Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroencefalografie- indikace a nálezy Zdeněk Vojtěch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroencefalografie- indikace a nálezy Zdeněk Vojtěch."— Transkript prezentace:

1 Elektroencefalografie- indikace a nálezy Zdeněk Vojtěch

2 Zdroje EEG signálu Elektroencefalografie (EEG): metodika, při které se snímá elektrická aktivita mozku. Postsynaptické potenciály (hlavně pyramidových buněk- pomalé-15-200 ms i více) → primární proudy iontů přes membránu → sekundární proudy iontů v extra- (i intra-) celulárním prostoru → potenciálové pole okolo buněk AP (ne): amplituda > 100 mV, ale trvání < 2 ms

3 Systémy 10-20 a 10-10

4 Typy elektrod-1 SubtypyProvedení Neinvazívní1. Skalpové Semiinvazívní2. Semiinvazivní Subtemporální (sfenoidální) Foramen ovale Invazívní3. Kortikografické Subdurální stripové Subdurální gridové 4. Hloubkové elektrody

5 Typy elektrod-2

6 Typy elektrod-3

7 Zesilovače a zapojení

8 Indikace EEG- epilepsie Skalpové: Pomocná metoda, která může diagnózu upřesnit. Normální EEG epilepsii nevylučuje. Jakýkoli EEG nález bez anamnézy záchvatu nesmí vést k diagnóze epilepsie. – Sensitivita (IED): na 1. grafu 50-55% a při opakování se zvyšuje (84 % při 3. a 92 % při 4. vyšetření). Zvyšuje spánková deprivace a dlouhodobá monitorace EEG. – Specificita ~ 96 %. Iktální video-EEG pro lokalizaci EZ: základní metoda při vyšetřování farmakorezistentních epilepsií. Využití v kontextu dalších klinických i pomocných (zejm. neurozobrazovacích) metod. Invazivní EEG: kde nelze EZ lokalizovat neinvazivně, nebo se nachází v blízkosti eloquentních oblastí.

9 Indikace EEG- jiné Skalpové EEG: Encefalopatie (metabolické, infekční, degenerativní aj.) a ložiskové léze mozku (např. CMP, tumory). Přínos menší. Kontinuální EEG: U pac. s poruchou vědomí: – Detekce klinicky nemanifestních epileptických záchvatů a statů. – Dynamická informace o funkci mozku např. při mozkové ischémii (např. u pacientů po SAH), nitrolební hypertenzi a systémových abnormitách postihujících mozek (hypoxie, hypotenze, acidóza atd.). Polysomnografie: specifická problematika.

10 Atributy a deskriptory EEG křivky Frekvence Amplituda Tvar Distribuce Šíření Symetrie Synchronie Rytmicita Periodicita Perzistence (grading) Reaktivita Elektroencefalogram: grafické znázornění změn potenciálových rozdílů mezi vstupem 1 a 2 (osa y) v čase (osa x).

11 Frekvence a amplituda Frekvenční pásma: Delta  3,5 Hz Theta 4-7,5 Hz Alfa 8-13 Hz Beta  13,5 Hz (beta pásmo 14-40 Hz a gama  40 Hz) Amplituda: – nízká < 20  V – střední 20-50  V – vysoká > 50  V

12 Tvar Grafoelement (vlna): – Pravidelná má symetrickou vzestupnou a sestupnou fázi – Nepravidelná ji nemá. – Vlny dělíme na monofázické, difázické (zakolísají na obě strany linie), trifázické (zakolísají na obě strany linie 3x), polyfázické (spíše už vzorce). Tranzient: EEG vzorec, který jasně vystupuje oproti pozadí (amplitudou nebo frekvencí). Jednotlivá vlna, výboj či komplex vln. Výboj: skupina vln, které se náhle objeví a zmizí. Komplex: skupina dvou a více vln, které mají víceméně konstantní tvar, který je odlišný od základní aktivity. Superpozice: na jednom vzorci přítomen vzorec jiný, jehož vlny neprotínají základní linii. Rytmus: skupina pravidelných vln. Podle tvaru rozeznáváme tvar sinusoidní, pilovitý, arkádový

13 Distribuce a šíření Distribuce: elektroda či elektrody, ve kterých je vzorec nejlépe zachycován. Šíření: vzorec se objevuje, obvykle s menší amplitudou či fázovým posunem v další elektrodě. – Ipsilaterální. – Kontralaterální (bilateralizace). – Generalizace: šíření aktivity z ohraničených oblastí do všech či většiny elektrod, stejnoměrně nad obě poloviny hlavy. Tehdy již amplitudový posun ani fázová posun nemusí být patrné.

14 Reaktivita a perzistence Reaktivita: změna, kterou lze navodit v normálním či abnormním EEG vzorci různými stimuly (viz aktivační metody): – Senzorické (fotostimulace, stimulace vizuálními vzorci, sledováním obrazů nebo televize, hrou počítačových her, taktilní stimulace). – Metabolicky nebo farmakologickou stimulací (hluboké dýchání, natáčení EEG během menstruace u katameniálních epilepsií, při dlouhodobém monitorování i vysazení antiepileptické léčby). – Změny v behaviorálním stavu nebo stavu vědomí (spánek resp. spánková deprivace). – Speciální stimuly u reflexních epilepsií (např. úleková situace, čtení, psaní, psychické činnosti- počítání, představy atd.), ortostáza. – Elektricky či elektromagneticky (např. transkraniální magnetickou stimulací). Perzistence: častost, se kterou se daný EEG vzorec objevuje. Popsat indexem (např. index 20% -EEG vzorec se vyskytuje v 20% grafu. U některých tranzientů (např. hrotů) se používá tzv. grading. – Časté: výskyt na každém 10-sekundovém úseku. – Řídké: výskyt jen několikrát během celého záznamu. – Středně časté: vyskytují se opakovaně, nikoli však v každém 10-sekundovém úseku záznamu.

15 Popis EEG Aktivita pozadí (background aktivity): rámec, ve kterém se normální i abnormní vzorce vyskytují a od kterého se odlišují (v bdělosti i ve spánku). Interiktální nálezy: EEG vzorce/transienty, které se odlišují od pozadí a považují se za abnormní. Epizody: klinické nebo elektrografické záchvaty. Vzorce: – nejasného významu (EEG grafoelementy nebo rytmy, které se podobají abnormním vzorcům, nejsou asociovány s patologií a nepovažují se v kontextu hodnoceného grafu za abnormní), – fyziologické (EEG grafoelementy nebo rytmy, které se považují za normální) – artefakty

16 Pozadí EEG Zadní dominantní rytmus: – alfa – alfa varianty Jiné organizované rytmy: – beta – mí – theta – delta Speciální rysy: – suprese aktivity pozadí – generalizovaný vzorec suppression-burst – elektrocerebrální inaktivita

17 Zadní dominantní rytmus Alfa rytmus: EEG rytmus v alfa pásmu (8-13 Hz), nad zadními oblastmi, vymizí při otevření očí. – Amplitudová asymetrie (konstantní >50% rozdíl v amplitudě mezi homologními oblastmi). – Chybění. Rychlá alfa varianta: rytmus o frekvenci 14-20 Hz se stejnou distribucí a reaktivitou. Pomalá alfa varianta: rytmus o frekvenci většinou 4-5 Hz se stejnou distribucí a reaktivitou.

18 Alfa rytmus- bipolární zapojení

19 Alfa rytmus- referenční zapojení

20 Alfa rytmus- reaktivita

21 Inverzní AAR

22 Pomalá alfa varianta

23 Pomalá alfa varianta- reaktivita

24 Rychlá alfa varianta

25 Jiné organizované rytmy Beta aktivita: EEG rytmus 14-40 Hz, považovaný za součást aktivity pozadí, ale nespňuje kritéria zadního dominantního rytmu. Charakteristicky jde o rytmus zaznamenávaný nad frontocentrálními oblastmi v bdělosti. Může být difúzní. Amplituda je různá, ale většinou <30 μV. Mí rytmus: EEG rytmus o frekvenci 7-11 Hz skládající se z obloukových vln, vyskytující se nad centrálními nebo centro-parietálními oblastmi. Amplituda je různá, většinou <50 µV. Blokuje/atenuuje se kontralaterálním pohybem, myšlenkou/přípravou na pohyb nebo taktilním stimulem. Další organizované rytmy aktivity pozadí: EEG aktivita, kterou tvoří vlny s přibližně konstantní periodou, které se považují za součást aktivity pozadí, ale nesplňují kritéria zadního dominantního rytmu. Patří sem rytmy theta a delta. Theta aktivita: EEG rytmus v pásmu theta (4-7,5 Hz), který není součástí zadního dominantního rytmu. Delta aktivita: EEG rytmus v delta pásmu (<4 Hz), který nepředstavuje zadní dominantní rytmus.

26 Beta aktivita

27

28 Mí rytmus

29

30 Theta rytmus

31 Delta aktivita

32 Speciální rysy Nízkovoltážní EEG: bdělý záznam s amplitudou  20  V nad všemi oblastmi hlavy. Suprese (aktivity pozadí): periody s aktivitou <10 µV a vymizením aktivity pozadí. Generalizovaný vzorec suppression-burst: vzorec skládající se z výbojů oddělených úseky o nízké amplitudě (< 20 µV), které se objevují simultáně nad všemi oblastmi hlavy. Elektrocerebrální inaktivita: Nepřítomnost žádné kortikální elektrické aktivity; ve všech svodech je EEG křivka izoelektrická nebo obsahuje pouze artefakty. Citlivost musí být zvýšena na 2 µV/mm a trvání záznamu alespoň 30 minut.

33 Atypicky nízký graf

34

35 Burst-suppression

36 Suprese (elektrocerebrální inaktivita)

37

38 Fotostimulace- VEP

39 Fotostimulace- driving

40 Fotoparoxysmální odpověď

41 Hyperventilace

42

43 Vzorce spánkového EEG Vertexové vlny: Amplituda i  100  V, ostře konturované, s přibývajícím věkem tupější, negativní, často předcházeny i následovány nižší vlnou opačné polarity, maximum prokreslení na vertexu (zvrat fáze přes střední čáru). Nepravidelně se opakují, zřídka častěji než 2/s. Spánková vřetena: Sinusoidní vzorce, frekvence 10-15 Hz, maximum centrálně, amplituda  50  V, symetrické. K-komplex: Vysoká (100-400 µV) negativní pomalá vlna (různá morfologie- následované menší pozitivní vlnou), trvání >0,5 s, amplituda maximálně frontálně. Bývá často (ale ne vždy) doprovázen (přecházen, následován, superponován) vřetenem.

44 Vertexové vlny

45 Spánková vřetena

46 K-komplex

47 Spánková stádia Bdělost (wakefulness- W): alfa rytmus >50% epochy. Pokud není oční artefakty (mrkání o frekvenci 0.5 – 2 Hz, čtecí pohyby, rychlé pohyby, normální či zvýšený svalový tonus. N1 (NREM1): rozpad alfa aktivity a na > 50 % epochy nízká směs frekvencí (low amplitude, mixed frequency, zejm. theta 4-7 Hz). Bez alfa aktivity zpomalení frekvence pozadí ≥ 1 Hz, vertexové ostré vlny a SEM. Amplituda EMG většinou nižší než ve W. N2 (NREM2): nízká aktivita tvořená směsí frekvencí, K-komplexy a/nebo spánková vřetena. V EOG většinou žádná aktivita či SEM. EMG většinou nižší než ve W a N1. N3 (NREM3): Pomalá aktivita 0,5-2 Hz („spánková delta“) amplitudy nad frontálními oblastmi > 75 µV ve >20% epochy. Spánková vřetena, K-komplexy. Oční pohyby 0. Amplituda EMG je nízká, většinou nižší než v N2 a často stejně nízká jako ve stádiu R. R (rapid eye movement- REM): 1. EEG nízká aktivita tvořená směsí frekvencí, 2. nízký tonus EMG brady, 3. rychlé pohyby očí (REM- konjugované, nepravidelné, ostře konturované rychlé pohyby- úvodní výchylka netrvá >500 ms). Někdy alfa o 1- 2 Hz pomalejší než ve W. Pilovité (sawtooth) vlny. Přechodná svalová aktivita < 0,25 s (záškuby, twitches).

48 N1

49 N2

50

51 N3

52 REM

53 Interiktální nálezy (abnormity) Nespecifické – Ložiskové – Generalizované Epileptiformní – Ložiskové – Generalizované Speciální (vzorce kriticky nemocných) – Periodické – Rytmická delta

54 Nespecifické abnormity (ložiskové či generalizované) Vymizení normálního vzorce či výrazné snížení jeho amplitudy, a to ložiskově či generalizovaně. Pomalé abnormity: frekvence < 8 Hz. pomalejší (o 1-2) Hz než v homologní kontralaterální oblasti. zpomalení (o 1-2 Hz) oproti grafům minulým

55 Abnormní pomalá aktivita- kontinuální Theta aktivita: rytmus s frekvencí 4-8 Hz, který překračuje zastoupení, které se pokládá za fyziologické vzhledem k pacientovu věku a úrovni bdělosti. Delta aktivita: rytmus s frekvencí <4 Hz, který překračuje zastoupení, které se pokládá za fyziologické vzhledem k pacientovu věku a úrovni bdělosti. Delta a theta aktivita: quasirytmická aktivita o frekvenci v pásmu theta a delta. Polymorfní delta aktivita: vlny delta pásma (> 250 ms) různé morfologie.

56 Abnormní pomalá aktivita- intermitentní Intermitentní: v krátkých výbojích sinusoidních nebo pilovitých vln s rychlejší vzestupnou než sestupnou fází, často rytmická v delta pásmu (IRDA- intermitent rhythmic delta aktivity), atenuuje se pozorností a otevřením očí a akcentuje zavřením očí, hyperventilací a ospalostí. FIRDA (frontální intermitentní rytmická delta aktivita): Pravidelné a přibližně sinusoidní vlny, většinou se objevující ve výbojích 1,5-2,5 Hz nad frontálními oblastmi jedno- či oboustranně. U dospělých je většinou nespecifická encefalopatií. OIRDA (okcipitální intermitentní rytmická delta aktivita): Pravidelné a přibližně sinusoidní vlny, většinou se objevující ve výbojích 2-3 Hz nad okcipitálními nebo zadními oblastmi jedno či oboustranně. Často vymizí nebo se atenuuje otevřením očí. U dětí je většinou spojena s nespecifickou encefalopatií. TIRDA (temporální intermitentní rytmická delta aktivita): Pravidelné a přibližně sinusoidní vlny, většinou se objevující v jednostranných výbojích nad temporální oblastí. Často se asociuje s temporální epilepsií.

57 Nespecifická abnormita

58

59 Delta a theta aktivita

60 FIRDA

61 OIRDA?

62 TIRDA

63 Epileptiformní vzorce (výboje) Odlišují se od pozadí. Mají hrotnatou morfologii. Hlavní komponentu je negativní. Typicky u pacientů s epilepsií. Hrot: Trvá 20-70 ms. Ostrá vlna: trváním 70-200 ms. Pomalá ostrá vlna (slow sharp wave): trvá > 200 ms. Polyspiky: ≥2 po sobě následující hroty. Běhy rychlých hrotů (runs of rapid spikes): hroty o frekvenci 10-25 Hz, > 2 s (obvykle 2-10 s), typicky ve spánku. Komplexy polyspiků a pomalých vln: ≥ 2 hroty s ≥ 1 následující pomalou vlnou. Komplex hrotu a pomalé vlny (SW): vzorec skládající se z hrotu následovaného pomalou vlnou. Jejich zřetězení se dělí na: – 1. klasické 3 Hz (3-3,5 Hz v prvních několika vteřinách). – 2. pomalé S-W (1-2,5 Hz). – 3. rychlé S-W (4-5 Hz). – 4. atypické (nepravidelná sekvence S-W komplexů). Komplex ostré a pomalé vlny: sekvence ostré a pomalé vlny.

64 Epileptiformní vzorce (výboje)

65

66

67

68

69

70

71

72 Záchvatový EEG vzorec (elektrografický záchvat) Rytmický výboj nebo vzorec hrotů a vln s vývojem frekvence, distribuce a morfologie trvající > 10s. Často v průběhu rostoucí amplituda, klesající frekvence a tendenci k šíření. Vývoj samotné amplitudy je pro klasifikaci nedostatečný. Iktálním EEG se koreluje se semiologií.

73 Záchvatový EEG vzorec (elektrografický záchvat)

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Speciální vzorce (u kriticky nemocných)- c-EEG Hlavní termín #1 Hlavní termín #2 Modifikátory „Malé modifikátory“ Pozadí

87 Hlavní termín #1 Generalizovaný (G): bisynchronní a symetrický vzorec i není-li přítomen nad všemi oblastmi (např. bifrontální). – Frontálně převažující (≥50% převaha amplitudy nad předními oblastmi). – Okcipitálně převažující (≥50% převaha amplitudy nad zadními). – Středočárově převažující (≥50% převaha amplitudy nad (para)sagitálními oblastmi). Lateralizovaný (L): jednostranný i oboustranný asymetrický vzorec (fokální, regionální a unilaterální, bilaterální asymetrický, hemisferální). – Unilaterální vs. bilaterální asymetrický: Lateralizovaný, unilaterální. Lateralizovaný, bilaterální asymetrický. – Lalok(y) nejvíce ovlivněné (F, P, T, O, hemisferální- možno vybrat více lokalizací). Multifokální (Mf): 3 nezávislé vzorce, aspoň 1 v každé hemisféře. – Symetrický vs. asymetrický Mf asymetrický- bilaterální asynchronní s jasnou jednostrannou převahou. Mf symetrický- bilaterální nezávislé, ale symetrické. – Lalok(y) nejvíce ovlivněné (F, P, T, O, hemisferální- možno vybrat více lokalizací.

88 Hlavní termín #2 Periodické výboje (PDs): opakování vln relativně uniformní morfologie a trvání s relativně pravidelnými intervaly mezi nimi). – Discharge (výboje): Vlny s ≤3 fázemi (2x přes baseline) či každá vlna trvající ≤0,5 s (bez ohledu na počet fází). – Burst (shluk): Vlny s ≥4 fázemi (3x přes baseline) a každá vlna trvající >0,5 s. Rytmická delta aktivita (RDA): opakování vln relativně uniformní morfologie a trvání bez intervalů mezi nimi). Delta: ≤4 Hz.

89 GPD

90 L-PD

91 G-RDA

92 Vzorce nejasného významu Benigní epileptiformní tranzienty ve spánku (dříve small sharp spikes-SSS) 14- a 6-Hz pozitívní výboje Rytmické temporální theta výboje v ospalosti (dříve psychomotor variant) 6 Hz komplexy hrotů a pomalé vlny Subklinické rytmické výboje u dospělých Wicket spikes Temporální zpomalení u starších osob Slow fused transient Breach rytmus

93 Dělení artefaktů z pacienta z EEG zařízení z interference se zdroji elektrické energie

94 Dělení artefaktů z pacienta  oční  svalové  pohybové  ze srdeční činnosti  tepové  z pocení  z pohybů jazyka a ostatních orofaryngeálních struktur  dentální  složené

95 Zpráva o EEG vyšetření Osobní data pacienta (jméno, datum narození, identifikační číslo, oddělení, adresa). Identifikace záznamu (jeho číslo, pracovišti, event. laboratoř, datum a čas, trvání, typ - standardní EEG 10-20, cEEG, invazivní EEG, médium, na kterém je záznam archivován, jméno laborantky a popisujícího). Informace poskytnuté odesílajícím lékařem: důvody vyšetření- anamnéza, diagnóza/podezření, neurologický stav, medikace (vč. změn, např. vysazení AED), datum posledního záchvatu, výsledky pomocných vyšetření (např. MRI) a klinické otázky. Data poznamenaná laborantkou: stav vědomí, kvalita spolupráce (bdělý/orientovaný, spolupracující/špatně spolupracující/ desorientovaný/somnolentní/ spící/soporózní/komatózní). Popis EEG. Jeho účelem je kompletní a objektivní zpráva o morfologii grafu. Adresátem je elektroencefalografista. Souhrn (formulace dojmu z grafu). EEG je: Normální/hraniční/abnormní. Abnormní je pro: ba) abnormitu pozadí bb) nespecifickou (ložiskovou/generalizovanou) bc) epileptiformní (ložiskovou/generalizovanou) abnormitu. Stupeň této abnormity je: ca) lehký, cb) středně těžký, cc) těžký. Interpretace odpovídá na otázku, kterou položil odesílající lékař, a porovnává fenomény, které se v grafu vyskytují s jejich možným významem vzhledem ke známým klinickým datům. Jejím, adresátem je odesílající lékař.

96 Děkuji na pozornost.

97 Rytmicita a periodicita Rytmicita: stabilita frekvence, se kterou se jednotlivé vlny opakují. Skupiny vln je možno dělit na: – Rytmické: opakování vln se stejnou frekvencí (i když jde o tvarově nepravidelné vlny). – Arytmické: opakování vln s různou frekvencí. – Vřetena: skupiny rytmických vln stoupající a klesající amplitudy (jejich obrysová křivka má tvar vřetena). Periodicita: časový vztah mezi vzorci, které se vyskytují během záznamu intermitentně, ale častost opakování je konstantní. Uvádíme např. jako „jednou za 2 s“. Intermitentní aktivita vyskytující se v čase nepravidelně je aperiodická. Vzorce objevující se osamoceně jsou izolované.

98 Symetrie a synchronie Symetrie: konstantnost, se kterou mají dva či více vzorců v homologních oblastech obou hemisfér stejnou amplitudu. Asymetrie pak obdobně znamená konstantnost, se kterou je jeden EEG vzorec nižší či vyšší než jiný (v desítkách  V či vzájemným poměrem amplitudy obou vzorců). Synchronie: vzájemný časový vztah jednotlivých vln a vzorců. – Synchronní: vzorce se vyskytují ve stejném čase a jsou ve fázi. – Simultánní: současný výskyt dvou či více vzorců, které se sice vyskytují ve stejném čase, ale ve fázi nejsou. – Asynchronní: vzorce se objevují nad oběma polovinami hlavy bez konstantního časového vztahu.

99 Rytmicita a periodicita Rytmicita: stabilita frekvence, se kterou se jednotlivé vlny opakují. Skupiny vln je možno dělit na: – Rytmické: opakování vln se stejnou frekvencí (i když jde o tvarově nepravidelné vlny). – Arytmické: opakování vln s různou frekvencí. – Vřetena: skupiny rytmických vln stoupající a klesající amplitudy (jejich obrysová křivka má tvar vřetena). Periodicita: časový vztah mezi vzorci, které se vyskytují během záznamu intermitentně, ale častost opakování je konstantní. Uvádíme např. jako „jednou za 2 s“. Intermitentní aktivita vyskytující se v čase nepravidelně je aperiodická. Vzorce objevující se osamoceně jsou izolované.

100 Vlny lambda

101 Zadní pomalé vlny mladistvých

102 Temporální pomalé vlny ve stáří

103 Vzorce nejasného významu Benigní epileptiformní tranzienty ve spánku (dříve small sharp spikes-SSS): „Malé ostré hroty“ velmi krátkého trvání, často následované nízkou theta vlnou, v temporálních oblastech na jedné nebo obou stranách (často asynchronně) během ospalosti a lehkého spánku. Hlavní negativní a pozitivní komponenty jsou obdobně hrotnatého tvaru. Často se nacházejí u dospělých nebo ve stáří. 2/3 pacientů mají anamnézu epileptických záchvatů. Breach rytmus (obvykle se nepřekládá): Rytmická aktivita zachycovaná nad kostními defekty. Frekvence je obvykle 6-11 Hz a není reaktívní na pohyb. 14- a 6-Hz pozitívní výboje : výboje arkádových vln o frekvenci 13-17 Hz a/nebo 5-7 Hz, ale nejčastěji 6 a 14 Hz, nacházené obvykle nad oběma nebo jednou zadní temporální a jí přilehlými oblastmi během spánku. Ostré vrcholy vln jsou vzhledem k ostatním oblastem pozitivní. Amplituda je různá, obvykle  75 µV. Rytmické temporální theta výboje v ospalosti (rhythmic temporal theta burst of drowsiness – RTTD: výboje vln 4-7 Hz, často se zářezem rychlejší vlnou, objevující se nad temporálními oblastmi v ospalosti. Tomuto vzorci se dříve říkalo vzorec psychomotor variant. Jeho klinický význam je nejasný. 6 Hz komplexy hrotů a pomalé vlny (six Hz spike-and-slow-wave: komplexy hrot a pomalé vlny o frekvenci 4-7 Hz, ale nejčastěji 6 Hz, které se objevují oboustranně a synchronně, symetricky nebo asymetricky, buďto ohraničené na nebo vyšší amplitudy nad zadními nebo předními oblastmi hlavy. Hrot má výraznou pozitivní komponentu. Mají různou amplitudu, ale obvykle jsou nižší než komplexy hrotu a pomalé vlny, které se opakují s nižší frekvencí. Klinický význam je malý a je třeba je odlišit od epileptiformních výbojů. Slow fused transient (obvykle se nepřekládá): Pomalá vlna nad zadními oblastmi předcházená ostře konturovaným potenciálem, který se s následnou pomalou vlnou mísí. Vyskytuje se u dětí. Pozn.: Zde ho uvádíme, protože obdobné vzorce lze někdy nalézt i u dospělých. Subklinické rytmické výboje u dospělých (subclinical rhythmic discharge of adults- SREDA): rytmický vzorec ve věkové skupině dospělých v bdělosti nebo ve spánku, který se skládá ze směsi frekvencí, často převážně v theta pásmu. Jeho začátek bývá náhlý s ostrou rytmickou theta, někdy delta aktivitou. Maximum je v centroparietálních oblastech, zejm. nad vertexem. Může se podobat záchvatovému výboji, ale není doprovázen žádnými klinickými známkami nebo příznaky. Význam tohoto vzorce je nejistý. Musí být odlišen od záchvatového vzorce. Temporální zpomalení u starších osob (temporal slowing in elderly subjects): ložisková theta a/nebo delta aktivita nad temporálními oblastmi, zejm. vlevo, u osob >60 let. Amplituda nepřevyšuje pozadí. Ložisková temporální theta aktivita se vyskytuje u 20 % osob 40-59 let, u 40 % 60-79 let. 1/3 osob >60 let má fokální temporální delta aktivitu. Wicket spikes (obvykle se nepřekládá): Hrotité, monofázické, negativní, jednotlivé vlny nebo jejich řetězce objevující se nad temporálními oblastmi během ospalosti. Mají tvar písmene . Nacházejí se zejména u starších osob a představují benigní vzorec s malým klinickým významem.

104 Rytmické temporální theta výboje v ospalosti

105 Pozitívní okcipitální ostré tranzienty ve spánku (POSTS)

106 Subklinické rytmické elektrografické výboje dospělých

107

108

109 14 a 6 Hz pozitívní výboje

110 6 Hz hrot-vlna

111 Wicket spikes

112 Popis iktálních vzorců Překryt artefakty: interpretace iktálního EEG není možná vzhledem k artefaktům. Žádná demonstrovatelná iktální změna: EEG se během klinického záchvatu nemění. Vymizení aktivity pozadí (disappereance of ongoing aktivity): vymizení aktivity, která předchází záchvat, a obsahuje zbytky aktivity pozadí (tedy jí ještě nelze nazvat elektrodekrementálním vzorcem). Elektrodekrementální: náhlá desynchronizace elektrické aktivity. DC shift (obvykle se nepřekládá): posun negativní polarity během záchvatu při stejnosměrném snímání. Nízkovoltážní rychlá aktivita (low-voltage fast activity): rychlá, často náborová aktivita, kterou je možno zachytit na začátku iktálního výboje, zejm. při invazivním snímání. Rytmická aktivita: aktivita skledající se ze sekvence vln přibližně konstantní periody. Nepravidelná theta/delta aktivita: EEG aktivita se skládá z opakovaných vln s nekonstantním trváním v delta nebo theta pásnu (>125 ms). Výboj rychlých hrotů (fast spike activity): výboj skládající se ze skupiny hrotů v trvání >1 s, frekvence alespoň v alfa pásmu. Opakované ostré vlny (polysharp-waves): sekvence ≥2 ostrých vln. Polyspiky (obvykle se nepřekládá): eekvence ≥2 hrotů v trvání <1 s. Komplexy hrotu a pomalé vlny (spike-and-slow-wave complexes): vzorec skládající se z hrotu následovaného pomalou vlnou. Komplexy polyspiku a pomalé vlny: sekvence ≥2 hrotů s ≥1 pomalou vlnou. Komplexy ostré a pomalé vlny: ostrou vlnu následuje vlna pomalá. Periodické epileptiformní výboje: epileptiformní výboje (hroty, ostré vlny), které se opakují s přibližně konstantní periodicitou. Mezi nimi se objevuje aktivita pozadí (ne nezbytně normálního pozadí). Vzorec burst-suppression (burst-suppression pattern): výboje theta nebo delta vln, někdy ve směsi s rychlejšími vlnami, oddělených úseky nízké amplitudy (<20 µV). Postiktální oploštění (postictal flattening): postiktální tranzitorní suprese EEG aktivity. Postiktální aktivace interiktálních výbojů (postictal increase in the interictal epileptiform discharges): postiktální tranzitorně zvýšená incidence interiktálních epileptiformních výbojů, jejich lokalizace a morfologie zůstávají nezměněné. Postiktální zpomalení (postictal slowing): tranzitorní postiktální výuskyt vln delšího trvání a obvykle i vyšší amplitudy než je aktivita pozadí.

113 Modifikátory- 1 Prevalence: % záznamu/epoch, ve kterých je vzorec přítomen. Kontinuální: ≥90 %. Hojný: 50-89%. Frekventní: 10-49 %. Občasný: 1-9 %. Řídký: <1 %. Trvání: trvání vzorce, pokud není kontinuální. Kromě níže uvedeného souhrnného trvání vhodné uvést trvání nejdelšího. Velmi dlouhý: ≥1 hod. Dlouhý: 5-59 min. 1-4,9 min.- středně dlouhý, Krátký:10-59 s. Velmi krátký: <10 s. Frekvence: počet za vteřinu. Udává se pro všechny vzorce, jednak souhrnně typicky pro záznam, jednak v mezích minimální-maximální (<0,5 Hz, 1,5 Hz…). Počet fází: kolikrát vzorec protne baseline (týká se PD a SW- zde se počítá i pomalá vlna. Netýká se RDA). Např. 1, 2, 3, >3. Ostrost: specifikuje se pro fázi s nejvyšší amplitudou a pro nejostřejší fázi, pokud se mezi nimi ostrost liší, v typickém výboji. Týká se PD a SW, nikoli RDA. Hrotnatý: 200 ms. Tupý: oblá či sinusoidní morfologie. Amplituda: týká se PD, RDA a SW, nikoli pozadí (viz níže). – a) absolutní: měří se ve svodu, ve kterém je vzorec nejvíce patrný, od vrcholu k minimu, ne k baseline. Velmi nízká: <20 μV. Nízká: 20-40 μV. Středně vysoká: 50-199 μV. Vysoká: ≥200 μV. – b) relativní (pro PD)- poměr vysoké a nízké komponenty: ≤2, >2.

114 Modifikátory- 2 Polarita (týká se PD a S v SW, ne RDA): stanovuje se pro nejvyšší fázi typického výboje v referenčním zapojení (pozitivní/negativní, dipól horizontální/tangenciální). Stimulem indukovaný (SI) vs. spontánní: Specifikuje se druh podnětu (sluchový, taktilní, bolestivý…). Stimulem indukovaný: reprodukovatelně provokovaný budivými stimuly. Nemusí být klinické příznaky probouzení. Může se vyskytovat i spontánně. Spontánní: není nikdy vyvolán budivými stimuly. Vyvíjející se vs. fluktuující (týkají se frekvence, distribuce, morfologie, specifikují minimální a maximální frekvence a rozsah šíření): – Vyvíjející se: současně ve frekvenci (0,5 Hz), lokalizaci (z nebo do ≤2 elektrod 10-20), morfologii (aspoň 2 změny k nové morfologii). Musí perzistovat aspoň 3 cykly. Stejná frekvence morfologie a distribuce se však nesmí měnit ≥5 min. – Fluktuující: ≥3 změny, vzdálené ≤1 min., ve frekvenci aspoň 0,5 Hz, ≥3 změny morfologie nebo ≥3 změny lokalizace o ≥1 interelektrodovou vzdálenost, ale nesplňují „vyvíjející se“ (nevyskytují se současně). Samotná změna amplitudy pro skórování vyvíjející se/fluktuující nestačí. Plus (+): superpozice, která činí výboj „iktálněji“ vyhlížející (netýká se SW). Možno skórovat obě možnosti (+FR pro PD a + FS pro RDA). Možné jsou: – Pro PD: – + F: rychlá(theta a rychlejší). – ii. +R: rytmickádelta superpozice. – Pro RDA: – +F, +S: superpozice frekventních (>1/10s) hrotů a ostrých vln.

115 „Malé modifikátory“ (minor modifiers) „Quasi-“ (Používá se jen pro počítačové zpracování. Týká se PD a RDA, tedy quasiperiodický či quasirytmický): Trvání cyklu/periody se liší o 25-50 % ve >50 % párů cyklů. Náhlý nebo postupný začátek: náhlý <3 s. Trifázická morfologie (týká se PD a SW.): každá fáze rychlejší než předchozí, pozitivní má nejvyšší amplitudu. Takto lze skórovat i bifázické vlny. Jsou-li komplexy opravdu trifázické, musí být jejich polarita negativní-pozitivní- negativní. Antero-posteriorní zpožďování: existuje konzistentní zpožďování >100 ms v antero-posteriorním (pozitivní) nebo postero-anteriorním (negativní) směru.

116 Aktivita pozadí Symetrie (týká se frekvence a amplitudy): Symetrické. Asymetrické: 1 Hz. Pozn.: Pokud je breach efekt, popisuje se zde. Pokud je některý z níže uvedených rysů asymetrický, popisuje se odděleně. Zadní dominantní rytmus: Musí být reaktivní na otevření očí. Uvádí se frekvence. Převažující frekvence: Jsou-li ≥2, uvádí se všechny. Anteroposteriorní gradient (frekvenční/amplitudový): je-li přítomen kontinuálně po ≥1 min. (přítomen/obrácený/nepřítomen): Přítomen: nižší amplituda a rychlejší frekvence nad předními než zadními oblastmi. Obrácený: vyšší amplituda a pomalejší frekvence nad předními než zadními oblastmi. Variabilita: ano/ne. Reaktivita: změna EEG pozadí (amplitudy, frekvence, atenuace) navazující na stimulaci (ano/ne). Pokud je jediná reaktivita SI-RDA, SI-PD nebo SI záchvaty, skóruje se reaktivita jako „jen SIRPIDs“. Třeba poznamenat charakter stimulu. Nepatří sem provokace artefaktů (svalových, očních). Amplituda: Normální. Nízká: <20 μV. Suprimovaná: <10 μV. Přítomnost spánk. vřeten/K-komplexů: ano/ne (event. ano-abnormní). Kontinuálnost: Kontinuální. Téměř kontinuální: atenuace/suprese ≤10 %. Diskontinuální: 10-49 % atenuace/suprese. Burst-suppression/burst-atenuation: periodicky se opakující generalizované skupiny polymorfní aktivity často s ostrými grafoelementy (relativně vysokých hrotů a ostrých neprav vln) oddělené křivkou generalizovaně nízké amplitudy (suprese < 10  V, atenuace <20  V) (≥50 % atenuace/suprese). Zde se skórují: Typické trvání výbojů a intervalů mezi nimi Nejostřejší komponenta výbojů (podle kritérií ostrosti viz výše). Přítomnost/nepřítomnost vysoce epileptogenních výbojů: mnohočetné IED ve většině (>50 %) výbojů, objevující se s frekvencí ≥1 Hz.. Zde se skóruje typická frekvence (podle kritérií pro frekvenci IED viz výše) a lokalizace (G, L, BI, Mf). Nebo přítomnost rytmických, potenciálně iktálně vyhlížejících vzorců o frekvenci ≥1 Hz ve většině (>50 %) výujbojů (skóruje se frekvence a lokalizace). Suprese: celý záznam tvořen generalizovanou supresí (<10 µV).

117 Trifázické vlny


Stáhnout ppt "Elektroencefalografie- indikace a nálezy Zdeněk Vojtěch."

Podobné prezentace


Reklamy Google