou kvalitu Mentální celky se dělí do dvou skupin Tvarové (obrazce, akordy, melodie, rytmy, …) Neučleněné, nediferencované (zážitky nižsích smyslů, při vysokém vzrušení, silné únavě, regresi atp.)

6 Berlínská škola Max Wertheimer (1880 – 1943) – princip izomorfie
Vědomí není pouze slepě spárováno s korespondujícím psychofyziologickým procesem, ale je s ním spjato také esenciálními strukturálními vlastnostmi (= pohyb atomů a molekul v mozku je totožný s myšlenkami a city) Stroboskopický efekt (zdánlivý posun světelného zdroje)

7 Berlínská škola II. Princip proximity – strukturování a vyčleňování celků v percepčním poli se řídí předem danými principy - v nich pak myslíme Princip podobnosti – ddto Reproduktivní myšlení – slepá aplikace stejných postupů v případě podobných situací

8 Berlínská škola III. Wolfgang Kohler (1887 – 1967)
Princip učení (případ šimpanze Sultána – po prvním pokroku se úspěšný model otiskne do mozku a lze jej úspěšně aplikovat Princip transpozice (Köhlerova kuřata a barva desky) – naučený vzorec je možno libovolně posunout

9 Berlínská škola IV. Karl Duncker (1903 – 1940)
Zdánlivý indukovaný pohyb (měsíc a mraky, kolo auta, světelný kotouč atp.) Funkční fixace – zvláštní druh mentálního nastavení (opakované užívání předmětů podvědomě brání v užívání téhož v neobvyklých situacích – zdroj častých rodinných hádek , efekt nechtěného poškození pomocí – př. u zkoušky)

10 Berlínská škola V. Kurt Lewin (1890 – 1947)
Teorie pole a životního prostoru (Lewinova vajíčka) Pozitivní a negativní valence (vektory) Porušením rovnováhy (ekvilibrium) vzniká tenze a ta vede k lokomoci Aplikace – teorie intrapsychického konfliktu!!! varianty +/+, +/-, -/- Aplikace – styly řízení a chování skupiny demokratický, autokratický, liberální (nejnižší efektivita) Efekt Zigarnikové – pamatování si nedokončených záležitostí

11 Neogestaltismus Kurt Goldstein (1878 – 1965)
Holistické pojetí (řízení chování není garantováno specifickými částmi mozku, ale celkem =) funkční propojení částí) Leon Festinger ( 1919 – 1989) - Teorie funkční disonance (vliv rozporných poznatků na změny postojů i chování – př. kuřáci)

12 Behaviorismus Hl. americká psychologie
- Introspekce je nevědecká a k lidské mysli nelze objektivními metodami proniknout („black box“) Předchůdci – ruská škola (Ivan Michailovič Sečenov - reflexní oblouk a Ivan Petrovič Pavlov – klasické podmiňování) I.P.Pavlov zavedl: Nepodmíněný podnět Nepodmíněný reflex Podmíněný podnět Podmíněný reflex

13 Behaviorismus II. Edward lee Thorndike (1874 – 1949) Kuřata v bludišti
Koťata v boxu (Skinner) =) učení pokusem a omylem (zákon cviku a vytváření spojů podmiňováním) John Broadus Watson 1878 – 1958) výzkum chování (pojetí S-R) ustavení základních výzkumných metod v psychologii (základ psychometrie) – pozorování, experiment, slovní výpověď a výkonové testy

14 Neobehaviorismus většinou MIT, fyzikové atp.
Základ počítačového zpracování Edward Chace Tolman (1886 – 1959) - Intervenující proměnná - R = f(S,O) =) pojetí chování S-O-R tvorba kognitivních map Latentní učení!!! Percy Williams Brightman (1882 – 1961) logika moderních věd, operacionalizace, výzkum syntaxe Popis všech proměnných umožňuje replikaci (možnost opakování daného pokusu v identických podmínkách)

15 Neobehaviorismus II. Clark Leonard Hull (1884 – 1952)
teorie drive (puzení) - posílení je důsledkem redukce drivu =) zákon formování návyku Redukci umožňují incentivy (pobídky)- př. jídlo a pití - frustračně – agresivní hypotéza (výskyt agrese vždy předpokládá existenci frustrace; existence frustrace vždy vede k určité formě agrese)

16 Neobehaviorismus III. Burrhus Frederick Skinner (1904 – 1990)
Respondentní a operantní chování Respondenty (podmíněné reakce) Operanty (spontánní akty chování – kočka v boxu) Skinnerův box Pozitivní a negativní posílení (odměna a trest) Operantní chování – učení, kdy mění se pravděpodobnost výskytu aktů chování na základě jejich důsledků =) vznik pověrčivého až obsedantního chování, fatalismu a tzv. naučené bezmocnosti

17 Psychodynamická psychologie
Jde pod povrch vědomí Snaží se analyzovat podvědomé či nevědomé aktivity psychického života tzv. hlubinná psychologie Velký přínos pro terapeutickou praxi Psychoanalýza (Freud) Analytická psychologie (Jung) Individuální psychologie (Adler)

18 Psychoanalýza Sigmund Freud (1856 – 1939)
Konstantnost psychické energie (zdrojem psychické energie jsou pudy – hl. sexuální a smrti) Psychický determinismus (každý duševní fenomén má příčinu, kterou si ale nemusíme uvědomovat) Teorie psychosexuálního vývoje (orální, anální, falická) – aplikace např. oidipovský komplex (ve falické fázi) Nemožnost vybití pudů =) neurotická onemocnění atp.

19 Sigmund Freud II. Nevědomí-předvědomí-vědomí
Specifická funkce předvědomí (cenzura, aby to bylo přijatelné pro vědomí) Předvědomí a vědomí se řídí principem reality Nevědomí se řídí principem slasti Výzkum snů manifestní obsah snu (pamatuji si po probuzení) latentní obsah snu (zbytek – ale ovlivňuje mne)

20 Sigmund Freud III. Id – ego – superego
Id (primitivní pudy usilující o vybití) Ego (sebezáchovná funkce, snaha vypořádat se s požadavky id i vnějšího světa) Superego – reziduum raných konfliktů, hl. ve vztahu k autoritám (svědomí a dětské ideály) Ego a id – mimo vědomí Superego – většinou ve vědomí

21 Ego-psychologie Anna Freudová (1895 – 1982)
Základní obranné mechanismy proti pudovým mechanismům Regrese Represe Projekce (připisování)

22 Americká škola objektivních vztahů
Margareth S. Mahlerová (1897 – 1985) Proces diferenciace vývoje dítěte (autistická, symbiotická, separace-individuace) - Provázanost s vývojem individuality

23 Americká škola objektivních vztahů II.
Alfred Adler (1870 – 1937) - Individuální psychologie Psychologie sourozenectví (starší, mladší, nejmladší sourozenec a jedináček) Postulát komplexu méněcennosti

24 Analytická psychologie
Carl Gustav Jung (1875 – 1961) korunní princ psychoanalýzy, pak rozkol s Freudem Nevědomí ano, ale není to smetiště zavržených pudových tendencí, vytěsněných vzpomínek a podvědomě asimilovaných zákazů Osobní nevědomí (komplexy) X kolektivní nevědomí (archtetypy) Hlavní archetypy (stínu – Jekyll&Hyde, anim/a, starý mudrc, velká matka, mandaly (konečné stadium individuace) atd.) Krize středního věku

25 Kulturní psychoanalýza
neortodoxně navazuje na psychoanalýzu Mentální vývoj je především určen mezilidskými vztahy v dětství a širšími společenskými podmínkami a tlaky někdy také označováno jako humanistická psychologie

26 Karen Horneyová (1885 – 1952) Dítě se rodí nezatížené, ale do světa obtíženého problémy Chování dospělých se promítá do chování dítěte Základní úzkost – pocit osamocenosti a bezmocnosti vůči potenciálně nepřátelskému světu Bazální úzkost v dospělosti – neurotické postoje a pohyby Pohyby (k lidem, proti lidem či od lidí) Kritika Freudovy psychologie ženy a názory na výchovu dívek =) zakladatelka feministickém psychologie

27 Erich Pincas Fromm (1900 – 1980) Formování charakteru – podstatou je způsob, jakým se člověk vztahuje k okolnímu světu Asimilace (získávání a osvojení věcí) Socializace (vytváření vztahů k lidem i sobě samému) Typologie neproduktivních charakterů: - receptivní typ - vykořisťovatelský typ - křečkovský typ - tržní typ - nekrofilní typ 3 typy lásky – bratrská, mateřská, erotická

28 Existenciální a humanistická psychologie
Problematika lidského bytí, jeho smyslu , svědomí, hodnot, osamělosti atp. Hlavní cíl – pochopení lidské existence v kontextu nevyhnutelné smrti Základem je svobodná volba =) studuje především prožívání Hlavní metodologie je introspekce (návaznost na fenomenologii) Existenciální (Evropa) – existence, strach ze smrti, osamělost – daseinanalýza, logoterapie Humanistická (USA) – pozitivní, altruismus, seberealizace, láska, vrcholné zážitky atp.

29 Existenciální psychologie
Soren Abbye Kierkegaard (1813 – 1855) - Subjektivita je pravdou Martin Heidegger (1889 – 1976) Dasein (existence pobytu) Základní pojmy (existenciál, starost, spolubytí) Ludwig Binswanger (1881 – 1966) Daseinanalýza okolní svět spolusvět vlastní svět

30 Humanistická psychologie
Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) Pozitivní Hlavní zájem o motivaci, ale pak celostní pojetí humanistické psychologie) Maslowova pyramida potřeb (fyziologické – bezpečí – lásky, náklonnosti a sounáležitosti – uznání – seberealizace) – časem zpochybněno (př. puzení umělce) Carl Ransom Rogers (1902 – 1987) Teapeutický přístup Hlavní je vnitřní tendence subjektu k vývoji a růstu =) terapie zaměřená na člověka Základní hnací silou je snaha o sebeaktualizaci

31 Nedirektivní psychologie - Rogers
Terapeutická Empatické porozumění Akceptace a zájem a důvěra Autentičnost a opravdovost

32 Kognitivní psychologie
Považuje lidskou mysl za systém zpracování informací Přínos PC, UI, kódování atp. George Armitage Miller ( ) – krátkodobá paměť a její kapacita Jerome Seymour Bruner ( ) – kategorizace pojmů (disjunktivní a konjunktivní pojmy) Alan Mathison Thuring (1912 – 1954) – UI, Thuringův stoj (dekódování Enigmy), Thuringův test (dovede počítač myslet?) Allen Newell (1927 – 1992) počítačové metafory, heuristické programy (šachy)

33 Transpersonální psychologie
Především v 80. a 90. letech 20 století Hlavní témata a směry - Ezoterika - Ekologie - Spirituálno Podíl psychedelického hnutí Vlna zájmu o východní duchovní a meditační systémy New Age a konce světa Centrum v Kalifornii

34 Psychedelické hnutí Timothy Leary (1920 – 1996)
Experimenty s psychoaktivními látkami Definice „biochemických klíčů“ Rozlišení mnoha úrovní vědomí (nehybné, emocionální, senzorické, symbolické, somatické, buněčné, molekulární a mimotělní) Ralph Metzer ( ) Zakladatel zelené psychologie (snaha o ovládnutí přírody je patologický produkt západní kultury)

35 Druhy psychedelické zkušenosti
Smyslová úroveň Rekolektivně-analytická úroveň (přezkoumává osobní problémy, vztahy a cíle) Symbolická úroveň (největší význam tu mají eidetické obrazy (historické, legendární, mytické, ritualistické a archetypální obrazy) Integrální úroveň (osvícení)

36 Přínos transpersonální psychologie
Holotropní dýchání Revize západní kultury Analýza různých stavů vědomí Holografický model

37 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "NOVODOBÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google