Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném."— Transkript prezentace:

1 LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra

2 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země zemská kůra zemský plášť zemské jádro

3 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země

4 LITOSFÉRA Zemská kůra pevninská Ø mocnost 35 km (20 – 80 km) 3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová) podstatně starší větší objem (64%) oceánská Ø mocnost 10 km (6 - 15 km) 2 vrstvy (sedimentární a čedičová) podstatně mladší menší objem (21%) ( přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry )

5 LITOSFÉRA Složení litosféry  litosféra je složena z pevných hornin TYPY HORNIN  vyvřelé (magmatické)  usazené (sedimentární)  přeměněné (metamorfované)

6 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny  vznikají tuhnutím magmatu  podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné ? V čem se liší hlubinné a výlevné vyvřeliny?

7 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič

8 LITOSFÉRA Přeměněné horniny  vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlaků  mají většinou charakteristické páskování  př. rula

9 LITOSFÉRA Usazené horniny  vznikají zvětráváním (erozí) staršíchzvětráváním hornin a následným usazením (sedimentací)  pokrývají značnou část povrchu Země  př. pískovec nebo vápenec

10 LITOSFÉRA  litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky  litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují Litosférické desky

11 LITOSFÉRA ? Jak se projevuje na povrchu Země pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody.

12 LITOSFÉRA Rozhraní litosférických desek  DIVERGENTNÍ  KONVERGENTNÍ  NEUTRÁLNÍ

13 LITOSFÉRA Rozhraní litosférických desek

14 LITOSFÉRA Divergentní rozhraní litosférických desek  na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra  typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety ? Najděte na mapě světa příklady divergentního rozhraní:

15 LITOSFÉRA Středoatlantský hřbet

16 LITOSFÉRA Island  Ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu  díky divergenci se Island neustále zvětšuje Hekla

17 LITOSFÉRA Východoafrický rift ? Která tektonická jezera leží ve Východoafrickém riftu?

18 LITOSFÉRA Konvergentní rozhraní litosférických desek  na tomto rozhraní zaniká zemská kůra  typickým příkladem divergentního rozhraní jsou subdukční zóny ? Najděte na mapě světa příklady konvergentního rozhraní:

19 LITOSFÉRA Kordillery a Andy  Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek ? Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:

20 LITOSFÉRA Kordillery a Andy Sv. Helena ChimborazoNevado del Ruiz Popocatépetl

21 LITOSFÉRA Neutrální rozhraní litosférických desek  Na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe  Ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii ? Která města leží podél zlomu San Andreas a jak je tento zlom ovlivňuje?

22 LITOSFÉRA San Andreas  Na zlomu San Andreas nebo v jeho blízkosti leží například San Francisco nebo Los Angeles

23 LITOSFÉRA San Francisco 1906

24 LITOSFÉRA Los Angeles 1989

25 V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek superkontinent PANGEA LITOSFÉRA

26 ? ? Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey? některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě přítomnost stejných zkamenělin LITOSFÉRA

27 Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey Laurasie + Gondwana LITOSFÉRA

28 LITOSFÉRA Georeliéf mořského dna  pevninský šelf (hloubka do 200 m)  pevninský svah  pevninské úpatí  oceánské lože (hloubka 3000 – 6000 m) (oceánská pánev, podmořská hora, středooceánský hřbet, oceánský příkop,…) ? Najděte v atlasu světa konkrétní příklady uvedených tvarů podmořského georeliéfu:

29 LITOSFÉRA  tvary georeliéfu jsou výsledkem protichůdného působení endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) činitelů Georeliéf ? Uveďte příklady endogenních a exogenních činitelů:

30 LITOSFÉRA Endogenní pochody  jejich příčinou je vnitřní energie Země  příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

31 LITOSFÉRA Endogenní pochody  jejich příčinou je vnitřní energie Země  příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

32 LITOSFÉRA Vulkanismus ? Pojmenujte části sopky: kráter (jícen) parazitický kráter sopouch (komín) láva popel magma magmatický krb

33 LITOSFÉRA ? Uveďte příklady sopečných pohoří v České republice: Vulkanismus České středohoří, Doupovské hory, Lužické hory atd.

34 LITOSFÉRA Zemětřesení ? Jaký je rozdíl mezi hypocentrem a epicentrem?

35 LITOSFÉRA Horotvorná činnost ? Popište podle následujících snímků vznik Himálaje:

36 LITOSFÉRA Horotvorná činnost Pohybem litosférických desek vznikají:  vrásová pohoří  kerná pohoří  vráso – zlomová pohoří

37 LITOSFÉRA Vrásová pohoří ANTIKLINÁLA SYNKLINÁLA Vrása = deformace (prohnutí) horniny

38 LITOSFÉRA Vrásová pohoří Satelitní snímek vrásového pohoří (Zagros v Íránu)

39 LITOSFÉRA Vrásová pohoří

40 LITOSFÉRA Kerná pohoří Vznikají vyzdvižením ker podél zlomů HRÁST PROLOM

41 LITOSFÉRA Kerná pohoří Kerným pohořím jsou například Vysoké Tatry na Slovensku. Stejným způsobem vznikla i většina pohoří v České vysočině.

42 LITOSFÉRA Vráso - zlomová pohoří Vráso-zlomová pohoří mají komplikovanou stavbu, která vznikla kombinací vrásnění hornin a současně jejich pohybem podél tektonických poruch.

43 LITOSFÉRA Exogenní pochody  jejich hlavními příčinami jsou sluneční záření, rotace a gravitace Země.  příkladem exogenních pochodů jsou: svahové pochody říční (fluviální) pochody mořské (marinní) pochody ledovcové (glaciální) pochody větrné (eolické) pochody biogenní pochody antropogenní pochody

44 LITOSFÉRA Svahové pochody Jsou hojně rozšířené, protože svahy tvoří > 90% souše  skalní řícení  sesuvy  laviny  bahenní proudyapod. ? Uveďte konkrétní příklady svahových pochodů:

45 LITOSFÉRA Fluviální pochody  jevy způsobené tekoucí vodou povrchový ron → strže → koryto vodního toku (údolí tvaru V)  horní tok – převládá eroze  střední tok – eroze a akumulace jsou vyrovnané  dolní tok – převládá akumulace

46 LITOSFÉRA Marinní pochody  jevy způsobené dmutím a příbojem  působením vln se vytvářejí např. pobřežní sruby nebo písečné kosy

47 LITOSFÉRA Glaciální pochody  jevy způsobené ledovci  ledovce vytvářejí erozní i akumulační tvary (kar, trog, fjord, moréna, …)

48 LITOSFÉRA Eolické pochody  jevy způsobené větrem ? V jakém prostředí se nejčastěji vyskytují? V aridním prostředí bez rostlinného pokryvu.  vznik např. písečných dun nebo návějí spraší.

49 LITOSFÉRA Biogenní pochody  jevy způsobené živými organismy  výraznými tvary jsou např. korálové útesy nebo termitiště.

50 LITOSFÉRA Antropogenní pochody  jevy způsobené člověkem, který je v současnosti jedním z nejvýznamnějších exogenních činitelů. ? Uveďte konkrétní příklady tvarů georeliéfu, které vznikly činností člověka:

51 LITOSFÉRA Zvětrávání fyzikálníchemické  nedochází ke změně chemického složení  vznik úlomkovitých sedimentů, například štěrku.  dochází ke změně chemického složení  vznik chemických sedimentů, například vápence krasovými jevy: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O


Stáhnout ppt "LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném."

Podobné prezentace


Reklamy Google