Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senioři a domácí násilí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senioři a domácí násilí"— Transkript prezentace:

1 Senioři a domácí násilí
Helena Skarupská Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UPOL

2 Senior - stáří Stáří je podmíněno věkem jedince. Výši věku lze vymezit na základě několika kritérií. Rozlišujeme: kalendářní (chronologický) věk: Je určen datem narození, lze jej přesně vymezit. sociální (sociálně-historický) věk: Vyjadřuje, jak by se měl jedinec určitého biologického věku chovat dle společenských měřítek. Zachycuje změny sociálních rolí, životního stylu, ekonomické situace apod. biologický (funkční) věk: Vystihuje biologické stárnutí organismu. psychologický věk: Jedná se o subjektivní vnímání vlastního věku, poukazuje na psychický stav jedince.

3 Periodizace stáří Současná gerontologie užívá členění stáří, které navrhla Neugartenová již v roce 1966: mladí senioři: let – rané stáří, staří senioři: let – vlastní stáří, velmi staří senioři: 85 let a výše - kmetství.

4 Postavení seniora ve společnosti
Ve většině kultur je stáří – sénium - ctěno, požívá úcty, respektu. V pravěku byla péče v rámci rodu – rodová solidarita – stáří váženo pro zkušenost. Antika – v čele rodu stál stařešina, který disponoval mocí, zákonem stanovena vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, zřizování gerontotrofií – starobinců.

5 Středověk – péče o staré je na bedrech rodiny, chudinskou péči měly zajišťovat farnosti, od 16. století vstupuje stát formou právních norem a začínají vznik ústavy po vzoru Říma – od špitálů (hospital) ke specializovaným – starobinec. 19. století – 1863 – domovský zákon, starobní pojištění.

6 Postavení seniora v postmoderní době
Senior je finančně zajištěn pojištěním – starobní důchod garantovaný státem, další formy připojištění dle států – penzijní fondy, zaměstnanecké penzijní fondy, různé formy komerčních připojištění. Senior není závislý na rodu, rodině, rodina nemá vůči němu žádné povinnosti.

7 Agrese útočné jednání zaměřené na okolí. Patří k základním psychickým reakcím, v přiměřené formě je jedním ze způsobů odstraňování překážek. Civilizace usměrňuje agresivitu do určitých společensky přijatelných či uznávaných činností (například sport), popřípadě se agresivita skrývá do méně nápadných forem (bez fyzických projevů). (Jaroslav Malina)

8 Násilí - definice antropologie
uplatnění síly a moci, jednání, které přímo ohrožuje zdraví a život druhých, aby jim vnutilo naši vůli a zlomilo jejich odpor. Tím je odmítá uznat za lidské bytosti, ruší platnost práva a „suspenduje morálku“ (francouzský filozof Emmanuel Levinas), neboť ani obrana proti násilí se už nebude na nic ohlížet. (Jaroslav Malina)

9 Násilí - definice Wikipedia
Násilí je záměrné používání nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu.

10 Násilí jako součást kultury
Kwakiutlové - ostrov Vancouver a na přilehlé kanadské pobřeží, Mudrugumorové - Papua - Nová Guinea, Janomamo – Amazonie, Dabuové – Oceánie.

11 Domácí násilí jakákoli forma fyzického, sexuálního nebo psychického násilí nebo použití fyzické či emocionální síly nebo výhrůžek fyzickým násilím v rámci rodiny nebo domácnosti. Zahrnuje zneužívání dětí, incest, násilí na partnerce (partnerovi) a sexuální nebo jiný druh zneužívání členů domácnosti. (Marie Dohnalová)

12 Násilí jako společenský problém
Týrání, zneužívání a zanedbávání je formulováno jako medicínský problém poprvé v roce 1959, primárně ve vztahu k dětem, od 70. let 20. století také ve vztahu k seniorům.

13 Definice syndromu EAN Celý pojem špatné zacházení se seniory je známý spíše pod pojmem EAN, tzn. Elder Abuse and Neglect. Opakované nebo jednorázové špatné chování vůči starému člověku (od 65 let), ze strany toho, komu starý člověk důvěřuje či je na něm závislý. Důsledkem tohoto chování je poškození nebo výrazný diskomfort. (

14 EAN Elder Abuse and Neglect – překlad: Elder – starší člověk,
Abuse – špatné zacházení – týrání, Neglect – zanedbávání. Ve zkratce stejně jako u syndromu CAN není obsaženo slovo ZNEUŽÍVÁNÍ, ale je považováno za přítomné, proto EAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora.

15 Formy EAN Tělesné týrání (aktivní i pasivní).
Psychické a citové ubližování. Zanedbávání či nevhodné zacházení. Sexuální obtěžování a zneužívání. Finanční a materiální zneužívání. Sebezanedbávání.

16 Tělesné týrání užití fyzické síly, která může způsobit tělesné zranění, fyzickou bolest nebo poškození. Hrubé zacházení jakéhokoliv druhu jsou příkladem fyzického týrání. způsobování bolesti či zranění, fyzický nátlak, fyzické či lékově navozené omezení. (National Center on Elder Abuse a National Elder Abuse Incidence Study, WHO)

17 Příklady: „... Syn otci zakázal používat koupelnu. Denně otce fackoval, urážel a zesměšňoval. Po smrti byl starý pán bez obřadu zpopelněn a rozsypán v okolí krematoria. ... Syn byl vysokoškolským učitelem na pedagogické fakultě ....“ Opilá dcera napadala opakovaně po požití alkoholu svoji matku, která po CMP byla zcela bezmocná. Po vyhrocení situace muselo dojít k přemístění této nemohoucí osoby do LDN, kde během týdne zemřela. „Pán, který být v domově nechtěl, dostal uklidňující injekci. Po půl roce umírá. Každých čtrnáct dní – uklidňující injekce.“ „Paní Kolmanová už dva roky nevstala z postele. Není nikdo, kdo by s ní chodil a rehabilitoval. Kdyby byl, paní Kolmanová by pravděpodobně chodila.“ (Koval 2001, Zimmelová 2006, Didunyk 1997)

18 Psychické týrání vyvolání duševní úzkosti, bolesti nebo strasti.
působení duševního utrpení. (National Center on Elder Abuse a National Elder Abuse Incidence Study, WHO) Projevy: verbální agrese, urážky, hrozby, zastrašování, ponižování, omezování rozhodování, snižování sebevědomí a sebeúcty, vyhrožování, ale také naopak ignorování, zesměšňování, infantilizace, podceňování, lhaní či vyloučení z rodinného života.

19 Příklady K sedmdesátileté paní Š. se po smrti jejího manžela přistěhovala zpět do rodného domku jedna z jejích šesti dcer. Téměř idylické soužití se začalo proměňovat v čase, kdy se do domku přistěhoval novomanžel dcery. Paní Š. novomanželům přenechala horní část dvoupatrového domu (za chvíli přece budou čekat rodinu) a sama se nastěhovala do pokoje vedle kuchyně v přízemí. Jednoho dne paní Š. přišla domů a zjistila, že před domem stojí stěhovací vůz plný jejího nábytku. Přes protesty a pláč paní Š. bylo vše odvezeno a to včetně všech obrazů, porcelánu, ručně vyšívaných ubrusů po její mamince nebo třeba fotografií. V kuchyni, která přímo sousedila s pokojem paní Š., se odehrávaly večírky dlouho do noci, zeť jí zakázal používat jejich nové nádobí nebo sedět s nimi u stolu v kuchyni. Začal jí říkat „bába mandelinková“, jako odkaz na pro něj směšnou péči o zahrádku, která paní Š. zůstala jako jediná radost. Zeť i dcera paní Š. zapírali před návštěvami – když volaly její ostatní dcery, většinou se dozvěděly, že se má maminka výborně, ale je právě na zahrádce nebo na procházce. Paní Š. měla pořád svou zahrádku, ale veškeré plody či květiny, které vypěstovala musela odevzdat dceři a její rodině. Sama si ovoce chodila kupovat do vesnického krámku. Psychické týrání však nemělo konce, a tak se paní Š. na pokraji zhroucení dostala s těžkými depresemi do psychiatrické léčebny, odkud již s pomocí další dcery odešla bydlet do chráněného bydlení. Při vzpomínání na celou událost se třese, ale jak sama říká: plakat už ani nemůže, oči má vyplakané nadosmrti. Přesto všechno doufá, že dcera za ní přijde na návštěvu i s vnoučaty, které již nepotkala. Dceru ani její rodinu neviděla téměř 7 let.

20 Sexuální obtěžování a zneužívání
nedobrovolný sexuální kontakt jakéhokoliv druhu se starším člověkem. Sexuální obtěžování může mít formu osahávání, nedobrovolného líbání, nucení k sexu nebo nechtěným sexuálním praktikám, obnažování se před seniorem, exhibicionismus. Výjimkou však nemusí být ani znásilnění.

21 Příklady V průběhu hospitalizace polomobilní staré ženy, přicházel její druh s úmyslem o sexuální manipulaci pacientky. Nabádal mladého ošetřovatele, aby nemocné takovýmto způsobem dělal dobře“ 86letá nemohoucí žena opakovaně pohlavně zneužívána svým synem. Nechtěla podat trestní oznámení a po dohodě s pečovatelkami a svým ošetřujícím lékařem, který našel na jejím těle zjevné stopy násilí, byla přemístěna do LDN, kde do tří měsíců zemřela“ (Koval 2001, Zimmelová 2006)

22 Finanční a materiální zneužívání
nezákonné nebo neoprávněné užívání kapitálu, majetku nebo jmění seniora, protiprávní či nepřiměřené využívání či přivlastňování majetku a zdrojů starších osob. (National Center on Elder Abuse a National Elder Abuse Incidence Study, WHO)

23 Příklady (Koval 2001, Zimmelová 2006)
„Příbuzní dlouhodobě nemocných nejčastěji „navštěvují“ nemocnici v den výplaty důchodu starému člověku. Jdou ale nejdříve navštívit sociální pracovnici, aby převzali důchod. Nemocného často ani nenavštíví...“ „Uživatel bytu byl omezován v kontaktu s ostatními osobami, rodina matku zamykala doma a nechávala ji samotnou bez možnosti vycházení. Dále jí byl odpojován telefon, docházelo k psychickému vydírání za účelem přepsání nemovitosti, odebírání finanční hotovosti – důchodu a vkladních knížek“. (Koval 2001, Zimmelová 2006)

24 Zanedbávání péče odepření nebo opomenutí péče jakékoliv části jedince, závazku nebo povinnosti seniorovi odpírání či selhání plnit pečovatelské (ošetřovatelské) závazky, bez ohledu na to, zda jde či nejde o vědomý a úmyslný pokus způsobit starému člověku tělesné či duševní potíže a ohrožení (National Center on Elder Abuse a National Elder Abuse Incidence Study, WHO)

25 Příklady „...92letá paní, o kterou „pečoval“ syn, byla nalezena na slamníku v chlívku. Byla tam zamčená, syn ji údajně navštěvoval 1x denně a nosil jí jídlo – to jí dával do misky na zem. Paní byla zmatená, při našem příchodu ležela na zemi na slámě vytrhané ze slamníku. Věc byla nahlášena ošetřujícímu lékaři, který okamžitě zařídil převoz do nemocnice. Zahájeno trestní stíhání syna“. Když se stav pana Josefa zhoršil, jeho děti se rozhodly, že zůstane bydlet s mladším synem. Nabídly mu pokojík, dohodly se na přispívání pana Josefa na domácnost. Postupem let se jeho zdravotní stav dále zhoršoval, objevily se příznaky demence. V této fázi měla rodina znovu zvážit své možnosti pečovat celodenně o svého příbuzného. Nestalo se tak. S péčí pomáhali vnuci, rodina se střídala. Někdy byl pan Josef celé dny sám. Nezvládl se obsloužit, nejedl, léky užíval nepravidelně. Protože nezvládal hospodaření s penězi, převzal syn finance a hospodařil s nimi. Pan Josef se špatně orientoval, pro jistotu ho rodina zamykala v pokoji...“ (Zimmelová et al. 2006, Čírtková, Vitoušová et al. 2007)

26 Zanedbání péče o sebe sama
způsob chování seniora, který ohrožuje své vlastní zdraví nebo bezpečí. Definice sebezanedbávání vylučuje situaci, v níž duševně zdravý senior, který rozumí následkům svých rozhodnutí, učinil vědomě a dobrovolně rozhodnutí, které způsobí ohrožení jeho zdraví nebo bezpečí. (National Center on Elder Abuse a National Elder Abuse Incidence Study)

27 Příklad Babička po dvou týdnech v nemocnici, kdy jí pan doktor chtěl pustit domů toto odmítala, stejně jako odmítala vstát z postele, i když chodit mohla. Vyžadovala, abychom jí po nemocnici vozili na vozíku a to i přesto, že měla rehabilitaci na nohy, kde jí krátké procházky předepisovali. Což o to, že nás sekýrovala, jak mohla, ale ona přestávala jíst, což nám s mamkou dělalo větší starost. Pak začala i odmítat pití.

28 Srovnání CAN a EAN dítě senior Budoucí zdroj Břímě
Plná závislost na pečujících Závislost pečujícího na seniorovi Finanční týrání neexistuje Finanční týrání nejrozšířenější Ochrana dětí právem – zvláštní zákon Speciální právní ochrana není Neví, že je týráno Stydí se přiznat, že je týrán Sebezanedbávání nevědomé Sebezanedbávání vědomé Vývoj k sebeuvědomění Ztráta sebeuvědomění

29 Rizikové faktory na straně seniora
špatný tělesný stav, zejména imobilita, závislost na péči, těžší porucha komunikačních schopností, těžší porucha kognitivních či afektivních schopností, ztráta partnera, osamělost, izolace, soužití s agresorem a závislost na něm, některé povahové rysy seniora, způsoby chování a řešení problémů.

30 Rizikové faktory na straně násilné osoby
duševní nemoc, zejména deprese, psychická labilita, nízká intelektová úroveň, předchozí agresivní či asociální jednání, závislost na ohrožené osobě, především bytová a materiální, vyčerpání z péče, stres z ošetřování, existenční problémy, ageismus.

31 Specifické formy EAN v ústavní péči
tykání seniorům nebo jejich oslovování zdrobnělinami, vystavování obnažených seniorů nebo seniorů v nedostatečném oděvu pohledům třetích osob, přemisťování nevhodně oděných pacientů po chodbách zařízení, nevhodné doteky a úchopy, neumožnění vykonání potřeby klientům schopných chůze, nadužívání pomůcek proti inkontinenci, ponechávání na klozetové židli, nerespektování soukromí (vstup bez zaklepání, přemisťování osobních věcí bez dovolení).

32 Řešení a pomoc Intervence – intervenční centra – pomoc psychologa, právníka, lékaře, sociálního pracovníka; krizové linky, policie… Rehabilitace – poradenství – informovanost, vzdělávání proti týrání, preventivní programy – média, kluby, poradny občanské…

33 Instituce Intervenční centra, Bílý kruh bezpečí, Život 90,
Senior linky, Charita, Diakonie, Občanská sdružení Senior…

34 Děkuji za pozornost PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc


Stáhnout ppt "Senioři a domácí násilí"

Podobné prezentace


Reklamy Google